หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุพร สามัตถิยะ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร ประธานกรรมการ
3 นายเสนอ แสนคำ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รองประธานกรรมการ
4 นายพูลชัย ป้องวิชัย ศน.สพป.ยโสธร เขต 1 กรรมการ
5 นายงระพินทร์ เวชกามา ศน.สพป.ยโสธร เขต 1 กรรมการ
6 นายศาสตรา แสงชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
7 นางขวัญจิตต์ อังกระโทก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางสาวกมลนัทธ์ เมืองโคตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]