สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 33 0 4 2 37
2 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 32 5 4 0 41
3 อนุบาลศรีสุทโธ 23 4 1 1 28
4 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 19 8 1 2 28
5 บ้านนาทรายน้ำรอด 19 3 4 2 26
6 ชุมชนกุดค้า 18 1 1 0 20
7 บ้านโคกทุ่งยั้ง 17 5 2 3 24
8 บ้านต้องหนองสระปลา 17 3 3 1 23
9 อนุบาลไชยวาน 16 5 2 4 23
10 บ้านตูม 16 1 2 0 19
11 อนุบาลหนองหานวิทยายน 15 2 1 1 18
12 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 14 5 1 1 20
13 บ้านม่วงคอนสาย 13 9 2 2 24
14 บ้านโคกสว่างนาดี 13 2 0 2 15
15 บ้านนาจาน 13 1 1 0 15
16 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 12 11 2 5 25
17 บ้านดงแสนสุข 12 8 0 3 20
18 บ้านกั้งโนนสะอาด 12 6 2 2 20
19 บ้านดอนกลอย 12 5 3 1 20
20 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 12 5 1 1 18
21 บ้านนายม 12 3 1 2 16
22 บ้านนิคมหนองตาล 11 8 6 3 25
23 บ้านคำเลาะ 11 3 4 2 18
24 บ้านหนองลาด 10 5 1 4 16
25 บ้านเม็กดงเรือง 10 4 3 3 17
26 บ้านนาชุมแสง 10 4 2 1 16
27 บ้านผักตบประชานุกูล 10 4 1 2 15
28 บ้านดงวัฒนา 10 3 4 0 17
29 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 10 3 1 5 14
30 บ้านนาทม 10 3 1 1 14
31 ชุมชนสะงวย 10 2 1 0 13
32 บ้านดอนขี้เหล็ก 10 2 0 3 12
33 บ้านห้วยยางชัยพร 10 0 1 4 11
34 บ้านหนองผือ 10 0 1 0 11
35 บ้านวังคางฮูง 9 7 5 3 21
36 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 9 5 0 2 14
37 บ้านปากดง 9 4 0 2 13
38 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 9 1 0 2 10
39 บ้านหนองสว่าง 8 6 1 0 15
40 บ้านสะแบง 8 4 2 4 14
41 ร่มเกล้า2 8 2 1 1 11
42 บ้านสร้อยพร้าว 8 2 0 1 10
43 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 8 2 0 0 10
44 บ้านโคกกลาง 8 1 2 3 11
45 ชุมชนดงเย็น 8 1 0 1 9
46 หนองแวงวิทยา 8 0 0 0 8
47 บ้านค้อดอนแคน 7 9 6 4 22
48 อนุบาลกู่แก้ว 7 3 1 1 11
49 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 7 3 1 0 11
50 ชุมชนคำตานาหนองกุง 7 3 0 0 10
51 บ้านดงบังหนองเขื่อน 7 3 0 0 10
52 มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 7 2 1 0 10
53 บ้านปอพาน 7 2 0 2 9
54 บ้านดงหวาย 7 1 1 0 9
55 บ้านหนองสองห้อง 7 1 0 1 8
56 บ้านป่าก้าว 7 0 0 1 7
57 บ้านม่วงประชาบำรุง 6 4 5 1 15
58 อนุบาลทุ่งฝน 6 4 1 0 11
59 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 6 3 1 1 10
60 ชุมชนวังทอง 6 2 2 3 10
61 บ้านพังซ่อน 6 1 0 0 7
62 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 6 0 1 1 7
63 บ้านบ่อปัทม์ 6 0 0 0 6
64 บ้านหนองบัวแดง 5 5 3 6 13
65 กฤชานันท์ 5 4 0 2 9
66 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 5 2 2 5 9
67 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 5 2 1 1 8
68 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 5 2 0 0 7
69 บ้านหนองหลัก 5 1 3 0 9
70 บ้านหนองกาโนนสิมมา 5 1 1 2 7
71 บ้านไชยวานโนนลือชัย 5 1 0 3 6
72 บ้านพังงู 5 0 3 5 8
73 ศรีขวัญเมือง 5 0 1 2 6
74 บ้านปูลู 5 0 1 0 6
75 บ้านโนนสะอาด 5 0 0 4 5
76 บ้านวังแข้ 5 0 0 2 5
77 บ้านกล้วย 5 0 0 0 5
78 บ้านโนนหอม 4 4 0 3 8
79 บ้านหนองกุงดอนบาก 4 3 1 1 8
80 นานกหงส์เสรีมีชัย 4 2 0 3 6
81 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 4 2 0 1 6
82 บ้านซำป่ารัง 4 2 0 1 6
83 เพียปู่หนองเรือ 4 1 3 0 8
84 บ้านเชียงงาม 4 1 2 0 7
85 บ้านศรีเมือง 4 1 1 1 6
86 บ้านจันทร์ 4 1 0 1 5
87 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 4 1 0 0 5
88 บ้านหนองแวงตาด 4 1 0 0 5
89 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 4 0 2 0 6
90 บ้านนาสีนวล 4 0 1 1 5
91 บ้านดูนประชารัฐ 4 0 0 1 4
92 บ้านดงวังพัง 4 0 0 0 4
93 บ้านโพนสูง 4 0 0 0 4
94 บ้านโนนชัยศิลป์ 4 0 0 0 4
95 บ้านถ่อนนาเพลิน 3 5 1 1 9
96 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 3 4 2 0 9
97 บ้านนาไหม 3 3 0 0 6
98 บ้านเหล่าอุดมณ์ทรัพย์สมบูรณ์ 3 2 4 0 9
99 บ้านเรืองชัย 3 2 2 0 7
100 บ้านโพธิ์ 3 2 0 0 5
101 บ้านนาอุดม 3 2 0 0 5
102 บ้านยา 3 1 0 0 4
103 บ้านโนนทองอินทร์ 3 1 0 0 4
104 บ้านท่าช่วง 3 0 0 1 3
105 บ้านหงษาวดี 3 0 0 0 3
106 บ้านคำอ้อ 3 0 0 0 3
107 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 3 0 0 0 3
108 บ้านคำม่วง 3 0 0 0 3
109 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 3 0 0 0 3
110 บ้านหัวหนอง 3 0 0 0 3
111 บ้านไทย 3 0 0 0 3
112 บ้านคำบอน 3 0 0 0 3
113 บ้านหนองอิอู 3 0 0 0 3
114 บ้านนาคำพรสันติ 2 5 0 2 7
115 บ้านดอนม่วง 2 2 2 0 6
116 บ้านงิ้วมีชัย 2 1 2 1 5
117 บ้านโพนงาม 2 1 1 2 4
118 บ้านชัย 2 1 0 0 3
119 บ้านหนองบัว 2 1 0 0 3
120 บ้านโสกหมู 2 1 0 0 3
121 บ้านคำน้ำทิพย์ 2 1 0 0 3
122 บ้านตาดโนนทองหลาง 2 1 0 0 3
123 บ้านหนองกล้า 2 1 0 0 3
124 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 1 1 3
125 บ้านม่วง 2 0 0 2 2
126 บ้านดงไพรวัลย์ 2 0 0 1 2
127 บ้านโคกถาวรทรายงาม 2 0 0 1 2
128 หว้านใหญ่ประชาคม 2 0 0 0 2
129 บ้านคำเจริญ 2 0 0 0 2
130 บ้านดอนยางเดี่ยว 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 2 0 0 0 2
132 บ้านหัวดงยาง 2 0 0 0 2
133 บ้านศาลา 2 0 0 0 2
134 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
135 บ้านวังฮาง 2 0 0 0 2
136 บ้านหนองแซง 2 0 0 0 2
137 บ้านนาดี(บ้านดุง) 2 0 0 0 2
138 บ้านนามั่ง 2 0 0 0 2
139 สยามกลการ 3 2 0 0 0 2
140 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 1 4 1 0 6
141 บ้านทรายมูล 1 2 2 0 5
142 บ้านธาตุดอนตูม 1 2 1 0 4
143 บ้านโยธา 1 2 0 3 3
144 บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 1 2 0 1 3
145 บ้านโนนศรีทอง 1 2 0 0 3
146 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 1 1 2 1 4
147 บ้านดงยางน้อย 1 1 1 1 3
148 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 1 1 1 1 3
149 บ้านนาเยีย 1 1 1 0 3
150 บ้านช้าง 1 1 1 0 3
151 บ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 1 1 1 0 3
152 บ้านโคกคำไหล 1 1 1 0 3
153 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก 1 1 0 3 2
154 บ้านคำแคนแก่นคูณ 1 1 0 0 2
155 บ้านหนองนกทา 1 1 0 0 2
156 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 1 0 2 1 3
157 บ้านหนองช้างคาวหนองบง 1 0 2 0 3
158 พิชญวิทย์ 1 0 2 0 3
159 บ้านซำป่าหัน 1 0 1 0 2
160 บ้านนาดี 1 0 1 0 2
161 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 1 0 1 0 2
162 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 1 0 0 1 1
163 บ้านเหล่าหลวง 1 0 0 1 1
164 บ้านท่าบ่อยาง 1 0 0 0 1
165 บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 1 0 0 0 1
167 วิสุทธิวงศ์โพนสูง 1 0 0 0 1
168 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 1 0 0 0 1
169 บ้านดงเย็น 1 0 0 0 1
170 บ้านถ่อนนาลับ 1 0 0 0 1
171 บ้านฝาง 1 0 0 0 1
172 บ้านวังชมภู 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองหญ้ารังกา 1 0 0 0 1
174 บ้านโนนนาสร้าง 1 0 0 0 1
175 อนุบาลขวัญประชา 1 0 0 0 1
176 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 0 1 1 0 2
177 บ้านนาปู-นากลาง 0 1 1 0 2
178 บ้านขาวัว 0 1 0 1 1
179 บ้านดงดารา 0 1 0 1 1
180 บ้านนาคำวัง 0 1 0 1 1
181 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 0 1 0 0 1
182 บ้านนางิ้ว 0 1 0 0 1
183 บ้านบ่อคำ 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองกอบง 0 1 0 0 1
185 บ้านเมืองไพร 0 1 0 0 1
186 บ้านป่าเป้า 0 0 2 0 2
187 บ้านบุญมีศรีสว่าง 0 0 2 0 2
188 บ้านหนองงิ้ว 0 0 1 1 1
รวม 977 317 163 171 1,457