งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี หนองหาน 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    พิมพ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ประเทศสิงห์
3. เด็กหญิงอาริยา    โพธิ์พา
4. เด็กหญิงวรัญญา    วงศ์เมือง
5. เด็กหญิงพรธิตา    จันทร์ทร
1. นางพรพิมล    ดีพลงาม
2. นางเตือนจิต    ภูมีคำ
2 โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านดุง 4 1. เด็กหญิงจันทิวา    ชาวยศ
2. เด็กหญิงรัชต์กมล    ตาลกุล
3. เด็กหญิงณัฐกมล    กำเนิดมะไฟ
4. เด็กหญิงศิริกัลยา    ศรีโคตร
5. เด็กหญิงชัชฎาพร    ชุยกระเดื่อง
1. นางสาวญาณิศา    พลที
3 โรงเรียนบ้านหนองลาด บ้านดุง 2 1. เด็กหญิงกิดาวัณฎ์    อุปมาณะ
2. เด็กหญิงกนกพร    จันทะนาม
3. เด็กหญิงสุชาดา    ชัยชาญ
4. เด็กชายคมกฤษณ์    อินทรวิชัย
5. เด็กชายจรุงวิทย์    กะตะศิลา
1. นางมะลิจันทร์    หมั่นเรียน
4 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา หนองหาน 4 1. เด็กหญิงนันทิพร    บัวดี
2. เด็กหญิงวันวิสา    บุตรเขียว
3. เด็กหญิงวรัญญา    เมืองซอง
4. เด็กหญิงสิริมา    โทนา
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ผลบุญ
1. นางสาวพิชญาภรณ์    เป็นสุข
2. นางสุดาจันทร์    ไขแสง
5 โรงเรียนชุมชนกุดค้า ทุ่งฝน 1. เด็กหญิงอภิญญา    สาครเจริญ
2. เด็กหญิงนิรชา    บำรุง
3. เด็กหญิงเกศศิรินทร์    นาทันตึก
4. เด็กหญิงลลิตวดี    ชำนาญ
5. เด็กหญิงชาลิณี    ชัยบรรลือ
1. นายนิรันดร์    สนทนาวงษ์
2. นายประพล    ภูกิ่งพลอย
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ บ้านดุง 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    ชายเขาทอง
2. เด็กหญิงธิรดา    แซ่เอี๊ยบ
3. เด็กหญิงสุธิตา    พังแดง
4. เด็กหญิงอัญชมัย    ชัยสุวรรณ
5. เด็กหญิงปาริฉัตต์    ข่าทิพพาที
1. นางจุฑามาศ    โสเก่าข่า
2. นางไพวัลย์    กุลวงศ์
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม หนองหาน 3 1. เด็กชายธีระศักดิ์    มอนสูงเนิน
2. เด็กชายจีรชาติ    พวงกลาง
3. เด็กหญิงปนัดดา    กุลจันทร์
4. เด็กหญิงนันทิตา    เตชะแก้ว
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    จันทรบุตราช
1. นายอิสระ    ห่อหุ้มดี
2. นายไพฑูรย์    ศรีชัยยศ
8 โรงเรียนบ้านโยธา กู่แก้ว 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    โพธิ์ทอง
2. เด็กชายพงพิษณุ    ทองนอก
3. เด็กชายวงศกร    ขันตี
4. เด็กชายสิรภัทร    ผลวิลัย
5. เด็กชายเจษฎา    อ่อนจันทร์
1. นายปิยพันธ์    ผันผ่อน
2. นายมนูญกฤต    อังคปาน
9 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) หนองหาน 1 1. เด็กชายธีรนันท์    จำปาทอง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    เพชรอินทร์
3. เด็กหญิงชุติมา    ไชยเทพา
4. เด็กหญิงพรสวรรค์    รอดขันเมือง
5. เด็กชายอภิรักษ์    คุ้มบุญ
1. นางประชิต    รัตนทิพย์
2. นางสุพรรณพิมล    ภาณุมาศ
10 โรงเรียนบ้านนายม พิบูลย์รักษ์ 1. เด็กชายสิทธินนท์    ไชยคำจันทร์
2. เด็กหญิงอนิชญา    เหลาบับภา
3. เด็กชายศราวุธ    มีชัย
4. เด็กหญิงกวินทิพย์    พลสิมมา
5. เด็กชายจิระศักดิ์    วิทยสุนทร
1. นางประดับจิตต์    เกษมสานต์
2. นายพันธกานต์    พรมมุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................