หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   11 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ลานกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 ห้องประชุม 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00-15.00 น.
2 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00-15.00 น.
3 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00-15.00 น.
4 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00-15.00 น.
5 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 15.00-16.00 น.
6 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 15.00-16.00 น.
7 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 16.00-17.00 น.
8 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 09.00-10.00 น.
9 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 10.00-11.00 น.
10 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 09.00-10.00 น.
11 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 11 ต.ค. 2557 10.00-11.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 11 ต.ค. 2557 10.30-12.00 น.
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 11 ต.ค. 2557 09.00-10.30 น.
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 11 ต.ค. 2557 13.00-14.30 น.
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 11 ต.ค. 2557 13.00-14.30 น.
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 11 ต.ค. 2557 14.30-16.00 น.
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 11 ต.ค. 2557 14.30-16.00 น.
7 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
8 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 11 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00 - 16.00
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00 - 16.00
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00 - 16.00
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00 - 16.00
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00 - 16.00
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00 - 16.00
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00 - 16.00
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 11 ต.ค. 2557 14.00 - 16.00
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 11 ต.ค. 2557 09.00-14.00
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 11 ต.ค. 2557 09.00-14.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 2 11 ต.ค. 2557 09.00-14.00
2 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 11 ต.ค. 2557 09.00-14.00
3 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) หลังอาคาร 4 ทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น ลานใต้ถุนล๊อก3 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) ด้านหลังอาคาร4 11 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น ลานใต้ถุนล๊อค 2 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) ด้านหลังอาคาร4 ทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]