หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดกง 0 0 0
2 005 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 3 6 4
3 006 โรงเรียนขาม 0 0 0
4 007 โรงเรียนขุมเงิน 34 116 54
5 008 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 7 13 10
6 009 โรงเรียนคุยตับเต่า 1 1 1
7 011 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 26 54 42
8 012 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 36 78 61
9 013 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 3 5 5
10 014 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 12 24 18
11 015 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 12 19 13
12 016 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 21 39 25
13 017 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 17 29 18
14 018 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 9 10 9
15 020 โรงเรียนดอนยางกล้วยสำโรง 1 1 1
16 023 โรงเรียนบ้านกลางนา 3 5 5
17 024 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 7 12 7
18 025 โรงเรียนบ้านกุดกุง 15 21 12
19 026 โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 2 11 2
20 027 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 3 10 6
21 028 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 13 26 19
22 030 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 14 28 22
23 031 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 9 14 12
24 029 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 3 5 4
25 032 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 6 11 10
26 037 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 7 12 7
27 036 โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 1 1 1
28 038 โรงเรียนบ้านคำม่วง 13 24 15
29 041 โรงเรียนบ้านคำฮี 14 33 18
30 039 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 9 19 14
31 040 โรงเรียนบ้านคำแหลม 0 0 0
32 042 โรงเรียนบ้านคุ้ม 14 21 18
33 044 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 2 2 2
34 043 โรงเรียนบ้านคูเมือง 2 2 2
35 035 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 18 60 31
36 047 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 6 13 9
37 050 โรงเรียนบ้านชาดศาลา 9 21 15
38 053 โรงเรียนบ้านซำ 11 17 11
39 054 โรงเรียนบ้านดงขวาง 3 7 4
40 055 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 11 15 12
41 057 โรงเรียนบ้านดงบัง 4 3 3
42 058 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 2 2 2
43 059 โรงเรียนบ้านดงยาง 7 12 10
44 056 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 8 25 15
45 060 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 9 21 15
46 061 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 4 6 5
47 062 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 14 30 18
48 064 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 8 9 9
49 065 โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 1 3 0
50 063 โรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 11 20 16
51 066 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 16 39 24
52 069 โรงเรียนบ้านตับเต่า 7 16 13
53 070 โรงเรียนบ้านตาดทอง 13 27 21
54 071 โรงเรียนบ้านติ้ว 24 37 31
55 072 โรงเรียนบ้านตูม 8 11 10
56 074 โรงเรียนบ้านทรายงาม 13 20 18
57 079 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 19 24 22
58 080 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 11 15 13
59 078 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 21 46 24
60 075 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 5 9 8
61 077 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 12 12 12
62 076 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 4 9 7
63 083 โรงเรียนบ้านนาคำ 2 3 3
64 082 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 18 30 25
65 084 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 6 12 6
66 085 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 6 10 6
67 086 โรงเรียนบ้านนาถ่ม 2 11 4
68 089 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 11 18 12
69 090 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 6 10 6
70 091 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 15 23 18
71 092 โรงเรียนบ้านนาห่อม 2 8 5
72 088 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 21 30 28
73 081 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 4 6 4
74 087 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 7 26 14
75 094 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 17 44 29
76 095 โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ 1 3 1
77 097 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 27 52 42
78 093 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 2 8 5
79 096 โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 0 0 0
80 105 โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 1 1 1
81 107 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1 6 1
82 110 โรงเรียนบ้านบาก 5 33 10
83 108 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 5 15 6
84 109 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 5 16 9
85 111 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 6 17 9
86 106 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 25 55 38
87 112 โรงเรียนบ้านปลาอีด 7 12 7
88 113 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 7 25 10
89 115 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 2 2 2
90 116 โรงเรียนบ้านผิผ่วน 1 2 2
91 119 โรงเรียนบ้านผือฮี 28 61 44
92 118 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 4 12 6
93 117 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 2 8 3
94 121 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 1 1 1
95 120 โรงเรียนบ้านพลไว 9 24 17
96 124 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 32 72 52
97 126 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 31 82 49
98 125 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 18 33 26
99 127 โรงเรียนบ้านยางกลาง 2 4 4
100 130 โรงเรียนบ้านยางน้อย 9 14 13
101 128 โรงเรียนบ้านยางเครือ 6 11 7
102 129 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 30 46 40
103 131 โรงเรียนบ้านราชมุนี 13 18 16
104 134 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 6 16 11
105 136 โรงเรียนบ้านสงยาง 18 32 23
106 135 โรงเรียนบ้านสงเปือย 29 53 42
107 137 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 1 2 1
108 138 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 14 31 22
109 140 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 7 13 9
110 139 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 3 4 3
111 141 โรงเรียนบ้านสะเดา 0 0 0
112 142 โรงเรียนบ้านสังข์ 3 6 5
113 143 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 9 19 14
114 144 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 8 5
115 145 โรงเรียนบ้านสำโรง 2 2 2
116 146 โรงเรียนบ้านสิงห์ 7 9 7
117 147 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 10 15 15
118 148 โรงเรียนบ้านหนองตุ 8 21 15
119 149 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 17 40 29
120 151 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 0
121 154 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 14 11
122 153 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1 1 1
123 152 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 1 1 1
124 159 โรงเรียนบ้านหนองยาง 11 32 14
125 162 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 0 0 0
126 165 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 4 12 4
127 166 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
128 167 โรงเรียนบ้านหนองหิน 12 14 14
129 150 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1 1 1
130 155 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 12 23 19
131 156 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 11 27 20
132 160 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 12 23 17
133 163 โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 3 6 5
134 157 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 0 0 0
135 164 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
136 158 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 9 13 11
137 161 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 5 23 9
138 168 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1 3 2
139 170 โรงเรียนบ้านหัวขัว 8 12 12
140 171 โรงเรียนบ้านหัวดง 5 15 8
141 172 โรงเรียนบ้านหัวดอน 8 19 10
142 169 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1 1 1
143 033 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 31 62 47
144 052 โรงเรียนบ้านเชือก 12 32 18
145 051 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 6 11 6
146 067 โรงเรียนบ้านเดิด 9 30 15
147 114 โรงเรียนบ้านเปือย 0 0 0
148 132 โรงเรียนบ้านเลียบ 19 32 28
149 133 โรงเรียนบ้านเวินชัย 5 16 7
150 173 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 6 24 11
151 174 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 5 9 7
152 175 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 22 52 39
153 176 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 12 28 19
154 177 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 8 17 14
155 178 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 2 4 4
156 179 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 8 17 15
157 180 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 6 20 11
158 034 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 26 41 29
159 049 โรงเรียนบ้านแจนแลน 6 7 7
160 048 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 2 5 3
161 068 โรงเรียนบ้านแดง 8 19 9
162 182 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 8 38 15
163 181 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 8 24 13
164 045 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 7 7
165 046 โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 0 0 0
166 073 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 3 7 4
167 098 โรงเรียนบ้านโนนกอย 8 12 8
168 099 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 0 0 0
169 100 โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 0 0 0
170 101 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 4 22 9
171 102 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 8 17 9
172 103 โรงเรียนบ้านโนนยาง 6 8 6
173 104 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 6 12 11
174 122 โรงเรียนบ้านโพนทัน 6 15 9
175 123 โรงเรียนบ้านโพนแบง 3 5 5
176 183 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 2 2 2
177 184 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 41 76 50
178 186 โรงเรียนมหาชนะชัย 14 35 21
179 190 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 3 6 5
180 191 โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 0 0 0
181 193 โรงเรียนสหประชาสรรค์ 1 3 2
182 194 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 7 12 8
183 197 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 14 26 18
184 199 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 14 21 16
185 185 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 23 46 35
186 201 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 67 133 92
187 202 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 28 53 37
188 189 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 9 16 15
189 010 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 29 97 37
190 021 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 4 6 5
191 019 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 6 8 8
192 198 โรงเรียนใหม่ชุมพร 1 3 1
193 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 15 28 21
194 188 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 5 9 7
195 187 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 26 57 41
196 192 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 0 0 0
197 195 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 10 15 13
198 196 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 7 12 8
199 200 โรงเรียนอนุบาลทองขาว 0 0 0
200 203 โรงเรียนอนุบาลอินทร์โฮม 0 0 0
201 003 โรงเรียนแก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 2 6 4
202 004 โรงเรียนแก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย 2 2 2
รวม 1834 3821 2592
6413

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]