หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด. 2 ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอวังสามหมอ
ระหว่าง วันที่ 8 -9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2557   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารอุดรพัฒนา 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารอุดรพัฒนา 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารอุดรพัฒนา 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารอุดรพัฒนา 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารอุดรพัฒนา 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารอุดรพัฒนา 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารอุดรพัฒนา 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารศรัทธาวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารศรัทธาวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ลาน หน้าอาคารศรัทธาวิทย์ ชั้น เต้นท์ ห้อง เต็นท์ 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ลาน หน้าอาคารศรัทธาวิทย์ ชั้น เต้นท์ ห้อง เต็นท์ 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารศรัทธาวิทย์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารศรัทธาวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารศรัทธาวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ชั้นล่างอาคาร4 8 ต.ค. 2557 08.30-16.30
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ชั้นล่างอาคาร4 8 ต.ค. 2557 08.30-16.30
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ชั้นล่างอาคาร4 8 ต.ค. 2557 08.30-16.30
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร โรงอาหาร (ใกล้อาคาร4) 8 ต.ค. 2557 08.30-16.30
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ชั้นล่างอาคาร4 8 ต.ค. 2557 08.30-16.30
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร หอประชุมและสนามกีฬา 8 ต.ค. 2557 08.30-16.30
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร หอประชุมและสนามกีฬา 8 ต.ค. 2557 08.30-16.30
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร หอประชุมและสนามกีฬา 8 ต.ค. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารสง่าเมือง ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 8 ต.ค. 2557 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารสง่าเมือง ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 8 ต.ค. 2557 09.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ เต๊นท์ หน้า อาคารสง่าเมือง 8 ต.ค. 2557 09.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ เต๊นท์ หน้า อาคารสง่าเมือง 8 ต.ค. 2557 09.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารสง่าเมือง ชั้น 3 8 ต.ค. 2557 09.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารห้องสมุด 8 ต.ค. 2557 09.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารสง่าเมือง ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2557 09.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารสง่าเมือง ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2557 09.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารสง่าเมือง ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 8 ต.ค. 2557 09.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารสง่าเมือง ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 8 ต.ค. 2557 09.00
11 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารสง่าเมือง ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนามหน้า กศน.อำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องประชุม กศน.อำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 131-132 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 131-132 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 133-134 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 133-134 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 135-136 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 135-136 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 122-123 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 122-123 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 13.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 13.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 13.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 13.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 13.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 13.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 13.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 13.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 13.00
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 13.00
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 09.00
12 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 09.00
13 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 09.00
14 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 09.00
15 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 09.00
16 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 09.00
17 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 09.00
18 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
19 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 สถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
20 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 09.00
21 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 8 ต.ค. 2557 09.00
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ม. 1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-11.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ป.1-6 8 ต.ค. 2557 11.00-12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ม. 1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-11.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ป.1-6 8 ต.ค. 2557 11.00-12.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ม. 1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-11.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ป.1-6 8 ต.ค. 2557 13.00-14.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ม. 1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-11.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ป.1-6 8 ต.ค. 2557 13.00-14.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ม. 1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ม. 1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-11.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422, 423 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424, 425 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426, 427 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 8 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สนามบาสเก็ตบอล 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ลานหน้าหอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารพิเศษ(อาคารรถไฟ) ห้อง 6.2 8 ต.ค. 2557 09.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารโรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ออคารชั่วคราว ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2557 09.00
2 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2557 09.00
3 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2557 09.00
4 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2557 09.00
5 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง ห้องที่1 8 ต.ค. 2557 09.00-11.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง ห้องที่2 8 ต.ค. 2557 09.00-14.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง ห้องที่1 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง ห้องที่3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง ห้องที่3 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง ห้องที่4 8 ต.ค. 2557 09.00
2 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง ห้องที่4 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00-11.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ลานเด็กปฐมวัย อาคารศรีประชา 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารศรีประชา ชั้น 1 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารศรีประชา ชั้น 1 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อาคารศรีประชา 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]