หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 22 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2557   23 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   25 ก.ย. 2557   26 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/1 23 ก.ย. 2557 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/2 23 ก.ย. 2557 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.6/1 23 ก.ย. 2557 09.00
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.1/1,ม.1/2 23 ก.ย. 2557 09.00
5 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.1/3,ม.3/3 23 ก.ย. 2557 09.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง คณิตศาสตร์ 23 ก.ย. 2557 09.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง คณิตศาสตร์ 23 ก.ย. 2557 13.00
8 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 23 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/3,ป.4/1,ป.4/2 23 ก.ย. 2557 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.4/3,ป.5/1,ป.5/3 23 ก.ย. 2557 09.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 23 ก.ย. 2557 09.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 23 ก.ย. 2557 09.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 23 ก.ย. 2557 09.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 23 ก.ย. 2557 09.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ทองกวาว 23 ก.ย. 2557 09.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ทองกวาว 23 ก.ย. 2557 13.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 23 ก.ย. 2557 09.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 23 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์,ม.3/1,ม.3/2 23 ก.ย. 2557 09.00
2 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์,ม.3/1,ม.3/2 23 ก.ย. 2557 13.00
3 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 23 ก.ย. 2557 09.00
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 23 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง ป.2/2,ป.2/3 23 ก.ย. 2557 09.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/2,ป.1/3 23 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 23 ก.ย. 2557 13.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 23 ก.ย. 2557 15.00
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 23 ก.ย. 2557 09.00
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวที 2 23 ก.ย. 2557 11.00
5 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 23 ก.ย. 2557 13.00
6 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 23 ก.ย. 2557 15.00
7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 23 ก.ย. 2557 09.00
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 หอประชุมเมตตาธรรม 23 ก.ย. 2557 11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 23 ก.ย. 2557 11.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 23 ก.ย. 2557 09.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 อาคาร สพป.อุดรธานี เขต 4 เวทีโดม 23 ก.ย. 2557 14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สนามบาสเก็ตบอล/สวนป่่า 23 ก.ย. 2557 09.00
2 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารโรงฝึกงาน 23 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1105,1106 23 ก.ย. 2557 09.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1101,1102 23 ก.ย. 2557 09.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1207 23 ก.ย. 2557 09.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1301,1302 23 ก.ย. 2557 09.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1201 23 ก.ย. 2557 09.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล C ห้อง C123 23 ก.ย. 2557 09.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล C ห้อง C121,122 23 ก.ย. 2557 09.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1303,1304 23 ก.ย. 2557 09.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1305,1306 23 ก.ย. 2557 09.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1203,124 23 ก.ย. 2557 09.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1205,1206 23 ก.ย. 2557 09.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคาร 1 ห้อง 1103,1104 23 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 23 ก.ย. 2557 09.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 23 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 23 ก.ย. 2557 09.30
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล C ห้อง C112,C113,C114 23 ก.ย. 2557 09.30
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล B ห้อง B101,B102,B103 23 ก.ย. 2557 09.30
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อาคารอนุบาล A ห้อง A101 , A102 ,A103 23 ก.ย. 2557 09.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]