งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง 1 1. เด็กชายเจษฎา    คำมิตร
2. เด็กหญิงจิตติพร    เหล่าอุด
1. นายก่อพิสิษฐ์    ว่องไว
2. นางทองชุบ    ว่องไว
2 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ปิตะโน
2. เด็กชายนนท์ทวรร    แน่นอุดร
1. นายนเรศ    จันฤาชัย
3 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ บ้านดุง 2 1. เด็กชายจักรกฤษ    กุมแก้ว
2. เด็กหญิงเอมอร    บ่อหิน
1. นางกรรณิการ์    ศิวิพันธ์
2. นางสาวเบญญาภา    โสมสุข
4 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง หนองหาน 4 1. เด็กชายธวัชชัย    พรมสอน
2. เด็กหญิงบุญทริกา    เกตุบุตร
1. นางจุฬาวรรณ    บัวกอ
2. นางมุกมณี    คำดี
5 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทุ่งฝน 1. นายณัฐวุฒิ    ภูมิเย็น
2. นางสาวยุภาพร    เผื่อนผึ้ง
1. นางสาวพัชรินทร์    ศรีลำใต้
2. นายสมจันทร์    ดงคำ
6 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) บ้านดุง 3 1. เด็กชายภานุพงษ์    รักเสมอวงศ์
2. เด็กหญิงเจษชฎาภรณ์    พิมพาชัย
1. นายชวลิต    พลแพงขวา
2. นางสาวสุทธิฉันท์    พิเนตรเสถียร
7 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด พิบูลย์รักษ์ 1. นายนัฐพงษ์    โคตะมะ
2. นางสาวเนตรนภา    สอนภิรมย์
1. นางประภาพร    ทาทอง
2. นางสมลักษณ์    ศรีไชยมูล
8 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย กู่แก้ว 1. เด็กชายจีรวัตร    ราชบุรี
2. เด็กหญิงพรนิภา    นุ่มพรม
1. นางสมสุข    มุกดาม่วง
2. นายอาทิตย์    มุกดาม่วง
9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง บ้านดุง 4 1. เด็กชายเกรียงไกร    มาลาวาส
2. เด็กหญิงณัฐริกา    โสสม
1. นางทองสูน    ยอดจันทร์
2. นางอรยุดา    สาธเลศ
10 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ หนองหาน 3 1. เด็กชายขวัญชัย    ชัยชนะ
2. เด็กหญิงปริสา    โพธิ์ศรี
1. นายวีระ    อ่านพาณิชย์
2. นายสันติ    บัวป่า
11 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน 1 1. เด็กหญิงวิภาวดี    บุญเกิด
2. เด็กชายสัญญา    มหาเสนา
1. นายสมยศ    มหาโยธี
12 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด หนองหาน 2 1. เด็กหญิงพัชรพร    โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    บุรีงาม
1. นางจิตทิษา    พิลาพรม
2. นางลินดา    บุตระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................