หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 22 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2557   23 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   25 ก.ย. 2557   26 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 24 ก.ย. 2557 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 24 ก.ย. 2557 09.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 24 ก.ย. 2557 09.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 24 ก.ย. 2557 09.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 24 ก.ย. 2557 09.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 24 ก.ย. 2557 09.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 24 ก.ย. 2557 09.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 24 ก.ย. 2557 09.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 24 ก.ย. 2557 09.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ห้อง อ.1/1 24 ก.ย. 2557 09.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1,ป.6/2 24 ก.ย. 2557 09.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6/3,ป.4/3 24 ก.ย. 2557 09.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สนามฟุตบอล 24 ก.ย. 2557 09.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สนามฟุตบอล 24 ก.ย. 2557 09.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สนามฟุตบอล 24 ก.ย. 2557 09.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สนามฟุตบอล 24 ก.ย. 2557 09.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สนามฟุตบอล 24 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.4/3,ป.5/1 24 ก.ย. 2557 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/3,ป.4/2 24 ก.ย. 2557 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 24 ก.ย. 2557 09.00
4 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 24 ก.ย. 2557 09.00
5 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 24 ก.ย. 2557 11.00
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 24 ก.ย. 2557 14.00
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1,อ.2/2 24 ก.ย. 2557 09.00
8 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/3,ป.1/2 24 ก.ย. 2557 09.00
9 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง ป.2/2,ป.2/3 24 ก.ย. 2557 09.00
10 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ม.3/1,ม.3/2 24 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 24 ก.ย. 2557 09.00
2 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 24 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 24 ก.ย. 2557 13.00
2 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 24 ก.ย. 2557 09.00
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 24 ก.ย. 2557 11.00
4 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 24 ก.ย. 2557 13.00
5 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 24 ก.ย. 2557 15.00
6 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 24 ก.ย. 2557 09.00
7 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 24 ก.ย. 2557 11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 24 ก.ย. 2557 13.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 24 ก.ย. 2557 10.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 24 ก.ย. 2557 09.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 24 ก.ย. 2557 09.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 24 ก.ย. 2557 15.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 24 ก.ย. 2557 15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล C ห้อง C112 24 ก.ย. 2557 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล C ห้อง C113 24 ก.ย. 2557 09.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล C ห้อง C114 24 ก.ย. 2557 09.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1301 24 ก.ย. 2557 09.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1302 24 ก.ย. 2557 09.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1303 24 ก.ย. 2557 09.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1306 24 ก.ย. 2557 09.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1305 24 ก.ย. 2557 09.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1203 24 ก.ย. 2557 09.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1204 24 ก.ย. 2557 09.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2557 09.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1207 24 ก.ย. 2557 09.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง1207 24 ก.ย. 2557 09.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1207 24 ก.ย. 2557 09.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1104,1105,1106 24 ก.ย. 2557 09.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1101,1102,1103 24 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สนามบาสเก็ตบอล/สวนป่า 24 ก.ย. 2557 09.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สนามบาสเก็ตบอล/สวนป่า 24 ก.ย. 2557 09.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ห้องอาเซียน 24 ก.ย. 2557 09.00
4 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ห้องทองกวาว 24 ก.ย. 2557 09.00
5 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ห้องนาฎศิลป์ 24 ก.ย. 2557 09.00
6 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารโรงฝึกงาน 24 ก.ย. 2557 09.00
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ม.3/1 24 ก.ย. 2557 09.00
8 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ม.3/2 24 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 24 ก.ย. 2557 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 24 ก.ย. 2557 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 24 ก.ย. 2557 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 24 ก.ย. 2557 09.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 24 ก.ย. 2557 09.00
6 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 24 ก.ย. 2557 09.00
7 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 24 ก.ย. 2557 09.00
8 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 24 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]