สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 45 12 3 5 60
2 บ้านเขื่องคำ 20 2 5 1 27
3 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 16 2 4 5 22
4 แคนน้อยหนองเลิง 16 2 3 5 21
5 บ้านฟ้าห่วน 15 6 1 3 22
6 ชุมชนดงแคนใหญ่ 13 10 7 3 30
7 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 13 7 3 0 23
8 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 13 6 3 1 22
9 บ้านแข่โพนเมือง 13 1 4 3 18
10 บ้านสงเปือย 12 7 2 3 21
11 บ้านผือฮี 12 5 2 2 19
12 บ้านน้ำอ้อม 12 5 1 3 18
13 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 11 5 2 4 18
14 บ้านสงยาง 11 4 0 1 15
15 ขุมเงิน 10 7 5 5 22
16 บ้านบ่อบึงโพนจาน 10 4 3 4 17
17 บ้านน้ำคำน้อย 10 3 2 2 15
18 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 10 3 2 2 15
19 บ้านท่าสมอ 10 1 0 0 11
20 ยโสธรวิทยาคาร 9 6 4 5 19
21 บ้านคุ้ม 9 1 2 2 12
22 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 8 5 1 3 14
23 ชุมชนบ้านหัวเมือง 8 5 1 1 14
24 บ้านนาเวียงคำศิริ 8 4 4 2 16
25 บ้านเหล่าฝ้าย 8 3 0 0 11
26 บ้านหนองยาง 8 0 1 1 9
27 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 8 0 0 6 8
28 บ้านนาคำปักแฮด 7 9 0 2 16
29 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 7 7 4 1 18
30 บ้านทุ่งแต้ 7 6 4 3 17
31 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 7 5 1 3 13
32 ชุมชนบ้านหนองคู 7 2 2 6 11
33 บ้านสร้างแป้น 7 2 2 2 11
34 บ้านเชือก 7 2 2 1 11
35 ชุมชนกู่จาน 6 10 0 4 16
36 บ้านติ้ว 6 6 3 2 15
37 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 6 4 1 4 11
38 บ้านคำม่วง 6 4 1 2 11
39 มหาชนะชัย 6 2 2 0 10
40 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 6 2 1 3 9
41 บ้านกุดพันเขียว 6 2 1 0 9
42 บ้านหนองเป้า 6 2 0 2 8
43 บ้านดวนบากน้อย 6 2 0 1 8
44 บ้านพลไว 6 0 2 1 8
45 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 5 6 1 2 12
46 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 5 4 0 0 9
47 บ้านคำฮี 5 3 1 1 9
48 บ้านซำ 5 2 2 1 9
49 บ้านแหล่งแป้น 5 1 0 1 6
50 บ้านหนองขอนโพนสิม 5 0 1 2 6
51 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 5 0 0 0 5
52 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 4 5 0 3 9
53 บ้านราชมุนี 4 4 2 0 10
54 อนุบาลค้อวัง 4 3 1 2 8
55 บ้านดอนกลอย 4 3 1 2 8
56 บ้านเดิด 4 3 1 0 8
57 บ้านหนองหิน 4 2 2 1 8
58 ชุมชนย่อวิทยา 4 2 1 1 7
59 บ้านดงเจริญ 4 2 1 0 7
60 บ้านแหล่งหนู 4 2 1 0 7
61 บ้านเหมือดขาว 4 2 0 0 6
62 บ้านดงจงอาง 4 2 0 0 6
63 บ้านจานทุ่ง 4 2 0 0 6
64 บ้านทุ่งมน 4 1 1 4 6
65 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 4 1 1 2 6
66 บ้านหนองตุ 4 1 1 0 6
67 บ้านศิริพัฒนา 4 1 1 0 6
68 บ้านสามเพียแสนจำปา 4 1 0 4 5
69 ชุมชนบ้านบึงแก 4 0 0 1 4
70 บ้านโนนธาตุ 4 0 0 0 4
71 บ้านเลียบ 3 4 1 3 8
72 บ้านกุดระหวี่ 3 4 0 0 7
73 เรียนบ้านหมากมาย 3 3 2 1 8
74 บ้านชาดศาลา 3 2 2 0 7
75 บ้านขั้นไดใหญ่ 3 2 1 0 6
76 บ้านดงยาง 3 2 0 1 5
77 บ้านตูม 3 2 0 1 5
78 บ้านโนนกอย 3 2 0 0 5
79 คำเขื่อนแก้ว 3 1 2 1 6
80 บ้านปลาอีด 3 1 1 2 5
81 บ้านตับเต่า 3 1 1 2 5
82 บ้านโนนม่วง 3 1 1 2 5
83 โซงเหล่าโป่วิทยา 3 1 1 0 5
84 บ้านโนนยาง 3 1 0 2 4
85 บ้านหนองไร่ 3 1 0 1 4
86 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 3 1 0 1 4
87 บ้านผือฮีนาลานาจาน 3 1 0 0 4
88 บ้านบาก 3 1 0 0 4
89 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 3 1 0 0 4
90 บ้านเหมือดป่าตอง 3 1 0 0 4
91 บ้านดอนกลองหนองไฮ 3 1 0 0 4
92 บ้านหัวดง 3 0 1 1 4
93 บ้านบากเรือดอนเรือ 3 0 1 0 4
94 บ้านเหล่าน้อย 2 5 4 6 11
95 บ้านกุดกุง 2 5 4 2 11
96 บ้านทรายงาม 2 5 2 1 9
97 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 2 4 2 3 8
98 บ้านนาโพธิ์ 2 3 1 0 6
99 บ้านเหล่าใหญ่ 2 2 2 2 6
100 บ้านยางเครือ 2 2 2 0 6
101 บ้านยางน้อย 2 2 0 4 4
102 สาธิตอนุบาลพรเพชร 2 1 1 0 4
103 บ้านสิงห์ 2 1 0 0 3
104 บ้านดอนขะยอม 2 1 0 0 3
105 บ้านหนองเรือ 2 1 0 0 3
106 บ้านนาดีนาอุดม 2 0 3 0 5
107 บ้านนาสะไมย์ 2 0 1 2 3
108 บ้านหัวดอน 2 0 1 1 3
109 บ้านหนองหงอก 2 0 1 1 3
110 แดงประชาสรรค์ 2 0 1 0 3
111 บ้านสำราญ 2 0 1 0 3
112 บ้านสังข์ 2 0 1 0 3
113 บ้านปอแดงโคกสะอาด 2 0 0 1 2
114 ประชาสงเคราะห์ 2 0 0 0 2
115 บ้านนาถ่ม 2 0 0 0 2
116 แก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย 2 0 0 0 2
117 บ้านคูสองชั้น 2 0 0 0 2
118 แก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองเป็ด 1 7 2 1 10
120 บ้านเหล่ามะเขียว 1 4 1 1 6
121 บ้านสว่างดอนดู่ 1 4 1 0 6
122 บ้านโพนทัน 1 4 1 0 6
123 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1 3 1 0 5
124 สันติธรรมวิทยาคม 1 3 1 0 5
125 บ้านเวินชัย 1 3 1 0 5
126 บ้านหัวขัว 1 2 2 0 5
127 บ้านตาดทอง 1 2 1 0 4
128 บ้านโคกกลาง 1 2 1 0 4
129 บ้านแดง 1 2 0 2 3
130 บ้านคำน้ำสร้าง 1 2 0 1 3
131 บ้านกุดเป่ง 1 2 0 0 3
132 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1 1 3 3 5
133 ชุมชนบ้านสำโรง 1 1 2 1 4
134 บ้านนาดีดอนจาน 1 1 1 3 3
135 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 1 1 1 0 3
136 บ้านดงบัง 1 1 1 0 3
137 บ้านดงขวาง 1 1 0 1 2
138 บ้านโพนแบง 1 1 0 1 2
139 บ้านคูเมือง 1 1 0 0 2
140 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 0 2 0 3
141 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 0 1 1 2
142 บ้านเหล่าหุ่ง 1 0 1 0 2
143 บ้านนาห่อม 1 0 1 0 2
144 บ้านน้ำเกลี้ยง 1 0 1 0 2
145 บ้านโนนหนองแฝก 1 0 0 5 1
146 บ้านโต่งโต้น 1 0 0 2 1
147 บ้านดงมะหรี่ 1 0 0 0 1
148 บ้านบัวขาว 1 0 0 0 1
149 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1 0 0 0 1
150 บ้านดอนมะยาง กม.3 1 0 0 0 1
151 ดอนยางกล้วยสำโรง 1 0 0 0 1
152 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 1 0 0 0 1
153 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 1 0 0 0 1
154 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1 0 0 0 1
155 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 5 1 0 6
156 บ้านท่าเยี่ยม 0 4 0 0 4
157 บ้านหนองบัว 0 3 2 2 5
158 บ้านท่าช้าง 0 3 0 1 3
159 บ้านบุ่งหวาย 0 2 2 0 4
160 บ้านแจนแลน 0 2 1 1 3
161 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 2 1 0 3
162 บ้านกุดตากล้า 0 1 1 0 2
163 บ้านนาคำ 0 1 1 0 2
164 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 1 0 1 1
165 บ้านกลางนา 0 1 0 1 1
166 วัดบ้านเปาะ 0 1 0 0 1
167 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 1 0 0 1
168 บ้านผักบุ้ง 0 1 0 0 1
169 บ้านยางกลาง 0 1 0 0 1
170 บ้านสำโรง 0 1 0 0 1
171 คุยตับเต่า 0 1 0 0 1
172 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 1 0 0 1
173 บ้านผิผ่วน 0 1 0 0 1
174 สหประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
175 ใหม่ชุมพร 0 1 0 0 1
176 บ้านเชือกน้อย 0 0 1 2 1
177 ขาทรายมะเขือสามัคคี 0 0 1 1 1
178 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 0 1 0 1
179 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองเทา 0 0 1 0 1
181 บ้านแจ้งน้อย 0 0 0 1 0
182 บ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0 0 0
183 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 0 0 0
184 บ้านหนองบั่ว 0 0 0 0 0
รวม 713 385 191 209 1,498