สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาดีโคกกลาง 15 7 2 24 28 5 4 1 37
2 ทับกุงประชานุกูล 12 9 7 28 42 9 2 3 53
3 อนุบาลศรีธาตุ 8 2 3 13 18 2 1 1 21
4 บ้านดงกลาง 7 4 1 12 16 3 3 2 22
5 บ้านหนองกุงทับม้า 5 4 3 12 20 7 5 0 32
6 บ้านกุดนาค้อ 5 3 2 10 11 3 8 3 22
7 อนุบาลวังสามหมอ 5 2 3 10 20 2 1 5 23
8 ห้วยแสงอรุณวิทยา 5 2 3 10 14 5 1 2 20
9 บ้านกุดจิก 5 2 0 7 14 5 2 2 21
10 บ้านปะโค 5 1 2 8 12 3 3 2 18
11 บ้านโคกก่อง 5 0 0 5 6 2 1 1 9
12 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 4 1 9 15 5 5 5 25
13 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 4 1 3 8 14 4 2 0 20
14 บ้านนายูง 4 1 2 7 11 4 6 2 21
15 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 4 1 1 6 11 6 0 3 17
16 บ้านโนนแสวง 4 1 0 5 5 0 0 0 5
17 หาญใจพิทยาคม 3 3 0 6 12 1 0 1 13
18 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 3 2 3 8 18 4 5 10 27
19 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 3 2 3 8 13 7 4 1 24
20 บ้านหนองหญ้าไซ 3 2 2 7 12 3 4 6 19
21 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 3 2 1 6 13 8 5 3 26
22 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 3 1 9 13 18 5 2 3 25
23 บ้านผาทอง 3 0 2 5 4 2 3 0 9
24 บ้านทับไฮ 3 0 1 4 6 2 0 0 8
25 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 2 8 2 12 18 9 6 1 33
26 อนุบาลหนองแสง 2 6 7 15 24 7 4 1 35
27 บ้านคำยาง 2 6 2 10 21 4 2 0 27
28 บ้านดงน้อย 2 4 2 8 13 3 3 3 19
29 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 2 3 1 6 10 3 4 3 17
30 บ้านวาปี 2 2 4 8 15 4 2 3 21
31 บ้านห้วยผึ้ง 2 2 4 8 12 3 0 2 15
32 บ้านนาดีสร้างบง 2 2 2 6 12 2 2 3 16
33 บ้านนาเหล่า 2 2 1 5 7 0 4 1 11
34 ชุมชนทมป่าข่า 2 1 3 6 8 5 1 4 14
35 บ้านท่ายม 2 1 0 3 8 5 2 1 15
36 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 2 1 0 3 6 1 1 2 8
37 บ้านโคกน้อย 2 1 0 3 4 1 0 0 5
38 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 2 0 2 4 11 7 6 3 24
39 วาสนาศึกษา 2 0 2 4 3 2 2 0 7
40 บ้านกอก 2 0 0 2 2 3 1 0 6
41 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1 5 6 12 22 1 5 1 28
42 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1 5 2 8 15 0 0 0 15
43 บ้านทมนางาม 1 3 2 6 10 3 4 1 17
44 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1 3 1 5 11 6 2 1 19
45 บ้านโปร่ง 1 2 6 9 14 6 2 1 22
46 บ้านโนนทองคำเจริญ 1 2 1 4 5 1 0 1 6
47 บ้านอุ่มจาน 1 2 1 4 4 1 3 2 8
48 ดงง่ามนางาม 1 2 0 3 12 2 0 0 14
49 อนุบาลกุมภวาปี 1 2 0 3 9 1 1 3 11
50 บ้านหินฮาวโนนงาม 1 2 0 3 6 4 3 7 13
51 บ้านโคกสว่าง 1 2 0 3 4 6 1 0 11
52 บ้านห้วยวังปลา 1 2 0 3 4 0 0 1 4
53 บ้านนาฝาย 1 1 3 5 12 2 5 9 19
54 บ้านเชียงกรม 1 1 1 3 9 1 2 3 12
55 บ้านกุดขนวน 1 1 1 3 7 5 1 2 13
56 บ้านหนองประเสริฐ 1 1 1 3 3 2 1 4 6
57 เทพปัญญา 1 1 1 3 2 2 0 0 4
58 คำไฮพิทยาคม 1 1 0 2 8 4 1 1 13
59 บ้านเซียบ 1 1 0 2 7 3 0 1 10
60 บ้านโนนจำปา 1 1 0 2 4 1 0 0 5
61 บ้านโนนอำนวย 1 1 0 2 3 1 0 0 4
62 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1 0 3 4 8 2 4 0 14
63 บ้านกระเบื้องโนนทิง 1 0 2 3 7 1 2 0 10
64 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 1 0 2 3 6 0 0 0 6
65 บ้านโคกศรี 1 0 2 3 4 0 0 0 4
66 บ้านม่วงดง 1 0 2 3 2 6 4 1 12
67 บ้านหนองกุง 1 0 1 2 6 4 3 4 13
68 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1 0 1 2 6 1 0 1 7
69 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1 0 1 2 5 2 2 1 9
70 ดานใหญ่พิทยาคาร 1 0 1 2 4 1 0 0 5
71 บ้านโคกสะอาด 1 0 1 2 4 0 1 2 5
72 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 1 0 1 2 2 0 1 1 3
73 บ้านหนองแดง 1 0 1 2 1 1 1 0 3
74 บ้านนาตาดนาโปร่ง 1 0 0 1 7 4 1 2 12
75 บ้านสวนมอนคำ 1 0 0 1 5 3 0 2 8
76 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 1 0 0 1 4 2 2 0 8
77 พันธกิจศึกษา 1 0 0 1 4 2 1 2 7
78 บ้านดงแคน 1 0 0 1 4 0 0 1 4
79 บ้านหนองหว้า 1 0 0 1 3 3 0 0 6
80 บ้านแสงสว่าง 1 0 0 1 3 1 4 2 8
81 บ้านไทยสมพร 1 0 0 1 2 2 1 3 5
82 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 1 0 0 1 2 2 1 3 5
83 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
84 บ้านคำบอน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านโคกหนองแวง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
86 บ้านท่าลาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 ชุมชนจำปี 0 3 2 5 13 5 0 4 18
88 อนุบาลโนนสะอาด 0 3 1 4 12 6 1 4 19
89 ผาสุกประชานุกูล 0 3 1 4 9 3 2 5 14
90 คำค้อพิทยศึกษา 0 2 2 4 16 6 2 7 24
91 บะยาวพัฒนาศึกษา 0 2 2 4 15 7 3 2 25
92 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 0 2 2 4 8 4 2 2 14
93 บ้านสามขา 0 2 2 4 7 1 1 0 9
94 สามัคคีวิทยาคาร 0 2 1 3 4 4 2 3 10
95 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 0 2 0 2 5 3 0 0 8
96 บ้านเกิ้งน้อย 0 2 0 2 5 1 0 0 6
97 บ้านโนนม่วง 0 2 0 2 3 1 1 0 5
98 บ้านคำโคกสูง 0 1 3 4 11 1 1 0 13
99 บ้านบุ่งหมากลาน 0 1 1 2 8 6 5 8 19
100 บ้านหนองแสง 0 1 1 2 6 0 1 1 7
101 บ้านสะอาดนามูล 0 1 1 2 5 1 1 1 7
102 บ้านโนนสิมมา 0 1 1 2 0 1 0 2 1
103 คำกุงประชานุกูล 0 1 0 1 9 6 1 2 16
104 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 0 1 0 1 7 2 0 2 9
105 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 0 1 0 1 7 1 3 8 11
106 บ้านตูม 0 1 0 1 7 1 0 0 8
107 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 0 1 0 1 5 1 2 6 8
108 บ้านเชียงแหว 0 1 0 1 4 7 2 5 13
109 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 4 3 0 0 7
110 หนองไผ่พรเจริญ 0 1 0 1 3 2 3 0 8
111 บ้านหนองโก 0 1 0 1 2 4 3 1 9
112 บ้านโคกเล้า 0 1 0 1 2 4 1 2 7
113 บ้านโนนทรายฟอง 0 1 0 1 2 2 2 1 6
114 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 0 1 0 1 2 2 1 4 5
115 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
116 บ้านโนนสูง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
117 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 0 2 2 3 1 2 1 6
118 บ้านหัวฝาย 0 0 2 2 2 3 1 0 6
119 กมลาลักษณ์ 0 0 1 1 6 2 1 3 9
120 บ้านโคกสง่า 0 0 1 1 4 1 0 0 5
121 บ้านท่าหนองเทา 0 0 1 1 2 2 4 3 8
122 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 2 2 2 0 6
123 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านโนนสวาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 คำบอนประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 4 0 0 5
126 วรรณรสนุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 2 1 3
127 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 0 7 8 2 1 17
128 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 0 0 0 0 7 0 3 0 10
129 บ้านนานกชุมนาชุมพร 0 0 0 0 6 2 3 2 11
130 บ้านเมืองปัง 0 0 0 0 6 2 1 2 9
131 บ้านสี่แจ 0 0 0 0 6 1 0 1 7
132 บ้านนาแบก 0 0 0 0 6 0 0 0 6
133 บ้านคำไผ่ 0 0 0 0 5 1 1 2 7
134 บ้านโนนมะข่า 0 0 0 0 4 3 2 1 9
135 บ้านโนนหนองม่วง 0 0 0 0 4 2 5 3 11
136 บ้านโนนเห็นวังชัย 0 0 0 0 4 1 1 1 6
137 คำเมยวิทยาคม 0 0 0 0 4 1 0 1 5
138 บ้านนาแก 0 0 0 0 3 3 0 1 6
139 บ้านดงเรือง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
140 บ้านนาเพ็ญ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
141 บ้านโคกศรีห้วยยาง 0 0 0 0 3 2 0 2 5
142 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
143 บ้านโสกรังโนนสว่าง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
144 บ้านท่าแร่ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
145 บ้านเดียม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
146 บ้านนกขะบา 0 0 0 0 3 0 0 3 3
147 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 3 1 2 6
148 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 0 0 0 0 2 3 1 1 6
149 บ้านหนองกุงปาว 0 0 0 0 2 3 0 2 5
150 บ้านโนนสา 0 0 0 0 2 2 2 2 6
151 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
152 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 0 0 0 0 2 2 0 2 4
153 บ้านหาดสถาพร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
154 บ้านหนองท่มคำเจริญ 0 0 0 0 2 1 1 3 4
155 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 2 1 1 2 4
156 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 3 0 5
157 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0 2 0 1 1 3
158 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
159 โนนจำปาประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
160 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 พรหมนิมิตศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านกุดยาง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
163 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 1 3 3 0 7
164 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
165 บ้านดูนเลา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
166 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
167 บ้านท่าสัง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
168 บ้านคำน้อย 0 0 0 0 1 1 3 1 5
169 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
170 บ้านกงพาน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
171 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านโนนสงเปลือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
175 บ้านตาดโตนไร่เดชา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
176 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านคำจวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านโนนเชียงค้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 4 0 1 4
181 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 0 3 1 3 4
182 บ้านผือ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
183 บ้านม่วงเฒ่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
184 บ้านเมืองพรึก 0 0 0 0 0 1 3 2 4
185 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
186 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
187 บ้านพันดอน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
188 บ้านหินเหลิ่ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 บ้านคำดอกไม้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
190 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
191 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านสามเหลี่ยม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195 บ้านวังทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 199 180 162 541 1,136 438 282 283 1,856