หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 22 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2557   23 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   25 ก.ย. 2557   26 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 ลานโดม 25 ก.ย. 2557 09.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 ลานโดม 25 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง อ.1/1 25 ก.ย. 2557 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.5/2 25 ก.ย. 2557 09.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.5/3 25 ก.ย. 2557 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 25 ก.ย. 2557 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 25 ก.ย. 2557 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 25 ก.ย. 2557 09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.4/2 25 ก.ย. 2557 09.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.3/3 25 ก.ย. 2557 09.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 25 ก.ย. 2557 09.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.4/3,ป.6/3 25 ก.ย. 2557 09.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.6/1,ป.6/2 25 ก.ย. 2557 09.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.5/1 25 ก.ย. 2557 09.00
13 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 09.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 11.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 09.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 11.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 09.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 11.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 09.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 11.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 09.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 11.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 09.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 11.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 09.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 11.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 09.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 11.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 09.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 11.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 09.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 11.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 13.00
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 13.00
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 25 ก.ย. 2557 13.00
24 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 25 ก.ย. 2557 09.00
25 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 25 ก.ย. 2557 11.00
26 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 25 ก.ย. 2557 13.00
27 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 25 ก.ย. 2557 15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 25 ก.ย. 2557 09.00
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 25 ก.ย. 2557 09.00
3 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 25 ก.ย. 2557 09.00
4 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]