สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 46 12 3 5 61
2 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 21 2 4 5 27
3 บ้านเขื่องคำ 20 2 5 1 27
4 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 19 7 3 1 29
5 บ้านฟ้าห่วน 18 7 1 3 26
6 บ้านน้ำอ้อม 17 5 1 3 23
7 บ้านผือฮี 16 6 2 2 24
8 แคนน้อยหนองเลิง 16 2 3 5 21
9 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 15 7 3 0 25
10 บ้านแข่โพนเมือง 15 1 4 3 20
11 บ้านสงเปือย 14 7 2 3 23
12 ชุมชนดงแคนใหญ่ 13 10 7 3 30
13 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 12 5 2 4 19
14 บ้านบ่อบึงโพนจาน 11 4 3 4 18
15 บ้านสงยาง 11 4 0 1 15
16 บ้านกุดพันเขียว 11 2 1 0 14
17 บ้านหนองเรือ 11 1 0 0 12
18 ขุมเงิน 10 7 5 5 22
19 บ้านนาเวียงคำศิริ 10 4 4 2 18
20 บ้านน้ำคำน้อย 10 3 2 2 15
21 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 10 3 2 2 15
22 บ้านท่าสมอ 10 1 0 0 11
23 ชุมชนกู่จาน 9 10 0 4 19
24 ยโสธรวิทยาคาร 9 6 4 5 19
25 บ้านติ้ว 9 6 3 2 18
26 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 9 5 1 3 15
27 มหาชนะชัย 9 2 2 0 13
28 บ้านตาดทอง 9 2 1 0 12
29 บ้านคุ้ม 9 1 2 2 12
30 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 9 0 0 6 9
31 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 8 7 4 1 19
32 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 8 5 1 3 14
33 ชุมชนบ้านหัวเมือง 8 5 1 1 14
34 บ้านเหล่าฝ้าย 8 3 0 0 11
35 บ้านหนองยาง 8 0 1 1 9
36 บ้านนาคำปักแฮด 7 9 0 2 16
37 บ้านทุ่งแต้ 7 6 4 3 17
38 บ้านเหล่าน้อย 7 5 4 6 16
39 ชุมชนบ้านหนองคู 7 2 2 6 11
40 บ้านสร้างแป้น 7 2 2 2 11
41 บ้านเชือก 7 2 2 1 11
42 บ้านหนองขอนโพนสิม 7 0 1 2 8
43 บ้านเลียบ 6 6 1 3 13
44 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 6 4 1 4 11
45 บ้านคำม่วง 6 4 1 2 11
46 อนุบาลค้อวัง 6 3 1 2 10
47 บ้านคำฮี 6 3 1 1 10
48 บ้านซำ 6 2 2 1 10
49 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 6 2 1 3 9
50 บ้านหนองเป้า 6 2 0 2 8
51 บ้านดวนบากน้อย 6 2 0 1 8
52 บ้านหนองตุ 6 1 1 0 8
53 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 6 1 0 0 7
54 บ้านดอนขะยอม 6 1 0 0 7
55 บ้านพลไว 6 0 2 1 8
56 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 5 6 1 2 12
57 บ้านราชมุนี 5 4 2 0 11
58 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 5 4 0 0 9
59 บ้านดงเจริญ 5 2 1 0 8
60 บ้านโนนกอย 5 2 0 0 7
61 บ้านแหล่งแป้น 5 1 0 1 6
62 บ้านทรายงาม 4 5 2 1 11
63 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 4 5 0 3 9
64 บ้านดอนกลอย 4 3 1 2 8
65 บ้านเดิด 4 3 1 0 8
66 บ้านหนองหิน 4 2 2 1 8
67 บ้านชาดศาลา 4 2 2 0 8
68 ชุมชนย่อวิทยา 4 2 1 1 7
69 บ้านแหล่งหนู 4 2 1 0 7
70 บ้านเหมือดขาว 4 2 0 0 6
71 บ้านดงจงอาง 4 2 0 0 6
72 บ้านจานทุ่ง 4 2 0 0 6
73 บ้านทุ่งมน 4 1 1 4 6
74 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 4 1 1 2 6
75 บ้านศิริพัฒนา 4 1 1 0 6
76 บ้านสามเพียแสนจำปา 4 1 0 4 5
77 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 4 1 0 0 5
78 บ้านนาสะไมย์ 4 0 1 2 5
79 ชุมชนบ้านบึงแก 4 0 0 1 4
80 บ้านโนนธาตุ 4 0 0 0 4
81 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 3 5 2 3 10
82 บ้านกุดระหวี่ 3 4 0 0 7
83 เรียนบ้านหมากมาย 3 3 2 1 8
84 บ้านหัวขัว 3 3 2 0 8
85 บ้านขั้นไดใหญ่ 3 2 1 0 6
86 บ้านยางน้อย 3 2 0 4 5
87 บ้านดงยาง 3 2 0 1 5
88 บ้านตูม 3 2 0 1 5
89 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 3 1 3 3 7
90 คำเขื่อนแก้ว 3 1 2 1 6
91 บ้านปลาอีด 3 1 1 2 5
92 บ้านตับเต่า 3 1 1 2 5
93 บ้านโนนม่วง 3 1 1 2 5
94 บ้านหัวดอน 3 1 1 1 5
95 โซงเหล่าโป่วิทยา 3 1 1 0 5
96 บ้านโนนยาง 3 1 0 2 4
97 บ้านหนองไร่ 3 1 0 1 4
98 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 3 1 0 1 4
99 บ้านผือฮีนาลานาจาน 3 1 0 0 4
100 บ้านบาก 3 1 0 0 4
101 บ้านสิงห์ 3 1 0 0 4
102 บ้านเหมือดป่าตอง 3 1 0 0 4
103 บ้านดอนกลองหนองไฮ 3 1 0 0 4
104 บ้านหัวดง 3 0 1 1 4
105 แดงประชาสรรค์ 3 0 1 0 4
106 บ้านบากเรือดอนเรือ 3 0 1 0 4
107 บ้านกุดกุง 2 5 4 2 11
108 บ้านสว่างดอนดู่ 2 4 1 0 7
109 ชุมชนบ้านสำโรง 2 3 2 1 7
110 บ้านนาโพธิ์ 2 3 1 0 6
111 บ้านเหล่าใหญ่ 2 2 2 2 6
112 บ้านยางเครือ 2 2 2 0 6
113 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 2 1 2 0 5
114 สาธิตอนุบาลพรเพชร 2 1 1 0 4
115 บ้านดงบัง 2 1 1 0 4
116 บ้านนาดีนาอุดม 2 0 3 0 5
117 บ้านหนองหงอก 2 0 1 1 3
118 บ้านสำราญ 2 0 1 0 3
119 บ้านสังข์ 2 0 1 0 3
120 บ้านปอแดงโคกสะอาด 2 0 0 1 2
121 ประชาสงเคราะห์ 2 0 0 0 2
122 บ้านนาถ่ม 2 0 0 0 2
123 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 2 0 0 0 2
124 แก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย 2 0 0 0 2
125 บ้านคูสองชั้น 2 0 0 0 2
126 แก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 2 0 0 0 2
127 บ้านหนองเป็ด 1 7 2 1 10
128 บ้านเหล่ามะเขียว 1 4 1 1 6
129 บ้านโพนทัน 1 4 1 0 6
130 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1 3 1 0 5
131 สันติธรรมวิทยาคม 1 3 1 0 5
132 บ้านเวินชัย 1 3 1 0 5
133 บ้านบุ่งหวาย 1 2 2 0 5
134 บ้านโคกกลาง 1 2 1 0 4
135 บ้านแดง 1 2 0 2 3
136 บ้านคำน้ำสร้าง 1 2 0 1 3
137 บ้านกุดเป่ง 1 2 0 0 3
138 บ้านนาดีดอนจาน 1 1 1 3 3
139 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 1 1 1 0 3
140 บ้านกลางนา 1 1 0 1 2
141 บ้านดงขวาง 1 1 0 1 2
142 บ้านโพนแบง 1 1 0 1 2
143 บ้านคูเมือง 1 1 0 0 2
144 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 0 1 1 2
145 บ้านเหล่าหุ่ง 1 0 1 0 2
146 บ้านนาห่อม 1 0 1 0 2
147 บ้านน้ำเกลี้ยง 1 0 1 0 2
148 บ้านโนนหนองแฝก 1 0 0 5 1
149 บ้านโต่งโต้น 1 0 0 2 1
150 บ้านดงมะหรี่ 1 0 0 0 1
151 บ้านบัวขาว 1 0 0 0 1
152 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1 0 0 0 1
153 บ้านดอนมะยาง กม.3 1 0 0 0 1
154 ดอนยางกล้วยสำโรง 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 1 0 0 0 1
156 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1 0 0 0 1
157 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 5 1 0 6
158 บ้านท่าเยี่ยม 0 4 0 0 4
159 บ้านหนองบัว 0 3 2 2 5
160 บ้านท่าช้าง 0 3 0 1 3
161 บ้านแจนแลน 0 2 1 1 3
162 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 2 1 0 3
163 บ้านกุดตากล้า 0 1 1 0 2
164 บ้านนาคำ 0 1 1 0 2
165 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 1 0 1 1
166 วัดบ้านเปาะ 0 1 0 0 1
167 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 1 0 0 1
168 บ้านผักบุ้ง 0 1 0 0 1
169 บ้านยางกลาง 0 1 0 0 1
170 บ้านสำโรง 0 1 0 0 1
171 คุยตับเต่า 0 1 0 0 1
172 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 1 0 0 1
173 บ้านผิผ่วน 0 1 0 0 1
174 สหประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
175 ใหม่ชุมพร 0 1 0 0 1
176 บ้านเชือกน้อย 0 0 1 2 1
177 ขาทรายมะเขือสามัคคี 0 0 1 1 1
178 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 0 1 0 1
179 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองเทา 0 0 1 0 1
181 บ้านแจ้งน้อย 0 0 0 1 0
182 บ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0 0 0
183 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 0 0 0
184 บ้านหนองบั่ว 0 0 0 0 0
รวม 829 397 191 209 1,417