หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสำเนียง ภูนาขาวโรงเรียนดงยางน้อยโนนตาลกรรมการ
2. นางปราณี เบิกบานดีโรงเรียนบ้านไพจานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เหมือนศรีเลาโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน)กรรมการ
4. นางดาวนภา ศรีโนนยางโรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ พิทักษ์ชนม์โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง ภูนาขาวโรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาลกรรมการ
2. นางสุขกัลยา สุขสบายโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
3. นางจุรีพร จากเมืองปักษ์โรงเรียนคำตานาหนองกุงกรรมการ
4. นางโภวาทินี อุปนันท์โรงเรียนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ โคตรชาลีโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสมพร บุุญเย็นโรงเรียนดงยางพรพิบูลย์กรรมการ
2. นางอมรา งามชัยโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
3. นางบัวพร คำวันดีโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
4. นางสังวาล พินิจมนตรีโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นางสาวพัชรียา ห้วยทรายโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายมวลศิลป์ ธรรมโรเวศน์โรงเรียนบ้านโยธากรรมการ
2. นางพิสมัย บุญสอดโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ประกอบผลโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
4. นางสาวนิศาลักษณ์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวกิติยา คำสีลาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายมวลศิลป์ ธรรมโรเวศน์โรงเรียนบ้านโยธากรรมการ
2. นางเล็กฤทัย รักษาเมืองโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นางงามขำ จันทรดาวันโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางสาวอรรคนันท์ สายพรหมโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางจรรยา หน่องพงษ์โรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสมพร บุญเย็นโรงเรียนดงยางพรพิบูลย์กรรมการ
2. นายศรายุทธ สุทธิโคตรโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสาวแจ่มจิต ศรีภูมั่นโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
4. นางประดับจิตต์ เกษมสานต์โรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
5. นางอรทัย ทองปานโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสุทธิศักดิ์ เทพวงศ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
2. นางจรรยา หน่องพงษ์โรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
3. นางณัฐวดี นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ แสงมนตรีโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติกรรมการ
5. นางจิรภา คงสุขโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสุทธิศักดิ์ เทพวงศ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
2. นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
3. นางกาญจนา โภคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางวราภรณ์ จันทะศรีโรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
5. นางจุฬาพร ป้อมบ้านมุงโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายชลพรรษ สวัสดีโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
2. นางวงเพชร แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นายทนง วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นายบัณฑิต ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
5. นางสุมาลี พรมยาลีโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชลพรรษ สวัสดีโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
2. นายประชา มวลเย้าโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
3. นายอนุชา ไชยมูลโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางรวงทอง นรินทร์โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
5. นางรัชนีกร สูงห้างหว้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายจักรวาล พันธุ์ศิลาโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ เบญจมณีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางพิชยา สุดแดนโรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์กรรมการ
4. นางพักตร์วิภา ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นางพิสมัย สุวรรณวาปีโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางถนอมจิต จันฤาชัยโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางสาววารี วงษ์พุฒโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
3. นายอนุชา ไชยมูลโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์ไทย ไชยะตาโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
5. นางสดศรี เทพดุสิตโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ศรีนวลโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
2. นายพิทักษ์ แสนพินิจโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ รัดอันโรงเรียนหนองกาโนนสิมมากรรมการ
4. นางสาวมยุรี วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ศรีนวลโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
2. นางสาวจุริวรรณ์ ยศธิพานาโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
3. นางบุญชู สุเมผาโรงเรียนบ้านยากรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ภูกิ่งพลอยโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล สูงห้างหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัยกรรมการ
2. นางรักยิ่ง หงษ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
3. นายธนรัตน์ สิงห์กาญจน์โรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
4. นางสสิธร ศักดิ์สกุลคุณากรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านินคมหนองตาลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสุเมธา พรหมเครือโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
2. นางสาวนารี ลือภูเขียวโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางสาวอโณฑิตยา แสงคาร์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
4. นางประกาย แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านเมืองไพรกรรมการ
2. นายเฉลียว ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นายสมคิด ไผ่ป้องโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
4. นางอังคณา แก้วไชยโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
5. นางสาวประทุมมา แสนเทพโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางพัทธนันท์ วิบูลย์สินโรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูนกรรมการ
2. นางสาวปัณณ์ณิภา คัมภีระโรงเรียนบ้านโนนนาสร้างกรรมการ
3. นางนภาพร พุกพันธุ์ยวนจิตโรงเรียนบ้านนาปู-นากลางกรรมการ
4. นางประไพ สาครโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสุมาลี มีจันทีโรงเรียนบ้านดอนนางคำกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เครือเจริญโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ศรีบุญมีโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสุวรรณา กาลวิบูลย์โรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นางกุลธิดา พึ่งคำนวนโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
5. นางสาวสายใจ วิรบุญชัยโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจโรงเรียนบ้านคำอ้อกรรมการ
2. นางนิศารัตน์ นวลประจักษ์โรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ พัสดรโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดกรรมการ
4. นายชิดชัย โคตรกะพี้โรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
5. นางพรภิรมย์ งานสำเร็จโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเสรี อรสูญโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
2. นางสาวคมขำ คำม่วงโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
3. นายชีวะ ศรีปัญญาโรงเรียนต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา จันทร์สุขโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางปรานี ประกิระสาโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้กรรมการ
2. นางสาวสรัญรัชต์ ชาญสุวิทยานันท์โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติกรรมการ
3. นางสมร พิมพ์วาปีโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดากรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ศรีเสมอโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติกรรมการ
6. นายจิรพันธ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนนาชุมแสงกรรมการ
7. นางวรรณภา แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนชุมชนวังทองกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
9. นางอำพร สติโรจน์โรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
10. นางมธุรส พ้นทุกข์โรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
11. นางจิตรกัญญา คำวันดีโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
12. นางรจนา ไชยพะยวนโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้กรรมการ
2. นางปรานี โพธิ์เสนาโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
3. นางประมวล ไขแสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางกฤตพร อนุมาตย์โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์กรรมการ
5. นางสาวรัตติยา หาญธงชัยโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
6. นางวณิชชา หาญธงชัยโรงเรียนบุญมีศรีสว่างกรรมการ
7. นางสาวอรนภา จินดาโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
8. นางทองใส กะโห้เหมโรงเรียนบ้านปูุลูกรรมการ
9. นางสาวจรัลศรี เย็นรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
10. นางสาวโฉมฉาย สีแสงน้อยโรงเรียนบ้านหนองกล้ากรรมการ
11. นางมาธัญษา พุทธกุลโรงเรียนบ้านป่าเป้ากรรมการ
12. นางสาววิชาพร ศรีบุโฮมโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล สูงห้างหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัยกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ บุตรคงโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
3. นายพิเชฐ พ้นทุกข์โรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ กงช่างโรงเรียนบ้านกุดกู่อุดมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ คำภิลาโรงเรียนบ้านเรืองชัยกรรมการ
6. นายวิษณุ โสภาโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
7. นางสาวประภาพร คำวันดีโรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
8. นางสมนึก แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นางสาวนิรมล สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
10. นายตระกูลชัย พรหมแสงใสโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
11. นางสาววิลาวัลย์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
12. นางสาวระพีพรรณ จันทะบูลย์โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนพพร อุปนิสัยพลโรงเรียนกมลศิลป์สามัคคีกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ โคตรน้ำเนาว์โรงเรียนบ้านคำอ้อกรรมการ
3. นางเสาวรักษ์ หอมมากโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางรัชนี ทองเทพโรงเรียนบ้านซำป่าหันกรรมการ
5. นางวรนุช สัตยบัณฑิตโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมควร บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
2. นายนันทพงษ์ เกษรศุกร์โรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
4. นางรัชนี ขันน้อยโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมใจ คำควรโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
2. นางชนิดา เถรหมื่นไวยโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นางรัศมี ภูมิเพ็งโรงเรียนร่มเกล้า2กรรมการ
4. นางมยุรา ฉลุทองโรงเรียนบ้านนาหัวหนองกรรมการ
5. นางสาวสมบูรณ์ สุโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ มั่งมูลโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
2. นายวิทยา ทิพย์โชติโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
3. นายอัมพร มั่งมีศรีโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
4. นางปริมปรียา แสงทองดีโรงเรียนธาตุดอนตูมกรรมการ
5. นางรสริน ฟองชนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวัชรพล วิทยากรโรงเรียนร่มเกล้า2กรรมการ
2. นายนุจรินทร์ ซ้ายกาละแมโรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยกรรมการ
3. นางคัตตยา เยี่ยมเวหาโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวกัลยา พลมั่นโรงเรียนบ้านาทมกรรมการ
5. นางพรพิศ ศรีโบราณโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ชารีวาลโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการ
2. นายบุญสม ทาสะโกโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ศรีเชียงสาโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ไชยแก้วโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ แทบสีโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายรัฐพงษ์ ศรีพงษ์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีชวรวย หลงมีวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นางศิรินาถ อนุศาสนนันท์โรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
4. นางทองคุณ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
5. นางจินต์จุฑา ดุงศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายรังสิทธิ์ จับใจนายโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
2. นางสมเกียรติ นนท์ปัญญาโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางปิยะมาศ เจริญธรรมโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายปิยะนันท์ ธิโสภาโรงเรียนบ้านโนนสีทองกรรมการ
2. นางเตือนจิต ปารีรัตน์โรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
3. นางนิศมา อำภาคำโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญกรรมการ
4. นางพรพิมล รามวิเศษโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นางรุจาภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา คำภาจันทร์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
3. นางพรชิตรา ลักษณะจันทร์โรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรีมีชัยกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พาเมืองโรงเรียนบ้านพังูกรรมการ
5. นางสำเนียง แสงศิลาโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวุฒิศักดิ์ ไชยวานโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
2. นายสมยศ มหาโยธีโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
3. นายวินัย พลสิมมาโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นายศุภมิตร กุลวงค์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดากรรมการ
6. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
7. นางนภักอนง ฤทธิ์มหาโรงเรียนคำยางกรรมการ
8. นางหนูเรียม จันทรสรวยโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
9. นางสาวกาญจนาพร คำแพงราชโรงเรียนบ่อคำกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ ไชยวานโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
2. นายสมยศ มหาโยธีโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
3. นายวินัย พลสิมมาโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดากรรมการ
5. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
6. นางนภักอนง ฤทธิ์มหาโรงเรียนคำยางกรรมการ
7. นางหนูเรียม จันทร์สรวยโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางสาวกาญจนาพร คำแพงราชโรงเรียนบ่อคำกรรมการ
9. นายดาวประกาย กุลวงค์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ ไชยวานโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
2. นายสมยศ มหาโยธีโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
3. นายวินัย พลสิมมาโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นายศุภมิตร กุลวงค์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดากรรมการ
6. นายปราโมทย์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
7. นางนภักอนง ฤทธิ์มหาโรงเรียนคำยางกรรมการ
8. นางหนูเรียม จันทร์สรวยโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
9. นางสาวกาญจนาพร คำแพงราชโรงเรียนบ่อคำกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเสถียร โสภาวันโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
2. นายสงวน สีสันทัดโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
3. นายพิทยา ไปแดนโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
4. นายจักรพรรดิ พิทักษ์โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
5. นายสุพจน์ อัดโดดดรโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
6. นางสุพรรณี อุดมฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
7. นายวิรัตน์ กัสโปโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
8. นางสาวจุฑาทิพย์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนร่มเกล้า2กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเสถียร โสภาวันโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
2. นายสงวน สีสันทัดโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
3. นายพิทยา ไปแดนโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
4. นายจักรพรรดิ พิทักษ์โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
5. นายชีวะ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการ
6. นายสุพจน์ อัดโดดดรโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
7. นางสุพรรณี อุดมฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
8. นายวิรัตน์ กัสโปโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
9. นางสาวจุฑาทิพย์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนร่มเกล้า2กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบำรุง นวลประจักษ์โรงเรียนห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการ
2. นายดุสิต สมสนุกโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางนิรมล ลินทาโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ เบ้าคันทีโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบำรุง นวลประจักษ์โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการ
2. นายดุสิต สมสนุกโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางนิรมล ลินทาโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ เบ้าคันทีโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล ลงคลังโรงเรียนบ้านพังซ่อนกรรมการ
2. นางมะลิจันทร์ หมั่นเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
3. นางนวรัตน์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านศรีขวัญเมืองกรรมการ
4. นางแหวนทอง มุงคุณแสนโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายประสาน คำชาลีโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดีกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพนมชัย นันทะศรีโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จันทะเรืองโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการ
3. นายนิกร ใสโยธาโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
4. นายสราวุธ สระแก้วโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสาวพรพัชรินทร์ สิงห์อ้นโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทองล้วน ธรรมสารโรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยวกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เจริญธรรมโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
3. นางประกาย แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
4. นายสุดใจ นาคะอินทร์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นายวีระ อ่านพานิชโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวีรชาติ ยาทองไชยโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
2. นายสำเร็จ นาสมวงศ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ศรีไชยมูลโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ทิพยราชโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
5. นางประทิน บุ้งทองโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมชัย ศรีชาลีโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
2. นายชาญชัย ปานเดชาโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นายเทวรรณ์ พิลาดีโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายนวพล พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
5. นายก่อพิสิษฐ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมชัย ศรีชาลีโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
2. นายชาญชัย ปานเดชาโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นายเทวรรณ์ พิลาดีโรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายก่อพิสิษฐ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายปรีชา บุญชัยโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
2. นายประพล ภูกิ่งพลอยโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
3. นางศุภนิดา ดวงพรมยาวโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
4. นายสาคร บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
5. นายเมธี วงศ์พุฒโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายปรีชา บุญชัยโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
2. นายประพล ภูกิ่งพลอยโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
3. นางศุภนิดา ดวงพรมยาวโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
4. นายสาคร บุญสิทธิ์โรงเรียนม่วงคอนสายกรรมการ
5. นายเมธี วงศ์พุฒโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษโรงเรียนบ้านหนองกอบงกรรมการ
2. นางจิรภา วงษ์พุฒโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
3. นางวิภา ฉันทกุลโรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางเหรียญทอง เสียงใสโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน)กรรมการ
5. นางไพรวัลย์ กุลวงษ์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษโรงเรียนบ้านหนองกอบงกรรมการ
2. นางจิรภา วงษ์พุฒโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
3. นางวิภา ฉันทกุลโรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางเหรียญทอง เสียงใสโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางไพรวัลย์ กุลวงค์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ อิสดงโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ นามะหิมาโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
3. นายวิรัช เดชโยธาโรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
4. นางสุวัฒนา ศรีภิรมย์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายประไพ โคตรชุมโรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่นฝน)กรรมการ
2. นางสาวสุทธิฉันท์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนบ้านม่วง (บ้านดุง)กรรมการ
3. นางเกสร จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
4. นางจิตทิษา พิลาพรมโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
5. นางวรรณภา ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประไพ โคตรชุมโรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน)กรรมการ
2. นางจิตทิษา พิลาพรมโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาววรรณภา ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
4. นางสาวสุทธิฉันท์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ เพชรตาโรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญกรรมการ
2. นางสุภคภรณ์พรหม อุบลครุฑโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดกรรมการ
3. นางทิพย์ณิชากร จันดาวัลย์โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
4. นายวิชิต สำราญโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายเกษม แมดสถานโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์กรรมการ
2. นางอักษร อยู่ทนโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
3. นางพานิช ราชครุฑโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
4. นางจำเรียง กอมพนมโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ เถิงเพ็งพันโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอภิวัฒน์ โรมเมืองโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
2. นายโกวิทย์ บุญเพ็งโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายจิระ สุขสบายโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
5. นางสาวศิริไพบูรณ์ พุทธสงค์โรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุมนึก มุงคุณแสนโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
2. นางสมนึก กินรีโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
3. นายวัลลภ ฤทธิ์นายมโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
4. นายอำพล ทองแสนโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
5. นายกิตติภัค เหมะธุลินโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมหวัง สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
2. นายนายวิจารณ์ ศรีลาวงษ์โรงเรียนชุมชนสะงวยกรรมการ
3. นายอิทธิพล นาทุมโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขืองกรรมการ
4. นายนิยมศิลป์ นิตยาชิตโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
5. นายชูชัย พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอุดม คำมุลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
2. นายลือชัย โทนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายคมกริช บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการ
5. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสัตถา นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
2. นางฉวีวรรณ พลพินิจโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
3. นายสุรพล พืชพันธ์โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์กรรมการ
4. นางสาวอ้อม นิตยสิทธิ์โรงเรียน้านวังคางฮุงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสัตถา นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู2502)กรรมการ
2. นายสมคิด วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. จ.ส.ต.อัศวิน นันทะแสงโรงเรียนบ่านนาเยียกรรมการ
4. นายสว่าง ชรินทร์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางอภืญญา กุลบุตร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุฮมโรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
2. นายสมลักษณ์ สมภักดีโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
3. นายพิชัย ใหม่คามิโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอัฒมา พุฒกุลโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางรักคณา ทองสุมาตรโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
4. นายศิริโสภณ เลิงภูบังโรงเรียนบ้านคำตานาหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวคิดสยาม แสงคำโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัฒมา พุฒกุลโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางรักคณา ทองสุมาตรโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
4. นายศิริโสภณ เลิงภูบังโรงเรียนบ้านคำตานาหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวคิดสยาม แสงคำโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุฮมโรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
2. นายเฉลย ไม้เจริญโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสาวอัศราพร สีลาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายคะนองศักดิ์ เกตุนอกโรงเรียนชุมชนบ้านดุงกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายพิสิษฎ์ ธนาโชติวัฒน์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
4. นายสราวุธ สุวพงษ์โรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายคะนองศักดิ์ เกตุนอกโรงเรียนชุมชนบ้านดุงกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายพิสิษฎ์ ธนาโชติวัฒน์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
4. นายสราวุธ สุวพงษ์โรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสายัณห์ บุฮมโรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
2. นายสมเกียรติ พรหมนาไร่โรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
3. นายอิทธิเดช พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
4. นางพนาวรรณ แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ บุฮมโรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
2. นายอิทธิเดช พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นางนพวรรณ แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
4. นางสุดารารัตน์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสัตถา นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
2. นายสมคิด วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายสว่าง ชรินทร์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางอภิญญา กุลบุตร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสัตถา นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
2. นายเฉลย ไม้เจริญโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายสราวุธ สุวพงษ์โรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการ
4. นายสมลักษณ์ สมภักดีโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
5. นางภคมน พรหมจารย์โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุวืทย์ เสนาเจริญโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญกรรมการ
2. นายกมล สุขสบายโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอนุพล คำพิมานโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ บุญนาดีโรงเรียนหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
5. นางลักขณา ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ เสนาเจริญโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญกรรมการ
2. นายอนุพล คำพิมานโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
3. นางสุนทรา บัวเลิงโรงเรียนดงวังพังกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ บุญนาดีโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานีโรงเรียนบ้านหนองงิ้วกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บาทชารีโรงเรียนบ้านหนองลาดฯกรรมการ
3. นายเฉลิม จันทะบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประะชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
2. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประะชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
2. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประะชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประะชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายชัชวาล หาไชยโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
2. นายสมพงษ์ ตรีสัตย์โรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
3. นางดรุณี เคนมาโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
4. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชัชวาล หาไชยบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
2. นายสมพงษ์ ตรีสัตย์โรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
3. นางดรุณี เคนมาโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
4. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุระพล สอนเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายรักเกียรติ ทิพย์ศรีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นางดรุณี เคนมาโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์งามศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายโยธิน ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางกรรมการ
2. นายนิรันดร สาระวงศ์โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นางประยงค์ สินทรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุระพล สอนเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางประยงค์ สินทรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายรักเกียรติ ทิพยศรีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายอิทธิพล นนทะชิตโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายโยธิน ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางกรรมการ
2. นายนิรันดร สาระวงศ์โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นางประยงค์ สินทรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุระพล สอนเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางประยงค์ สินทรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายรักเกียรติ ทิพยศรีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายอิทธิพล นนทะชิตโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายโยธิน ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางกรรมการ
2. นางนิรันดร สาระวงศ์โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
4. นางประยงค์ สินทรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุระพล สอนเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางประยงค์ สินทรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายรักเกียรติ ทิพยศรีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายอิทธิพล นนทะชิตโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุระพล สอนเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายประยงค์ สินธรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายรักเกียรติ ทิพย์ศรีโรงเรียนน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
4. นางคุตยา เยี่ยมเวหาโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ศรีเสนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
2. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
3. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ศรีเสนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ศรีเสนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ศรีเสนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนภดล นามมนตรีโรงเรียนบ้านโนนถั่วดินกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
2. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
3. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ อินทะสร้อยโรงเรียนบ้านโนนถั่วดินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ อินทะสร้อยโรงเรียนบ้านโนนถั่วดินกรรมการ
2. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
3. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
4. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ อินทะสร้อยโรงเรียนบ้านโนนถั่วดินกรรมการ
2. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ นามดีโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
2. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
3. นายปรีชา อินสุวอศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3กรรมการ
4. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ นามดีโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวรัดดาวัล พานาดาโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
2. นางนิตยา ดุริยานนท์โรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
3. นางศศิธร วรนามโรงเรียนบ้านถ่อนนาลับกรรมการ
4. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางธิติมน ฉัตรจรัลรัตน์โรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
2. นางกาญจนี ฉันสิมาโรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
3. นางเตือนใจ วิเชียรเครือโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
4. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นางตวงนิตย์ นาทุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอุรา กองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
2. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นางจริยา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านดอนนางคำกรรมการ
4. นางอุมาพร อุ่นสมัยโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวอรจิรา ไชยคำโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงษ์โรงเรียนบ้านบ่อคำกรรมการ
2. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนนาทรายน้ำรอดกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ วิเชียรเครือโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายบรรพต อุปไชยโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วเจริญโรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางนภาพร ธนาอนันประเสริฐ์โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดีโรงเรียนค้อดอนแคนกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น เอื้อวรรณกิจโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
4. นางจริยา คำวิเศษโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
5. นางนภาพร ธนาอนันประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านดอนขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสนอง ปานเชียงวงศ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
2. นางกาญจนี ฉันสิมาโรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
3. นางอุมาพร อุ่นสมัยโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
4. นางเอื้อมพร ธวัชบัณฑิตโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี บึงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสุบัน บัวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
3. นางสุพัตรา ไพศาลธรรมโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
4. นางจริยา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านดอนนางคำกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมาโรงเรียนหนองหญ้ารังกากรรมการ
2. นายชูชัย พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นายสุบัน บัวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางเตือนใจ วิเชียรเครือโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
5. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนไชยวานโนนลือชัยกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายเอกพล โฮมชัยโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
2. นายสมพงษ์ บัวชาบาลโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางกนกวรรณ บุราณสารโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
4. นายธีรพล เบญจจินดาโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
5. นางวิไล พันชนกกุลโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายเอกพล โฮมชัยโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
2. นางสาวชรฎาภรณ์ คำแก้วโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
3. นางสุพรรณี จันหอมโรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ กองบางโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
5. นางบุญเลี้ยง ขันตีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสิริวัฒนา ดงคำโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
2. นางสาวอรทัย หังษาบุตรโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
3. นางสาวมณัชญา ทัพศรีโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายปานทอง สิตวงศ์โรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการ
2. นางกฤติยา ภูจำนงค์โรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ โคตรกำกับโรงเรียนบ้านเหล่าอุดมกรรมการ
4. นางลักขณากร ทรงถิ่นโรงเรียนบ้านดงพัฒนากรรมการ
5. นางวาสนา พจนาโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบากกรรมการ
6. นางประธูป ฉิมมาลาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายปานทอง สิตวงศ์โรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการ
2. นางวิภาวดี แป้นสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นางวีรียา มาตะรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู2502)กรรมการ
4. นางสาวราตรี ไขสีโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี บัณฑิตรักการค้าโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
6. นางสาวรัติกาล ศรีรักษาโรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางยุพเยาว์ ตุงคะสมิตโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ดาบชัยโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
3. นางสาวมนัณชยา ทัพศรีโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
4. นางปิยะพร บุญสอดโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
5. นายปานทอง สิตวงศ์โรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายพยอม กุลบุตรโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เหมะธุลินโรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยกรรมการ
3. นางนิรมล ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
4. นางสายลม ใจทนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นางวาสนา อุดชุมนารีโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
6. นายประมวล วรชินาโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พลแพงขวาโรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญกรรมการ
2. นางปภาวรินทร์ ป้านภูมิโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นางชฎาพร อภิวสุชัยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางวาสนา บุญเชียงมาโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ โฮมชัยโรงเรียนชุมชนสะงวยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายอุดม สีจันเพรียวโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
2. นายฉัตรพงษ์ พาพิมพ์โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวมัณฑิรา วงษาเวียงโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ แดนดงยิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล คำมะยอมโรงเรียนบ้านนาคำพรสันติกรรมการ
6. นางพรพนารัตน์ ดาร์มส์โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
7. นางกมลชนก โคตรกำกับโรงเรียนบ้านจันทน์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ศรีสุนาครัวโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ พระโรจน์โรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ แมดสถานโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์นารา สิมมะโนโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสุรัชต์ ชาตะรักษ์โรงเรียนไผ่ล้อมโนนสมบัติกรรมการ
2. นายอดุลย์ คณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
3. นางละอองดาว ทาแก้วโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ นาคะอินทร์โรงเรียนบ้านอนุบาลไขยวานกรรมการ
5. นางวงศ์ทิพา อ่อนสนิทโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางเจษรินทร์ วัจนสุนทรโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
2. MissYe Keโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. MissLi Yanginโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางเจษรินทร์ วัจนสุนทรโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
2. MissYe Keโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. MissLi Yanginโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวฐานิดา บุตรกุลโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
2. นางสาวปาริชาต พงษ์ไทยโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางศิรฎาพร เค้ามูลโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
2. นางนุกูล เหลือจันทร์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสมนึก กินรีโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
4. นางวรัญญา เรียบร้อยโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
2. นายชาตรี พึ่งคำนวนโรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการ
3. นางละไม ฤทธิลีโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
4. นางรุจิรัตน์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
5. นายทองคูณ ชีพจำเป็นโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญมี ปะพะวะโรงเรียนบ้านเรืองชัยกรรมการ
2. นายปัญญา สติโรจน์โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์กรรมการ
3. นางสมพร บุตรอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายชัชวาล พฤกษาโคตรโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดกรรมการ
5. นางวิไล ภูครองนาโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
6. นางทองเพชร ทรงถิ่นโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
7. นายศรายุทธ สุทธิโคตรโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
8. นายสมจันทร์ ดงคำโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
9. นางสาวปิยานุช อวิโรธน์โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุเมฆ ถ่อเงินโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดกรรมการ
2. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
3. นายทนง วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นางนิลุบล ภาดีโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
5. นางสาวศาตนันท์ แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
6. นายทองใส สมเทพโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิสัณห์ หิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
2. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวิทยา สนทาโรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้งกรรมการ
4. นายสุดสาคร เรไรโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางบังคม หนูมีโรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญกรรมการ
6. นายทองใส สมเทพโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายหัสดี ทรงถิ่นโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
2. นางอภิญญา ฐานันดรโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดกรรมการ
3. นางสาวไพลิน สุมังคละโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นางสาวหัสญาพร ทิพโกมลโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ห้วยทรายโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต สุกใสโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
2. นางสาวรตา อุ่นคำโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สิมมาหลวงโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
4. นายฉลาด พลแพงขวาโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิรันทร์ ด้านซอมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
2. นางสมหวัง อินทะสีดาโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการ
3. นางอุราพร โยธาทอนโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางภุมรินทร์ พลทะศรีโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
5. นางสาวนิยะดา ผุยพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพร ปะพะวะโรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงามกรรมการ
2. นางสุดาจันทร์ ไขแสงโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นางพรภิรมย์ งานสำเร็จโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
4. นายอิสสระ ห่อหุ้มดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ วรรณพฤกษ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังทองกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ภิรมย์เชยโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
2. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสุกัญญา ธาตุทำเลโรงเรียนบ้านเม้กดงเรืองกรรมการ
4. นางสาวปิลันธนา ศรีสมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางอนงค์รัตน์ สิตวงศ์โรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ลักษณะจันทร์โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัยกรรมการ
2. นางกาญจนี ฉันสิมาโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา3)กรรมการ
3. นางสุภคภรณ์พรหม อุบลครุฑโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดกรรมการ
4. นางอภิชญาน์ คำภักดีโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
5. นางปราณี ประกิรสาโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี เรียบร้อยโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
2. นางวงเพชร แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ชัยทีโรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
4. นางทองใบ แววศรีโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
5. นางกาญจนา มูลสารโรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทร์กองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3ประธานกรรมการ
2. นางอุราพร โยธาทอนโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นางวิไล พันขนกกุลโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายปัญญา จันทร์กองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3ประธานกรรมการ
2. นางอุราพร โยธาทอนโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นางวิไล พันขนกกุลโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายคมสันต์ บุญอาจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3ประธานกรรมการ
2. นางมธุรส พ้นทุกข์โรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
3. นายอัศฎากร ฤทธิ์ไธสงค์โรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ บุญอาจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3ประธานกรรมการ
2. นางมธุรส พ้นทุกข์โรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
3. นายอัศฎากร ฤทธิ์ไธสงค์โรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี วงสิงห์โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
3. นางสาวคิดสยาม แสนคำโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี วงสิงห์โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
3. นางสาวคิดสยาม แสนคำโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายประมวล โหระสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา อินสุวอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3กรรมการ
3. นางสุวรรณี เวธิตะโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรจิต ขันธวิชัยโรงเรียบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย มาตราโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุรจิต ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย มาตราโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสุรจิต ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย มาตราโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสุรจิต ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย มาตราโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุรจิต ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย มาตราโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุรจิต ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย มาตราโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุรจิต ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย มาตราโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุรจิต ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย มาตราโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอภัย ทองเทพโรงเรียนซำป่าหันกรรมการ
2. นายอุดม กุลวงษ์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางซ่อนกลิ่น เอื้อวรรณกิจโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ วิเชียรเครือโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอภัย ทองเทพโรงเรียนบ้านซำป่าหันกรรมการ
2. นายอุดม กุลวงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางซ่อนกลิ่น เอื้อวรรณกิจโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ วิเชียรเครือโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางธัญณลักษม์ บุุญพูลโรงเรียนบ้านโนนนาสร้างกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แก้วก่าโรงเรียนโนนสะอาดกรรมการ
3. นายสันติ บัวป่าโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสุจินดา โสภาพรโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นายยอดชาย กุลวงค์โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดากรรมการ
6. นางรพีพิชญ์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสายทอง ณรงค์ชัยโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบากกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
3. นายจักรพล เดชขันธ์โรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นางสาวธันชนิกา เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางลัดดา อินทรประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม คำล้วนโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พุ่มชบาโรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
3. นายโยธิน โลมินโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
4. นายกิตติคุณ งามวิเศษโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
5. นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงินโรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายรณฤทธิ์ นาผลโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
2. นายนพดล อธิรัตนกรันฑ์โรงเรียนบ้านหนองงิ้วกรรมการ
3. นางสุวรรณ บูระทิศโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ บุณญจิรธาดาโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นางมาลิกา สุขใจโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงจันทร์ หอมสวาทดิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมืองกรรมการ
2. นายสุธวัช คำบับภาโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
3. นางประภาพร พรหมสาราโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
4. นางสาวปุณรดา กองพิลาโรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
5. นางสาวภัทรินญา จิระพรโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ นามโยธาโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ สุรพุทธโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
3. นายสุรีศักดิ์ บุตรพรมโรงเรียนบานต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นายธนากร เสียงเลิศโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นางศิริมา ละม้ายศรีโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุุทธ นามโยธาโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ สุรพุทธโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
3. นายสุรีศักดิ์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นายธนากร เสียงเลิศโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นางศิริมา ละม้ายศรีโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละครโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
2. นายชัชวาล สุขใจโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
3. นางภัทราวดี ไชยเทพโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
4. นายสันติ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
5. นางกัลยาณี สุราชโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละครโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
2. นายชัชวาล สุขใจโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
3. นางภัทราวดี ไชยเทพโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
4. นายสันติ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา ทิพย์โชติโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมอ้อมกอกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ พรมมัชชะโรงเรียนบ้านปูลูกรรมการ
2. นางสาวสิริกันยา เทพวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นางปิยะฉัตร นิวรนุสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมากรรมการ
4. นางสาววรินทร เข็มทองโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสมชาย ไกรยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
3. นายชัยสิทธิพงษ์ จันดาวัลย์บ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางลักษณพงษ์ ศรีนางโรงเรียนสยามกลการ 3กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ งามจำปีโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ แสงศิลาโรงเรียนบ้านบ่อปัทม์กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ มานะโสโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นายวุฒิชัย นามวงษ์โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
4. นางวารุณี จันทะมนตรีโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
5. นางสาววรรณนิภา บรรเลงส่งโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปิยะนันท์ ธิโสภาโรงเรียนบ้านโนนศรีทองกรรมการ
2. นายอาคม ปุณประเสริฐโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
3. นายทิวาสันต์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งดงไพรวัลย์กรรมการ
4. นายศราวุธ ประสมศรีโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการ
5. นายพิศัลย์ คำล้วนโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายปิยะนันท์ ธิโสภาโรงเรียนบ้านโนนศรีทองกรรมการ
2. นายอาคม ปุณประเสริฐโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
3. นายทิวาสันต์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งดงไพรวัลย์กรรมการ
4. นายพิศัลย์ คำล้วนโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
5. นายศราวุธ ประสมศรีโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายศาสตรา พาบุดดาโรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ กุลเมืองโดนโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางสาวบังอร พลแดงโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ กล้าหาญโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางนวลอนงค์ ศรีสมโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบากกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญมี ปะพะวะโรงเรียนบ้านเรืองชัยกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ วงษ์พุฒโรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาลกรรมการ
3. นางยุพดี แก้วจิตรโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
4. นางบังอร พิมพ์โยวงษ์โรงเรียนบ้านขาวัวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ มีจันทีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
2. นายบุญเลิศ คงผดุงโรงเรียนบ้านเรืองชัยกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ไพเราะโรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงามกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ นรินทร์โรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการ
5. นายณรงค์ เจริญสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
2. นายไพศาล ลือเลื่องโรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
3. นายวันชัย ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ยอดสวาทโรงเรียนหนองอิอูกรรมการ
5. นายทองคูณ ฉันสิมาโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเฉลิมพร หมุนอุดมโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
2. นางพิมพวรรณ มหาพรหมโรงเรียนบ้านจันทน์กรรมการ
3. นางอรพิน ศรีพันดรโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นางบานชื่น ศรีวิลาศโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
5. นางอนงค์ พลดงนอกโรงเรียนคำตานาหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร นามลีโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
2. นางพานทอง ดวงจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
3. นางอัมราภรณ์ จันทร์วิเศษโรงเรียนร่มเกล้า 2กรรมการ
4. นางสุนทรีย์ แสงศรโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
5. นางดรุณี นนทวิชัยโรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจำรัส ศรีภูวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกล้ากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ไพเราะโรงเรียนโคกถาวรทรายงามกรรมการ
3. นายทวี แจ่มใสดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
4. นางสุมาลี ฉิมาภาคย์โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
5. นางกัลยาณี ยมศรีเสนโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจารบุตร ผิวดำโรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์กรรมการ
2. นายโควิน ชัยทีโรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
3. นายกมล โสวาปีโรงเรียนบ้านพังซ่อนกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ ตู้จันโตโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คำกิ่งโรงเรียนบ้านยากรรมการ
2. นางสุภัค ศรีสุนาครัวโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
3. นางอนงค์ ลื่อเลื่องโรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ นันทะจันทร์โรงเรียนโสกหมูกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โคตรน้ำเนาว์โรงเรียนบ้านคำอ้อกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ เหมังโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
3. นายพีรพล พลแพงขวาโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
4. นางมาลัย ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านขาวัวกรรมการ
5. นางสาวอุไร จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายผดุงศักดิ์ วันจงคำโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
2. นางยามดี ศรีบัวอ่อนโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นางลำดวน สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
4. นางสาวมะลิดา กัลยานามโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
2. นางสานิตย์ สมวงษาโรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญกรรมการ
3. นางสุธาสนี ยาจามิโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
4. นางทองใบ แววศรีโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
5. นางทัศนีย์ เทพวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุทัย สมพองโรงเรียนหนองบัวสะอาดโพธิ์คำกรรมการ
2. นางสำเนียง ฮาตระวังโรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการ
3. นางจีรวรรณ เพ็งแพงโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นางสำอางศรี แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง ภูนาขาวโรงเรียนบ้านดงยางน้อยกรรมการ
2. นางบุญสิน กุลวงศ์โรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
3. นางสาวมุกมณี สุทธิบริบาลโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
4. นางอรุณี พูลทองโรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการ
5. นางทรงลดา สิทธิพิสัยโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ซ้ายขวาโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
2. นางนิตยา ประเสริฐโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสนสวาท ศิริโอภาโรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
4. นางสาวฐานิตา โอดลีโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์โรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
2. นางดวงใจ เวชไธสงโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางอ่อนจิตต์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
4. นางลำเพลิน ฤทธิ์ละครโรงเรียนบ้านบ่อปัทม์กรรมการ
5. นางกรรณิกา ซ้อนเพชรโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเสถียร โสภาวันโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
2. นางสุภาณี จันทรบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายธนัชพร โฆสิตโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
4. นางนิตยา ปะเสระกังโรงเรียนบ้านพังซ่อนกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย แสงศิลาโรงเรียนบ้านดอนนางคำกรรมการ
2. นางพันพิศ นรินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นางพิมพวรรณ มหาพรมโรงเรียนบ้านจันทน์กรรมการ
4. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางอังคณา เรืองรุ่งโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายทยากร นิวรนุสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาคำวังกรรมการ
2. นางปราณี พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
3. นางงามรัตน์ มีจันทีโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ศรีหาญโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ห้าวหาญโรงเรียนบ้านซำป่าหันกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกฤษภรณ์ ราตรีวงค์โรงเรียนบ้านหนองอิอูกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พรมมัชชะโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการ
3. นางบานเย็น เทียมสิงสังวรโรงเรียนบ้านบ่อคำกรรมการ
4. นางสาวยุพานุรักษ์ งามชัยภูมิโรงเรียนบ้านนาใหมกรรมการ
5. นางยวนยุ พรหมวงศ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพูนทรัพย์ บัวเกษโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
2. นางอรนุช จันวิชัยโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
3. นางลำดวน สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ สิงห์สาธรโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ มังธานีโรงเรียนบ้านถ่อนนาลับกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายวิชัย ขันตีโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
2. นางเบญญาภา ทวีทรัพย์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล เรืองเจริญโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
4. นางกลิ่นธูป พิวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
5. นางสกุลไทย บุราณเดชโรงเรียนบ้านพังงูกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกษม แมดสถานโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์กรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเกษม แมดสถานโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์กรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเกษม แมดสถานโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์กรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเกษม แมดสถานโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์กรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกษม แมดสถานโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์กรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเกษม แมดสถานโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์กรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเกษม แมดสถานโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์กรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกษม แมดสถานโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์กรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวงศ์ดี ขาวสนิทโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
11. นางวิไลวรรณ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวงศ์ดี ขาวสนิทโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวงศ์ดี ขาวสนิทโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวงศ์ดี ขาวสนิทโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวงศ์ดี ขาวสนิทโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
2. นางพิศมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง ัคันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรักชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
2. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านดุงกรรมการ
3. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
5. นายไสว ภูครองหินโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
6. นางวิไลพร ยานุวงศ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
7. นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าวโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรักชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
2. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านดุงกรรมการ
3. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
5. นายไสว ภูครองหินโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
6. นางวิไลพร ยานุวงศ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
7. นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าวโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
2. นางเพียงใจ แมดสถานโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
3. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นางศรีสวาท สมศรีสุขโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางพิลพรรณ เหลาทองโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
2. นางเพียงใจ แมดสถานโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
3. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นางศรีสวาท สมศรีสุขโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางพิลพรรณ เหลาทองโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ ศรีธงชัยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นางสมสนิท ไขแสงโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
7. นางสาวพิศทิพา พื้นพรมโรงเรียนดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ ศรีธงชัยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นางสมสนิท ไขแสงโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
6. นางพิศทิพา พื้นพรมโรงเรียนดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
7. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ ศรีธงชัยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นางสมสนิท ไขแสงโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
7. นางสาวพิศทิพา พื้นพรมโรงเรียนดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปนิดา ฤทธิ์นายมโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปนิดา ฤทธฺิ์นายมโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสถิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปนิดา ฤทธิ์นายมโรงเรียนหว้าานใหญ่ประชาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปนิดา ฤทธิ์นายมโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางสาวพรพิรุณ รักญาติโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปนิดา ฤทธิ์นายมโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
6. นางรุ่งรวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบวร ชัยคำโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
2. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนกรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางสาวพรพิรุณ รักญาติโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปนิดา ฤทธิ์นายมโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
6. นางรุ่งรวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปนิดา ฤทธิ์นายมโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางสาวพรพิรุณ รักญาติโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปนิดา ฤทธิ์นายมโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
6. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปนิดา ฤทธิ์นายมโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางสาวพรพิรุณ รักญาติโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปนิดา ฤทธิ์นายมโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
6. นางรุ่งรวี วะสัตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายอุดมศรี จันดกบ้านตูมกรรมการ
8. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรชุมชนดงเย็นกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นายประเทือง คันธบุปผาบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
4. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
6. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
10. นางมะลิวัลยฺ์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
11. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลยฺ์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลยฺ์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสบ้านโนนหอมกรรมการ
7. นายประเทือง คันธบุปผาบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
8. นางอุดมศรี จันดกบ้านตูมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธรชุมชนดงเย็นกรรมการ
11. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งเพียปู่หนองเรือกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิตรภูมิ เพ็ชรนาดีโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
3. นางสาวศดานันท์ พัฒนาโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
4. นางวชิรา ภูมิวัฒนะโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิตรภูมิ เพ็ชรนาดีโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
3. นางสาวศดานันท์ พัฒนาโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
4. นางวชิรา ภูมิวัฒนะโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ คำกิ่งโรงเรียนบ้านยากรรมการ
2. นางสาวนิภาภรณ์ นากลางดอนโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางสาวภัทรลดา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสาวอุไร จันทร์ขาวโรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ คำกิ่งโรงเรียนบ้านยากรรมการ
2. นางสาวนิภาพร นากลางดอนโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางสาวภัทรลดา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสาวอุไร จันทร์ขาวโรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ใจวงษ์โรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ไชยหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นางสมคิด แก้วภูบาลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศิริพร จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ใจวงษ์โรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ไชยหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นางสมคิด แก้วภูบาลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศิริพร จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ไชยวานโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ไชยหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายเสถียร ฟูมบุญโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
5. นายสมคิด แก้วภูบาลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ไชยวานโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชิด)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ไชยหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายเสถียร ฟูมบุญโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
5. นางสมคิด แก้วภูบาลโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุุทัย ใสสะอาดโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
2. นางบานชื่น ศรีวิลาศโรงเรียนบ้านชุมชนดงเย็นกรรมการ
3. นางทิชา ไม้เจริญโรงเรียนนาจานกรรมการ
4. นางยามดี ศรีบัวอ่อนโรงเรียนอนุบาลพิบูลรักษ์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ใสสะอาดโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
2. นางบานชื่น ศรีวิลาศโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
3. นางทิชา ไม้เจริญโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางยามดี ขยันกิจโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูศักดิ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
2. นางสาวสิรินยา โชติชัยโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางสาววารุณี ปะหาโรงเรียนโนนหอมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ วรกิจโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูศักดิ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
2. นางสาวสิรินยา โชติชัยโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางสาววารุณี ปะหาโรงเรียนโนนหอมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ วรกิจโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูศักดิ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
2. นางสาวสิรินยา โชติชัยโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางสาววารุณี ปะหาโรงเรียนโนนหอมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ วรกิจโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิวัฒน์ โรมเมืองโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ศรีวะอุไรโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายทองใบ เพ็งคำปั้งโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ เย็นอารัญโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร นามลีโรงเรียนบ้้านทุ่งใหญ่กรรมการ
2. นายสิทธิชัย ศรีวะอุไรโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายทองใบ เพ็งคำปั้งโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ เย็นอารัญโรงเรียนชุุมชนดงเย็นกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]