งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี หนองหาน 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    สุวรรณสิงห์
2. เด็กชายทิตินัย    ไกยะแก่น
3. เด็กชายอนุชา    พันพินิจ
4. เด็กหญิงสุภาพร    ศิริโคตร
5. เด็กหญิงนัทธมน    กัณณุรา
1. นางพรพิมล    ดีพลงาม
2. นางเตือนจิต    ภูมีคำ
2 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน ทุ่งฝน 1. เด็กหญิงภคพร    ทุ่งฝนภูมิ
2. เด็กหญิงธิญาดา    แดงคง
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    สุวรรณบุตร
4. เด็กหญิงจันจิรา    กล้าหาญ
5. เด็กหญิงธัญพิชชา    ศรีคลัง
1. นางภุมรินทร์    พลทะศรี
2. นางละมัย    แพงอะมะ
3 โรงเรียนร่มเกล้า2 ไชยวาน 1. เด็กหญิงเมธาดา    ภูมิเพ็ง
2. เด็กหญิงศิรินันท์    ทุมวงศ์
3. เด็กหญิงเณธิตา    กองทองนอก
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์    สิทธิธรรม
5. เด็กหญิงพชรพร    ทองสา
1. นางนันทิยา    หงษ์จุมพล
2. นางสาวสุภิษา    ศรีโรจน์
4 โรงเรียนบ้านนาไหม บ้านดุง 2 1. เด็กหญิงจารุกร    สระแสง
2. เด็กหญิงกิตติรักษ์    เวียงแก้ว
3. เด็กหญิงกชกร    อ่อนละมุล
1. นางสาวปรียาภรณ์    อุตมะ
2. นางสาวสุภารัตน์    วีรวัฒนา
5 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย กู่แก้ว 1. เด็กหญิงชดาภา    เบิกบานดี
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    เชิญชม
3. เด็กหญิงลลิตา    ประเสริฐสม
4. เด็กหญิงยุภาวรรณ    สาขา
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    บุญสิทธิ์
1. นางจันทร์เพ็ญ    คำพิมูล
2. นายสุทัศน์    บุญสิทธิ์
6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน 1 1. เด็กหญิงโสพิตรา    บุดดีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงแพรพรรณารายณ์    นารี
3. เด็กหญิงวริศรา    หิริโกกุล
4. เด็กหญิงรมิดา    นิยมทอง
5. เด็กหญิงวรรณนิภา    ประลำภู
1. นางสาวกลิ่นวิภา    นามดี
2. นางพันพิศ    นรินทร์
7 โรงเรียนบ้านดอนม่วง พิบูลย์รักษ์ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    บุญภา
2. เด็กหญิงจิตธานุช    บุญภา
3. เด็กหญิงกวินทรา    ศรีชัยมูล
4. เด็กหญิงศิรินภา    พันธ์สวัสดิ์
5. เด็กชายศุกลวัฒน์    บัวแก้ว
1. นางสาวจงรัก    พลเดช
2. นางสาวจุฬารัตน์    ลุนชัยภา
8 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก หนองหาน 3 1. เด็กหญิงวรกานต์    บุญโนรัตน์
2. เด็กหญิงภัควดี    สุขศาลา
3. เด็กหญิงชญานี    คัตตะโล
4. เด็กหญิงอาภัสราภรณ์    อิทธิจันทร์
5. เด็กหญิงชุลีรัตน์    โพธิชาเนตร
1. นายชาญชัย    วงษ์พุฒ
2. นางอุมารินทร์    คำล้วน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................