งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี หนองหาน 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    สุวรรณสิงห์
1. นางเตือนจิต    ภูมีคำ
2 โรงเรียนร่มเกล้า2 ไชยวาน 1. เด็กหญิงธัญชนก    สองเมือง
1. จ.ส.อ.อำภาพร    วงษ์แจ้ง
3 โรงเรียนบ้านนาไหม บ้านดุง 2 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    นันทะศรี
1. นายสมควร    ดงชาลี
4 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน 4 1. เด็กหญิงนรินรัตน์    หมื่นศรีภูมิ
1. นางอุไรวรรณ    นะมะหิมา
5 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทุ่งฝน 1. เด็กหญิงจารุภัทร    ใสยะปัน
1. นางสาวสาวิตรี    แสงศิลา
6 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง กู่แก้ว 1. เด็กหญิงวัชริญา    จันลาศรี
1. นางดารา    บุระมุข
7 โรงเรียนชุมชนดงเย็น บ้านดุง 3 1. เด็กชายภูริทัต    พุทธกุล
1. นางวิไลวรรณ    เพียงเทพพงศธร
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ บ้านดุง 1 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    เจริญธรรม
1. นางสาวดารุณี    ดุงศรีแก้ว
9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง บ้านดุง 4 1. เด็กหญิงปัทมพร    ไผ่ล้อมทำเล
1. นางอรยุดา    สาธเลศ
10 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) หนองหาน 1 1. เด็กหญิงณัฐยาน์    โรจนกมลวรรณ
1. นางสาวชญานิษฐ์    ทิพย์ปัญญา
11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม หนองหาน 3 1. เด็กหญิงพัชราพร    สมบัติหอม
1. นางอาทิตยา    ศรีชัยยศ
12 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย พิบูลย์รักษ์ 1. เด็กหญิงพิชญา    จันทา
1. นางสาวแสงอนงค์    แสนมั่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................