งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล หนองหาน 2 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    มีบุญ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    สุวรรณสน
3. เด็กหญิงทิวากาล    สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงิจิตรานุช    นามอาษา
5. เด็กหญิงวิลัดดา    ทำเลดี
1. นางธัญจิรา    ทิพยธร
2. นางรัตนา    สารภี
2 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา หนองหาน 4 1. เด็กหญิงอนัญญา    ราชละคร
2. เด็กหญิงจิรันยา    เมฆมี
3. เด็กหญิงสุทธิดา    ผุุสดี
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    ใจแก้ว
5. เด็กหญิงกัลยาณิน    แซ่ซั่ว
1. นายชาญชัย    ปานเดชา
2. นางสาวฤทัยรัตน์    เบ้าคันที
3 โรงเรียนบ้านนาทม ทุ่งฝน 1. เด็กหญิงพุธิตา    แสนน้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงขวัญหทัย    สีต่างดำ
3. เด็กหญิงนิภาพร    ภูหัดสวน
4. เด็กหญิงยุภาพร    กวนเชียง
5. เด็กหญิงประภัสสร    ทองประสาน
1. นายวัลลภ    วอแพง
2. นางสาวเยาวรักษ์    คำแก่น
4 โรงเรียนบ้านดงหวาย บ้านดุง 3 1. เด็กชายจิรทีปต์    ชนะมี
2. เด็กหญิงรัชนี    ชารี
3. เด็กหญิงจิรภา    เมฆมนต์
4. เด็กหญิงอภิญญา    ซองทอง
5. เด็กหญิงธนภรณ์    แขพุทธซา
1. นางสาวศิริไพบูรณ์    พุทธสงค์
2. นางสาวสุวรรณี    ศรีเนตร
5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม หนองหาน 3 1. เด็กหญิงชุติมา    เพื่อหมั่น
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    สาทะปัญญา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จันบุตราช
4. เด็กหญิงมิรันตรี    ทัพสุริ
5. เด็กหญิงธนาพร    คำผายจันทร์
1. นายอิสระ    ห่อหุ้มดี
2. นายไพฑูรย์    ศรีชัยยศ
6 โรงเรียนบ้านนายม พิบูลย์รักษ์ 1. เด็กหญิงปิยะดา    เม้าราศรี
2. เด็กหญิงอารียา    หนูจันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงศิริวิมล    ตาระเต็ง
4. เด็กหญิงปนัฐดา    ดวงสมร
5. เด็กหญิงวรรณนภา    สมบุตร
1. นางประดับจิตต์    เกษมสานต์
2. นางเบ็ญจวรรณ    ป้องสวย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................