งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง หนองหาน 2 1. เด็กหญิงขวัญพิชา    รักภักดี
2. เด็กชายธีรพงษ์    โพธ์ิสุวรรณพร
1. นางสมปอง    สารีโท
2. นางอาภรณ์    แข็งฤทธิ์
2 โรงเรียนหนองแวงวิทยา ไชยวาน 1. เด็กหญิงสาวิกา    จันทเสน
2. เด็กชายสิริชัย    สรวงศิริ
1. นางสุภาพ    เรไร
2. นางอมรฤทธิ์    นนฤาชา
3 โรงเรียนบ้านหนองลาด บ้านดุง 2 1. เด็กชายเพิ่มพูนทรัพย์    ดำแดง
2. เด็กหญิงอภิญญา    วิชาชัย
1. นางสาวเสาวณีย์    จันทร์เพ็ง
4 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน หนองหาน 4 1. เด็กชายกฤษณะ    ธรรมสละ
2. เด็กหญิงสิทธิณี    คุ้นเคย
1. นางนิลกาญจน์    ศักดิ์แสง
2. นางพิศทิพา    ขามเฒ่านอก
5 โรงเรียนชุมชนกุดค้า ทุ่งฝน 1. เด็กหญิงศศินา    แวงวรรณ์
2. เด็กชายภูมิวรินทร์    บุปผา
1. นายประพล    ภูกิ่งพลอย
2. นางลักขณา    สุวรรณแสง
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์ 1. เด็กชายจักรินทร์    นามหาจักร์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    เจริญสุข
1. นายวิทยา    สาลีหอม
2. นางสรรญเสริญ    ดาบภูเขียว
7 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ บ้านดุง 3 1. เด็กหญิงจิรัชญา    แนวน้อย
2. เด็กชายเสฏคุณ    มะหาโชค
1. นางกรกนก    โซ่สายคำ
8 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย กู่แก้ว 1. เด็กชายธนากร    ดวงแจ่ม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สิงห์เสนา
1. นางสมสุข    มุกดาม่วง
2. นายอาทิตย์    มุกดาม่วง
9 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ บ้านดุง 1 1. เด็กชายศราวุธ    สุพล
2. เด็กหญิงอัญชิษฐาพร    นิลละคา
1. นางจรรยา    อุ่นสมัย
2. นางนารีรัตน์    เถิงเพ็งพัน
10 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) หนองหาน 1 1. เด็กชายธีรภัทร    หล้าศักดิ์
2. เด็กหญิงพรรวรท    โพธิ์ทรัพย์
1. นางจิตรกัญญา    คำวันดี
2. นางยุพดี    เอื้อวรรณกิจ
11 โรงเรียนบ้านนาสีนวล บ้านดุง 4 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    ลำพุทธา
2. เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์    อัศวภูมิ
1. นางพิกุล    สมดี
2. นางสาววรัญญู    พลเยี่ยม
12 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก หนองหาน 3 1. เด็กชายพีระพล    หงษ์บัวภา
2. เด็กหญิงชญานี    คัตตะโล
1. นางสาวสุภาภรณ์    มุ่งโนนบ่อ
2. นางอุมารินทร์    คำล้วน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................