สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 11 4 1 16 22 6 0 0 28
2 บ้านหนองแข้ 10 3 2 15 20 3 0 0 23
3 บ้านโนนยาง 6 13 6 25 34 6 2 1 42
4 โพง 6 0 1 7 11 2 1 3 14
5 บ้านโนนหาด 6 0 0 6 8 1 0 1 9
6 อนุบาลเลิงนกทา 5 8 5 18 26 6 5 2 37
7 บ้านคำสร้างช้าง 5 8 2 15 22 11 3 2 36
8 บ้านโนนประทาย 5 2 3 10 19 3 0 3 22
9 ซ่งแย้ทิพยา 4 5 3 12 20 4 2 0 26
10 บ้านม่วงกาชัง 4 2 6 12 17 6 5 2 28
11 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 4 1 1 6 10 3 0 0 13
12 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 4 1 1 6 8 1 2 1 11
13 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 3 7 3 13 21 2 3 1 26
14 บ้านหนองชุม 3 7 3 13 19 9 3 0 31
15 บ้านโคกนาโก 3 5 3 11 15 5 1 4 21
16 บ้านเตาไห 3 5 3 11 10 6 6 5 22
17 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 3 4 5 12 19 3 0 3 22
18 เทศบาลเลิงนกทา 3 3 3 9 10 2 4 2 16
19 บ้านหนองบอน 3 3 3 9 10 1 1 4 12
20 บ้านช่องเม็ก 3 3 2 8 14 3 5 3 22
21 บ้านดอนฮี 3 2 3 8 14 0 0 1 14
22 บ้านกุดแดง 3 2 1 6 7 2 1 1 10
23 บ้านป่าชาด 3 1 0 4 7 1 0 0 8
24 บ้านคำน้ำสร้าง 3 0 0 3 12 6 2 2 20
25 บ้านแดงหนองแซง 2 6 0 8 8 2 1 1 11
26 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 2 3 1 6 11 6 1 0 18
27 บ้านผักกะย่า 2 3 0 5 8 1 0 1 9
28 บ้านเซซ่งพัฒนา 2 2 0 4 6 3 1 0 10
29 บ้านหนองแคน 2 1 2 5 13 7 0 1 20
30 น้อมเกล้า 2 1 1 4 9 2 2 1 13
31 บ้านหนองโสน 2 1 1 4 7 0 0 0 7
32 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 2 1 1 4 5 2 2 2 9
33 บ้านดงสำราญ 2 1 1 4 5 0 0 1 5
34 บ้านหนองบาก 2 1 0 3 10 1 0 1 11
35 กระจาย 2 1 0 3 6 0 1 0 7
36 นาจาน 2 1 0 3 4 4 0 0 8
37 บ้านหนองเลิงคำ 2 0 6 8 9 2 3 2 14
38 บ้านศรีแก้ว 2 0 3 5 8 2 2 0 12
39 บ้านนาโส่ 2 0 1 3 7 1 2 0 10
40 บ้านนาเวียง 2 0 1 3 6 3 1 4 10
41 บ้านสามแยกภูกอย 2 0 1 3 5 1 1 0 7
42 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 2 0 0 2 3 0 0 2 3
43 บ้านสุขเกษม 1 6 3 10 12 4 1 1 17
44 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1 3 0 4 8 1 0 0 9
45 บ้านสองคร 1 2 1 4 6 0 2 0 8
46 บ้านโคกเจริญ 1 2 0 3 6 1 0 0 7
47 บ้านสมสะอาด 1 1 4 6 4 3 2 1 9
48 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1 1 1 3 5 0 1 0 6
49 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1 1 1 3 4 6 2 1 12
50 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 1 1 1 3 4 1 0 3 5
51 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1 1 1 3 4 1 0 1 5
52 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1 1 1 3 4 0 0 0 4
53 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1 1 0 2 12 2 1 2 15
54 บ้านไทยเจริญ 1 1 0 2 2 0 1 1 3
55 บ้านส้มผ่อ 1 0 3 4 7 5 2 3 14
56 มารีย์นุเคราะห์ 1 0 2 3 12 8 2 4 22
57 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1 0 2 3 5 3 0 2 8
58 บ้านกุดแห่ 1 0 2 3 4 1 0 1 5
59 บ้านหนองเหี่ย 1 0 1 2 7 1 0 0 8
60 บ้านหนองสนม 1 0 1 2 5 1 0 0 6
61 ดู่ลาด 1 0 1 2 3 1 0 1 4
62 บ้านนาซึม 1 0 1 2 3 0 0 1 3
63 บ้านบุ่งค้า 1 0 1 2 1 1 0 0 2
64 บ้านหัวนา 1 0 0 1 4 3 0 0 7
65 บ้านนิคม 1 0 0 1 3 3 1 1 7
66 ชุมชนบ้านศรีฐาน 1 0 0 1 3 3 0 1 6
67 หนองแหน 1 0 0 1 3 2 2 1 7
68 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 1 0 0 1 3 1 0 0 4
69 บ้ายโคกก่อง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
70 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านม่วงไข่ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
72 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
73 บ้านด่าน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านเหล่าเมย 1 0 0 1 1 0 0 2 1
75 บ้านนาทม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านป่าตาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 0 5 2 7 11 6 4 1 21
78 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 0 2 2 4 11 5 3 3 19
79 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 0 2 1 3 15 1 5 4 21
80 บ้านหนองแคนน้อย 0 2 1 3 7 3 2 1 12
81 บ้านคำครตา 0 2 1 3 4 0 1 2 5
82 บ้านนางาม 0 2 1 3 4 0 0 0 4
83 นาดี(คุรุประชารัฐ) 0 2 0 2 7 2 1 2 10
84 บ้านนาโป่ง 0 2 0 2 5 1 3 0 9
85 บ้านหินสิ่ว 0 2 0 2 3 2 1 1 6
86 สีสุก 0 2 0 2 3 0 1 0 4
87 บ้านกุดสำโรง 0 2 0 2 1 2 1 0 4
88 บ้านโคกกลาง 0 1 3 4 15 7 4 1 26
89 บ้านคำผักหนาม 0 1 2 3 5 1 1 2 7
90 บ้านห้วยยางฯ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
91 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 0 1 1 2 2 0 1 0 3
92 บ้านดงมะไฟ 0 1 0 1 6 6 1 4 13
93 บ้านหวาย 0 1 0 1 6 3 3 1 12
94 บ้านหนองเมืองกลาง 0 1 0 1 4 1 1 1 6
95 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
96 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
97 บ้านโสกผักหวาน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
98 ชุมชนบ้านโคกยาว 0 1 0 1 2 0 1 1 3
99 บ้านหนองเรือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
100 บ้านมันปลา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองหว้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านห้องแซง 0 1 0 1 0 1 1 2 2
103 บ้านดงสวรรค์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
104 ชุมชนห้องแซงวิทยา 0 0 2 2 5 2 1 1 8
105 บ้านหนองแก 0 0 2 2 2 1 1 0 4
106 กุดไกรสร 0 0 2 2 0 1 3 0 4
107 ชุมชนบ้านกำแมด 0 0 1 1 6 3 1 1 10
108 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 0 0 1 1 5 2 2 0 9
109 บ้านหนองบึง 0 0 1 1 5 2 0 2 7
110 บ้านคำเตย 0 0 1 1 5 1 0 1 6
111 บ้านหนองหมี 0 0 1 1 4 5 2 1 11
112 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 0 0 1 1 3 2 2 1 7
113 บ้านนาเรียง 0 0 1 1 3 1 2 0 6
114 บ้านหนองสำโรง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
115 บ้านหนองตาไก้ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
116 บ้านดอนมะซ่อม 0 0 1 1 2 1 1 0 4
117 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
118 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 0 0 1 1 2 0 1 0 3
119 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 0 0 1 1 1 1 0 3 2
120 บ้านท่าลาดโนนตูม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
121 บ้านกลางสระเกษ 0 0 0 0 6 2 2 2 10
122 อนุบาลสมนึก 0 0 0 0 5 3 0 0 8
123 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
124 ชุมชนบ้านนากอกหนองบก 0 0 0 0 4 1 2 1 7
125 บ้านนาเซแสงวิไล 0 0 0 0 4 1 0 0 5
126 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 6 0 1 9
127 บ้านกุดเชียงหมี 0 0 0 0 3 3 1 2 7
128 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 3 1 2 2 6
129 โนนใหญ่ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
130 บ้านคำก้าว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
131 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
132 บ้านหนองลุมพุก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
133 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 0 0 0 0 2 1 1 1 4
134 ท่าศิลา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
135 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 บ้านเหล่าตำแย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
137 บ้านโสกน้ำใส 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านคำเลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านโป่งหนองสิม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 พรหมนิยม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
145 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
146 บ้านป่าขี้ยาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
147 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
148 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านคึมยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านน้ำคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านเหล่าหันทราย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
152 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 บ้านคำเกิ่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
154 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านคำแขนศอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองลาดควาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 แยประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านเสาเล้า 0 0 0 0 0 5 0 0 5
159 โสกน้ำขาว 0 0 0 0 0 4 1 0 5
160 บ้านโพนดินแดง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
161 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 0 0 0 0 0 2 1 2 3
162 บ้านกุดหิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 บ้านบะคอม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
164 บ้านคำบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านหนองไก่ขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านหวายกุดสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านโพธิญาณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
170 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
171 บ้านป่าตอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
172 บ้านศรีสว่าง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
173 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
174 อนุบาลสายสมร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
175 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
177 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านแก้งนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านพืชคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 บ้านดอนม่วงป่าโมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 บ้านห้องคลองร่องคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านเซโนนม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 173 141 490 906 313 163 146 1,382