หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายประมวล โหระสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายปัญญา จันทร์กอง รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายมานะ ออพานิชกิจ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายนิคม ผิวนวล รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายประเจน ปาประลิต รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายอุดร บุรีเพีย รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวีรศักดิ์ บุญญะรัง รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายคำนวณ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายคมสัน บุญอาจ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสุคิด พันธุ์พรม ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายศรศิลป์ คำลือไชย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสงกรานต์ ดุงศรีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสังคม พรหมแสงใส ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายองอาจ ศรีประโค ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายวีระ พรหมอารักษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสัตถา นรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายเจษฎาวิชญ์ นันทะจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านโสกหมู คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายพิสัณห์ หิรัญวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายจำรัส ศรีภูวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกล้า คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายอดิศักดิ์ ศรีเสน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายบุญเลิศ ก้องเวหา ผอ.โรงเรียนบ้านนาดี คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสมใจ คำควร ผอ.โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ ผอ.โรงเรียนบ้านคำอ้อ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายพยอม กุลบุตร์ ผอ.โรงเรียนบ้านปอพาน คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายอัฒมา พุทธกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายสุรสิทธิ์ อิศดง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาด คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสังคม สุวรรณชาตรี ผอ.โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายสุทัศน์ พลสักขวา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายศิริศักดิ์ โคตรแสวง ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสำเร็จ พลพินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายสุรัชต์ ชาตะรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายชัยวัฒน์ ไชยวาน ผอ.โรงเรียนบ้านดงพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสุรจิตร ขันธวิชัย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายสุเทพ เนียมนาภา ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าช่วง คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายบรรพต อุปไชย ผอ.โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางสำเนียง ภูนาขาว ผอ.โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายอุทัย ใสสะอาด ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายอภัย ทองเทพ ผอ.โรงเรียนบ้านซำปาหัน คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางคำผิว ศรีโรจน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายสุชาติ จันทร์พิทักษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางสุภาภรณ์ อรปัญญา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางนิภา สุขวงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางนิภารัตน์ วงษ์วิชา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายนัฐพงษ์ สีดี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายไสว ขันธวิชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางสาวศิริญญา นรินทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายมานะ ออพานิชกิจ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
51 นางศรีสมร สนทา ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
52 นายศิริชัย แก้วไชย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
53 นางพรภิรมย์ งานสำเร็จ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
54 นางพูนทรัพย์ บัวเกษ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
55 นางสาวรตา อุ่นคำ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
56 นายนัฐพงษ์ สีดี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
57 นายประเจน ปาประลิต รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
58 นายสัตถา นรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
59 นางอังคณา แก้วไชย ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
60 นางรุจาภา สุวรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
61 นางสมนึก กินรี รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
62 ว่าที่ ร.ต.ไกรยุทธ จำปาหอม รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
63 นางคำผิว ศรีโรจน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
64 นายนิคม ผิวนวล รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 สถานที่แข่งขันวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (คอมพิวเตอร์)
65 นายไสว ขันธวิชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สถานที่แข่งขันวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (คอมพิวเตอร์)
66 นายมณเฑียร วัจนสุนทร ผอ.โรงเรียนบ้านดงโพนยอ สถานที่แข่งขันวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (คอมพิวเตอร์)
67 นายศักดิ์ดา แก้วก่า ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) สถานที่แข่งขันวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (คอมพิวเตอร์)
68 นายสุรวัช คำบับภา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านดงหวาย สถานที่แข่งขันวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (คอมพิวเตอร์)
69 นายชัยสิทธิพงศ์ จันดาวัลย์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองบัว สถานที่แข่งขันวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (คอมพิวเตอร์)
70 นางสาวอภิญญา รัตนโกเมศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สถานที่แข่งขันวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (คอมพิวเตอร์)
71 นายปิยนันท์ ธิโสภา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สถานที่แข่งขันวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (คอมพิวเตอร์)
72 นายนิพนธ์ ศรีพระจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สถานที่แข่งขันวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (คอมพิวเตอร์)
73 นายประมวล โหระสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 สถานที่เวทีแข่งขัน
74 นายไชยง วังคะฮาด ผอ.โรงเรียนบ้านนาไหม สถานที่เวทีแข่งขัน
75 นางศรีสมร สนทา ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่เวทีแข่งขัน
76 นายสุระพล สอนเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สถานที่เวทีแข่งขัน
77 นางซ่อนกลิ่น เอื้อวรรณกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่เวทีแข่งขัน
78 นางพันพิศ นรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่เวทีแข่งขัน
79 นางพูนทรัพย์ บัวเกษ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่เวทีแข่งขัน
80 นายธีระพล เบญจจินดา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่เวทีแข่งขัน
81 นางอรพินธ์ หิริโกกุล ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่เวทีแข่งขัน
82 นางปนัดดา อินทะเสย์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่เวทีแข่งขัน
83 นางสาวสะสวย นรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สถานที่เวทีแข่งขัน
84 นางเจียมรัตน์ เรืองเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหงษาวดี สถานที่เวทีแข่งขัน
85 นายพงษ์พิทักษ์ บัวเลิง พนักงานราชการ สถานที่เวทีแข่งขัน
86 นายเกรียงไกร นรินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สถานที่เวทีแข่งขัน
87 นายศิริวัฒน์ จันดาวัลย์ ยามรักษาความปลอดภัย สถานที่เวทีแข่งขัน
88 นายเสกสรรค์ จันดาวัลย์ ยามรักษาความปลอดภัย สถานที่เวทีแข่งขัน
89 นายสัตถา นรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สถานที่เวทีแข่งขัน
90 ว่าที่ ร.ต.ไกรยุทธ จำปาหอม รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สถานที่เวทีแข่งขัน
91 นางสาวศิริญญา นรินทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สถานที่เวทีแข่งขัน
92 นายคมสัน บุญอาจ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 สถานที่เวทีแข่งขัน
93 นายรณฤทธิ์ นาผล ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สถานที่เวทีแข่งขัน
94 นายสวัสดิ์ พรมมัชชะ ผอ.โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สถานที่เวทีแข่งขัน
95 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านยา สถานที่เวทีแข่งขัน
96 นายสุนทร ศรีชัยยศ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สถานที่เวทีแข่งขัน
97 นางทัศนีย์ เทพวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สถานที่เวทีแข่งขัน
98 นางรัศมี เวียงผดุง ครู โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สถานที่เวทีแข่งขัน
99 นางเจียมรัตน์ เรืองเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหงษาวดี สถานที่เวทีแข่งขัน
100 นายเกรียงศักดิ์ บาทชารี ครู โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สถานที่เวทีแข่งขัน
101 นายสุรชัย บุญรักษา ช่างครุภัณฑ์ สถานที่เวทีแข่งขัน
102 นายอนันต์ นามบำรุง พนักงานขับเคลื่อนจักรกล สถานที่เวทีแข่งขัน
103 นางจุฬาลักษณ์ อำนาจเจริญ ครู โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สถานที่เวทีแข่งขัน
104 นายสุชาติ จันทร์พิทักษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สถานที่เวทีแข่งขัน
105 นายคำนวณ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 สถานที่เวทีแข่งขัน
106 นายวุฒิพร ประทุมพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกคำไหล สถานที่เวทีแข่งขัน
107 นายอำนวย ศรีสุนาครัว ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สถานที่เวทีแข่งขัน
108 นายอภิดล สิงสาธร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว สถานที่เวทีแข่งขัน
109 นางเฉลิมพร หมุนอุดม ผอ.โรงเรียนบ้านนางิ้ว สถานที่เวทีแข่งขัน
110 นางอุรา กองจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วง สถานที่เวทีแข่งขัน
111 นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมา ผอ.โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว สถานที่เวทีแข่งขัน
112 นายทวีศักดิ์ ธรเสนา ครู โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สถานที่เวทีแข่งขัน
113 นางทัศนีย์ เทพวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สถานที่เวทีแข่งขัน
114 นายพรชัย ขวัญทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ สถานที่เวทีแข่งขัน
115 นายสนั่น กฤษณา ครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ สถานที่เวทีแข่งขัน
116 นางจินตนา บัวเลิง พนักงานทำความสะอาด สถานที่เวทีแข่งขัน
117 นางวะเยาว์ โลสิงห์ พนักงานทำความสะอาด สถานที่เวทีแข่งขัน
118 นางยุวดี แก้วจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สถานที่เวทีแข่งขัน
119 นางนิภา สุขวงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สถานที่เวทีแข่งขัน
120 นายปัญญา จันทร์กอง รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
121 นายอุดม สีจันเพียว ผอ.โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
122 นายไสว ขันธวิชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
123 นายสังคม พรหมแสงใส ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
124 นายสุรจิตร ขันธวิชัย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
125 นายสุระพล สอนเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
126 นางสมนึก กินรี รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
127 นายวีระศักดิ์ ตะหน่อง รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
128 นางฤทัยภักดิ์ อุดมศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
129 นายธีระพล เบญจจินดา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
130 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
131 นายปรีชา อินสุวอ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
132 นางศรีสมร สนทา ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
133 นางสุภาภรณ์ อรปัญญา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
134 นางสาวศิริญญา นรินทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
135 นายคมสัน บุญอาจ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
136 นายประยุทธ นามโยธา ผอ.โรงเรียนบ้านเชียงงาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
137 นายพูนศักดิ์ ไชยพลงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
138 จ่าสิบเอกประทีป แสงศิลา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายจราจร
139 นายวิระ โสธิฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
140 นายพงษ์พิทักษ์ บัวเลิง พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
141 นายปฐมพร โหระสิงห์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
142 นายศิริวัฒน์ จันดาวัลย์ ยามรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
143 นายเสกสรรค์ จันดาวัลย์ ยามรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
144 นางนิภารัตน์ วงษ์วิชา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
145 นายคมสัน บุญอาจ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
146 นายปัญญา จันทร์กอง รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
147 นายอภิชาต จันทรเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
148 นายสุรภัทร บุญญะรัง จนท.ธุรการ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
149 นางฑิตฐิตา มหาโยธี จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
150 นางสาวอารดา วัชโรสินธุ์ จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
151 นางสาวดาวพระศุกร์ ดอนตุ้มไพร จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านเชียงงาม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
152 นายอดิสรณ์ ราชสมบัติ จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
153 นายประสงค์ พรหมเครือ จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
154 นายสุรชัย วงษ์ชมภู จนท.ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
155 นายปรีชา อินสุวอ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
156 นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
157 นางสาวศิริญญา นรินทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
158 นางสาวปวีณา กองอาษา จนท.ธุรการ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
159 นางสาวมุฐิฏา โคตรสาขา จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านนายม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
160 นางสาวภัทราพร หารอุดร จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าก้าว คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
161 นางสาวธัญญารัตน์ ดวงพรม จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
162 นางสาวอัญชลีรัตน์ ธรรมาวรกุล จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
163 นางสาวนุสรา หาญณรงค์ จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
164 นางสาวดาวรักขณา วรรณวงศ์ จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
165 นางสาววิไลวรรณ แก้วบัณฑิต จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
166 นายศราวุธ ร่มวาปี จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
167 นายชยพล ไชยแสง จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
168 นางสาวสุดารัตน์ จันทรเสนา จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านศรีขวัญเมือง คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
169 นางสาวอัจฉรา จันทจิตร จนท.ธุรการ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
170 นางสาวณัชชา บุญเกิด จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านช้าง คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
171 นางสาวเบญจพร โพธิ์ศรี จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
172 นางสาวจิรภรณ์ นรินทร์ จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
173 นางสาวมณีรัตน์ อำนาจเจริญ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
174 นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
175 นางสมพิศ พรหมแสนปัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
176 นางศิริลักษณ์ อิทธิบาล เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
177 นางวัลภา พลบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
178 นายเศรษฐการ บรรเทา นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
179 นางสาวสุนันทา วรวงศ์เทพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
180 นายวีระศักดิ์ บุญญะรัง รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นายประสาน นนฤาชา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
182 นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 นางสาวฉัตรทิพย์ สร้อยกุดเรือ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 จ่าสิบเอกประทีป แสงศิลา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
185 นายปฐมพร โหระสิงห์ พนักงานขับรถนยต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
186 นางสาวนฤมล พิลาดี เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
187 นายวีระศักดิ์ บุญญะรัง รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
188 นายสุคิด พันธุ์พรม ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
189 นางสาวฉัตรทิพย์ สร้อยกุดเรือ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
190 นางสาวรัชฎาวรรณ ยองโพธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
191 นางสาววิภารัตน์ เอี้ยงหลง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
192 นางปนัดดา อินทะเสย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
193 นางสาวประภัสสร สุขสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
194 นางสาวอุมารินทร์ อินถาวร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
195 นางสาวปราณี ศรีสอนดี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
196 นางสาวอภิญญา จันทร์สุข เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
197 นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
198 นางสาวณปภัสร์ พระศรี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
199 นางสาวนฤมล พิลาดี เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
200 นางสาวเพ็ญจวรรณ แก้วชมภู ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
201 นางบุญเนาว์ มหาวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
202 นางสาวจุรีรัตน์ พาลี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
203 นางสาวชุลีพร จันทบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
204 นางสาวมนัชญา ทัพศรี ครู โรงเรียนบ้านดงหวาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
205 นางวัลภา พลบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
206 นางสาวอภิญญา รัตนโกเมศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
207 นางสาวอมรา รัตนทิพย์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
208 นางสาวพรพิมล ผลพัฒนา จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านสะแบง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
209 นางณิชกานต์ เทียมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
210 นางสาวสุกัญฐ์มาศ กอรักเรือง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
211 นางสาวมัตติกา ผิวบาง ครู โรงเรียนบ้านโสกหมู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
212 นายประมวล โหระสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
213 นายประเจน ปาประลิต รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
214 นายคำนวณ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
215 นายยรรยง เมืองผาง ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
216 นายนิกร ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
217 นายวีระ พรหมอารักษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
218 นายปรีชา อินสุวอ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
219 นางนุติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
220 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
221 นางสาวละมัย พรหมสอน ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
222 นางสาวอรอนงค์ รู้บุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
223 นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
224 นายมีชัย แววศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
225 นายมงคล จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
226 นายชวลิต นามโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
227 นายบุญมี ทิศาใต้ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
228 นายบุญกอง บุดดีคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
229 นายชวลิต นามโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
230 นายมีชัย แววศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
231 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
232 นายชวลิต นามโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]