หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 25 49 35
2 003 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 42 66 55
3 004 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 6 20 12
4 005 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 6 7 7
5 006 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 16 32 22
6 007 โรงเรียนชุมชนจำปี 28 53 40
7 008 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 21 44 25
8 009 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 23 50 36
9 010 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 12 21 19
10 011 โรงเรียนดงง่ามนางาม 19 48 27
11 012 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 6 20 12
12 013 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 91 183 118
13 016 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 38 101 57
14 017 โรงเรียนบ้านกงพาน 4 9 6
15 018 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 10 51 18
16 019 โรงเรียนบ้านกอก 8 78 21
17 020 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 15 30 22
18 021 โรงเรียนบ้านกุดจิก 24 45 34
19 022 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 27 69 39
20 023 โรงเรียนบ้านกุดยาง 6 11 10
21 027 โรงเรียนบ้านคำจวง 1 3 2
22 029 โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 2 4 3
23 031 โรงเรียนบ้านคำน้อย 9 22 17
24 032 โรงเรียนบ้านคำบอน 2 4 3
25 033 โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง 0 0 0
26 035 โรงเรียนบ้านคำม่วง 7 14 8
27 036 โรงเรียนบ้านคำยาง 29 77 46
28 028 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 8 16 13
29 030 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 2 3 3
30 026 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 20 54 31
31 034 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 9 14 13
32 025 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 2 2 2
33 056 โรงเรียนบ้านดงกลาง 35 60 48
34 058 โรงเรียนบ้านดงน้อย 22 60 36
35 059 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 33 49 36
36 060 โรงเรียนบ้านดงเรือง 6 14 11
37 057 โรงเรียนบ้านดงแคน 6 19 12
38 063 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 3 9 6
39 062 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 7 9 7
40 061 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4 6 6
41 064 โรงเรียนบ้านดูนเลา 5 9 8
42 067 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 26 42 39
43 066 โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 2 6 2
44 068 โรงเรียนบ้านตูม 12 50 21
45 069 โรงเรียนบ้านทมนางาม 22 55 31
46 070 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 3 13 6
47 071 โรงเรียนบ้านทับไฮ 10 19 16
48 073 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ 0 0 0
49 074 โรงเรียนบ้านท่ายม 20 52 32
50 077 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1 2 1
51 076 โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 1 3 1
52 078 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 26 45 34
53 079 โรงเรียนบ้านท่าสัง 3 5 4
54 080 โรงเรียนบ้านท่าสี 0 0 0
55 081 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 12 16 14
56 072 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 3 10 8
57 075 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 4 9 6
58 083 โรงเรียนบ้านนกขะบา 6 8 6
59 086 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 26 53 38
60 085 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 41 98 60
61 087 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 14 23 16
62 088 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 19 39 27
63 090 โรงเรียนบ้านนาฝาย 31 51 47
64 092 โรงเรียนบ้านนาม่วง 7 9 9
65 093 โรงเรียนบ้านนายูง 33 63 47
66 091 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 7 24 13
67 094 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 12 22 17
68 084 โรงเรียนบ้านนาแก 10 38 14
69 089 โรงเรียนบ้านนาแบก 10 16 15
70 095 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 4 20 8
71 115 โรงเรียนบ้านบะยาว 0 0 0
72 116 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 37 65 50
73 117 โรงเรียนบ้านปอ 0 0 0
74 118 โรงเรียนบ้านปะโค 22 63 37
75 121 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 3 7 5
76 119 โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 0 0 0
77 120 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 4 7 4
78 123 โรงเรียนบ้านผาทอง 9 24 13
79 124 โรงเรียนบ้านผือ 7 15 11
80 125 โรงเรียนบ้านพันดอน 3 4 4
81 131 โรงเรียนบ้านม่วงดง 17 32 25
82 130 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 2 7 4
83 134 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 11 17 12
84 135 โรงเรียนบ้านวังทอง 2 4 4
85 136 โรงเรียนบ้านวาปี 26 50 36
86 137 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 45 90 68
87 138 โรงเรียนบ้านสมดี 0 0 0
88 139 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 11 26 18
89 140 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 24 75 37
90 141 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 11 25 21
91 142 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 9 16 13
92 143 โรงเรียนบ้านสามขา 11 17 16
93 144 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 1 3 2
94 146 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 25 58 41
95 145 โรงเรียนบ้านสี่แจ 9 9 9
96 151 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 0 0 0
97 154 โรงเรียนบ้านหนองกุง 17 31 23
98 152 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 42 132 74
99 153 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 7 10 7
100 156 โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 6 4
101 158 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 8 28 13
102 159 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 11 20 14
103 160 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 3 3
104 161 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 12 31 22
105 162 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 21 40 29
106 166 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 8 12 9
107 170 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 7 27 12
108 169 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 27 51 34
109 171 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 7 12 9
110 172 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
111 157 โรงเรียนบ้านหนองแดง 6 8 8
112 165 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 19 15
113 164 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 3 7 4
114 163 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 5 8 8
115 168 โรงเรียนบ้านหนองแสง 11 19 14
116 167 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 7 4
117 155 โรงเรียนบ้านหนองโก 10 16 15
118 173 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 32 58 44
119 180 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 8 16 12
120 181 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 8 20 14
121 182 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 4 13 7
122 184 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 28 57 46
123 183 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 4 7 6
124 174 โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 0 0 0
125 176 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 8 14 11
126 177 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 17 44 27
127 178 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 8 16 13
128 179 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 6 10 8
129 175 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 10 23 12
130 189 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 14 33 22
131 024 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 6 6 6
132 053 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 20 52 35
133 054 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 32 66 49
134 055 โรงเรียนบ้านเซียบ 12 19 17
135 065 โรงเรียนบ้านเดียม 4 14 7
136 132 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 16 33 24
137 133 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 6 16 10
138 147 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4 23 8
139 148 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 34 92 49
140 185 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 5 6 5
141 186 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 7 19 10
142 188 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 18 37 21
143 187 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 16 44 18
144 149 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 12 18 17
145 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 7 24 14
146 037 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 38 94 59
147 039 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 11 29 18
148 040 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 5 8 8
149 041 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 6 16 11
150 042 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 5 4
151 046 โรงเรียนบ้านโคกศรี 7 27 16
152 044 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 10 28 16
153 045 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 8 22 13
154 212 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 0 0 0
155 047 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 6 16 9
156 048 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 12 18 16
157 049 โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 9 21 12
158 050 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 8 12 12
159 051 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 2 2 2
160 052 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 7 17 10
161 043 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 12 20 11
162 214 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 0 0 0
163 097 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 6 43 14
164 099 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 7 11 10
165 100 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 11 8 8
166 102 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 11 22 18
167 101 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 12 10
168 103 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 2 5 4
169 104 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 35 77 57
170 105 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 3 9 6
171 106 โรงเรียนบ้านโนนสา 8 11 10
172 107 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
173 108 โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 3 4 4
174 109 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 7 5
175 111 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 21 33 27
176 112 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 4 9 6
177 114 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 7 21 12
178 096 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 0 0 0
179 098 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 2 6 4
180 113 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 7 12 11
181 110 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 6 12 12
182 122 โรงเรียนบ้านโปร่ง 24 43 30
183 126 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 4 7 7
184 127 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 9 39 10
185 128 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 0 0 0
186 129 โรงเรียนบ้านโพนทอง 12 26 16
187 150 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 5 10 8
188 082 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 11 30 13
189 190 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 31 73 51
190 196 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 24 51 33
191 197 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 22 41 35
192 213 โรงเรียนหนองท่มคำเจริญ 0 0 0
193 198 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 10 22 14
194 200 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 16 28 23
195 199 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 25 56 43
196 202 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 15 32 20
197 204 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 31 75 42
198 205 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 43 85 62
199 206 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 26 55 40
200 207 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 44 128 81
201 203 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 26 50 39
202 195 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 35 61 43
203 201 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 11 36 18
204 015 โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 3 4 3
205 001 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 16 33 25
206 211 โรงเรียนปภาวรินทร์ 0 0 0
207 191 โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา 2 4 2
208 192 โรงเรียนพันธกิจศึกษา 11 13 12
209 193 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 44 71 55
210 194 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 5 9 8
211 209 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 6 10 7
212 208 โรงเรียนวาสนาศึกษา 7 13 9
213 210 โรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 0 0 0
214 014 โรงเรียนเทพปัญญา 4 4 4
รวม 2663 5853 3909
9762

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]