งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 169
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) ทุ่งฝน 1. เด็กหญิงสุทธิดา    พลสิมมา
2. เด็กหญิงสุภนิดา    แสงแก้ว
3. เด็กชายสิทธิพล    มณีกัน
4. เด็กชายธีรภัทร    อุระนันท์
5. เด็กชายนวกร    สุดาเดช
6. เด็กหญิงภูริชา    ดงพงษ์
7. เด็กชายวราวุธ    ชายก่า
8. เด็กหญิงอัสรีนา    จันทร์เลิศ
9. เด็กหญิงกาญจนา    บัวยั้ง
1. นางนาตยา    ธนะภูมิชัย
2. นางมาลา    สุทธิบุญ
3. นางรจนี    บุญประเสริฐ
2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน 1. เด็กหญิงอธิชา    แสงใส
2. เด็กหญิงสุภาวดี    เลี้ยงผาสุข
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    ขันธวิชัย
4. เด็กหญิงอัจฉรา    แสงมนตรี
5. เด็กหญิงพรวนัช    ไชยวาน
6. เด็กหญิงจินตพร    เสียงเลิศ
7. เด็กหญิงฐิตาพร    อรปักษ์
8. เด็กชายบดินทร์    ทวีทรัพย์
9. เด็กหญิงพิมพร    ไชยนา
10. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    บุบผาลา
1. นางสวรรยา    จันทะดวง
3 โรงเรียนบ้านหนองลาด บ้านดุง 2 1. เด็กหญิงวนิสรา    โคตรฮุย
2. นางสาวพิมผกา    สีหาบุตร
3. เด็กหญิงณัฐชา    บุตรสา
4. เด็กหญิงเมษา    ดำแดง
5. เด็กหญิงสุทิตา    นนทะคำจันทร์
6. เด็กหญิงนิดสาคร    บัวนาเมือง
7. เด็กหญิงชนิษฐา    พึ่งไพศาล
8. นางสาวอภิญญา    ดำแดง
9. นางสาวสุภาพร    แสนตุ้ย
10. เด็กหญิงอรวรรณ    ยางคำ
1. นางสาวขวัญใจ    แววศรี
2. นางศิรฎาพร    เค้ามูล
4 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา หนองหาน 4 1. เด็กหญิงฐานิดา    เร่งร้อน
2. เด็กหญิงน้ำฝน    มิ่งมิตรวัน
3. เด็กหญิงศิริพร    แสงมนตรี
4. เด็กหญิงประกายพร    สายวงษ์
5. นางสาวธณิตา    ผุยโสภา
6. นางสาวศิริรัตน์    งอกงาม
7. นางสาวสุดารัตน์    รุ่งเรื่อง
8. นางสาวจันทิมา    ดีจริง
9. นางสาวอัญมณี    บุตรพรม
10. นางสาวปิยนุช    กุลเวียง
1. นายชาญชัย    ปานเดชา
2. นางสาวฤทัยรัตน์    เบ้าคันที
3. นางอุราพร    โยธาทอน
5 โรงเรียนบ้านหัวหนอง กู่แก้ว 1. เด็กชายภาคริส    อินทะสร้อย
2. เด็กชายศศิกร    ละดาดาษ
3. เด็กหญิงวิภา    อินทะสร้อย
4. เด็กหญิงอภัสรา    คำคะ
5. เด็กหญิงชลดา    ไชยมูล
6. เด็กหญิงจิดาภา    จันทรเสนา
7. เด็กหญิงนิดา    พฤฒามาตร
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ    จันทะแจ่ม
9. เด็กหญิงอมรรัตน์    เสน่ห์ดี
10. เด็กหญิงสงกรานต์    พรมเสาร์
1. นายวีระยุทธ    แสนสีมนต์
2. นายสมศักดิ์    นนทะวิชัย
3. นายสุรเดช    โทแก้ว
6 โรงเรียนบ้านศรีเมือง บ้านดุง 3 1. เด็กหญิงดาวรินทร์    เมาแรด
2. เด็กหญิงนันทิมา    ยาพันธ์
3. เด็กหญิงไอลดา    ก้อนจันทร์หอม
4. เด็กหญิงชัญณิษา    ปกป้อง
5. เด็กหญิงสุธิษา    ตะหน่อง
6. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    ศรีโสภณ
7. เด็กหญิงดริณี    ชัยธงรัตน์
8. เด็กหญิงวิภาลัย    จันทัย
9. เด็กหญิงรัตนกร    บุญชู
10. เด็กหญิงพรวิภา    พรมพิลา
1. นายธีระพงศ์    อึ้งธนาธิป
2. นางพานิช    ราชครุฑ
3. นางสุพัตรา    ผิวงาม
7 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บ้านดุง 4 1. เด็กชายสราวุฒิ    เขียวแดง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เมษี
3. เด็กชายธนวัฒน์    วงษ์จักรเพชร
4. เด็กชายนพดล    สีสา
5. เด็กชายอัษฎาวุธ    ปากวิเศษ
6. เด็กหญิงเกวลิน    จิตวิริยะ
7. เด็กหญิงฐิตินันท์    ขุยทอง
8. เด็กหญิงศิริณภา    วิชาอ่อน
9. เด็กหญิงอรปรียา    บุรี
10. เด็กชายวาคิม    แฝงสีพล
1. นางสมบูรณ์    ศรีบัวลา
2. นางอัมพร    เย็นรัตน์
3. นางโภวาทินี    อุปนันท์
8 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ บ้านดุง 1 1. เด็กหญิงเอมอร    มงคลพันธ์ุ
2. เด็กหญิงวันวิสา    พาณะรมย์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    อนานันต์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ศรีชมพู
5. เด็กหญิงอริษา    ลาไป
6. เด็กหญิงเบญจทิพย์    พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงสุภาพร    คูณแก้ว
8. เด็กหญิงธนัดดา    คูณมาก
9. เด็กหญิงธิดาภัทร    ทาปลัด
10. เด็กหญิงอาริสา    ทับธานี
1. นางจรรยา    อุ่นสมัย
2. พระธวัชชัย    อคฺคเตโช
3. นางนารีรัตน์    เถิงเพ็งพัน
9 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) หนองหาน 1 1. เด็กหญิงยุพเรส    บุญเกิด
2. เด็กหญิงณัฐริกา    จันทร์ปัญญา
3. เด็กหญิงพัชราวรณ์    เสมียนชัย
4. เด็กหญิงนิชนันท์    เกียรติกมลเลิศ
5. เด็กหญิงกนกพร    มักทองหลาง
6. เด็กหญิงอาทิติยา    ชำนาญ
7. เด็กหญิงธัญรดา    ยืนสุข
8. เด็กหญิงอภิศรา    ชัยอักษร
9. เด็กหญิงอนุธิดา    เคนศิลา
10. เด็กหญิงอาทิมา    ศรีอำพล
1. นางกรรณิการ์    แซ่ตัง
2. นางสุมาลี    ฉิมาภาคย์
10 โรงเรียนบ้านพังซ่อน หนองหาน 3 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ศรีโม่ง
2. เด็กชายธนัท    อาจบำรุง
3. เด็กหญิงสุธิดา    จันทรเสนา
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ    ปัดทุม
5. เด็กหญิงรัตติกาล    จันทรเสนา
6. เด็กหญิงจิรารัตน์    ศรีสร้อยพร้าว
7. เด็กหญิงเมขลา    กาสินพิลา
8. เด็กหญิงพิรดา    อินทพรม
9. เด็กหญิงพรนภา    จันทา
10. เด็กหญิงณัฐนิชา    พุทโธ
1. นางพูนศรี    ทองมี
2. นางสาววิชุนันท์    โพธิ์ศรีดา
3. นางสมปอง    ยุทธกล้า
11 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด หนองหาน 2 1. เด็กหญิงชลิตา    สว่างวงษ์วิลัย
2. เด็กหญิงลลิตา    ผลาเลิศ
3. เด็กหญิงจันทภา    เจริญเนตร
4. เด็กหญิงชลธิษา    พิลาพรม
5. เด็กหญิงอภัสรา    รักษาภักดี
6. เด็กหญิงเมตตา    สาริโท
7. เด็กหญิงสร้อยมาลา    โสภากุล
8. เด็กหญิงเนรัญชรา    สุระพร
9. เด็กหญิงเกษสุดา    สุพิทักษ์
10. เด็กหญิงจิราภรณ์    บุญยัง
1. นางจิตทิษา    พิลาพรม
2. นางบุญสาร    เพียงเท
3. นางเยาวภา    ไชยบุญตา
12 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ พิบูลย์รักษ์ 1. เด็กชายธราเทพ    แสนหล้า
2. เด็กชายธิติวุฒิ    โคระชาติ
3. เด็กชายธีรภัทร์    อุดมเสียง
4. เด็กชายสมยศ    เกียนทอง
5. เด็กชายเดชานันท์    เดชโยธา
6. เด็กหญิงพัชรินทร์    เข็มพรหยิบ
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ระหาร
8. เด็กหญิงเบญจพร    แสนแก้ว
9. เด็กหญิงธนัญญา    นันทะสอน
10. เด็กหญิงอารียา    ถิ่นฐาน
1. นายภูเบศวร์    สุดแดน
2. นางสาวมุฐิฏา    โคตรสาขา
3. นางละมุล    เวียงแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................