งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 149
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี หนองหาน 2 1. เด็กชายปัญญา    ศรีพระนามน้อย
2. เด็กชายปัญญากร    เหรียญทอง
3. เด็กชายพีระณัฐ    คำโคตรสูนย์
4. เด็กชายภูตะวัน    อาวุธนอก
5. เด็กชายปฏิพล    เกิดบ้านเป้า
6. เด็กชายศักดา    จันทิพย์
7. เด็กชายจิตรภณ    พันธ์ชัย
8. เด็กชายสุรพงษ์    บุตรวงศ์
9. เด็กชายกิตติพงษ์    ศรีบ้านดู่
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์    อ่อนโพธา
11. เด็กชายธนดล    ศรีษะ
12. เด็กหญิงชลธิชา    คำโคตรสูนย์
13. เด็กหญิงชยาภรณ์    โงนเงิน
14. เด็กหญิงประวินรัตน์    ศรีคำภา
15. เด็กหญิงวรัญญา    สุวรรณสิงห์
16. เด็กหญิงนภจรี    คำแสน
17. เด็กหญิงกรรณิกา    ไกรสิทธิ์
18. เด็กหญิงปรีดา    นามอาษา
1. นายธีระศักดิ์    ปักษา
2. นางพรพิมล    ดีพลงาม
3. นางพรพิมล    เรย์เบิร์ก
4. นายอนันต์    พากุล
5. นายอรรธนนท์    อำมาตยทัศน์
2 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน 1 1. เด็กหญิงดาราวรรณ    พรหมล้วน
2. เด็กหญิงพุธิตา    กั้วจำนงค์
3. เด็กหญิงวริษา    มลจันทร์
4. เด็กหญิงธนพร    แสงอ่อน
5. เด็กหญิงนนทกานต์    เผื่อนสุริยา
6. เด็กหญิงธัญวรัตม์    สุุทธิวรรณา
7. เด็กหญิงสุจิพร    งานสำเร็จ
8. เด็กชายเจษฎาพร    ไกราช
9. เด็กหญิงปิยะพร    วงค์ตั้ง
10. เด็กชายนรสีห์    ขันทอง
11. เด็กชายทินกฤต    อบมะรี
12. เด็กชายปรัชญา    โหระสิงห์
13. เด็กชายฐากูร    แก้วก่อเกื้อ
14. เด็กหญิงศศิกานต์    พาสันเทียะ
15. เด็กหญิงณัฐธยาน์    ปัดถาวะโล
16. เด็กชายเจษฎา    มหาโยธี
17. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ดงเล็ก
18. เด็กชายสุธิมนต์    อินทนู
1. นางสาวกรรณิการ์    แก่นท้าว
2. นางนิลวรรณ    ปัดถาวะโร
3. นางวิภาวดี    แป้นสุวรรณ์
4. นางศศิธร    ศรีนา
5. นางสมภรณ์    วงศ์พุฒ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................