หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกระจาย 13 47 22
2 004 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 30 51 40
3 003 โรงเรียนกุดไกรสร 4 4 4
4 005 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 5 10 6
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 11 23 16
6 010 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 8 12 10
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 24 47 35
8 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 5 7 5
9 009 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 18 45 27
10 011 โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ 0 0 0
11 012 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 9 16 13
12 014 โรงเรียนดู่ลาด 8 9 9
13 015 โรงเรียนท่าศิลา 4 4 4
14 017 โรงเรียนนาจาน 8 14 12
15 018 โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 0 0 0
16 019 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 15 21 19
17 020 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 6 10 9
18 016 โรงเรียนน้อมเกล้า 18 37 31
19 022 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 12 29 23
20 023 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 2 3 3
21 024 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 7 11 7
22 029 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 6 7 7
23 030 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 5 6 6
24 031 โรงเรียนบ้านกุดหิน 2 5 2
25 027 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 10 14 11
26 025 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 6 9 6
27 028 โรงเรียนบ้านกุดแดง 11 39 17
28 032 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 8 24 9
29 026 โรงเรียนบ้านกุดโจด 0 0 0
30 034 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 11 6
31 035 โรงเรียนบ้านคำก้าว 3 5 4
32 039 โรงเรียนบ้านคำครตา 7 18 11
33 041 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 29 45 40
34 042 โรงเรียนบ้านคำบอน 1 6 2
35 043 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 15 25 18
36 046 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 41 87 58
37 037 โรงเรียนบ้านคำเกิด 0 0 0
38 036 โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 4 12 6
39 040 โรงเรียนบ้านคำเตย 7 10 8
40 045 โรงเรียนบ้านคำเลา 2 2 2
41 038 โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 1 1 1
42 044 โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 6 9 6
43 047 โรงเรียนบ้านคึมยาว 3 7 5
44 062 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 27 60 43
45 067 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 17 26 22
46 068 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 3 5 5
47 069 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 3 4 3
48 070 โรงเรียนบ้านดงสวาง 1 2 2
49 071 โรงเรียนบ้านดงสำราญ 7 17 12
50 073 โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 4 5 5
51 072 โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 1 1 1
52 074 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 1 1
53 075 โรงเรียนบ้านดอนฮี 15 40 25
54 076 โรงเรียนบ้านด่าน 2 7 3
55 079 โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 9 11 10
56 081 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 4 14 8
57 080 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 3 4 4
58 085 โรงเรียนบ้านนางาม 4 4 4
59 086 โรงเรียนบ้านนาซึม 6 10 8
60 088 โรงเรียนบ้านนาทม 1 29 5
61 087 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 6 8 7
62 090 โรงเรียนบ้านนาเรียง 6 7 6
63 091 โรงเรียนบ้านนาเวียง 19 23 19
64 093 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 10 19 13
65 205 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 0 0 0
66 089 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 9 11 9
67 092 โรงเรียนบ้านนาโส่ 10 20 14
68 095 โรงเรียนบ้านนิคม 9 21 17
69 094 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 2 6 3
70 101 โรงเรียนบ้านบะคอม 6 12 8
71 102 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 3 11 6
72 103 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 3 3 3
73 104 โรงเรียนบ้านป่าชาด 8 34 16
74 105 โรงเรียนบ้านป่าตอง 3 3 3
75 106 โรงเรียนบ้านป่าตาว 3 4 4
76 109 โรงเรียนบ้านผักกะย่า 18 43 31
77 110 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 24 54 39
78 111 โรงเรียนบ้านพืชคาม 2 6 2
79 116 โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 2 5 3
80 120 โรงเรียนบ้านมันปลา 1 1 1
81 119 โรงเรียนบ้านม่วง 2 5 3
82 117 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 31 78 48
83 118 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 4 6 4
84 122 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 2 4 4
85 121 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 13 41 25
86 124 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 11 30 20
87 125 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 27 108 50
88 127 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 2 5 2
89 126 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 10 14 12
90 128 โรงเรียนบ้านสองคร 10 22 16
91 130 โรงเรียนบ้านสามัคคี 2 2 2
92 129 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 7 14 11
93 132 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 18 37 23
94 131 โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 4 6 4
95 123 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 24 39 34
96 144 โรงเรียนบ้านหนองชุม 33 57 45
97 145 โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 0 0 0
98 146 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 4 7 6
99 147 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 6 15 9
100 148 โรงเรียนบ้านหนองบอน 18 40 25
101 149 โรงเรียนบ้านหนองบาก 15 41 20
102 150 โรงเรียนบ้านหนองบึง 11 29 20
103 152 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 32 63 49
104 154 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 1 3 2
105 155 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 5 13 8
106 158 โรงเรียนบ้านหนองสนม 8 19 12
107 159 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 13 26 22
108 160 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 4 19 8
109 163 โรงเรียนบ้านหนองหมี 15 27 19
110 164 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1 1
111 151 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 7 15 11
112 153 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 8 5
113 156 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 16 79 29
114 165 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 8 15 9
115 139 โรงเรียนบ้านหนองแก 4 10 6
116 141 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 24 51 43
117 143 โรงเรียนบ้านหนองแคน 21 41 34
118 142 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 14 32 25
119 157 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 2 1
120 161 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 9 13 10
121 162 โรงเรียนบ้านหนองโสน 7 12 10
122 140 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว 1 1 1
123 170 โรงเรียนบ้านหวาย 15 26 23
124 169 โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 1 6 1
125 173 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 0 0 0
126 174 โรงเรียนบ้านหัวนา 7 16 9
127 175 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 7 11 9
128 167 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 3 2
129 168 โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ 5 17 10
130 166 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 23 35 29
131 171 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1 1 1
132 172 โรงเรียนบ้านห้องแซง 5 11 9
133 063 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 4 7 6
134 065 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 12 25 16
135 066 โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 3 7 6
136 078 โรงเรียนบ้านเตาไห 31 76 52
137 082 โรงเรียนบ้านเทพเจริญสาขาไทยเจริญ 0 0 0
138 083 โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 0 0 0
139 133 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 9 7
140 176 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 3 8 6
141 178 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 3 9 6
142 177 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 3 3 3
143 033 โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 1 1
144 077 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 13 44 24
145 134 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 3 6 6
146 050 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 27 55 34
147 048 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 7 20 11
148 049 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 4 15 8
149 051 โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 5 9 7
150 052 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 5 20 10
151 054 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 33 43 38
152 055 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 12 23 15
153 056 โรงเรียนบ้านโคกศรี 0 0 0
154 057 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 22 42 35
155 058 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 7 21 12
156 059 โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 0 0 0
157 060 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 13 42 22
158 053 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 7 14 10
159 061 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 6 6
160 064 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 5 11 9
161 098 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 32 62 48
162 099 โรงเรียนบ้านโนนยาง 51 91 80
163 100 โรงเรียนบ้านโนนหาด 10 14 13
164 097 โรงเรียนบ้านโนนแดง 8 10 9
165 096 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 3 4 3
166 107 โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 4 8 4
167 108 โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 2 15 4
168 112 โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 1 1 1
169 113 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 27 38 32
170 114 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 21 31 30
171 115 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 6 9 7
172 206 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 0 0 0
173 135 โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 2 11 3
174 136 โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 3 7 3
175 137 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 4 8 7
176 138 โรงเรียนบ้านโสกสาน 0 0 0
177 084 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 6 11 8
178 179 โรงเรียนบ้ายโคกก่อง 5 9 6
179 180 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 13 42 23
180 181 โรงเรียนพรหมนิยม 2 2 2
181 185 โรงเรียนสีสุก 4 14 6
182 187 โรงเรียนหนองบัวบาน 0 0 0
183 188 โรงเรียนหนองแหน 8 14 9
184 190 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 26 64 34
185 192 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 42 79 54
186 184 โรงเรียนแยประชาสรรค์ 1 3 2
187 021 โรงเรียนโนนใหญ่ 6 15 10
188 182 โรงเรียนโพง 29 44 36
189 186 โรงเรียนโสกน้ำขาว 5 13 8
190 013 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 26 45 34
191 183 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 26 49 31
192 196 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร 0 0 0
193 189 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 3 10 5
194 197 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 2 4 3
195 198 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ 0 0 0
196 191 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 0 0 0
197 193 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 8 15 8
198 194 โรงเรียนอนุบาลสายสมร 2 3 2
199 204 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก 8 24 9
200 202 โรงเรียนบ้านกุดเสถียร 0 0 0
201 201 โรงเรียนส่วนการศึกษาเทศบาลห้องแซง 0 0 0
202 199 โรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคม 0 0 0
203 195 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 22 49 30
204 203 โรงเรียนเทศบาล๑กุดชุมบำรุงราษฎร์ 0 0 0
205 001 โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 0 0 0
รวม 1792 3783 2580
6363

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]