งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 156
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก หนองหาน 4 1. เด็กหญิงอัญชิสา    อวนใจราษฏร์
1. นางจันทร์เพ็ญ    เบญจมณี
2 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง หนองหาน 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    หุ่งฮวน
1. นางสมปอง    สารีโท
3 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน 1. เด็กชายธีรภัทร    ทวีทรัพย์
1. นางสาวเยาวดี    ยอดกะโซ่
4 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย กู่แก้ว 1. เด็กชายณัฐพล    สายมูลตรี
1. นายอาทิตย์    มุกดาม่วง
5 โรงเรียนบ้านปอพาน บ้านดุง 1 1. เด็กหญิงกฤติพร    ผาละพรม
1. นายอังคลิตร    ภูผิวผัน
6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง บ้านดุง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ฤทธิ์มนตรี
1. นายสำรวย    ขำดี
7 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ หนองหาน 3 1. เด็กหญิงอรัญญา    พันธ์เทศ
1. นายวีระ    อ่านพาณิชย์
8 โรงเรียนบ้านนายม พิบูลย์รักษ์ 1. เด็กชายพิสิษฐ์    ระวิเวท
1. นางประดับจิตต์    เกษมสานต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................