สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 18 15 13 46 57 11 5 3 73
2 บ้านนาดีโคกกลาง 16 7 2 25 29 5 4 1 38
3 บ้านดงกลาง 10 5 1 16 21 3 3 2 27
4 อนุบาลศรีธาตุ 8 4 3 15 21 2 1 1 24
5 บ้านหนองกุงทับม้า 6 4 3 13 22 7 5 0 34
6 บ้านกุดจิก 6 2 0 8 15 5 2 2 22
7 อนุบาลวังสามหมอ 5 4 5 14 27 4 2 5 33
8 บ้านกุดนาค้อ 5 3 2 10 11 3 8 3 22
9 ห้วยแสงอรุณวิทยา 5 2 3 10 14 5 1 2 20
10 บ้านหนองหญ้าไซ 5 2 2 9 14 3 4 6 21
11 บ้านปะโค 5 1 2 8 12 3 3 2 18
12 บ้านโคกก่อง 5 0 0 5 6 2 1 1 9
13 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 5 2 11 18 5 5 5 28
14 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 4 4 1 9 14 7 0 3 21
15 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 4 1 11 16 21 5 2 4 28
16 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 4 1 3 8 14 4 2 0 20
17 บ้านนายูง 4 1 2 7 11 4 6 2 21
18 บ้านโนนแสวง 4 1 0 5 5 0 0 0 5
19 อนุบาลหนองแสง 3 7 8 18 29 7 4 1 40
20 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 3 5 4 12 16 4 6 4 26
21 หาญใจพิทยาคม 3 3 0 6 12 1 0 1 13
22 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 3 2 3 8 19 4 5 10 28
23 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 3 2 3 8 13 7 4 1 24
24 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 3 2 1 6 15 8 6 3 29
25 บ้านเชียงแหว 3 2 1 6 8 8 4 5 20
26 สามัคคีวิทยาคาร 3 2 1 6 7 4 2 3 13
27 ดงง่ามนางาม 3 2 0 5 17 2 0 0 19
28 บ้านผาทอง 3 0 2 5 4 2 3 0 9
29 บ้านทับไฮ 3 0 1 4 6 2 0 0 8
30 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 2 8 2 12 18 9 6 1 33
31 บ้านคำยาง 2 6 2 10 21 4 2 0 27
32 บ้านดงน้อย 2 4 2 8 13 3 3 3 19
33 บ้านวาปี 2 2 4 8 15 4 2 3 21
34 บ้านห้วยผึ้ง 2 2 4 8 12 3 0 2 15
35 คำค้อพิทยศึกษา 2 2 3 7 18 7 2 8 27
36 บ้านนาดีสร้างบง 2 2 2 6 12 2 2 3 16
37 บ้านนาเหล่า 2 2 1 5 7 0 4 1 11
38 บ้านคำโคกสูง 2 1 3 6 13 1 1 0 15
39 ชุมชนทมป่าข่า 2 1 3 6 8 5 1 4 14
40 บ้านตูม 2 1 0 3 10 1 0 0 11
41 บ้านท่ายม 2 1 0 3 8 5 2 1 15
42 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 2 1 0 3 6 1 1 2 8
43 บ้านโคกน้อย 2 1 0 3 4 1 0 0 5
44 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 2 0 2 4 11 7 6 3 24
45 วาสนาศึกษา 2 0 2 4 3 2 2 0 7
46 บ้านสวนหม่อน 2 0 1 3 13 8 2 1 23
47 บ้านกอก 2 0 1 3 3 3 1 0 7
48 บ้านหนองแดง 2 0 1 3 2 1 1 0 4
49 บ้านเมืองปัง 2 0 0 2 9 3 1 2 13
50 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1 5 6 12 22 1 5 1 28
51 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1 5 2 8 16 0 0 0 16
52 ชุมชนจำปี 1 3 2 6 14 7 0 4 21
53 บ้านทมนางาม 1 3 2 6 12 3 4 1 19
54 บ้านห้วยวังปลา 1 3 2 6 7 0 0 1 7
55 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1 3 1 5 11 6 2 1 19
56 บ้านโปร่ง 1 2 6 9 14 6 2 1 22
57 บ้านสามขา 1 2 2 5 8 1 1 0 10
58 บ้านเชียงกรม 1 2 1 4 12 1 2 3 15
59 บ้านอุ่มจาน 1 2 1 4 5 1 3 2 9
60 บ้านโนนทองคำเจริญ 1 2 1 4 5 1 0 1 6
61 อนุบาลกุมภวาปี 1 2 0 3 9 1 1 3 11
62 บ้านเซียบ 1 2 0 3 8 3 0 1 11
63 บ้านหินฮาวโนนงาม 1 2 0 3 6 4 3 7 13
64 บ้านโคกสว่าง 1 2 0 3 4 6 1 0 11
65 บ้านโคกเล้า 1 2 0 3 4 4 1 2 9
66 บ้านนาฝาย 1 1 3 5 12 2 5 9 19
67 บ้านโคกศรี 1 1 3 5 7 0 0 0 7
68 บ้านกุดขนวน 1 1 1 3 7 5 1 2 13
69 บ้านสะอาดนามูล 1 1 1 3 6 1 1 1 8
70 บ้านหนองประเสริฐ 1 1 1 3 5 2 1 4 8
71 เทพปัญญา 1 1 1 3 2 2 0 0 4
72 บ้านนาแบก 1 1 0 2 9 1 0 0 10
73 คำไฮพิทยาคม 1 1 0 2 8 4 1 1 13
74 หนองไผ่พรเจริญ 1 1 0 2 4 2 3 0 9
75 บ้านโนนอำนวย 1 1 0 2 4 2 0 0 6
76 บ้านโนนจำปา 1 1 0 2 4 2 0 0 6
77 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1 0 3 4 8 3 4 0 15
78 บ้านม่วงดง 1 0 3 4 3 6 4 1 13
79 บ้านกระเบื้องโนนทิง 1 0 2 3 7 1 2 0 10
80 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 1 0 2 3 6 0 0 0 6
81 บ้านหัวฝาย 1 0 2 3 3 3 1 0 7
82 บ้านนานกชุมนาชุมพร 1 0 1 2 11 2 3 2 16
83 บ้านหนองกุง 1 0 1 2 6 4 3 4 13
84 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1 0 1 2 6 1 0 1 7
85 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1 0 1 2 5 2 2 1 9
86 บ้านโคกสะอาด 1 0 1 2 5 0 1 2 6
87 บ้านดงแคน 1 0 1 2 5 0 0 1 5
88 ดานใหญ่พิทยาคาร 1 0 1 2 4 1 0 0 5
89 บ้านโคกหนองแวง 1 0 1 2 2 3 0 2 5
90 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 1 0 1 2 2 0 1 1 3
91 บ้านนาตาดนาโปร่ง 1 0 0 1 7 4 1 2 12
92 บ้านสวนมอนคำ 1 0 0 1 5 3 0 2 8
93 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 1 0 0 1 4 2 2 0 8
94 พันธกิจศึกษา 1 0 0 1 4 2 1 2 7
95 บ้านหนองหว้า 1 0 0 1 3 3 0 0 6
96 บ้านแสงสว่าง 1 0 0 1 3 1 4 2 8
97 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 1 0 0 1 2 2 1 3 5
98 บ้านไทยสมพร 1 0 0 1 2 2 1 3 5
99 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
100 บ้านคำบอน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
101 บ้านท่าลาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
102 บะยาวพัฒนาศึกษา 0 4 2 6 16 9 4 2 29
103 ผาสุกประชานุกูล 0 3 2 5 10 3 2 5 15
104 อนุบาลโนนสะอาด 0 3 1 4 13 6 1 4 20
105 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 0 2 2 4 8 4 2 2 14
106 บ้านหนองแสง 0 2 1 3 7 0 1 1 8
107 คำกุงประชานุกูล 0 2 0 2 10 6 1 2 17
108 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 0 2 0 2 5 3 0 0 8
109 บ้านโนนม่วง 0 2 0 2 5 1 1 0 7
110 บ้านเกิ้งน้อย 0 2 0 2 5 1 0 0 6
111 บ้านบุ่งหมากลาน 0 1 1 2 8 6 5 8 19
112 บ้านท่าหนองเทา 0 1 1 2 3 2 4 3 9
113 บ้านโนนสิมมา 0 1 1 2 0 1 0 2 1
114 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 0 1 0 1 7 2 0 2 9
115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 0 1 0 1 7 1 3 8 11
116 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 5 3 0 0 8
117 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 0 1 0 1 5 1 2 6 8
118 บ้านโนนสูง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
119 บ้านหนองโก 0 1 0 1 2 4 3 1 9
120 บ้านโนนทรายฟอง 0 1 0 1 2 2 2 1 6
121 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 0 1 0 1 2 2 1 4 5
122 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
123 บ้านโนนเชียงค้ำ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
124 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 0 2 2 3 1 2 1 6
125 กมลาลักษณ์ 0 0 1 1 6 2 1 3 9
126 บ้านโคกสง่า 0 0 1 1 4 1 0 0 5
127 บ้านคำเจริญ 0 0 1 1 2 3 3 0 8
128 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 2 2 2 0 6
129 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
130 บ้านโนนสวาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 คำบอนประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 4 0 0 5
132 วรรณรสนุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 2 1 3
133 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 0 0 0 0 7 0 3 0 10
134 บ้านสี่แจ 0 0 0 0 6 1 0 1 7
135 บ้านโนนหนองม่วง 0 0 0 0 5 3 5 3 13
136 บ้านนาแก 0 0 0 0 5 3 0 2 8
137 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 5 2 1 2 8
138 บ้านคำไผ่ 0 0 0 0 5 1 1 2 7
139 บ้านโนนมะข่า 0 0 0 0 4 3 2 1 9
140 บ้านโนนเห็นวังชัย 0 0 0 0 4 1 1 1 6
141 คำเมยวิทยาคม 0 0 0 0 4 1 0 1 5
142 บ้านดงเรือง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
143 บ้านนาเพ็ญ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
144 บ้านโคกศรีห้วยยาง 0 0 0 0 3 2 0 2 5
145 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
146 บ้านโสกรังโนนสว่าง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
147 บ้านท่าแร่ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
148 บ้านเดียม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
149 บ้านนกขะบา 0 0 0 0 3 0 0 3 3
150 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 3 1 2 6
151 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 0 0 0 0 2 3 1 1 6
152 บ้านหนองกุงปาว 0 0 0 0 2 3 0 2 5
153 บ้านผือ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
154 บ้านโนนสา 0 0 0 0 2 2 2 2 6
155 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
156 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 0 0 0 0 2 2 0 2 4
157 บ้านหาดสถาพร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
158 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 0 0 0 0 2 1 2 2 5
159 บ้านหนองท่มคำเจริญ 0 0 0 0 2 1 1 3 4
160 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 3 0 5
161 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0 2 0 1 1 3
162 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 โนนจำปาประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
164 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 พรหมนิมิตศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านกุดยาง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
167 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
168 บ้านดูนเลา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
169 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
170 บ้านท่าสัง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
171 บ้านคำน้อย 0 0 0 0 1 1 3 1 5
172 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
173 บ้านกงพาน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
174 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านโนนสงเปลือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านตาดโตนไร่เดชา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
178 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
179 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านคำจวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 4 0 1 4
182 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 0 3 1 3 4
183 บ้านหินเหลิ่ง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
184 บ้านม่วงเฒ่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
185 บ้านเมืองพรึก 0 0 0 0 0 1 3 2 4
186 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
187 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
188 บ้านพันดอน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 บ้านคำดอกไม้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
190 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
191 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านสามเหลี่ยม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195 บ้านวังทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 243 211 190 644 1,281 463 293 289 2,037