กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ชั้น ป.1-ป.3

กำหนดชื่อหัวเรื่อง  การแข่งขัน Impromptu Speech ชั้น ป.1-ป.3 ดังนี้

1. Family: The warm family

2. Food and Drinks: My favourite food is ................

3.  Yourself: How about myself?

4. School: I love my school.

5. Freetime: What do I like to do in my freetime?   

วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 14:17 น.