งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 165
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง หนองหาน 2 1. เด็กชายชนาธิป    วอแพง
2. เด็กชายวนิดา    อ่อนแสง
1. นางดารณี    เครือเจริญ
2. นางอาภรณ์    แข็งฤทธิ์
2 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน ทุ่งฝน 1. เด็กหญิงพัชรา    โฮมแพน
2. เด็กชายจีระศักดิ์    จันท์ประทักษ์
1. นางละมัย    แพงอะมะ
2. นายวงศ์เรียน    เหมือนสีเลา
3 โรงเรียนหนองแวงวิทยา ไชยวาน 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์    สรวงศิริ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ชัยศร
1. นางพรพิศ    ศรีโบราณ
2. นางสุวัฒนา    ศรีภิรมย์
4 โรงเรียนบ้านหนองลาด บ้านดุง 2 1. เด็กชายปริพัฒน์    เจริญสุข
2. เด็กหญิงณัฐริกา    แสงแก้ว
1. นางสาววิชุดา    โชคคำสีลา
2. นางโกสุม    ศรีสร้างคอม
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง บ้านดุง 1 1. เด็กชายอัครพล    ทรงทาศรี
2. เด็กหญิงตรีดาว    ภูเกิดพิมพ์
1. นางสาวกรรณิกา    พันดี
2. นางสุกัลยา    วงชัยยา
6 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง หนองหาน 4 1. เด็กชายพาณิชกรณ์    บุญญะลาศรี
2. เด็กหญิงจิราพร    คณะวาปี
1. นางจุฬาวรรณ    บัวกอ
2. นางมุกมณี    คำดี
7 โรงเรียนบ้านศรีเมือง บ้านดุง 3 1. เด็กหญิงพรจรัส    ปกป้อง
2. เด็กชายฐาปนพงศ์    ถานะวะโร
1. นางสาววรรณภา    ธรรมขันธ์
2. นางสาวเมธาพร    ธนัครสมบัติ
8 โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน 3 1. เด็กชายพีรธัช    ชมจูมจัง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ศรีสุนาครัว
1. นายกนกพล    เมืองแก้ว
2. นางจำเนียร    ภาวะโคตร
9 โรงเรียนบ้านดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ 1. เด็กชายธนพร    ศรีสร้อยพร้าว
2. เด็กหญิงกนกอร    ศรีสร้อยพร้าว
1. นายนายวิรัช    เดชโยธา
2. นางอาริยา    เลดเบทเทอร์
10 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) หนองหาน 1 1. เด็กชายปวริศ    ราชศรีเมือง
2. เด็กหญิงพัชราภา    ลักษณะสิงห์
1. นางจิตรกัญญา    คำวันดี
2. นางสันทรีย์    แสงศร
11 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว กู่แก้ว 1. เด็กหญิงอมิตา    ละดาดาษ
2. เด็กชายอิทธิพล    จันทะพา
1. นางมณีจันทร์    อันทะเกตุ
2. นางอุไรวรรณ    ฉลาดกิจ
12 โรงเรียนบ้านนาสีนวล บ้านดุง 4 1. เด็กหญิงเกวลิน    แสนคำภา
2. เด็กชายพีรพล    สายศรี
1. นางพิกุล    สมดี
2. นางสาววรัญญู    พลเยี่ยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................