หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 91 57 75% 11 14.47% 5 6.58% 3 3.95% 76
2 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 44 29 70.73% 7 17.07% 4 9.76% 1 2.44% 41
3 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 41 29 74.36% 5 12.82% 4 10.26% 1 2.56% 39
4 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 43 27 71.05% 4 10.53% 2 5.26% 5 13.16% 38
5 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 42 22 64.71% 7 20.59% 5 14.71% 0 0% 34
6 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 34 22 75.86% 1 3.45% 5 17.24% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 35 21 65.63% 5 15.63% 2 6.25% 4 12.5% 32
8 โรงเรียนบ้านคำยาง 29 21 77.78% 4 14.81% 2 7.41% 0 0% 27
9 โรงเรียนบ้านดงกลาง 35 21 72.41% 3 10.34% 3 10.34% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 26 21 84% 2 8% 1 4% 1 4% 25
11 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 45 19 50% 4 10.53% 5 13.16% 10 26.32% 38
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 44 18 52.94% 9 26.47% 6 17.65% 1 2.94% 34
13 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 42 18 51.43% 7 20% 2 5.71% 8 22.86% 35
14 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 35 18 54.55% 5 15.15% 5 15.15% 5 15.15% 33
15 โรงเรียนดงง่ามนางาม 19 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
16 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 38 16 51.61% 9 29.03% 4 12.9% 2 6.45% 31
17 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 32 16 53.33% 4 13.33% 6 20% 4 13.33% 30
18 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 18 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 38 15 46.88% 8 25% 6 18.75% 3 9.38% 32
20 โรงเรียนบ้านกุดจิก 24 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
21 โรงเรียนบ้านวาปี 26 15 62.5% 4 16.67% 2 8.33% 3 12.5% 24
22 โรงเรียนชุมชนจำปี 28 14 56% 7 28% 0 0% 4 16% 25
23 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 33 14 58.33% 7 29.17% 0 0% 3 12.5% 24
24 โรงเรียนบ้านโปร่ง 24 14 60.87% 6 26.09% 2 8.7% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 25 14 63.64% 5 22.73% 1 4.55% 2 9.09% 22
26 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 24 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
27 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 27 14 51.85% 3 11.11% 4 14.81% 6 22.22% 27
28 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 24 13 54.17% 8 33.33% 2 8.33% 1 4.17% 24
29 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 25 13 52% 7 28% 4 16% 1 4% 25
30 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 26 13 54.17% 6 25% 1 4.17% 4 16.67% 24
31 โรงเรียนบ้านดงน้อย 22 13 59.09% 3 13.64% 3 13.64% 3 13.64% 22
32 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 20 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านทมนางาม 22 12 60% 3 15% 4 20% 1 5% 20
34 โรงเรียนบ้านปะโค 22 12 60% 3 15% 3 15% 2 10% 20
35 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 17 12 70.59% 3 17.65% 0 0% 2 11.76% 17
36 โรงเรียนบ้านนาฝาย 31 12 42.86% 2 7.14% 5 17.86% 9 32.14% 28
37 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 26 12 63.16% 2 10.53% 2 10.53% 3 15.79% 19
38 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 20 12 66.67% 1 5.56% 2 11.11% 3 16.67% 18
39 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 16 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 31 11 40.74% 7 25.93% 6 22.22% 3 11.11% 27
41 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 26 11 55% 6 30% 2 10% 1 5% 20
42 โรงเรียนบ้านนายูง 33 11 47.83% 4 17.39% 6 26.09% 2 8.7% 23
43 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 27 11 44% 3 12% 8 32% 3 12% 25
44 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 19 11 61.11% 2 11.11% 3 16.67% 2 11.11% 18
45 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 25 10 52.63% 6 31.58% 1 5.26% 2 10.53% 19
46 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 31 10 50% 3 15% 2 10% 5 25% 20
47 โรงเรียนบ้านตูม 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 16 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
49 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 15 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
50 โรงเรียนบ้านนาแบก 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 32 8 32% 8 32% 4 16% 5 20% 25
52 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 37 8 29.63% 6 22.22% 5 18.52% 8 29.63% 27
53 โรงเรียนบ้านท่ายม 20 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
54 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 21 8 44.44% 5 27.78% 1 5.56% 4 22.22% 18
55 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 23 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
56 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 16 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
57 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 21 8 53.33% 3 20% 4 26.67% 0 0% 15
58 โรงเรียนบ้านเซียบ 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
59 โรงเรียนบ้านสามขา 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 15 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
61 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 22 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
62 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
63 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 26 7 36.84% 1 5.26% 3 15.79% 8 42.11% 19
65 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
66 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 12 7 58.33% 0 0% 4 33.33% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 11 7 70% 0 0% 3 30% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านหนองแสง 11 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านโคกศรี 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 28 6 30% 4 20% 3 15% 7 35% 20
72 โรงเรียนบ้านหนองกุง 17 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 4 23.53% 17
73 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 16 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
74 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
75 โรงเรียนบ้านทับไฮ 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
77 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนบ้านสี่แจ 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 21 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
82 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 11 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
83 โรงเรียนบ้านนาแก 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
84 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
87 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 12 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
88 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 11 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
89 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 14 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
90 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 16 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 6 42.86% 14
91 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
92 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 11 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
96 โรงเรียนบ้านดงแคน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 12 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
99 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 12 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
100 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
101 โรงเรียนบ้านผาทอง 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
102 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 10 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
103 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
104 โรงเรียนพันธกิจศึกษา 11 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
105 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านม่วงดง 17 3 21.43% 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 14
113 โรงเรียนบ้านกอก 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
114 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
115 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านดงเรือง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
117 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 12 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 12
118 โรงเรียนวาสนาศึกษา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
119 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
121 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 12 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
122 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 11 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนบ้านนาม่วง 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านเดียม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านนกขะบา 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
128 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านหนองโก 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
130 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
131 โรงเรียนบ้านโพนทอง 12 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
132 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
133 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
134 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
135 โรงเรียนบ้านผือ 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
136 โรงเรียนบ้านโนนสา 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
137 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
139 โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 9 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
140 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 11 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
141 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 12 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
142 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
143 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
144 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
145 โรงเรียนเทพปัญญา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
147 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 8 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
148 โรงเรียนบ้านหนองแดง 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 7 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
150 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
153 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านกุดยาง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
161 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
162 โรงเรียนบ้านคำม่วง 7 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
163 โรงเรียนบ้านดูนเลา 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านท่าสัง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านคำน้อย 9 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
167 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
168 โรงเรียนบ้านกงพาน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านคำบอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 6 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
175 โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านคำจวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
181 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 7 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 7
182 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
183 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
185 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
186 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
187 โรงเรียนบ้านพันดอน 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
189 โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
190 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
191 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
194 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
195 โรงเรียนบ้านวังทอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
196 โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]