หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ระหว่าง วันที่ ....8.-10.. เดือน ...ตุลาคม. พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญสนอง พลมาตย์ รอง ผอ.สพป.ยส.เขต 2 คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายฯกุดชุมคำน้ำสร้าง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นายธงชัย ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเตย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นางประกอบ วรรณวิโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นางสาวสุจิตรา ทาลีราช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นางสาวสุภาพ ศิริ ครูธุรการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางบานเย็น บุตรแสน ครูธุรการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นายอดุลย์ มุละสิวะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นายบุญไทย ศรีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคร คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นายราชันย์ บุญหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนาฯ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นายแหวน ประทุมชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นายบารมี บุตรอำคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นายพยุง ไชยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นายสมศักดิ์ คชวินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางบุญเรียง ผังคี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นายจำเริญ ศรีแจ่ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นางศรีนวล ปภุสสโร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแข้ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยส.เขต 2 คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 นายประภาส อาจญาทา ประธานกลุ่มเครือข่ายฯกำแมดโนนเปือย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 นายไพบูลย์ พรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักกะย่า คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 นายนพดล โพธิแสน ครูโรงเรียนบ้านโนนยาง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23 นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
24 นางสาวยลดา กุมารสิทธิ์ ครูธุรการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
25 นางศรีนวล ปภุสสโร ครูโรงเรียนบ้านหนองแข้ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
26 นายพีระพงษ์ ภารสำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
27 นายสรุศักดิ์ สนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบบ้านโนนเปือย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
28 นายพิชัย นะทีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเกษม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 นายประหยัด ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหิน คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นายภัทรพล อาษาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
32 นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหี่ย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
33 นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
34 นายคชาภัฎ จูมผา รอง ผอ.สพป.ยส.เขต 2 คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
35 นางสุริยา พุทธาสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดประชาชุมพล คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 นายอมร ชูรัตน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯหนองแหนโพนงาม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
37 นายวาทิน กองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงหนองแซง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
38 นางพวงเพชร วจีภูมิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
39 นายสุริโย โสมณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประทาย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
40 นายธนศักดิ์ เวียงกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
41 นายสมคิด สุนทรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
42 นางสุรางค์ ศรีทราไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักหนาม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
43 นายสถาพร สุขหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดินแดง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
44 นายศิริพงษ์ ชมภูคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
45 นายพูลศักดิ์ หมื่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
46 นางวงเดือน ทองไชย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศรี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
47 นายนุ่ม เครือบุตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
48 นายธนภัทร น้อยมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแดง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
49 นายวิจารณ์ เสน่หา ประธานกลุ่มเครือข่ายฯนาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
50 นายยุทธพล เวฬุวนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
51 นางวนิดา ศรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
52 นายทวีศิลป์ นาถาบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกาว คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
53 นายจรูญศักดิ์ กองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโส่ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
54 นายวาทยุทธ พุทธพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
55 นายธีระ กุลฉวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
56 นายสุรินทร์ พิลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
57 นายชำนาญ สุรินาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
58 นายอิศราวุธ คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
59 นายกุศล มาสขาว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
60 นายอดุลย์ สาระบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไกรสร คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
61 นางอำนวย โพธาราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซึม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
62 นายไชยพจน์ ศรีวะสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
63 นางวนิดา แสวงผล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
64 นางกัลยา ศรีปัดทุม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านดงมะไฟ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
65 นายวรรณเศรษฐ์ จันทร์สว่าง ครูธุรการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
66 นางศรวณีย์ สุพรรณ ครูธุรการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
67 นายอมร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
68 นายวัญเมือง มีศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
69 นายจักรินทร์ ไชยวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
70 นายสุรสิทธิ์ หาระการณ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทรายมูลไผ่ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
71 นายทวีชัย แสวงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์) คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
72 นายประจิตร ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
73 นายพันเลิศ ครองยุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเรียง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
74 นายอมร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
75 นายแสงทิพย์ แสงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเมย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
76 นายสมาน พงษ์ศร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
77 นายอาทิตย์ กุหลาบขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
78 นายสมชัย ละครวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
79 นายนิพนธ์ จันทร์เพชร ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
80 นายขวัญเมือง มีศิริ ครูธุรการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
81 นายอนุพงษ์ ชาคำ ครูธุรการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
82 นายสุรสิทธิ์ หาระการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
83 นายนิพนธ์ จันทร์เพชร ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
84 นายมิตร ศรีชัย ประธานกลุ่มเครือข่ายฯดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
85 นายสมศักดิ์ สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะคอม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
86 นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุก คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
87 นายณรงค์ อุตมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำครตา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
88 นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
89 นายเพชร หงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดควาย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
90 นายศักดิ์ชัย โสวะภาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ลาด คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
91 นายเพชร์ ป้องศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
92 นายอานนท์ กฤษณะกาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้าง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
93 นายสงกรานต์ หลักคำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเวียง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
94 นายดำริ เหล่าเจิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
95 นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคำหวาน คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
96 นายสุวรรณ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
97 นายบุญเสาร์ อุตสาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
98 นายวินัย วรรณสัมผัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแขนศอก คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
99 นายบัวผัน คงทวี ครูโรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
100 นายบุญส่ง สีลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
101 นางสาวศิริพร ในจิตร ครูธุรการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
102 นางสาวบังอร ผลจันทร์ ครูธุรการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
103 นางสาวภคมน แฝงเมืองฟุก ครูธุรการ โรงเรียนบ้านดอนฮี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
104 นายเทอดนคร ห้องแซง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
105 นายณรงค์ ผิวคำสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
106 นายคำกิ่ง ทับแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
107 นายวานิช สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้องแซง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
108 นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
109 นายสุรศักดิ์ กากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
110 นายเข็มเพชร พินิจพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาด คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
111 นายสังวรณ์ แสงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
112 นายเฉลิมพร ปาณชู ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศิลา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
113 นายอภิชัย ละคร ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกสาน คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
114 นายวชิรวิชญ์ พิมทา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหวาย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
115 นายเอกสิทธิ์ พลมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิยม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
116 นายทองพูล ศรีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนฮี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
117 นายสุวิช สรรพาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงกาชัง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
118 นายนภเกตน์ ดำเนิน ครูธุรการ โรงเรีนอนุบาลเลิงนกทา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
119 นายเนรมิต ธามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
120 นายวิษณุ รังใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
121 นายจรัล นิสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
122 นายประมวล คุณพาที ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านศรีสว่าง คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
123 นายณรงค์ สุทธิทาธีร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกุดโจด คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
124 นายจิตติ เดชารักษ์วุฒิเสลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
125 นายเฉลิมพล จันทรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
126 นายวรชาติ ธนาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
127 นายธีรศักดิ์ มุสิกวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
128 นายบุญธรรม ทุราช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหวาย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
129 นายวิสันต์ พุฒทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
130 นายสันติ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวาย คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
131 นายฉลอง เมืองพิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
132 นายบุญป้อง สิงห์คู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
133 นายบุญรอด แสงประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
134 นายทศพร พวงชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
135 นายประจักร สุริยะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
136 นายสระเกต มหิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คณะกรรมการประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ
137 ว่าที่ ร.ต.วิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อม ครูโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คณะกรรมการประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ
138 นายสระเกต มหิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คณะกรรมการประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ
139 นายพิเชษฐ์ ประเสริฐสังข์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร คณะกรรมการประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ
140 นายกรณ์จีรพัฒน์ ระวะใจ รอง ผอ.สพป.ยส.เขต 2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
141 นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รอง ผอ.สพป.ยส.เขต 2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]