งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 146
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล หนองหาน 2 1. นางสาวสาธิณี    ทองมณี
2. นางสาวดวงนภา    พลโยธา
3. นางสาวรุจิรา    นามะโส
4. เด็กหญิงสิริยากร    พงษ์เทศ
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    สังข์ทอง
1. นางรัชฎา    นามวงค์
2. นางสุดใจ    คำจันทราช
2 โรงเรียนชุมชนสะงวย ไชยวาน 1. เด็กชายกิตติชัย    วรยศ
2. เด็กหญิงศิวัชญา    วรยศ
3. นางสาวสุนิสา    โสภะสุนทร
4. นางสาวนุจรินทร์    ถมปัด
5. นางสาวจิราภรณ์    เฮ้าสูงเนิน
1. นางราตรี    ศาสนสุพินธ์
2. นายวันชัย    แพงคำฮัก
3 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง หนองหาน 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี    คำผา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ศรีวงษ์
3. เด็กหญิงปิยะดา    แก้วมาเคน
4. เด็กหญิงนริศรา    บุญช่วย
5. เด็กหญิงศศิวิมล    เปทา
1. นางรัชย์ณมนทร์    เสียงอ่อน
2. นายสุรเดช    คำวันดี
4 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ทุ่งฝน 1. เด็กชายธนากร    ตองอ่อน
2. เด็กหญิงปริศนา    แสนกระจาย
3. เด็กหญิงอารีญา    แสนกระจาย
4. นายสุรเชษฐ    ดวงพรมยาว
5. เด็กหญิงกันยากร    พิมน้ำค้า
1. นายกิตติ    ภูไว
2. นางศุภนิดา    ดวงพรมยาว
5 โรงเรียนบ้านปากดง บ้านดุง 1 1. เด็กหญิงประกายแก้ว    แสนวันดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา    จวนชัย
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    สุวรรณชัยรบ
4. นายโชคชัย    อ่อนตา
5. นางสาววันธนา    คำเจริญ
1. นางจรรยา    หน่องพงษ์
2. นายสุรพล    พน่องพงษ์
6 โรงเรียนบ้านดงหวาย บ้านดุง 3 1. นางสาวประภาพร    แสนละคร
2. นางสาวชุติมา    บุญชูใส
3. เด็กหญิงเปรมฤดี    เทเวลา
4. นางสาวธัญญาศิริ    ภูลังกา
5. เด็กหญิงสุทธิดา    พิลาวัน
1. นายพีระพงษ์    เจริญธรรม
7 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด พิบูลย์รักษ์ 1. นายวิษณุพงษ์    วงเพ็ง
2. นายกิจติกรณ์    ภายศรี
3. นายธีรวัฒน์    เข็มพรหยิบ
4. นางสาววิภาวรรณ    แก้วจุมพล
5. นางสาวสิรินยา    บุญรักษา
1. นางสาวภัครวรรณ    บุญราษี
2. นางอุไรวรรณ    ประกอบผล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................