งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พลลาภ
2. เด็กหญิงปิยมาศ    บุญสอด
3. เด็กหญิงพรรณธร    บุญอภัย
4. เด็กหญิงปนัดดา    กล้าหาญ
5. เด็กหญิงรัตติกรณ์    จำปาศักดิ์
1. นางเกษมศรี    ลาแพงศรี
2 โรงเรียนบ้านนามั่ง บ้านดุง 2 1. เด็กหญิงปวีณาภา    มาตรยา
2. เด็กหญิงน่านฤธี    นามท้าว
3. เด็กหญิงชลิดา    โพนธาตุ
4. เด็กหญิงอภิชาดา    น่านโพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงอุไรพร    บุญสร้อย
1. นายณรงค์ชัย    มาตรา
2. นางสาววรัญญา    ตองสูงเนิน
3 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา หนองหาน 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ประเคนบัญชา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทิพหะ
3. เด็กหญิงพิยดา    ละโป้
4. เด็กหญิงกรพินธ์ุ    บุตรพรม
5. เด็กหญิงสุภาวดี    อุดชุมนารี
1. นางสาวกาญจนา    ขุนหาญ
2. นางสาวโสภา    จันทมาตย์
4 โรงเรียนชุมชนกุดค้า ทุ่งฝน 1. เด็กหญิงมลินี    ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงญาณินท์    คาระโส
3. เด็กหญิงสุพัชชา    ประเสริฐสุข
4. เด็กหญิงปวีณา    หาสุวอ
5. เด็กหญิงสุนิตา    อนันรักษ์
1. นายประพล    ภูกิ่งพลอย
2. นายอารีย์    พิลาหา
5 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน 1 1. เด็กหญิงสาริน    สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงมณีนาคา    พันธนะบูรณ์
3. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์    มาลาลุน
4. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์    เบิกบานดี
5. เด็กหญิงปุณยนุช    สมหวัง
1. นายอิทธิเดช    พงษ์สิงห์
2. นางสาวอุมาพร    ปัดถาวะโร
6 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย บ้านดุง 4 1. เด็กหญิงมณีจันทร์    จุมพลหล้า
2. เด็กหญิงพรนิภา    ดงภักดี
3. เด็กหญิงสุภาวิดา    รู้บุญ
4. เด็กหญิงธนพร    นายม
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    นาชัย
1. นางพรทิพย์    กุลนะวงษ์
7 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ บ้านดุง 1 1. เด็กหญิงกัลยา    บัวละคุณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุขเพิ่ม
3. เด็กหญิงยุวรี    หันบัญญัติ
4. เด็กหญิงยุวภา    กลางอินเดช
5. เด็กหญิงนัดดา    คำสามปอนด์
1. นางจุฑามาศ    โสเก่าข่า
2. นางไพวัลย์    กุลวงศ์
8 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก หนองหาน 3 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    พัฒวัลย์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เจนการ
3. เด็กหญิงญาดา    บุญชู
4. เด็กหญิงฤทัยธาร    สิงห์พิลา
5. เด็กหญิงจิตสุภา    หล่อนน้อย
1. นายรณฤทธิ์    รัตนทิพย์
2. นางอาภัสรา    กัสโป
9 โรงเรียนบ้านโยธา กู่แก้ว 1. เด็กชายเสกสรรค์    ศรีสุดาจันทร์
2. เด็กหญิงกนิษฐา    สุริยสิทธิ์
3. เด็กหญิงฐิติมา    ภูสมตา
4. เด็กหญิงแพรทองธาร    ธรรมเจริญ
5. เด็กหญิงพรพิมล    ผิวดำ
1. นายปิยพันธ์    ผันผ่อน
2. นางภาวิณี    นาคถมยา
10 โรงเรียนบ้านนายม พิบูลย์รักษ์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์    ศรีวาปี
2. เด็กหญิงกนกพัชร    บุตรโยธี
3. เด็กหญิงอารยา    ฟูมบุญ
4. เด็กหญิงพรวิวาห์    บัวผัน
5. เด็กหญิงวนิดา    ขมิ้น
1. นางประดับจิตต์    เกษมสานต์
2. นางไพรวัล    จันทรัตนา
11 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชมสีดา
2. เด็กหญิงชลธิชา    สีดารักษ์
3. เด็กชายเอกกวี    สีดารักษ์
4. เด็กหญิงนพัสรา    ชาอามาตย์
5. เด็กชายเอกลักษณ์    สอนราช
1. นางนิรมล    ราชศรีเมือง
2. นางโสภิตา    ไม่เศร้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................