สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 57 11 5 3 73
2 อนุบาลหนองแสง 29 7 4 1 40
3 บ้านนาดีโคกกลาง 28 5 4 1 37
4 อนุบาลวังสามหมอ 27 4 2 5 33
5 บ้านหนองกุงทับม้า 22 7 5 0 34
6 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 22 1 5 1 28
7 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 21 5 2 4 28
8 บ้านคำยาง 21 4 2 0 27
9 บ้านดงกลาง 21 3 3 2 27
10 อนุบาลศรีธาตุ 21 2 1 1 24
11 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 19 4 5 10 28
12 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 18 9 6 1 33
13 คำค้อพิทยศึกษา 18 7 2 8 27
14 บ้านโนนสมบูรณ์ 18 5 5 5 28
15 ดงง่ามนางาม 17 2 0 0 19
16 บะยาวพัฒนาศึกษา 16 9 4 2 29
17 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 16 4 6 4 26
18 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 16 0 0 0 16
19 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 15 8 6 3 29
20 บ้านกุดจิก 15 5 2 2 22
21 บ้านวาปี 15 4 2 3 21
22 ชุมชนจำปี 14 7 0 4 21
23 บ้านโปร่ง 14 6 2 1 22
24 ห้วยแสงอรุณวิทยา 14 5 1 2 20
25 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 14 4 2 0 20
26 บ้านหนองหญ้าไซ 14 3 4 6 21
27 บ้านสวนหม่อน 13 8 2 1 23
28 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 13 7 4 1 24
29 อนุบาลโนนสะอาด 13 6 1 4 20
30 บ้านดงน้อย 13 2 3 3 18
31 บ้านคำโคกสูง 13 1 1 0 15
32 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 12 7 0 3 19
33 บ้านปะโค 12 3 3 2 18
34 บ้านห้วยผึ้ง 12 3 0 2 15
35 บ้านนาฝาย 12 2 5 9 19
36 บ้านนาดีสร้างบง 12 2 2 3 16
37 บ้านเชียงกรม 12 1 2 3 15
38 หาญใจพิทยาคม 12 1 0 1 13
39 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 11 7 6 3 24
40 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 11 6 2 1 19
41 บ้านกุดนาค้อ 11 3 8 3 22
42 บ้านทมนางาม 11 3 4 1 18
43 บ้านนานกชุมนาชุมพร 11 2 3 2 16
44 คำกุงประชานุกูล 10 6 1 2 17
45 บ้านนายูง 10 4 6 2 20
46 ผาสุกประชานุกูล 10 3 2 5 15
47 บ้านตูม 10 1 0 0 11
48 บ้านเมืองปัง 9 3 1 2 13
49 อนุบาลกุมภวาปี 9 1 1 3 11
50 บ้านนาแบก 9 1 0 0 10
51 บ้านเชียงแหว 8 8 4 5 20
52 บ้านบุ่งหมากลาน 8 6 5 8 19
53 ชุมชนทมป่าข่า 8 5 1 4 14
54 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 8 4 2 2 14
55 คำไฮพิทยาคม 8 4 1 1 13
56 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 8 3 4 0 15
57 บ้านเซียบ 8 3 0 1 11
58 บ้านสามขา 8 1 1 0 10
59 สามัคคีวิทยาคาร 7 4 2 3 13
60 บ้านนาตาดนาโปร่ง 7 4 1 2 12
61 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 7 2 0 2 9
62 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 7 1 3 8 11
63 บ้านนาเหล่า 7 0 4 1 11
64 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 7 0 3 0 10
65 บ้านหนองแสง 7 0 1 1 8
66 บ้านห้วยวังปลา 7 0 0 1 7
67 บ้านโคกศรี 7 0 0 0 7
68 บ้านท่ายม 6 5 2 1 13
69 บ้านหินฮาวโนนงาม 6 4 3 7 13
70 บ้านหนองกุง 6 4 3 4 13
71 บ้านกุดขนวน 6 4 1 2 11
72 กมลาลักษณ์ 6 2 1 3 9
73 บ้านทับไฮ 6 2 0 0 8
74 บ้านกระเบื้องโนนทิง 6 1 2 0 9
75 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 6 1 1 2 8
76 บ้านสะอาดนามูล 6 1 1 1 8
77 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 6 1 0 1 7
78 บ้านสี่แจ 6 1 0 1 7
79 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 6 0 0 0 6
80 บ้านโนนหนองม่วง 5 3 5 3 13
81 บ้านสวนมอนคำ 5 3 0 2 8
82 บ้านนาแก 5 3 0 2 8
83 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 5 3 0 0 8
84 บ้านหนองแวง 5 3 0 0 8
85 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 5 2 2 1 9
86 บ้านหนองประเสริฐ 5 2 1 4 8
87 บ้านหนองนกเขียน 5 2 1 2 8
88 บ้านอุ่มจาน 5 1 3 2 9
89 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 5 1 2 6 8
90 บ้านคำไผ่ 5 1 1 2 7
91 บ้านโนนทองคำเจริญ 5 1 0 1 6
92 บ้านเกิ้งน้อย 5 1 0 0 6
93 บ้านโคกสะอาด 5 0 1 2 6
94 บ้านดงแคน 5 0 0 1 5
95 บ้านโนนแสวง 5 0 0 0 5
96 บ้านโคกสว่าง 4 6 1 0 11
97 บ้านโคกเล้า 4 4 1 2 9
98 บ้านโนนมะข่า 4 3 2 1 9
99 บ้านผาทอง 4 2 3 0 9
100 หนองไผ่พรเจริญ 4 2 3 0 9
101 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 4 2 2 0 8
102 พันธกิจศึกษา 4 2 1 2 7
103 บ้านโนนอำนวย 4 2 0 0 6
104 บ้านโนนจำปา 4 2 0 0 6
105 บ้านโนนเห็นวังชัย 4 1 1 1 6
106 คำเมยวิทยาคม 4 1 0 1 5
107 บ้านโคกน้อย 4 1 0 0 5
108 ดานใหญ่พิทยาคาร 4 1 0 0 5
109 บ้านโคกสง่า 4 0 0 0 4
110 บ้านม่วงดง 3 6 4 1 13
111 บ้านหัวฝาย 3 3 1 0 7
112 บ้านหนองหว้า 3 3 0 0 6
113 บ้านดงเรือง 3 3 0 0 6
114 บ้านท่าหนองเทา 3 2 4 3 9
115 วาสนาศึกษา 3 2 2 0 7
116 บ้านโคกก่อง 3 2 1 1 6
117 บ้านนาเพ็ญ 3 2 1 0 6
118 บ้านโคกศรีห้วยยาง 3 2 0 2 5
119 บ้านแสงสว่าง 3 1 4 2 8
120 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 3 1 2 1 6
121 บ้านนาม่วง 3 1 1 0 5
122 บ้านโสกรังโนนสว่าง 3 1 1 0 5
123 บ้านท่าแร่ 3 0 1 0 4
124 บ้านเดียม 3 0 1 0 4
125 บ้านนกขะบา 3 0 0 3 3
126 บ้านโนนสูง 3 0 0 0 3
127 บ้านหนองโก 2 4 3 1 9
128 บ้านคำเจริญ 2 3 3 0 8
129 บ้านโพนทอง 2 3 1 2 6
130 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 2 3 1 1 6
131 บ้านโคกหนองแวง 2 3 0 2 5
132 บ้านหนองกุงปาว 2 3 0 2 5
133 บ้านผือ 2 3 0 1 5
134 บ้านโนนสา 2 2 2 2 6
135 บ้านโนนทรายฟอง 2 2 2 1 6
136 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 2 2 2 0 6
137 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 2 2 1 4 5
138 บ้านไทยสมพร 2 2 1 3 5
139 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 2 2 1 3 5
140 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 2 2 1 0 5
141 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 2 2 0 2 4
142 เทพปัญญา 2 2 0 0 4
143 บ้านหาดสถาพร 2 2 0 0 4
144 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 2 1 2 2 5
145 บ้านหนองท่มคำเจริญ 2 1 1 3 4
146 บ้านหนองแดง 2 1 1 0 4
147 บ้านโนนม่วง 2 1 1 0 4
148 บ้านโคกกลาง 2 0 3 0 5
149 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 2 0 2 0 4
150 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 2 0 1 1 3
151 บ้านดอนแก้ว 2 0 1 1 3
152 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 2 0 1 0 3
153 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 2 0 1 0 3
154 โนนจำปาประชาสรรค์ 2 0 1 0 3
155 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 2 0 0 0 2
156 บ้านโนนสวาง 2 0 0 0 2
157 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 0 0 0 2
158 พรหมนิมิตศึกษา 2 0 0 0 2
159 บ้านกุดยาง 1 4 1 0 6
160 คำบอนประชาสรรค์ 1 4 0 0 5
161 บ้านกอก 1 3 1 0 5
162 บ้านคำม่วง 1 2 3 0 6
163 บ้านดูนเลา 1 2 1 0 4
164 บ้านดอนสวรรค์ 1 2 0 0 3
165 บ้านท่าสัง 1 2 0 0 3
166 บ้านคำน้อย 1 1 3 1 5
167 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 1 1 1 2 3
168 บ้านกงพาน 1 1 1 1 3
169 บ้านคำบอน 1 1 0 0 2
170 บ้านโนนเชียงค้ำ 1 1 0 0 2
171 บ้านป่าหวาย 1 1 0 0 2
172 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 1 1 0 0 2
173 บ้านโนนสงเปลือย 1 1 0 0 2
174 วรรณรสนุสรณ์ 1 0 2 1 3
175 บ้านตาดโตนไร่เดชา 1 0 1 0 2
176 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 1 0 0 1 1
177 บ้านท่าลาด 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองจาน 1 0 0 0 1
179 บ้านคำจวง 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 4 0 1 4
181 บ้านดอนเงิน 0 3 1 3 4
182 บ้านหินเหลิ่ง 0 2 1 1 3
183 บ้านม่วงเฒ่า 0 2 0 0 2
184 บ้านเมืองพรึก 0 1 3 2 4
185 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 0 1 1 1 2
186 บ้านป่าไร่ 0 1 1 1 2
187 บ้านพันดอน 0 1 1 0 2
188 บ้านโนนสิมมา 0 1 0 2 1
189 บ้านคำดอกไม้ 0 1 0 1 1
190 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1
191 บ้านโคกล่าม 0 0 1 0 1
192 บ้านสามเหลี่ยม 0 0 1 0 1
193 บ้านค้อน้อย 0 0 0 2 0
194 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 2 0
195 บ้านวังทอง 0 0 0 1 0
196 บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 0 0 0 0 0
รวม 1,264 460 293 289 2,306