สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 11 4 1 16 22 6 0 0 28
2 บ้านหนองแข้ 10 4 2 16 21 3 0 0 24
3 บ้านโนนยาง 8 13 8 29 39 6 2 1 47
4 โพง 7 0 1 8 12 2 1 4 15
5 บ้านโนนหาด 6 0 0 6 8 1 0 1 9
6 อนุบาลเลิงนกทา 5 9 5 19 27 6 5 2 38
7 บ้านคำสร้างช้าง 5 8 2 15 22 11 3 2 36
8 บ้านโคกนาโก 5 6 3 14 17 6 1 5 24
9 บ้านม่วงกาชัง 5 2 6 13 18 6 5 2 29
10 บ้านโนนประทาย 5 2 3 10 19 3 0 3 22
11 บ้านคำน้ำสร้าง 5 2 0 7 17 6 2 2 25
12 ซ่งแย้ทิพยา 4 5 3 12 20 4 2 0 26
13 เทศบาลเลิงนกทา 4 3 3 10 11 2 4 2 17
14 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 4 1 1 6 10 3 0 0 13
15 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 4 1 1 6 8 1 2 2 11
16 บ้านหนองชุม 3 7 4 14 21 9 3 0 33
17 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 3 7 3 13 21 2 3 1 26
18 บ้านเตาไห 3 5 5 13 11 7 6 5 24
19 บ้านผักกะย่า 3 5 1 9 11 3 0 1 14
20 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 3 4 5 12 19 3 0 3 22
21 บ้านหนองบอน 3 3 3 9 10 1 1 4 12
22 บ้านช่องเม็ก 3 3 2 8 14 3 5 3 22
23 บ้านเซซ่งพัฒนา 3 3 0 6 8 3 1 0 12
24 กระจาย 3 3 0 6 7 2 1 0 10
25 บ้านดอนฮี 3 2 3 8 14 0 0 1 14
26 บ้านกุดแดง 3 2 1 6 7 2 1 1 10
27 นาดี(คุรุประชารัฐ) 3 2 0 5 10 2 1 2 13
28 บ้านหนองบาก 3 1 0 4 12 1 0 1 13
29 บ้านป่าชาด 3 1 0 4 7 1 0 0 8
30 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 3 1 0 4 5 0 0 2 5
31 บ้านแดงหนองแซง 2 6 0 8 8 2 1 1 11
32 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 2 3 1 6 11 6 1 0 18
33 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 2 2 2 6 7 7 3 2 17
34 บ้านสองคร 2 2 1 5 7 0 2 0 9
35 บ้านดงสำราญ 2 2 1 5 6 0 0 1 6
36 บ้านหนองแคน 2 1 2 5 13 7 0 1 20
37 บ้านคำผักหนาม 2 1 2 5 7 2 1 3 10
38 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 2 1 2 5 6 2 2 2 10
39 น้อมเกล้า 2 1 1 4 10 3 2 1 15
40 บ้านหนองโสน 2 1 1 4 7 0 0 0 7
41 นาจาน 2 1 0 3 4 4 0 0 8
42 บ้านหนองเลิงคำ 2 0 6 8 9 2 3 2 14
43 บ้านศรีแก้ว 2 0 3 5 8 2 2 0 12
44 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 2 0 2 4 6 3 0 6 9
45 บ้านนาเวียง 2 0 1 3 7 3 1 4 11
46 บ้านนาโส่ 2 0 1 3 7 1 2 0 10
47 บ้านสามแยกภูกอย 2 0 1 3 5 1 1 0 7
48 ดู่ลาด 2 0 1 3 4 1 0 1 5
49 บ้านนิคม 2 0 0 2 4 3 1 1 8
50 บ้านม่วงไข่ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
51 บ้านป่าตาว 2 0 0 2 3 0 0 0 3
52 บ้านสุขเกษม 1 6 3 10 12 4 1 1 17
53 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1 4 1 6 11 1 0 0 12
54 บ้านโคกเจริญ 1 2 0 3 6 1 0 0 7
55 บ้านสมสะอาด 1 1 4 6 4 3 2 1 9
56 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1 1 1 3 5 0 1 0 6
57 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1 1 1 3 5 0 0 0 5
58 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 1 1 1 3 4 1 0 3 5
59 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1 1 1 3 4 1 0 1 5
60 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1 1 0 2 12 2 1 2 15
61 บ้านโพนดินแดง 1 1 0 2 2 3 0 0 5
62 บ้านไทยเจริญ 1 1 0 2 2 0 1 1 3
63 บ้านส้มผ่อ 1 0 3 4 7 5 2 3 14
64 มารีย์นุเคราะห์ 1 0 2 3 12 8 2 4 22
65 บ้านกุดแห่ 1 0 2 3 4 1 0 1 5
66 บ้านหนองเหี่ย 1 0 1 2 7 1 0 0 8
67 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1 0 1 2 6 2 2 0 10
68 บ้านหนองสนม 1 0 1 2 5 2 0 1 7
69 บ้านนาซึม 1 0 1 2 4 0 0 1 4
70 บ้านบุ่งค้า 1 0 1 2 1 1 0 0 2
71 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1 0 0 1 6 0 0 1 6
72 บ้านหัวนา 1 0 0 1 4 3 0 0 7
73 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
74 ชุมชนบ้านศรีฐาน 1 0 0 1 3 3 0 1 6
75 หนองแหน 1 0 0 1 3 2 2 1 7
76 บ้านหนองลุมพุก 1 0 0 1 3 2 0 0 5
77 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 1 0 0 1 3 1 0 0 4
78 บ้ายโคกก่อง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
79 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านคำเกิ่ง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
81 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
82 บ้านด่าน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
83 บ้านเหล่าเมย 1 0 0 1 1 0 0 2 1
84 บ้านนาทม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 0 5 2 7 11 7 4 1 22
86 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 0 3 1 4 17 1 6 4 24
87 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 0 2 2 4 11 5 3 3 19
88 บ้านหนองแคนน้อย 0 2 1 3 7 3 2 1 12
89 บ้านคำครตา 0 2 1 3 4 0 1 2 5
90 บ้านนางาม 0 2 1 3 4 0 0 0 4
91 บ้านนาโป่ง 0 2 0 2 5 1 3 0 9
92 บ้านหินสิ่ว 0 2 0 2 3 2 1 1 6
93 สีสุก 0 2 0 2 3 0 1 0 4
94 บ้านกุดสำโรง 0 2 0 2 2 2 1 0 5
95 บ้านโคกกลาง 0 1 3 4 15 7 4 1 26
96 บ้านห้วยยางฯ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
97 บ้านบะคอม 0 1 1 2 2 2 1 1 5
98 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 0 1 1 2 2 0 1 0 3
99 บ้านดงมะไฟ 0 1 0 1 6 6 1 4 13
100 บ้านหวาย 0 1 0 1 6 3 3 1 12
101 บ้านหนองเมืองกลาง 0 1 0 1 4 1 1 1 6
102 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
103 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
104 บ้านโสกผักหวาน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
105 ชุมชนบ้านโคกยาว 0 1 0 1 2 0 1 1 3
106 บ้านหนองเรือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
107 บ้านมันปลา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองหว้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านห้องแซง 0 1 0 1 0 1 1 2 2
110 บ้านดงสวรรค์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
111 ชุมชนห้องแซงวิทยา 0 0 2 2 5 2 1 1 8
112 บ้านหนองแก 0 0 2 2 2 1 1 0 4
113 กุดไกรสร 0 0 2 2 0 1 3 0 4
114 ชุมชนบ้านกำแมด 0 0 1 1 6 3 1 1 10
115 บ้านหนองบึง 0 0 1 1 5 2 0 2 7
116 บ้านคำเตย 0 0 1 1 5 1 0 1 6
117 บ้านหนองหมี 0 0 1 1 4 5 2 1 11
118 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 0 0 1 1 3 2 2 1 7
119 บ้านนาเรียง 0 0 1 1 3 1 2 0 6
120 บ้านหนองสำโรง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
121 บ้านหนองตาไก้ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
122 บ้านดอนมะซ่อม 0 0 1 1 2 1 1 0 4
123 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
124 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
125 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 0 0 1 1 2 0 1 0 3
126 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 0 0 1 1 1 1 0 3 2
127 บ้านท่าลาดโนนตูม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
128 บ้านกลางสระเกษ 0 0 0 0 6 2 2 2 10
129 อนุบาลสมนึก 0 0 0 0 5 3 0 0 8
130 ชุมชนบ้านนากอกหนองบก 0 0 0 0 4 1 2 1 7
131 บ้านนาเซแสงวิไล 0 0 0 0 4 1 0 0 5
132 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 6 0 1 9
133 บ้านกุดเชียงหมี 0 0 0 0 3 3 1 2 7
134 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 3 1 2 2 6
135 โนนใหญ่ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
136 บ้านคำก้าว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
138 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 0 0 0 0 2 1 1 1 4
139 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 2 3
140 ท่าศิลา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
141 บ้านเหล่าตำแย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
142 บ้านโสกน้ำใส 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านคำเลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านโป่งหนองสิม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 พรหมนิยม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
150 บ้านป่าขี้ยาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
151 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
152 บ้านคึมยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านน้ำคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านเหล่าหันทราย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
156 บ้านเซโนนม่วง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
157 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านคำแขนศอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองลาดควาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 แยประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านเสาเล้า 0 0 0 0 0 5 0 0 5
162 โสกน้ำขาว 0 0 0 0 0 4 1 0 5
163 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 0 0 0 0 0 2 1 2 3
164 บ้านกุดหิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
165 บ้านคำบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองไก่ขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านหวายกุดสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านโพธิญาณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
172 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
173 บ้านป่าตอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
174 บ้านศรีสว่าง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
175 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
176 อนุบาลสายสมร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
177 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
179 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านแก้งนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านพืชคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านดอนม่วงป่าโมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 บ้านห้องคลองร่องคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 208 190 152 550 975 328 165 160 1,468