รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 22 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงเกตสิรี  บุสดี
 
1. นางทองเพชร  แสงกาญจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 1. เด็กหญิงวนิดา  ทิพประวงค์
 
1. นางอรทัย  ขันชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา2 1. เด็กชายพรพิภพ  นามเชียงศรี
 
1. นางสาวอุรารัตน์  ปักกาเวสูง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหายโศก2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีแก้ว
 
1. นางอำนวยพร  ยศอ่อน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา2 1. เด็กหญิงสุภาพร  กิ่งคล้าย
 
1. นางฐิติมาพร  สมบัติบูรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมกูล
 
1. นางฉายวรรณ  บุญกอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หาญสัตย์
 
1. นางสาววิไล  วิชากุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำด้วง 1. เด็กหญิงญาณิภา  เที่ยงอยู่
 
1. นางนภารัตน์  ขุมดินพิทักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นางสาววรินดา  ดีบุกคำ
 
1. นางลดาวรรณ  เอียการนา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 1. เด็กหญิงวนารี  รักชาติ
2. เด็กหญิงสุปรียา  บริบูรณ์มังสา
3. เด็กหญิงเกษวดี  ศรีเมือง
 
1. นายอำนาจ  พันธุระศรี
2. นางสำราญ  จันทร์โฮง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ2 1. เด็กหญิงจินตนา  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงเขมมิกา  คำแปล
 
1. นางบุญไทย  พลค้อ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. นางสาวนิภาดา  คำภาหล้า
2. นางสาวอรดี  โหรานิตย์
 
1. นายสุนทร  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว
 
1. นายไตรรัตน์  แสงแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุทธิแพทย์
 
1. นางสาวฐิติภา  วะหาโล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 1. เด็กชายศิริชัช  ปานวงศ์
 
1. นายอนุชาติ  ไชยศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงศศิธร  มาฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  คะเนวรรณ
3. เด็กหญิงสุปาณี  ธรรมเจริญ
 
1. นางฐิญตา  คำภูแก้ว
2. นางสุภาพ  โสภากุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงฤดี  ผิวสว่าง
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  กาละพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุตรธร
 
1. นายชัชวาล  นันทวงศ์
2. นางสายฝน  มีชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงนิศาชล  พบบุญ
2. เด็กหญิงวรรณิกา  น่าชม
3. เด็กหญิงวิชิตา  พันชัย
 
1. นายเพ็ชรรัตน์  ไพศาล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแค2 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  แสงหล้า
2. เด็กหญิงปทุมพร  ถาวงกลาง
3. เด็กหญิงมนทิรา  นันทแสง
 
1. นางสาวแสงนภา  คำทา
2. นายวันเฉลิม  สีแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กหญิงสาริกา  คำทุย
2. เด็กหญิงหงษ์หยก  แสงศิรินาคะกุล
 
1. นางสุภาภรณ์  ภาโนมัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 1. นายวรากร  ประกิ่ง
2. นายสุรศักดิ์  ด้วงสะดี
 
1. นายอนุชาติ  ไชยศรี
2. นายบดินทร์  วีระพันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์
 
1. นายไตรรัตน์  แสงแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองพัฒนา 1. เด็กหญิงอมรา  อึ้งชัยเจริญ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  นาดี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงอนุสรา  อินตา
 
1. นายไพศาล  เพียสังกะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรศักดา
2. เด็กหญิงวริศรา  นวนคำสิงห์
3. เด็กชายเทพราเชนต์  นันทจันทร์
 
1. นางทับทิม  ภูครองทอง
2. นายอัชพล  ถาวรวรรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ปานกล้า
2. เด็กหญิงภัครมัย  มากมา
3. เด็กหญิงอริยา  พองผลา
 
1. นางอรอุมา  จันทร์ศรีระมี
2. นายกิตติศักดิ์  จันทร์กมล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 1. เด็กชายธเนศ  สมดวน
2. เด็กหญิงประภาพร  กุลโฮง
3. เด็กชายศราวุธ  ประสงค์
 
1. นางศศิธร  อัปปะมะโน
2. นางสาวลำไพร  สุภะดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กหญิงกิตติญา  วรรณภักดี
2. เด็กหญิงบริมาส  สุระเสน
3. เด็กหญิงพันธสา  บุญประคม
 
1. นางสุกัญญา  ไพศาล
2. นางปิยะมาศ  ทองเปลว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น2 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  ยงพรม
2. เด็กหญิงญาณิศา  พิมพาแสง
3. เด็กชายอิทธิเดช  กำแก้ว
 
1. นางภาวิณี  มูลศรี
2. นางสาวทิรากร  ทองประทับ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. นายสกล  วงษ์สิงห์
2. เด็กหญิงสุพิณญา  สอนหมวก
3. นายอนุวัฒน์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายสังคม  บุญกอง
2. นางสุนันทา  ไชยศิริ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงสุปรียา  อัครกุล
2. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญศรี
3. เด็กหญิงเมขลา  เมฆสุวรรณ
 
1. นางทิวาพร  แสงวิจิตร
2. นางสาวชุติกาญจน์  นามศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ประทุมวงษ์
2. เด็กชายศิริโรจน์  สังแก้ว
3. เด็กหญิงเอมวิกา  คันธี
 
1. นางวิไลวรรณ  ห่วงวัลย์
2. นางสาวอรจิรา  ทาสาลี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย2 1. เด็กหญิงสุวิชาญา  โสวัน
2. เด็กชายเถลิงศักดิ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  ชัยจันทา
2. นางสาวเกษร  สุวรรณศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี2 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศาลาแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยากร  นานลืม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สิงหเดช
2. นายเพ็ชรรัตน์  ไพศาล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี2 1. เด็กชายกรวรินทร์  ปัตถาวะโร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ชาวดร
 
1. นายเสรี  ศรีชามก
2. นางสาวสายทอง  แสนตา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1. เด็กชายศุภวัตร  สิงห์สำราญ
2. เด็กชายอิทธิชัย  ม่วงสนิท
 
1. นายอิทธิชัย  นิตย์กุลกานต์
2. นางเสาวลักษณ์  พานทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกบนาแมน 1. เด็กชายวัชระ  โสพิพันธ์
2. เด็กชายษรกิจ  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นายอุดม  สาระรัตน์
2. นางศรีสัมพันธ์  มีชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  ขัยโย
2. เด็กชายคมกฤษ  ลุนระวงค์
 
1. นายจตุวีร์  จุดโต
2. นายวัฒนา  ศรัทธาคลัง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายพุทธินันท์  จันทะสี
2. เด็กชายเกษมสันต์  เพชรอาสา
 
1. นางวิไลวรรณ  ห่วงวัลย์
2. นายเศรษฐชัย  สายพรหม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1. เด็กหญิงกานติมา  ลุนะหา
2. เด็กหญิงจุฬามณี  ชัยเมือง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มิ่งแสงทอง
4. เด็กหญิงเกศรินทร์  โสภินธุ์
5. เด็กหญิงเนตรอัปสร  กองหล้า
 
1. นางสมหมาย  นาแพงสอน
2. นางประภัสสร  ตุ้มทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองยศ
2. เด็กหญิงนฤมล  จินาพันธุ์
3. เด็กชายพัชรินทร์  โพธิ์รังสกุล
4. เด็กชายรุ่งทิพย์   ไชโวหาร
5. เด็กหญิงอริสดา   ไชยา
 
1. นางบัวภา  คำกันยา
2. นางกัณฐ์ณิชา  วดีศิริศักดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนัฐริณี  ศรีออน
2. เด็กหญิงพักพร์วิลัย  ไชยนนท์
3. เด็กหญิงมัศยา  กองศรี
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไชยนนท์
5. เด็กหญิงเกศนรินทร์  บาบุญ
 
1. นายรังสรรค์  ทองเนื้อนิ่ม
2. นางสาวอุไรวรรณ  ดีลุนชัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  กุธิราช
2. เด็กหญิงธันยกาญจน์  ใจซื่อ
3. เด็กชายธิฏภัทร  พันธ์ชัย
4. เด็กหญิงยลดา  จันทุมมา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  คำแจ่ม
 
1. นางสว่าง  มูลสาร
2. นางณัฐนรี  หลอดแพง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกษมา  หงษ์ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงจิรานุช  สงวนรัตน์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธ์ชัย
4. เด็กหญิงดารินทร์  บานเย็น
5. เด็กหญิงเจนนิสา  กัลยา
 
1. นางประไพศรี  ฮวดชัย
2. นางสาวอนัญญา  คำสิงห์ศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ก 1. เด็กหญิงกิตติมากร  สอนแก้ว
2. นางสาวทิติยา  ไชยสุวรรณ์
3. เด็กหญิงประณิตา  นาสมยนต์
4. นางสาวพรนิกา  ประดิษฐ์
5. เด็กหญิงอารียา  นามดี
 
1. นางอรอุมา  เรียงพรม
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ทองทิพย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ก 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  โคตรนารินทร์
2. นางสาวนลิตา  กอผจญ
3. เด็กชายนิติธร  ยศพิมพา
4. เด็กหญิงวารินทร์  สมสนุก
5. นางสาวสาวิตรี  คันธี
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ทองทิพย์
2. นายมนัส  ทองทา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างปากราง2 1. เด็กหญิงนฤชฎาภรณ์  ชาญณรงค์
2. เด็กหญิงปวีณา  ตุปันา
3. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีพระนาม
4. เด็กหญิงศิริรักษ์  พงษ์สุวรรณ
5. เด็กชายศุภณัฐ  พันธุวร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ใจหาญ
2. นางสาวพรรณงา  ภักดีราช
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกมลชนก  หลงภา
2. เด็กหญิงกุลชา  ทานัง
3. เด็กหญิงญาณพร  ขวาของ
4. เด็กหญิงนัฐทฤตา  เกียรติสุรเดช
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขำเจริญ
6. เด็กหญิงนุชนาฏ  เพียสังกะ
7. เด็กหญิงปนัดดา  กล้าหาญ
8. เด็กหญิงปนิดา  หมายปูนกลาง
9. เด็กหญิงรุ้งทิวา  จันทรักษา
10. เด็กหญิงวนิดา  ราชวงศ์
11. เด็กหญิงวนิดา  เพชรศรีกอง
12. เด็กหญิงวริศรา  ภูหนองโอง
13. เด็กหญิงวิภาดา  คันที
14. เด็กหญิงศศินา  ไพรวรรณ์
15. เด็กชายศิรวิทย์  เถาจันทร์ต๊ะ
16. เด็กหญิงสุดา  กุลศา
17. เด็กชายสุริยะ  บางศรี
18. เด็กหญิงอาริศา  ถนัดหมอ
19. เด็กหญิงฮาซีนา  โมฮัดมัด
20. เด็กหญิงเนตรชนก  ฉิมจารย์
 
1. นางอังคณา  เหลืองประเสริฐ
2. นางอุษา  แข็งแรง
3. นางสาวนุจรี  วงศ์พันธ์
4. นายสุรชาติ  ยั่งยืน
5. นายอาทิตย์  โสดา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เทพชนะ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ลุนแก้ว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พาบพา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลศรี
5. เด็กชายธนาดร  พันแสน
6. เด็กหญิงนนทิยา  คชวงษ์
7. เด็กชายนฤเบสร์  ศรีบุญเรือง
8. เด็กชายนาวิน  แปลงศรี
9. เด็กชายพัทธพล  บัวผัน
10. เด็กหญิงพุทธรักษา  น้อยพิทักษ์
11. เด็กชายภูเบศวร์  นันทจันทร์
12. เด็กชายวทัญญู  ไชยสีมา
13. เด็กหญิงวรรณภา  แสนใจ
14. เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีทุม
15. เด็กชายศิวาวุฒิ  มหาสนิท
16. เด็กหญิงสุุธาลินี  กุจันทร์
17. เด็กหญิงอารียา  พามี
18. เด็กหญิงอินทิรา  มูลคร
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉายาพัฒน์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สงัดดง
 
1. นายสมพงษ์  ฮวดชัย
2. นายธีระวัฒน์  สาขะสิงห์
3. นายพิทักษ์  พันชัย
4. นางสาวพรนภา  อรรคะ
5. นายวิรัช  บัวทา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง2 1. เด็กหญิงศิริยา  ปิ่นทอง
 
1. นายฐิตินันท์  อุ้ยปะโค
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กหญิงปริญญา  ธรรมสาร
 
1. นางลัดดาวัน  แพะขุนทด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวังแสง2 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุพรรณี  มีภูเวียง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลมา
2. เด็กชายบดินทร์  หันจางสิทธิ์
 
1. นางมะลิวัลย์  บุญวิเทียน
2. นายสุรเชษฐ์  กุลชัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา2 1. เด็กชายอนุชา  สาระจันทร์
2. เด็กหญิงอัปสร  หน่อสีดา
 
1. นางมลฤดี  ผดาศรี
2. นายธีระ  ทองเลิศ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีทุม
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กุลโคตร
 
1. นางนุสรา  ดวงเทียน
2. นางสาวณัฐธิฌา  พรหมแสง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกวินนา  ไชยนนท์
2. เด็กหญิงกิตติยา  ลุนะหา
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณแสง
4. เด็กหญิงญดาพร  ด้วงลา
5. เด็กหญิงณิฌา  ชัยนนท์
6. เด็กหญิงลลิดา  ศรีโสภา
7. เด็กหญิงวรรณวิวา  สนโมลา
8. เด็กหญิงสิรินพร  สุวรรณสิงห์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาลีแสง
10. เด็กหญิงสุภัสสร  เชิญชม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ดีลุนชัย
2. นายสุริยัน  บุญสุข
3. นางทิพย์สุดา  นิมาลา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เสาทองดี
2. เด็กหญิงกิตติญา  รามฤทธิ์
3. เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสวัสดิ์
4. เด็กหญิงญดาวรรณ  จันทะปัญญา
5. เด็กหญิงญาณาธิป  รามฤทธิ์
6. เด็กหญิงนริศรา  กองชัย
7. เด็กหญิงนันธญา  สอนบัว
8. เด็กหญิงนิลาวัลย์  โคตรคำ
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีลุนชัย
10. เด็กหญิงปณิศา  เชิดสนิท
11. เด็กหญิงพรกนก  ศรีลาวัลย์
12. เด็กหญิงพรทิพย์  คำอ้อ
13. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  รามฤทธิ์
14. เด็กหญิงสยามล  วงค์น้อย
15. เด็กหญิงสุภัสสร  ดีลุนชัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุวรไตร
2. นางสาวอุทิศา  เขียวอรุณ
3. นางฐิตินันท์  อุปการ
4. นางแสงทอง  มาตย์สุริย์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายชัยมงคล  ไชยเดช
2. เด็กหญิงดวงประกาย  เนาว์แก้งใหม่
3. เด็กหญิงดารณี  สมศักดิ์
4. เด็กหญิงทาริกา  คำไพ
5. เด็กชายธนดล  วงศ์ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงนันทนา  พิมพาแสง
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สุทธิพะพร
8. เด็กหญิงวราพร  ชัยเทศน์
9. เด็กชายสหรัฐ  บ้านหว้าน
10. เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณดี
11. เด็กหญิงสุพัตรา  แน่นเหนียวผา
12. เด็กหญิงอริสา  จันทพล
13. เด็กหญิงอัจฉรา  รียะวงศ์
14. เด็กหญิงเกตุสุดา  ศักดิ์เสริม
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยภักดี
 
1. นางนฤมล  พรหมทา
2. นายประสาน  พรหมทา
3. นายอุทิศ  ทิณพัฒน์
4. นางสาวพุทธธิดา  ทองสมุทร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายมงคล  ปานบุญเกิด
2. เด็กชายสุทธิเดช  วงษ์พรม
 
1. นายไพบูลย์  บำรุงวงค์
2. นายชุมพล  โพธิ์เพชรเล็บ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ2 1. นางสาวปารวี  วิเศษคำใส
2. เด็กหญิงสุภนิดา  โคตรทา
 
1. นายบุญมี  วิวาจารย์
2. นางดรุณี  กำเนิดกาลึม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงนริศรา  กลมทอง
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายวรวุฒิ  ประทุมรัตน์
 
1. ดร.มนัสชา  แววไธสง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กหญิงอัญมณี  ปลอดภัย
 
1. นายวิชชุกร  ศรีภา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงสุรมณ  ชาวดอน
 
1. นางสมควร  พันอนุ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ลุนแก้ว
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวาย2 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  จันทุมมา
 
1. นายประสิทธิ์  อินทร์อุดม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กชายพีรฉัตร  บรรเทา
 
1. นายวิชชุกร  ศรีภา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเบญจทิพย์  เขียนศิริ
 
1. นางสาวดวงดาว  ภูแช่มโชติ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์2 1. เด็กหญิงโสภิตรตรี  แจ่มศรี
2. เด็กหญิงไผ่ทอง  แก่นจันทร์
 
1. นางชะอ้อน  สีแก้ว
2. นางสมคิด  บัวเนี่ยว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรวิสา  ลาแสน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญชัย
 
1. นางชะอ้อน  สีแก้ว
2. นางสมคิด  บัวเนี่ยว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพงวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมสนุก
 
1. นางรักษ์ฤทัย  สมพวงภักดี
2. นางสาวศศิธร  พรมน้อย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ใหทอง
 
1. นางสาวดวงดาว  ภูแช่มโชติ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีภูเขียว
2. เด็กหญิงปนัดดา  สีโย
3. เด็กหญิงปลายตะวัน  เงินแพง
 
1. นางสาวยุพวันดา  เงินแพง
2. นางสาวนลินี  ทวีกุล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 2 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ลือคำหาญ
2. เด็กชายพลวัฒน์  สัสดี
3. เด็กชายวชานนท์  สวาดนอก
 
1. นายสุขอนันต์  ปักอินทรีย์
2. นางอุษณีย์  โสพิลา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กชายวสิน  เกรงขาม
2. เด็กชายวิชญ์พล  สีดิบ
3. เด็กชายไกรวิช  ไชยโสธร
 
1. นายสุริยน  ภูผาใจ
2. นายสำราญ  เทียมมณี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงณัฐชา  โยธากุล
 
1. นางทิพวัลย์  ชูศรีทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์นวน
 
1. นายสมหมาย  จำปามูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงเยาวภา  ชนะกาญจน์
 
1. นางอุดมลักษณ์  สาคมิตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงวรรณิต  นิลนามะ
 
1. นางอุดมลักษณ์  สาคมิตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงวิชชุตา  ติ่งรุ่งเรือง
 
1. นายศุภภูมิ  พลจางวาง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงอรพินท์  ตัญญาภักดิ์
 
1. นางพิมพ์ประไพ  จงพิมาย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงรุจิรา  พลซา
 
1. นายศุภภูมิ  พลจางวาง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงวาริน  ไชยโพคา
 
1. นายสายันต์  จงพิมาย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงนัทยา  พอค้ำ
 
1. นางพิมประไพ  จงพิมาย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  แสนพันดร
 
1. นางสาววิไลพร  เสือสีหา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงสุพาวิดา  ผลวิลัย
 
1. นายสุวิทย์  ผลวิลัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. นางสาวจินดาหลา  พิศิลป์
 
1. นางพิมพ์ประไพ  จงพิมาย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงศิตานันท์  เกตุชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กชายคมกฤษณ์  เหล่าศุภะ
 
1. นายสายันต์  จงพิมาย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทาเนตร
 
1. นางอชิรญาณ์  สัตย์ซื่อ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขันอ่อน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมประสงค์
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชาวดอน
4. เด็กหญิงจารุวัณ  ริกำแง
5. เด็กหญิงจิวิณา  มุ่งหมาย
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อกลางใหญ่
7. เด็กชายธันวา  นานุนิล
8. เด็กหญิงธิญาดา  คันธี
9. เด็กหญิงนาถญา  ทองเพชร
10. เด็กหญิงนิทราดา  ชาวดอน
11. เด็กชายประดิษฐ์พงษ์  ชาวดร
12. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนเอี่ยม
13. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  กุลสอนนาน
14. เด็กหญิงวัชราพร  ศิริราช
15. เด็กหญิงวิไลพร  ดีมั่น
16. เด็กหญิงศินีนาฏ  สุทธิแสน
17. เด็กชายสรรพวิท  ปัญญาแสง
18. เด็กหญิงสุนิศา  สุทา
19. เด็กหญิงสุภลักษณ์  สุทธิแพทย์
20. เด็กหญิงสุมิตรา  ไหว้ครู
 
1. นายณเรศน์  ทรัพย์ห่วง
2. นางสุจันทรา  บุญไชยะ
3. นายธงชัย  บุญไชยะ
4. นางศรัณย์พร  มูลธิ
5. นางสุภาพ  โคตรเพชร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฏา   บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  รัตนแสง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เคอ
4. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วหล้า
5. เด็กหญิงชญานิศ  อ่อนทอง
6. เด็กหญิงญาลดา  ต้นนารัตน์
7. เด็กหญิงฐาณมาศ  ต้อยสิมมา
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สาวาปี
9. นางสาวณัฐวดี  บัวหลวง
10. เด็กหญิงทิพปภา  คำใบ
11. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปินโสะ
12. เด็กหญิงนฤมล  ปราบพาล
13. เด็กหญิงนีรนาถ  อำภวา
14. เด็กหญิงนุชธิดา  มีศิลป์
15. เด็กชายพงษ์พัฒน์   วงศ์สามารถ
16. เด็กหญิงพัชรา  รัตนแสง
17. นายพันธกานต์  ปราบพาล
18. เด็กชายพุฒิพงศ์  มีลา
19. นายภูวมินทร์  วงศ์นานยาม
20. เด็กหญิงมณีฉัตร  บุดดาชัย
21. เด็กชายมังกร  กองมณี
22. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  นิลนามะ
23. เด็กหญิงลดาวัลย์  คลังบริบูรณ์
24. เด็กหญิงลลิตา  เรี่ยวแรง
25. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมเทศ
26. เด็กชายสหรัฐ  โยคิน
27. เด็กหญิงสำราญ  พรมสมบัติ
28. เด็กชายสิงหภูมิ  เกตุวงศ์
29. เด็กหญิงสุธาริณี  พินิจมนตรี
30. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีวังไสย
31. เด็กหญิงสุพรรณี  รัตนแสง
32. เด็กหญิงสุพิชชา  งาหอม
33. เด็กหญิงอลิสา  รูปโฉม
34. เด็กหญิงอลิสา  ชาวดร
35. เด็กชายอัษฏายุธ   อินทรสร้อย
36. นายเจษฎา  บริบูรณ์มังษา
37. เด็กหญิงโศรยา  รัตนแสง
38. เด็กหญิงโสภิกา  กล้าแข็ง
 
1. นายศราวุธ  สาระวงค์
2. นางสาวสมปอง  ใจแก้ว
3. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา
4. นายนิเวส  โง่นแก้ว
5. นางสุภัญญา  จันทรวงศ์
6. นางสาวชื่นสุมล  ไชยศิริ
7. นายบรรเจิด  พรศิริรัตน์
8. นางศิริวรรณ  กองทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กชายภราดล  นันทะแพทย์
2. เด็กชายภูษณะ  พิมพ์พาแสง
3. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญประกอบ
4. เด็กชายวิริยะ  กองเหง้า
5. เด็กชายสิทธิพร  ชัยสุวรรณ์
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พลายงาม
 
1. นายสายันต์  จงพิมาย
2. นายตันติกร  สุรภักดิ์
3. นายศักดิ์ดา  สุทารัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. นายเสกสรร  เพตะกร
 
1. นายณัฐพล  กิ่งชัยวงค์สกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์ 1. เด็กหญิงชไมพร  จันทวงษ์
 
1. นางสาวสุรีย์วัลย์  ขวัญทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กชายศุภชัย   ขวัญโพน
 
1. นางกุลธิรัตน์  วดีศิริศักดิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กหญิงกมลชนก  จำปีหอม
 
1. นายสมยศ  พลค้อ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายดุษฎี  ภายไธส่ง
 
1. นายปรีชา  สมศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทาเนตร
 
1. นางอชิรญาณ์  สัตย์ซื่อ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายธนากร  แสงเสน
 
1. นายสุภีร์  แรงน้อย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กหญิงศุภาภรณ์  เสนาวงษ์
 
1. นายสุรเดช  แฝงทรัพย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1. เด็กชายโกเมศร์  ชามา
 
1. นางสาวศิรินทรา  บัวทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  พันธุ์ชัย
 
1. นายปรีชา  สมศรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวสาร 1. เด็กชายเมธพนธ์  คำเกิด
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  เที่ยงธรรม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นางสาวสิริยากร  กุตันเจริญ
 
1. นางนางพูนทรัพย์  วิชากุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ2 1. นายเสกสรร  เพตะกร
 
1. นายณัฐพล  กิ่งชัยวงค์สกุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ2 1. เด็กหญิงปภาวดี  เกษหอม
 
1. นายสมยศ  พลค้อ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ2 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กหญิงอริษา  ทิพย์มาตย์
 
1. นางลัดดาวัน  แพะขุนทด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สุทธิแสน
2. เด็กชายจักรภัทร  ชัยพานิชย์
3. เด็กหญิงฉัตรวิมล  อุ่นแก้ว
4. เด็กหญิงชนิกานต์  เทพชนะ
5. เด็กชายชลศักดิ์  ยิ่งยวด
6. เด็กชายชลศักดิ์  ยิ่งยวด
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีแพง
8. เด็กชายทีปพนธ์  จตุพรโภคา
9. เด็กชายธนชิต  กำเนิดสิงห์
10. เด็กหญิงธนภัสสร  สุดตะพรม
11. เด็กชายธนภูมิ  ศรีหงษ์ษา
12. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยทิพย์
13. เด็กหญิงบวรลักษณ์  พูดเพราะ
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  โสภา
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแดง
16. เด็กหญิงบุษกร  กอไธสง
17. เด็กชายปรเมศวร์  โนนสุรัตน์
18. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ณุวงษ์ศรี
19. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุวรรณดี
20. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  โสดา
21. เด็กชายพลากร  สีเม้า
22. เด็กชายพุฒิพงค์  จันที
23. เด็กหญิงรมิดา  ราชธานี
24. เด็กหญิงรุ้งนภา  โพธิ์ชัยประดิษฐ์
25. เด็กหญิงวรรณพร  คำมุ้งคุณ
26. เด็กหญิงวรัญญา  ทองเจริญ
27. เด็กหญิงวาสนา  บุตรวงษ์
28. เด็กหญิงวิภาพร  ชาลีสมบัติ
29. เด็กหญิงศศิวิมล  หระเสริฐ
30. เด็กชายสวิตต์  บุญพันธ์
31. เด็กหญิงสุทธินี  พิมพาแสง
32. เด็กหญิงสุวภัทร  สุทธิแพทย์
33. เด็กหญิงสโรชา  ภูครองเงิน
34. เด็กหญิงหยกมณี  คตชัง
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตุ้ยแป
36. เด็กหญิงอรธิดา  ปุริเส
37. เด็กหญิงอาริญา  ก้อมมังกร
38. เด็กหญิงอาริสา  ก้อมมังกร
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หยวกกุล
40. เด็กหญิงแพรวพลอย  เตือนสายออ
 
1. นายวัชรินทร์  ป้องป้าน
2. นางบุดสา  บุตรสิม
3. นายวิเศษ  โสภากุล
4. นางอรุณี  กุดแถลง
5. นางสาววารุณี   ขันซ้าย
6. นางลีรัตน์  ถาโคตร
7. นางสุชญา   นาจาน
8. นางพรพิชชา  สุทธิแพทย์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปราบพาล
2. เด็กชายดนุนันท์  พรหมมา
3. เด็กชายทวีศักดิ์  มีลา
4. เด็กหญิงนฤมล  กองแก้ว
5. นางสาวบุษบา  บุรุษภักดี
6. เด็กชายวาเลน  ชัยภูมี
7. นางสาวสุชาดา  เกตุชรา
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  คันธี
9. นางสาวอรยา  โพธิมล
10. เด็กชายอรรถพล  ธรรมประเสริฐ
 
1. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
2. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
3. นางอมรทิพย์  กัลยา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มหาพรหม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุริวงศ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  เจริญชนม์
4. เด็กชายธนากร  สิงห์วงษ์
5. เด็กชายธีรนันท์  ขรรศร
6. เด็กชายนภัสสร  พิมพิศาล
7. เด็กชายปัญญากร  ศรีทุม
8. เด็กชายภราดร  บัวระภา
9. เด็กหญิงวรัญญา  ปัญญากุล
10. เด็กชายศตวรรษ  วงษ์คำ
 
1. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
2. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
3. นางจิตรถนอม   ศรีบุรินทร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายกฤษฎดา  ทองทัพไทย
2. เด็กชายธนากร  วงษาเทียม
3. เด็กหญิงบัณพร  แสงวงศ์
4. เด็กหญิงปรีระญา  หอมพรมมา
5. เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์จิต
6. เด็กหญิงสุุพิชชา  อิ่มอ้วน
 
1. นางสาวพรนภา  อรรคะ
2. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
3. นางสาวเกษวลี  ป้องศิริ
4. นางสาววิลาวัณย์  บัวทา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย2 1. เด็กหญิงนวลละออง  แก้วกัณหา
2. เด็กหญิงบุญหลง  แก้วกันหา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แววบุตร
4. เด็กหญิงสัตกมล  ทองปั้น
5. เด็กหญิงสุภาวี  ทัสสีร์
6. เด็กหญิงอรพินท์  เทศศรีเมือง
 
1. นางเสาวคนธ์  บุญศรีทุม
2. นางสาวยุพยงค์  พรหมพาน
3. นางสาวภานุมาศ  ผลเจริญ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกิริยา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงนุชนาท  พรมวัน
3. เด็กหญิงปาริชาด  ผลบุญ
4. เด็กหญิงพัชราพร  น้อยแสงศรี
5. เด็กหญิงพิลาวัลย์  กันภัย
6. เด็กหญิงสัณห์สิรี  คนเที่ยง
7. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กองมณี
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขอดภูเขียว
 
1. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
2. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
3. นางสาวบุญโฮม  บุญชูสุข
4. นางศรีสอาด  มณีโรจน์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกนกพร  รักถาวร
2. เด็กหญิงกฤติยา  พุฒละ
3. เด็กชายกฤษฎา  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำลังแสง
5. เด็กชายคมสัน  หยวกกุล
6. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทรา
7. เด็กชายต้นตระกาน  จันทร์อ่อน
8. เด็กชายธนพล  แก้วจันทร์หล้า
9. เด็กหญิงพนิดา  วาดวงษ์
10. เด็กชายพรชัย  บำบัตร
11. เด็กชายวีระพล  ประทุมรัตน์
12. เด็กหญิงศศิวิมล  สาครสิทธิศักดิ์
13. เด็กชายศุภกร  ประทุมรัตน์
14. เด็กชายศุภษร  ใจชื่นบาน
15. เด็กชายสถาพร  ฝ้ายสีงาม
16. เด็กชายสัณธิติ  โยธาแสง
 
1. นางพนิดา  ผลวิลัย
2. นางกัลยกร  อุดมไพร
3. นางฉมามาศ  คำสงค์
4. นางสาวพรวิภา  พรมทา
5. นายพิชิต  ศรีสาคร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงขวัญมาดา  โฮ้หนู
2. เด็กหญิงชนิตา  เกษดา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยตะมาตร
4. เด็กหญิงชลธิชา  ทำนุ
5. เด็กหญิงทิพระดา  ใสจุง
6. เด็กหญิงธนบุบผา  บุสดี
7. เด็กหญิงธนาวดี  แย้มศรี
8. เด็กหญิงบัณพร  แสงวงษ์
9. เด็กหญิงปรีระญา  หอมพรมมา
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุภาพ
11. เด็กหญิงพรธีรา  จันไทย
12. เด็กหญิงพิชยา  โพธิ์เงิน
13. เด็กหญิงวริศรา  ภูหนองโอง
14. เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์จิต
15. เด็กหญิงสริตา  รัตนะ
16. เด็กหญิงสุพิชญา  อิ่มอ้วน
 
1. นางสาวพรนภา  อรรคะ
2. นางสุภาพ  โสภากุล
3. นางสาวเกษวลี  ป้องศิริ
4. นางสาววิลาวัณย์  บัวทา
5. นายวิรัช  บัวทา
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายชาคริต  โสดา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมโรเวช
3. เด็กชายธนกานต์  กองผ้าขาว
4. เด็กหญิงลลิตา  โสกุล
5. เด็กชายอาทิตย์  สุทธิแพทย์
 
1. นายเสนอ  ใจซื่อ
2. นางสาวภัทรพร  มีชัย
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. นายภัทรพร  ขันตี
2. นายวรเมธ  ชาญชำนิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์  วงษ์ดี
2. นางสุภาพ  ศรีหานิล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1. เด็กหญิงแองเจลิน่า  เดอเลท
 
1. นางสาวจิราพร  กลิ่นจันทร์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ฤทธิอินทร์
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  เสียงใสย์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์2 1. เด็กหญิงปวีธิดา  แสงสว่างวิจิตร
 
1. นางสาวจิตรลดา  คนยืน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีชา
 
1. นางสาวสิริกัญญา  พรมรัตน์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  แมนเมือง
 
1. นางสาวศิรินทรา  บัวทอง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. นายธนโชติ  สนิทพจน์
 
1. นางสาวยุพิน  ผิวขาว
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 1. เด็กหญิงอนุธิดา  กำเนิดกาลึม
 
1. นายพงศธร  โสมทอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวสาร 1. เด็กหญิงอันธิกา  ยอดประโคน
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  เที่ยงธรรม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ธรรมฤทธิ์
 
1. นายนเรศวร์  ศรีรุ่งเรือง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญแสง
 
1. นางสาวยุพิน  ผิวขาว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  พรมทอง
2. เด็กหญิงฟาริดา  วิชัย
3. เด็กชายภัทรเชษฐ์  ราชจำปี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองนิ่ม
5. เด็กหญิงสุปราณี  ศรีอัฒชา
 
1. นางสาวจิตรลดา  คนยืน
2. นางสาวจารุวรรณ  พันธ์นาง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น 1. เด็กหญิงศิระประภา  มะโนนึก
 
1. นายฉัตรวัชระ  เสนะบุตร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ทองนอก
 
1. นางฉัตรชนก  กำเนิดสิงห์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงอารียา  ชาวอุบล
 
1. นางสาวยุพิน  ผิวขาว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เขตสนาน
2. เด็กชายสุภาพร  เขียวหนู
 
1. นางนภัสวรรณ  เรืองฟ้าอมร
2. นายอภิชาติ  อรดี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์2 1. เด็กชายภัทรพล  ศิริโยธิน
2. เด็กชายภัทรพล  เจริญยศ
 
1. นางจารุวรรณ  พันธุ์นาง
2. นางอารีลักษ์  พรมจารย์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงธาตุ 1. เด็กชายกฤษณะ  คำนวนดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สาลีอาจ
3. เด็กชายรพีภัทร  ภูจันมา
4. เด็กชายศรันย์พร  นาลีจันทร์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธ์มุง
6. เด็กชายเจษฎา  สาลีอาจ
 
1. นางมณี  พรมแสง
2. นางสุคนทิพย์  บุญหยวก
3. นางเกศริน  ชูวงศ์จันทรมาศ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กชายจักรพงษ์   เสียงดัง
2. เด็กชายธนายุทธ  หารินไสล
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อ่อนสารี
4. เด็กชายรุ่งอรุณ   บุตรพันธ์
5. เด็กชายวรพล  ศรีสงคราม
6. เด็กชายศิริศักดิ์  ภูบุตรตะ
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทร์ใส
2. นายดนัย  สิงห์สุธรรม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กชายกฤษณะ  สุบุญเรือง
2. เด็กชายคาวี  สิมอ่อนศรี
3. เด็กชายนิติกร   ศรีจันทึก
4. เด็กชายวัฒนา  อ่อนสุวรรณ
5. เด็กชายวีรภัทร  บัวจิก
6. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญเรือง
7. เด็กชายอนันตพงษ์  มายุรส
8. เด็กชายเกริกเกียรติ  นาฬิกุล
 
1. นายอนุวัฒน์  กลางเหลือง
2. นางรสสุคนธ์  จันทร์ใส
3. นายทินกร  นาสว่าง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กหญิงชฎาพร  หอมคำ
2. นายชินศักดิ์  สัตบุตร
3. นายพิชัยยุทธ  เจตโพนทอง
4. นายภัทรพร  ขันตี
5. เด็กหญิงมลสุดา  สีแก้ว
6. นางสาวสิริยากร  อำนาจเจริญ
7. นางสาวสุนิตา  อนุวัฒน์
8. เด็กหญิงสุมลตรา  วิชาชัย
9. เด็กชายอนุชา  แถลงเรียบ
 
1. นางสาวอัญชลี  เดยะดี
2. นางสุภาพ  ศรีหานิล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กาสิมพิลา
2. เด็กหญิงจินดาวัลย์  สมยอ
3. เด็กชายชาคริต  วงษ์คำจันทร์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เฮ้าบุญ
5. เด็กชายนิติพงษ์  แพงวงษ์
6. เด็กหญิงปิยะนุช  คล้ายคำ
7. เด็กหญิงมุทิตา  โสดสีกาวี
8. เด็กชายสรวิชญ์  แถมโฮง
9. เด็กชายอภิธาร  หงษ์ทอง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูเลิศ
 
1. นางอำไพ  พึ่งจิตร
2. นายแดนชัย  พึ่งจิตร
3. นางพิมพ์จุฑา  เกษแก้ว
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรตะวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เทวราช
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยแสง
4. เด็กหญิงพรไพริน  แพงน้อย
5. เด็กชายอนุพัฒน์  คอนดี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วไชย
2. นางสาวกรรณิกา  พินิจ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตชะไพบูลย์(2) 1. เด็กหญิงนิจราวรรณ  บุญดี
2. เด็กหญิงพันพัสสา  ชนะชัย
3. เด็กหญิงอภิญญา  น้อยแสงสี
 
1. นางนาตยา  ภูนามูล
2. นายศุภวัฒน์  นามมี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย2 1. นางสาวดารุณี  ทัสสีร์
2. นางสาวธาวิมล  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงศิรประภา  นุพันธ์
 
1. นางสาวภานุมาศ  ผลเจริญ
2. นางวราภรณ์  โพธิรส
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายธนภูมิ  โสมทอง
2. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์ชัยศรี
3. เด็กหญิงภัคพร  พามี
 
1. นางกัลยา  แสงแก้ว
2. นางหัสดี  สระงาม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงนุสบา  ดวงทา
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ศิริ
3. เด็กหญิงอินทุอร  คนหาญ
 
1. นางสุกัญญา  หงษ์ศรี
2. นางสาวพัชญาภรณ์  นิติโยธิน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายจักรี  ผดุงเวียง
2. นางสาววรินดา  ดีบุกคำ
 
1. นางลดาวรรณ  เอียการนา
2. นางพนิดา  ชัยมณี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  แสนศรี
2. เด็กหญิงวริษา  จันดาวงษ์
 
1. นางนุสรีย์  กันยา
2. นางสาววรางค์รัตน์  นันทะวิจิตร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายอนุวัตน์  คำหล้า
2. เด็กชายไตรรงค์  ไม้เขียว
 
1. นางจิตรถนอม  ศรีบุรินทร์
2. นายชัชวาล  นันทวงศ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายเมธัส  บัวชา
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ประภาษา
 
1. นางฐิญตา  คำภูแก้ว
2. นางสุภาพ  โสภากุล
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายพงศ์ธารา  โพนธาตุ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์   ใจแก้วทิ
 
1. นางพนิดา  ชัยมณี
2. นางลดาวรรณ  เอียการนา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพชน์พรมราช
2. เด็กหญิงิศิริพร  ประดับศรี
 
1. นางสาวธมลวรรณ  แสงบุตร
2. นางสาววรุณยุพา  โยธากุล
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลึม 1. เด็กหญิงวรดา  พนาลิกุล
 
1. นายโกสินทร์  ศรีบุรินทร์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลึม 1. เด็กหญิงปนัสยา  ม้าวแก้ว
 
1. นายโกสินทร์  ศรีบุรินทร์
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายวีรวัช  ธรรมดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนนท์  ภูพันนา
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นายอรรถชัย  สีตาล
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง2 1. เด็กชายภูตะวัน  ไกรศรี
 
1. นายขยาย  โยธากุล
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นายศิรวิทย์  ผลผาสุข
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายโชติภรณ์  นันทะแพทย์
 
1. นายสุรสิทธิ์  แก้วอัคฮาด
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายอนุรักษ์  ภารบุญ
 
1. นายทรงเดช   ผลทิพย์
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายณัฐพล  พลเยี่ยม
 
1. นายพิศาล  ผิวศิริ
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายยุทธิพงษ์  จันทะสร
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กชายวงศกร  คำสุข
2. เด็กหญิงสุทธิพร  พรมพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สุขใจ
2. สิบเอกหญิงพรทิพย์  ดวงพรม
 
163 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอัมรินทร์  ชาวดร
2. เด็กหญิงอิสริยา  ฤทธิ์งาม
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทรวงศ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นาราวงศ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวดร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สุขใจ
2. นางสาวปุญญาภา  อินทร์มนต์
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  หนูว่อง
2. เด็กหญิงอภิญญา  จันคูหา
 
1. นางโกมล  ชัยธัมมาวุธ
2. นางสาวมนัสชนก  บุตรสีโคตร
 
166 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  พูดเพราะ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ทองยศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนพร  แก้วอาษา
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พลพันธ์
2. เด็กชายรัตนสุบรรณ  ไวยเลิศ
 
1. นางโกมล  ชัยธัมมาวุธ
2. นายเกษม  สู่เสน
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อุทัยประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วมาตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จำปาฤทธิ์
2. นางสาวกุลณัฐฐา  หล้าคอม
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1. เด็กชายนวพล  อาจชมพู
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะโคตร
 
1. นางญนิตย์   นพรัตน์
2. นางสาวนันทพร  นพรัตน์
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กหญิงจริยา  พันธุ์พรม
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ณะดอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สุขใจ
2. นางสาวปุญญาภา  อินทร์มนต์
 
171 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองทิพย์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ประสพสมัย
 
1. นางสาวสยามล  ศิริธร
2. นายธวัชชัย  จันทะแจ้ง
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายจักริน  ขานหมัก
2. เด็กชายจักรี   ผดุงเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกจักรพงษ์  เพ็ญศรี
2. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
173 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายญาณวัฒน์  พันธุ
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำโยธา
 
1. นางสาวสยามล  ศิริธร
2. นายธวัชชัย  จันทะแจ้ง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายกิตติพศ  ชัยเฉลิมทอง
2. เด็กชายธีรพงษ์  สีหาปัญญา
3. เด็กชายธีระพัฒน์  ประเสริฐนอก
 
1. นางเสลียง  ปราบพาล
2. นางเยาวมาลย์  ตุ้ยกุลนา
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  จันเทพา
2. เด็กชายพฤทธิ์  บุญเรือง
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ชาวดร
 
1. นางเสลียง  ปราบพาล
2. นางเยาวมาลย์  ตุ้ลกุลนา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา2 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เหล่าโก่ง
2. เด็กหญิงศศิธร  แก้วศิริ
3. เด็กหญิงอุไรพร  เทียนเภา
 
1. นางสาวจิรภา  ภูแชมโชติ
2. นางสาวนุชธิดา  หาที
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. นายธวัชชัย  โพธิ์ทองเหลือ
2. เด็กหญิงนุธิดา  พลายยงค์
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  คำไสย
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นางทิพวรรณ  อินทะไชย
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรรณรังษี
2. เด็กหญิงพิชามญย์  วงศ์สนิท
3. เด็กหญิงศศิประภา   อุ่นแสนสุข
 
1. นายประพันธ์พจน์  มาลีทิพย์วรรณ
2. นางรินดา  จรุงพันธ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 1. นายญัตติพงษ์  โขมะพันธ์
2. นายวันเฉลิม  เหล็กเพชร
3. นางสาวสุทธินันท์  พรมมา
 
1. นายสมภาร  ผลเจริญ
2. นางอัจฌิมา  หอมพรหมมา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  โพนทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจดี
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผมอุต
4. เด็กชายพัชรพล  ผ่องใส
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  ข้อไว
6. เด็กหญิงสุภาวดี  หลวงถนนเจริญ
 
1. นางเสงี่ยม  ศรีพุทธา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงจิราพร  รอบคอบ
2. เด็กชายทศพร  บรรจง
3. เด็กหญิงนิตยา  แดงนา
4. นางสาวปวีณา  เติมกล้า
5. เด็กหญิงพิยดา  ผ่องใส
6. เด็กหญิงอภิรมณ์หลิน  บุญยัง
 
1. นางเสงี่ยม  ศรีพุทธา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใหม่วงษ์
2. เด็กหญิงธนพร  มงคลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วพิลา
 
1. นางสุมามาลย์  จำปานิล
2. นางกาญจนา  ผดุงโกเม็ด
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายกิตติกาล  ศรสูงเนิน
2. เด็กชายธนา  เกิดกิจ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญทด
 
1. นางวรรณา  นานาลาภ
2. นางบังอร  สุขรมย์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. นางสาวนิตยา  อ้วนแพง
2. นางสาวสรินยา  ชูแสน
3. เด็กหญิงอารียา  เหตุเกษ
 
1. นางณัฐธยาน์  การะหว้า
2. นางสาวณัฐวรรณ   เรืองฉาย
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. นายณัฐพงษ์  รสสุขหอม
2. เด็กหญิงพราวนภา  สีิงห์ทองราช
3. เด็กหญิงสุทธิตา  กรมสินไทย
 
1. นายสมาน  แก้วศรีสุข
2. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ถิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทร์ดี
 
1. นางวันดี  สมจิตร
2. นางสาวอิชยา  ตันตะโยธิน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัว 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลาภไธสง
3. เด็กหญิงศศิประภา  ขำเสม
 
1. นางไพฑูรย์  วรรณขันธ์
2. นายอภิวัฒน์  วรรณขันธ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมสีมี
2. เด็กหญิงรัชนี   เรียนเที่ยง
3. เด็กหญิงวนิดา  สองเมือง
 
1. นายนิตย์  เมืองขวา
2. นางจันทร์เพ็ญ  ชมภูวิเศษ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงจุรีภรณ์  พลเพชร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เพ็ชรนอก
3. เด็กหญิงรัชนี  ตรุณจันทร์
 
1. นางวันดี  สมจิตร
2. นางสาวพนมวัลย์  จันทร์ศรี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์2 1. เด็กหญิงณภัทร  สาริบุตร
2. เด็กชายภานุพงศ์   เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงรุ่งไพริน  บุรีรักษ์
 
1. นางประวีณา  ประทุมวัน
2. นางจันทร์เพ็ญ  ชมภูวิเศษ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกิติยาพร  พิลาเทพ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรชัย
3. เด็กหญิงธันยา  ใจบุญ
 
1. นางกานต์พิชชา  คุณพระเมือง
2. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  พิลาศาสตร์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  โคตรเพชร
3. เด็กชายวีระพล  บุบผาอาจ
 
1. นายทินกร  กองสมบัติ
2. นางประภาภรณ์  นิติโยธิน
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายธนโชติ  แพงน้อย
2. นายสิรภพ  บัวทอง
3. เด็กชายไตรภพ  พั่วแพง
 
1. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
2. นางกานต์พิชชา  คุณพระเมือง
 
194 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ถูหลงเพีย
 
1. นางสรินยา  นาคะพงศ์
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ศรีหาชัย
2. เด็กชายธราเทพ  กล้าหาญ
3. เด็กชายนิติชัย  โจมคำ
 
1. นางสาวเกษวลี  ป้องศิริ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผุยม่อง
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงนันทัชพร  สุพรมวัน
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  ผิวยศ
3. เด็กหญิงแพรวา  โคตรบรรเทา
 
1. นางพรรณยมล  กองสมบัติ
2. นางเสาวภากุล  จันทร์ทิพย์
 
197 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์2 1. เด็กหญิงโสรญา  สีหาวัตร์
 
1. นางปรางทอง  เรืองทิพย์
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ค่าทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  บาทชารี
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำด้วง 1. เด็กหญิงปัญญาเลิศ  สวนเศรษฐ์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ดวงเพชร
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กหญิงปวีณา  ภิลัยวรรณ
 
1. นางณัฐธยาน์  การะหว้า
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทีปแสง
 
1. นางสุดา  กาศลุน
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ตาทิพย์
 
1. นางฐิตินันท์  อุปการ
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พาเห็นสอน
 
1. นางนัยนา  ตุ่นลำ
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 1. เด็กหญิงบุญยาพร   สุริอาสน์
 
1. นางศศิอร  ศรีอำไพวราภรณ์
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงอรอุมา  ศักดาราช
 
1. นายสุรชาติ  ยั่งยืน
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจับ 1. เด็กชายสรายุทธ  อุดมศิลป์
 
1. นางวิลาสินี  ทวีจันทร์
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กหญิงรัศมี  พิพิธศาลา
 
1. นางจิตต์เกษม  รอดชมภู
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายพรากร  วงศ์โคกสูง
 
1. นางพรพิรุณ  บุตรดา
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ราชพลแสน
2. เด็กชายภานณุชัฒน์  คานทอง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สีดาหอม
 
1. นางวิลาวัลย์  จรรยาณิชกุล
2. นางเพชรา  ราศรีสวย
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว2 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อุปรัส
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถาพร
3. เด็กหญิงโรสรินทร์  แหล่งเลิศ
 
1. นางเพชรา  ราศรีสวย
2. นางบัวภา  คำกันยา
 
211 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กชายศิลา  สมมาตร
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผิวสว่าง
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  ทองทาบ
2. นายเจษฎาภร  สีดา
 
212 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายวุฒิชัย  จระคร
2. เด็กชายอนุสรรค์  พรรณรังสี
 
1. นางพิมพา  สีหานาวี
 
213 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กชายวิโรจน์  กุลไชย
2. เด็กหญิงไพรลิน  สังคำพันธ์
 
1. นายอนุโรจน์  วรรักษ์
2. นางมะลิวัลย์  บุญวิเทียน
 
214 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงวริษา  วังใจ
2. เด็กชายสมชาย  ประกอบพงษ์
 
1. นางบัวภา  คำกันยา
2. นายประธาน  นนท์ขุนทด
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เหล็กเพชร
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คุลีดี
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงวินิธา  ศรีมงคล
 
1. นางสายสุดา  คนบุญ
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายรุ่งวิกรัย  วงษ์ปัตตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  สุขมานพ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 1. เด็กชายวชิระ  ชาวดร
 
1. นางสาวมนธิลา  วันสา
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กชายกฤษดา  พันธุ
 
1. นางศรีนารถ  สิทธิขวา
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ค้ำคูต
2. เด็กหญิงนิตยา  นันทะแสง
3. เด็กหญิงน้ำหอม  แก้วดวงดี
4. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีโสภา
5. เด็กหญิงศิรินทร์ธร  โชคเจริญ
6. เด็กหญิงสิดาภรณ์  มั่งทัด
7. เด็กหญิงสุนิสา  สาโรจน์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุวรไตร
2. นางกลอยใจ  ใหลสุข
3. นางนิศารัตน์  ประสานศักดิ์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มะณีชัย
 
1. นางอรจิฬา  แซ่ลี
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กหญิงพิสุทธินี  มะธิโต
 
1. นางณัฐธยาน์  การะหว้า
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงปริญญาภัทร  พิมพิศาล
 
1. นางอรจิฬา  แซ่ลี
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. นายธีระพงษ์  โคตรพัฒน์
 
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายธวัชชัย  ศิริธร
 
1. นางสาวจันทร์นิภา  สีดาคำ
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายภูมิภัทร  ไชยพอ
 
1. นางสาวสุธิดา  ทองใส
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  กุลโนน
 
1. นายอภิญา  จันทบาล
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดงธาตุ2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทีลิ้นฟ้า
 
1. นางสาววีรวรรณ  สำแดงชัย
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบุษบา  เขมา
 
1. นางกลอยใจ  ใหลสุข
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2-2 1. เด็กหญิงชลิตา  ทาพรมมี
 
1. นางณัฐธยาน์  การะหว้า
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โยธากุล
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ศรีหอม
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ชัยคำ
 
1. นางสาวปณัฐภรณ์  ลาภสาร
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปานระพี  ประทุมชัน
2. เด็กหญิงอรพินธ์  แพงคำฮัก
3. เด็กหญิงโชติกา  รอดประจง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุวรไตร
2. นางสาวอุทิศา  เขียวอรุณ
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงนัยเนตร  ใสศรัทธา
2. เด็กชายพิชญะ  กัลยาน้อย
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โคตรสิม
 
1. นางสาวประคอง  เกตุรุน
2. นางพรนิภา  รัตนนท์
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม2 1. เด็กชายกวีชัย  โลหิตเสน
2. เด็กชายธีรวุฒ  บุตรเทพ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  หลงภา
 
1. นางสาวศุภิสรา  ศรีบุญ
2. นางสาวจันทรวดี  สาระรัตน์
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กชายคุณากร  วงวาสนา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ตาทาด่าง
3. เด็กชายเจษฎา  ปัญญาพงษ์
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  กุดแถลง
2. นางสุภาภรณ์  ภาโนมัย
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายคมชาญ  สุวรรณสุข
2. เด็กชายฉัตรชัย  ตะลุนจันทร์
3. เด็กชายเก้า  มงคลสวัสดิ์
 
1. นางสาวนัยนา  ซื่อสัตย์
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138-2 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีถาน
2. เด็กหญิงศุภิสรา  แทนคุณ
3. เด็กชายอนุชา  ว่องไว
 
1. นางไพจิตร  เชื้ออ่ำ
2. นางพรรษ์ณวิภัทร์  เดชขจร
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. นายวุฒิชัย  ขาวสะอาด
2. เด็กชายสันติ  แสงปุย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์  วงษ์ดี
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชูศักดิ์  อุบลบาล
2. เด็กชายรัฐชัย  วงษ์ท้าว
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นิยม
2. นางพัชรภรณ์  สนสุรัตน์
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงวรนาถ  นันทะแพทย์
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวุสุธาสินี  สวัสดิ์ศรี
2. นายพร้อม  บริบูรณ์มังสา
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กชายพานทองแท้  มงคล
2. เด็กชายสมเดช  เต่าทอง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วรรณประเสริฐ
 
1. นายสมาน  แก้วศรีสุข
2. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 1. เด็กชายภูมินทร์   สิทธิวงค์
2. เด็กชายรังสรรค์  สังสะนา
3. เด็กชายวุุฒิชัย  ทองบุตร
 
1. นายธรรมนูญ  อัฒจักร์