งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 014
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง หนองหาน 2 1. เด็กชายศุภกร    มหามณี
2. เด็กชายกิตติธร    จอมชายสงค์
3. เด็กชายนราวุฒิ    คุ้มด้วง
4. เด็กหญิงชาคริยา    พิมลมาศ
5. เด็กหญิงสุมิตรา    ปาปะกัง
1. นายกัณจน์เอนก    ณรงค์ชัย
2. นางสมปอง    สารีโท
2 โรงเรียนบ้านนาทม ทุ่งฝน 1. เด็กชายจักรินทร์    จันทวงษา
2. เด็กชายนิติกรณ์    พรมศร
3. เด็กหญิงยุภาพร    กวนเชียง
4. เด็กชายนภดล    ล้วนวิเศษ
5. เด็กหญิงนิภาพร    ภูหัดสวน
1. นายวัลลภ    วอแพง
2. นางอาพาภรณ์    แก้วศรี
3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม หนองหาน 3 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    กินรี
2. เด็กชายกฤษฎา    สุขศาลา
3. เด็กหญิงมุทิตา    สุขจ้อย
4. เด็กชายอาชานนท์    รัตนมาลา
5. เด็กหญิงชนิตา    วงจันทร์
1. นายอิสระ    ห่อหุ้มดี
2. นายไพฑูรย์    ศรีชัยยศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................