กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 สพป.อด. 2 (แก้ไข)

แจ้ง โรงเรียนในสังกัด

  กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน "งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง ครั้งที่ 11"  ปีการศึกษา 2557  ดังนี้
  1. ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557  และรายงานผลการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2557 
  
2. (นักเรียนปกติ) เนื่องจาก มีภารกิจเร่งด่วน จึงเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ฯ จาก วันที่ 14-15 ตุลาคม 2557  เปลี่ยนเป็น
   วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2557  ณ อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
 
3. (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม) ระดับเขตพื้นที่ ฯ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
 
 4. ให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ส่ง Files รายชื่อกรรมการตัดสินระดับกลุ่มเครือข่ายเพื่อพิจารณา คัดเลือก  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2557
      Email; suneeutumthong@gmail.com

 

                                                                                                                                          BY ADMIN
วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09:51 น.