หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   11 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
3 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ลานกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาน 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) สนามฟุตบอลโรงเรียน 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) สนามฟุตบอลโรงเรียน 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 ห้องประชุม 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
3 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
10 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
11 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ลานด้านหน้าเสาธง อาค่าร 1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น.
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
21 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 10 ต.ค. 2557 09.00-10.00 น.
22 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 10 ต.ค. 2557 10.00-11.00 น.
23 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 10 ต.ค. 2557 11.00-12.00 น.
24 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 10 ต.ค. 2557 13.00-14.00 น.
25 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 10 ต.ค. 2557 14.00-15.00 น.
26 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน 10 ต.ค. 2557 15.00-16.00 น.
27 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 09.00-10.30 น.
28 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 3 10 ต.ค. 2557 10.30-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) สนามกีฬา 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 23ึ8 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-424 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 2 ชั้น 3 ห้อง 237 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 10 ต.ค. 2557 09.00 - 14.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 2 10 ต.ค. 2557 09.00-11.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 2 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น ลานใต้ถุนล๊อค 1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) ลานด้านหลังอาคาร 4 (โรงอาหาร) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น ลานใต้ถุนล๊อค 1 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 4 ชั้น ลานหน้าห้อง 413 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) ลานด้านหลังอาคาร 4 (โรงอาหาร) 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น ลานใต้ถุนล๊อค 3 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น ลานใต้ถุนล๊อค 3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]