งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 147
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ ไชยวาน 1. เด็กชายธีรภัทร    พลแจ้ง
2. เด็กหญิงกัลยา    ชินแสน
3. เด็กหญิงปรียานุช    เสียงสนั่น
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุญโสภา
5. เด็กหญิงเจษฎากร    ศรีลาวงษ์
1. นางอัญชลี    จันทร์สุข
2. นางสาวแพรดาว    สนองผัน
2 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก หนองหาน 2 1. เด็กชายสุเมธ    มณีจันทรา
2. เด็กหญิงอังคณา    มโนรัตน์
3. เด็กหญิงสะแกวัลย์    ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ศรีภิรมย์
5. เด็กหญิงพัฒน์นรี    จันทร์สา
1. นางนวลอนงค์    ศรีสม
2. นายศุภกานต์    หาญธงชัย
3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง บ้านดุง 2 1. เด็กชายเจษฎากร    จำปาบุญ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์    จำปาบุญ
3. เด็กชายกฤษณะ    คำชมพู
4. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    อนุโนนธาตุ
5. เด็กหญิงนันธภัทร    จำปาบุญ
1. นางพิชชาพร    ศรีสิงห์
2. นางสาววลาลัย    กาวิโท
4 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) หนองหาน 1 1. เด็กหญิงปาริตา    ศรีชัยมูล
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ยวนจิต
3. เด็กชายราเมศวร์    วิจารณรงค์
4. เด็กหญิงจณิสตา    สงวนนาม
5. เด็กชายธีรเมศ    เสนาอุดร
1. นางรัตติยา    พรหมอารักษ์
2. นางสาวรุ่งระวี    ศรีสองเมือง
5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง บ้านดุง 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    อุประ
2. เด็กชายธีรเดช    รัตนศรี
3. เด็กหญิงศิริภัสสร    ชมภู
4. เด็กหญิงวรรณิภา    ลีชัย
5. เด็กหญิงจิตราภรณ์    พันเทพ
1. นายณัฐพล    ศรีไตรเรือง
2. นายทองคูณ    ชีพจำเป็น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................