การประชุมปฏิบัติการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันในโปรแกรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ขอเชิญกรรมการที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (ตามคำสั่ง ที่ 300/2557)ประชุมปฏิบัติการลงทะเบียนโปรแกรมการแข่งขัน วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องถิรธัมโมอุปถัมภ์ สพป.อด.4  หน้งสือนำส่ง  คำสั่ง  บัญชีแนบท้าย 
วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 13:43 น.