หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 211 โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว 2 4 3
2 199 โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว2 2 5 4
3 001 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 38 120 55
4 257 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์2 18 28 21
5 180 โรงเรียนกาลึม2 11 20 15
6 002 โรงเรียนคำด้วง 22 43 34
7 003 โรงเรียนคำบงเจริญสุข 21 71 36
8 248 โรงเรียนคำบงเจริญสุข2 14 24 19
9 004 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 0 0 0
10 231 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา2 1 1 1
11 005 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 8 24 17
12 279 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์2 2 8 4
13 006 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 9 16 12
14 164 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน2 3 19 4
15 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 34 67 49
16 275 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 2 9 18 12
17 007 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 10 27 17
18 156 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง2 10 25 19
19 009 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 1 3 2
20 262 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์2 6 24 10
21 010 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 5 6 6
22 310 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 2 9 13 12
23 011 โรงเรียนชุมพลนาคลัง 26 61 41
24 280 โรงเรียนชุมพลนาคลัง2 15 24 20
25 013 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 21 45 25
26 337 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 0 0 0
27 198 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา2 7 12 7
28 335 โรงเรียนต.ช.ด.นาชมพู2 1 1 1
29 321 โรงเรียนนาคำน้อย2 11 30 18
30 018 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 7 10 9
31 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 1 2 2
32 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 17 32 25
33 182 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง1-2 3 2 2
34 167 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2-2 18 30 28
35 019 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 43 113 75
36 159019 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 2 4 4
37 272 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 29 68 43
38 025 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 77 172 128
39 159025 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 2 2
40 158 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์2 16 27 23
41 026 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 12 34 20
42 326 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 2 6 11 8
43 027 โรงเรียนบ้านกาลึม 17 47 28
44 159027 โรงเรียนบ้านกาลึม 2 2 2
45 028 โรงเรียนบ้านกุดจับ 7 11 10
46 189 โรงเรียนบ้านกุดจับ2 4 5 5
47 029 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 5 13 8
48 201 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก2 2 5 4
49 030 โรงเรียนบ้านขอนยูง 16 37 16
50 162 โรงเรียนบ้านขอนยูง2 9 18 9
51 031 โรงเรียนบ้านขัวล้อ 6 13 10
52 217 โรงเรียนบ้านขัวล้อ2 5 7 6
53 175 โรงเรียนบ้านข่า 0 0 0
54 202 โรงเรียนบ้านข่า2 0 0 0
55 032 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 21 45 28
56 186 โรงเรียนบ้านข้าวสาร2 9 13 11
57 265 โรงเรียนบ้านคำด้วง2 20 34 30
58 034 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 9 26 16
59 268 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์2 13 25 20
60 206 โรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร) 0 0 0
61 227 โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)2 0 0 0
62 033 โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 2 2 2
63 218 โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์2 5 5 5
64 226 โรงเรียนบ้านจำปาทอง 2 8 4
65 329 โรงเรียนบ้านจำปาทอง2 1 1 1
66 039 โรงเรียนบ้านจำปาโมง 2 6 4
67 212 โรงเรียนบ้านจำปาโมง2 1 2 2
68 043 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 6 20 10
69 233 โรงเรียนบ้านดงธาตุ2 5 7 6
70 044 โรงเรียนบ้านดงน้อย 2 4 3
71 219 โรงเรียนบ้านดงน้อย2 2 6 3
72 045 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 22 10
73 229 โรงเรียนบ้านดงบัง2 5 8 8
74 046 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 5 13 9
75 307 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ2 3 5 4
76 048 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 5 6 6
77 254 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ2 6 10 9
78 050 โรงเรียนบ้านดงหวาย 2 5 4
79 224 โรงเรียนบ้านดงหวาย2 1 3 2
80 049 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 42 74 50
81 213 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง2 22 42 25
82 047 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา 4 17 6
83 277 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา2 2 4 2
84 052 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 1 1 1
85 284 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ2 2 12 4
86 053 โรงเรียนบ้านติ้ว 5 5 5
87 185 โรงเรียนบ้านติ้ว2 5 5 5
88 054 โรงเรียนบ้านถิ่น 5 20 9
89 297 โรงเรียนบ้านถิ่น 2 0 0 0
90 058 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 13 39 17
91 320 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง2 8 13 9
92 056 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 16 27 19
93 281 โรงเรียนบ้านท่าลี่2 11 17 13
94 055 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 12 18 15
95 258 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง2 12 23 18
96 057 โรงเรียนบ้านท่าโสม 58 235 115
97 159057 โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 2 2
98 311 โรงเรียนบ้านท่าโสม2 27 51 36
99 061 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 23 66 36
100 174 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล2 18 30 25
101 065 โรงเรียนบ้านนาคำ 3 5 4
102 063 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 2 7 4
103 317 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)2 6 12 8
104 251 โรงเรียนบ้านนาคำ2 1 1 1
105 064 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 14 23 18
106 241 โรงเรียนบ้านนาคูณ 1 2 1
107 246 โรงเรียนบ้านนาคูณ2 1 6 3
108 067 โรงเรียนบ้านนางัว 16 40 21
109 169 โรงเรียนบ้านนางัว2 6 9 6
110 068 โรงเรียนบ้านนางาม 11 26 14
111 250 โรงเรียนบ้านนางาม2 6 12 9
112 069 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 4 16 8
113 263 โรงเรียนบ้านนางิ้ว2 2 2 2
114 070 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 4 12 7
115 316 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์2 4 7 6
116 072 โรงเรียนบ้านนาตูม 3 7 5
117 328 โรงเรียนบ้านนาตูม2 4 8 6
118 071 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 17 51 29
119 197 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก2 12 17 15
120 075 โรงเรียนบ้านนายูง 15 40 23
121 188 โรงเรียนบ้านนายูง2 8 19 12
122 076 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1 10 3
123 267 โรงเรียนบ้านนารายณ์2 0 0 0
124 077 โรงเรียนบ้านนาล้อม 12 21 17
125 260 โรงเรียนบ้านนาล้อม2 5 13 9
126 078 โรงเรียนบ้านนาสี 11 21 18
127 236 โรงเรียนบ้านนาสี2 4 4 4
128 079 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 5 3
129 273 โรงเรียนบ้านนาหลวง2 5 15 5
130 080 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 4 10 6
131 237 โรงเรียนบ้านนาอ่าง2 5 7 6
132 062 โรงเรียนบ้านนาเก็น 19 49 32
133 191 โรงเรียนบ้านนาเก็น2 13 30 20
134 073 โรงเรียนบ้านนาเตย 6 14 7
135 300 โรงเรียนบ้านนาเตย2 7 12 11
136 074 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 12 29 16
137 323 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย2 16 44 25
138 066 โรงเรียนบ้านนาแค 29 59 44
139 298 โรงเรียนบ้านนาแค2 24 36 32
140 303 โรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวาง 2 2 4 3
141 081 โรงเรียนบ้านนาไฮ 3 6 5
142 304 โรงเรียนบ้านนาไฮ2 2 2 2
143 082 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 4 9 7
144 314 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม2 3 7 5
145 083 โรงเรียนบ้านน้ำซึม 31 79 47
146 170 โรงเรียนบ้านน้ำซึม2 15 21 18
147 084 โรงเรียนบ้านน้ำทรง 2 6 3
148 289 โรงเรียนบ้านน้ำทรง2 1 5 2
149 085 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 30 64 45
150 333 โรงเรียนบ้านน้ำปู่2 17 34 24
151 207 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง2 12 21 19
152 096 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 14 53 24
153 239 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง2 10 19 13
154 168 โรงเรียนบ้านผากลางนา 2 6 4
155 271 โรงเรียนบ้านผากลางนา2 0 0 0
156 101 โรงเรียนบ้านภูดิน 4 7 5
157 159 โรงเรียนบ้านภูดิน2 4 7 6
158 102 โรงเรียนบ้านม่วง 4 8 6
159 220 โรงเรียนบ้านม่วง2 1 1 1
160 104 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 0 0 0
161 291 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ2 4 8 7
162 105 โรงเรียนบ้านลาน 1 2 1
163 228 โรงเรียนบ้านลาน2 1 1 1
164 163 โรงเรียนบ้านลำภู 0 0 0
165 176 โรงเรียนบ้านลำภู 2 0 0 0
166 285 โรงเรียนบ้านวังบง 2 4 4
167 331 โรงเรียนบ้านวังบง2 7 12 10
168 108 โรงเรียนบ้านวังสวย 5 5 5
169 194 โรงเรียนบ้านวังสวย2 3 3 3
170 107 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 9 21 13
171 221 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์2 9 10 10
172 106 โรงเรียนบ้านวังแข้ 3 4 4
173 334 โรงเรียนบ้านวังแข้2 4 6 6
174 109 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 8 28 16
175 292 โรงเรียนบ้านสมประสงค์2 7 16 12
176 110 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 0 0 0
177 270 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา2 1 1 1
178 111 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 40 80 52
179 160 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ2 27 42 31
180 112 โรงเรียนบ้านสวัสดี 9 15 14
181 256 โรงเรียนบ้านสวัสดี2 4 5 5
182 113 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 6 9 9
183 232 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง2 6 18 10
184 114 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 15 29 23
185 177 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา2 8 20 15
186 115 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 4 20 10
187 290 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา2 6 13 9
188 116 โรงเรียนบ้านสามัคคี 14 24 18
189 223 โรงเรียนบ้านสามัคคี2 10 30 17
190 193 โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน2 0 0 0
191 120 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 11 20 11
192 195 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ2 7 13 8
193 121 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 5 21 6
194 208 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล2 2 2 2
195 122 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 17 33 23
196 123 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 6 6 6
197 225 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน2 2 2 2
198 125 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 3 3 3
199 287 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย2 1 0 0
200 128 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 5 9 8
201 324 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 2 3 4 3
202 129 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 3 3 3
203 181 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู2 7 22 14
204 127 โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 45 32
205 126 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 15 25 17
206 282 โรงเรียนบ้านหนองแวง2 11 25 19
207 283 โรงเรียนบ้านหนองแวง2(น้ำโสม) 13 18 17
208 124 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 18 38 29
209 184 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน2 13 28 16
210 130 โรงเรียนบ้านหยวก 32 71 42
211 203 โรงเรียนบ้านหยวก2 24 53 29
212 131 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 18 61 30
213 230 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว2 6 14 10
214 133 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 7 9 7
215 259 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 2 4 5 4
216 134 โรงเรียนบ้านหัวขัว 29 59 38
217 179 โรงเรียนบ้านหัวขัว2 11 23 15
218 135 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 33 83 50
219 305 โรงเรียนบ้านหัวช้าง2 19 50 33
220 136 โรงเรียนบ้านหายโศก 2 5 4
221 190 โรงเรียนบ้านหายโศก2 6 25 11
222 137 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 8 13 10
223 249 โรงเรียนบ้านหินตั้ง2 5 12 8
224 132 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 10 24 17
225 171 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 2 5 9 7
226 309 โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 0 0 0
227 210 โรงเรียนบ้านเขือน้ำ2 0 0 0
228 040 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 5 9 7
229 293 โรงเรียนบ้านเจริญสุข2 5 7 5
230 245 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม2 15 30 24
231 041 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 14 29 24
232 313 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 2 8 18 13
233 059 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 2 4 3
234 238 โรงเรียนบ้านเทพประทาน2 4 7 4
235 060 โรงเรียนบ้านเทื่อม 29 72 47
236 222 โรงเรียนบ้านเทื่อม2 8 21 13
237 097 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 14 45 25
238 261 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)2 11 22 17
239 103 โรงเรียนบ้านเม็ก 33 92 61
240 243 โรงเรียนบ้านเม็ก2 14 19 16
241 138 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 2 4 4
242 173 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย2 5 7 7
243 051 โรงเรียนบ้านแดง 2 4 2
244 240 โรงเรียนบ้านแดง2 4 6 4
245 266 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา2 1 2 2
246 035 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 3 28 10
247 247 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร2 4 4 4
248 036 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 8 7
249 322 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 3 6 5
250 037 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 7 4
251 214 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด2 3 6 4
252 038 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 1 2 2
253 244 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว2 6 13 9
254 042 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 34 68 50
255 235 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ2 19 35 27
256 086 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 5 5 5
257 187 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ2 0 0 0
258 087 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 2 2 2
259 294 โรงเรียนบ้านโนนดู่2 1 1 1
260 089 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 3 3
261 278 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวาย2 9 15 12
262 090 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 9 7
263 319 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 2 2 2
264 091 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์ 18 43 28
265 092 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 3 11 6
266 318 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์-2 1 1 1
267 252 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์2 19 47 31
268 093 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(กลุ่มลุ่มน้ำโมง) 7 15 10
269 204 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง2 6 9 8
270 094 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 12 7
271 242 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 2 2 2
272 095 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 2 2 2
273 166 โรงเรียนบ้านโนนอุดม2 3 7 5
274 088 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 2 2
275 288 โรงเรียนบ้านโนนแดง2 2 6 4
276 099 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 2 4 3
277 192 โรงเรียนบ้านโพธิ์2 3 8 6
278 098 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 2 13 5
279 332 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 2 2 2 2
280 100 โรงเรียนบ้านโพน 0 0 0
281 308 โรงเรียนบ้านโพน2 0 0 0
282 117 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 12 24 15
283 216 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ2 4 7 4
284 215 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม2 2 3 3
285 118 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 8 18 13
286 139 โรงเรียนบ้านใหม่ 30 53 39
287 209 โรงเรียนบ้านใหม่2 10 21 13
288 165 โรงเรียนบ้้านหนองทุ่ม2 6 9 8
289 296 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา 4 8 7
290 327 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา 2 2 2 2
291 140 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 36 66 56
292 141 โรงเรียนภูมิพิชญ 13 32 20
293 274 โรงเรียนภูมิพิชญ2 15 35 24
294 143 โรงเรียนยางโกนวิทย์ 30 65 49
295 159143 โรงเรียนยางโกนวิทย์ 2 4 4
296 196 โรงเรียนยางโกนวิทย์2 20 43 31
297 144 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 5 5 5
298 269 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี2 4 7 6
299 146 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 4 36 8
300 306 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา2 15 39 21
301 119 โรงเรียนหนองกบนาแมน 2 4 4
302 147 โรงเรียนหนองกุงวังแสง 8 20 14
303 234 โรงเรียนหนองกุงวังแสง2 6 12 8
304 149 โรงเรียนอนุบาลญาริดา 17 25 22
305 286 โรงเรียนอนุบาลญาริดา2 11 21 18
306 150 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี 9 19 9
307 253 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี2 9 36 9
308 151 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 44 80 58
309 325 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา2 17 28 23
310 152 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 31 76 45
311 157 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ2 12 15 15
312 153 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 30 52 40
313 172 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138-2 16 28 22
314 301 โรงเรียนอนุบาลหนองกอง 0 0 0
315 154 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 4 10 6
316 276 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์2 3 12 4
317 012 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 29 63 47
318 017 โรงเรียนเตชะไพบูลย์(2) 13 32 23
319 295 โรงเรียนเตชะไพบูลย์2-2 4 9 5
320 142 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 4 8 6
321 200 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา2 4 7 6
322 148 โรงเรียนแหลมทองพัฒนา 4 18 7
323 315 โรงเรียนโนนทอง 2 4 13 7
324 022 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 15 33 22
325 023 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 6 14 3
326 178 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา2 3 8 3
327 024 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 7 19 12
328 330 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 2 4 8 5
329 145 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 11 13 12
330 336 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม2 2 1 1
331 312 โรงเรียนอนุบาลหนองกอง2 5 9 7
332 016 โรงเรียน ต.ช.ด.นาชมภู 6 13 10
333 014 โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง 1 2 2
334 299 โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง2 1 2 2
335 015 โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม 3 8 6
336 302 โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม2 3 24 9
รวม 3044 6715 4453
11168

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]