งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 152
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนดงเย็น บ้านดุง 3 1. เด็กชายวรฤทธิ์    แก้วเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณิศา    ศรเสนา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    หอมสมบัติ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์    สุรวิทย์
5. เด็กหญิงวรรณศรี    สถิตย์กาญจน์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    วรรณพฤกษ์
7. เด็กชายก้องภพ    ผาขาวบวช
8. เด็กชายสุวิทย์    วรรณพฤกษ์
9. เด็กชายพงศกร    เห็มบุรุษ
10. เด็กชายวีระพงษ์    ศรีชนะ
11. เด็กชายวรวัตร    พันธวงศ์
12. เด็กชายธีรพงษ์    วงศ์หาจักร์
13. เด็กชายสนธยา    คำสีลา
14. เด็กชายพันกร    กองอุดม
15. เด็กชายธีระเดช    ศรีอ่อน
16. เด็กชายเกริกชัย    พลโยธา
17. เด็กชายอนิรุต    แก้วเกิด
18. เด็กชายอัษฎายุทธ    คำสีลา
19. เด็กชายฉันทลักษณ์    บุญนามน
20. เด็กชายสมเจตน์    คำสีลา
1. นางฉวีวรรณ    พลพินิจ
2. นางผกามาศ    เมฆศรี
3. นางลาวัลย์    คำสีลา
4. นางวชิระยา    ชาตะรักษ์
5. นางวชิรา    ภูมิวัฒนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................