งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 155
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี หนองหาน 2 1. เด็กชายภูตะวัน    อาวุธนอก
1. นายประสาน    คำชาลี
2 โรงเรียนบ้านนามั่ง บ้านดุง 2 1. เด็กหญิงฐิตาภา    คำเสน
1. นายณรงค์ชัย    มาตรา
3 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน 4 1. เด็กชายอนิรุจน์    พรหมภิภักดิ์
1. นางสาวญาณวี    ราชโหดี
4 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทุ่งฝน 1. เด็กหญิงอาทิตยา    รดาฤทธิ์
1. นางสาวพรอุมา    ศรีแก้ว
5 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง กู่แก้ว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    สุนารักษ์
1. นางจิรกานต์    จันลาศรี
6 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมณ์ทรัพย์สมบูรณ์ บ้านดุง 3 1. เด็กหญิงปรายฟ้า    ไชยการ
1. นางวิภา    ฉันทกุล
7 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง บ้านดุง 4 1. เด็กหญิงวรรณิษา    หิริโกกุล
1. นางกนกพร    วงศ์ธนานุรักษ์
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ บ้านดุง 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    สัตย์ธรรม
1. นางสาวดารุณี    ดุงศรีแก้ว
9 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) หนองหาน 1 1. เด็กหญิงคุณัญญา    วังหอม
1. นางยุพดี    แก้วจิตร
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม หนองหาน 3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ลีโพนทอง
1. นางอาทิตยา    ศรีชัยยศ
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด ไชยวาน 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา    ขุนทา
1. นายคณวัฒน์    ทองจริง
12 โรงเรียนบ้านนายม พิบูลย์รักษ์ 1. เด็กหญิงอรฤทัย    ศรีสร้อยพร้าว
1. นางจีรุวรรณ    เพ็งแพง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................