งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน 1 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    จำปานวน
2. เด็กหญิงวรรณิภา    นันทะสอน
3. เด็กหญิงวรรณ์ศิริ    ดอนเมืองพรม
4. เด็กชายศิลา    ลุนไชยภา
5. เด็กชายธิติวุฒิ    แสงฤทธิ์
1. นายนิกร    ใสโยธา
2. นางสาวยุภาภรณ์    อินทะมุข
2 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว หนองหาน 2 1. เด็กชายอัมรินทร์์    พิมพรมมา
2. เด็กชายปรเมทร์    นามอาสา
3. เด็กชายอัษฎา    สีดารักษ์
4. เด็กชายกฤษดา    พาภักดี
5. เด็กชายเขตโสภณ    สาธุการ
1. นางสาวบานเย็น    ขันขจร
2. นางรวีวรรณ    พรหมแพง
3 โรงเรียนร่มเกล้า2 ไชยวาน 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี    สนทอง
2. เด็กหญิงวนัสนันท์    ดีมาก
3. เด็กหญิงภัสราภรณ์    นามแก้ว
4. เด็กหญิงวนัชพร    ชาญหัตถกิจ
5. เด็กหญิงพิชชาพร    สงวนนาม
1. นางนันทิยา    หงษ์จุมพล
2. นางสาวสุภิษา    ศรีโรจน์
4 โรงเรียนบ้านนาไหม บ้านดุง 2 1. เด็กหญิงชัญญานุช    จันทโย
2. เด็กหญิงกิตติญา    ทรายแก้ว
3. เด็กหญิงวัชราภรพร    บุญนามล
4. เด็กหญิงประกายทิพย์    ชารัมย์
5. เด็กหญิงปวีณา    จงกลาง
1. นางสาวนัทพร    อุปสาร
2. นางรณิดา    ปรีนัธสุข
5 โรงเรียนบ้านคำเจริญ ทุ่งฝน 1. เด็กหญิงวริศรา    สังคะโห
2. เด็กหญิงภัทรพร    แก่นพันธ์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    นาคประเสริฐ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    คำวันดี
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์    แก่นพันธ์
1. นายบุญช่วย    ประภาศรี
2. นายภูษณะ    ศรีนุเสน
6 โรงเรียนบ้านดงหวาย บ้านดุง 3 1. เด็กหญิงสุภาพร    ประทุมพันธ์
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ    อะนันชัย
3. เด็กหญิงพลอยนารี    ศิริมานพ
4. เด็กหญิงวราพร    แก้วหลักคำ
5. เด็กหญิงมลฤดี    รัตนภักดี
1. นางจรูญศรี    จันทรี
2. นางรัตน์ดาวัลย์    มุนธานี
7 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด พิบูลย์รักษ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    ปาสิละเตสัง
2. เด็กหญิงสิริศิลป์    สุขยืน
3. เด็กหญิงพนิดา    ใสโยธา
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    โสภาพร
5. เด็กหญิงอารียา    ศรีชัยมูล
1. นางประภาพร    ทาทอง
2. นางสุพัตรา    ไพศาลธรรม
8 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน 3 1. เด็กหญิงปภัสสรา    รักษาเมือง
2. เด็กหญิงอริศรา    จันทร์เสน
3. เด็กหญิงทิฆัมพร    ผันผ่อน
4. เด็กหญิงวราภรณ์    ผันผ่อน
5. เด็กหญิงวิยะดา    ศรีสอนดี
1. นางกาญจนา    โภคสวัสดิ์
2. นางเกตุ    มีจันที
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................