รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม หนองสำโรงวิทยา ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อุดรพิทยานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงจิรัชยา   เป้าป่าเถื่อน
 
1. นางสาวพรพรรณ  จิปุนาโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายนิคมรัตน์   เที่ยงนา
 
1. นายสราวุฒิ   นครศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูบมุง 1. เด็กหญิงพัทธ์จิรา   โพธิสัตย์
 
1. นางเต็มศิริ   นิตย์คำหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงชุติมา  ขอดคำ
 
1. นางสุกัญญา  กู่แก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เทพสุวรรณ์
 
1. จ.ส.อ.สุพิน  ถูระวรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงกริญาพร  ชูพรมวงศ์
 
1. นางแสงจันทร์  สิทธิพิสัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงนิลณัฐ  ขาวสะอาด
 
1. นางวราภรณ์  พรหมจักร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สิงห์สัตย์
 
1. นางกุลทรีย์  ศรีนาดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หารี
 
1. นางจุฑาทิพ  วาทะสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ตะระชู
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ยางงาม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ลุนรินทร์
 
1. นางจุฑาทิพ  วาทะสิทธิ์
2. นายสุรชาติ  วาทะสิทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 1. เด็กหญิงพรนิภา  แสนสุข
2. เด็กหญิงอรจิรา  ศรีสมุทi
 
1. นางกุลณสร  สาสุนทร
2. นางสาวรวีกานต์พิชา  ศรีหาวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ยางงาม
2. เด็กหญิงอภิญญา  ลุนรินทร์
 
1. นางจุฑาทิพ  วาทะสิทธิ์
2. นายสุรชาติ   วาทะสิทธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา
 
1. นางสมลักษณ์  ไชยปะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  กันต์พิทยา
 
1. นางถิริยา  เป้งคำภา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 1. นางสาวนิตยา  พิมพ์คีรี
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มะลาศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ดำหนูไทย
2. เด็กหญิงจิราพร  วรรณวงค์
3. เด็กชายชลนที  กระแสโสม
 
1. นาย วัชรากร   มณีไพร
2. นางนงลักษณ์   เสริมศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 82.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พลทัศน์
2. นางสาวน้ำฝน  ทองลา
3. นางสาววรัญญา  พิมพ์โล้น
 
1. นางสาวมะลิณี  วงษ์พุฒ
2. นางแว่นทิพย์  พรมทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงณภัทร  บุตรกันหา
2. เด็กหญิงณัฏฐินี  สุทธิวรรณา
3. เด็กหญิงศุภรดา  อินอำคา
 
1. นางนุชนารถ  แก้วกำ
2. นางกฤษฏิญา  เฉลยพิตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  อุดมเพ็ญ
3. เด็กชายเจษฎา  คำสมศรี
 
1. นางณัฏฐ์ชปิญชาน์  แก้วดอนรี
2. นางอุลัยวรรณ์  สุวรไตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อู่จอหอ
2. เด็กหญิงปิญชาน์   ตรันวัน
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์   ประเสริฐจิตสรร
2. นางสาวนฤปกรณ์   สุวรรณา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 1. เด็กหญิงนันทินี  แก้วมณี
2. เด็กหญิงอรอุมา   พันเทศ
 
1. นางวารีวรรณ์   ไกรโสดา
2. นางวรรณารัตน์  ละอองเอกกุลภัค
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  รอดจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  พฤฒิสาร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายจีรพล  วรรณพราหม์
 
1. นางอุบลรัตน์  เชาวนาศิริ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงสุมาลี  บุญท้วม
 
1. นางสาวทัศนีย์  บำรุงภักดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล
2. เด็กหญิงปรีย์วรา   เรืองอร่าม
3. เด็กหญิงรัฐพร   จัตุชัย
 
1. นางสาวสุภัทรา  เอื้อพิริยะกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮวิทยา 1. นางสาวกันณิกา   ชินคำ
2. นางสาวดาริกา  บุญเลิศ
3. นางสาวนิภาพร   นามมา
 
1. นายอดิเรก  เวียงสิงห์กอ
2. นางสาวลักษรินทร์  พงษ์เกษม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงปภาดา  วนไชยสงค์
2. เด็กหญิงสุกฤตา  เหลืองอุทัย
3. เด็กชายอานนท์  ชัยบุตร
 
1. นางนงเยาว์  ศรีษะโคตร
2. นางสาวอัมพวรรณ์  จันทร์สน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 1. เด็กหญิงนิภาพร  พวงพี
2. เด็กหญิงบูรพา  รวงน้อย
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมบัติหล้า
 
1. นางสาวประคอง  พลสิทธิ์
2. นางทองจันทร์  อวิโรธน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. เด็กหญิงนลนา  พันธ์ลำภักดิ์
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  หว่างเค็ง
3. เด็กหญิงอริสรา  ผงเมือง
 
1. นางสาวทัศนีย์ภรณ์  รัตนอ่อน
2. นางสาวฐิติยกาญจน์  ปัสสาพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 1. เด็กชายกิตติชัย   ใจสะอาด
2. เด็กหญิงศศิกานต์   สร้างลี
3. เด็กหญิงสุพัชชา   แสนอินทร์
 
1. นางดวงใจ   หาญเชิงชัย
2. นางสาวณัฐวดี  แสงจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงธนัชชา  สวัสดี
2. เด็กหญิงมธุรดา  บุญไชย
3. เด็กหญิงอนัสตาเซีย  สน้าคการ์ด
 
1. นางสาวอรรถยา  โกกิลานันท์
2. นางอนุรักษ์  ศรีระโส
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  ธาตุชัย
2. เด็กหญิงฐานิดา  วังพรม
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ลีวงษา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  นุสีวอ
2. นางสาวพิมพ์มาดา  เนื่องสมศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึง 1. เด็กชายทัศกร  ภาคศิริ
2. เด็กหญิงศิริพร  จับมั่น
 
1. นายบุญเลี้ยง  จอดนอก
2. นายณัฐวุฒิ  บุญยรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 1. เด็กชายธีรุตม์  มาโนชน์ภิรมย์
2. เด็กชายศรราม  จันทร์บุตร
 
1. นายอำมาตย์  จันทร์ศรีสุคต
2. นายธีระ  ศรีพันดอน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  ช่วยค้ำชู
2. เด็กชายนพรุต  ทะวะรีย์
 
1. นายอำมาตย์  จันทร์ศรีสุคต
2. นายธีระ  ศรีพันดอน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  งามชมภู
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ชาติโสม
 
1. นายสมปอง  ต้นยวด
2. นายธนกร  พลศิลป์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กชายบริราช  ภูเหลาเงิน
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  นอลา
 
1. นางรัศมี  กุลศรี
2. นายสายัณห์  ไชยสุรินทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กชายธนพล  เมืองเหลา
2. เด็กชายปานเทพ  อดทน
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางสุนารี  พนมศักดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กชายนพรัตน์  ราโพธิ์
2. เด็กชายนฤสรณ์  มงคลคำซาว
 
1. นางสุวคนธ์  สิงห์คราม
2. นายสายัณห์  ไชยสุรินทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กหญิงกฤติยาพรรณ  ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ผมอินทร์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หาระคุณ
4. เด็กหญิงสุจิตรา  คำกอง
5. เด็กหญิงแดง  คุนเดสก์
 
1. นางนงนุช  สุสุวรรณ
2. นางสาวละมัย  ผมอินทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงตวงรัก  นวลมัย
2. เด็กหญิงปาวิณา  ศิริเพชร์
3. เด็กหญิงภัธลดา  เตณวงศ์
4. เด็กหญิงยอดฟ้า  ผาจวง
5. เด็กหญิงหดิรัตน์  นาฬิกุล
 
1. นางอุไรวรรณ  แสงผล
2. นางวิภาวดี  บุญเพ็ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. นางสาวพรพิมล  ยาตาล
2. เด็กหญิงรันตรี  หว่านเครือ
3. นางสาวสาวิตรี  พรหมดิษฐ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  สีดาเพีย
5. เด็กหญิงเกตมณี  อาสนา
 
1. นางสาวละมัย  ผมอินทร์
2. นางสาวพาทินี  อุไร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สีดาคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดวิเวก
3. เด็กหญิงประภาวี  วรรณดี
4. เด็กหญิงพิมาลา  ทิพกุล
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ขุรีดี
 
1. นางประยงค์  งามจิตร
2. นางสาวสุภิญญา  สุภากรณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงชญาดา  ศรีลาวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พุทธสอน
3. เด็กหญิงหยกฟ้า  คัมภ์บุญยอ
4. เด็กหญิงอัครภา  ทองพิสิฐสมบัติ
5. เด็กหญิงโซย่า  อาลีฮาเหม็ด
 
1. นางนันทิรา  อุปโลภาส
2. นางดรุณี  โพธิ์ชัยแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 1. เด็กหญิงธนพร  สุพรรณโมก
2. เด็กหญิงนันทิกา  สุดโท
3. นางสาวประภัสสร  น้อยมะลิวัน
4. เด็กหญิงสุจินดา   บุญวิเศษ
5. เด็กหญิงสุภาพร  พลดงนอด
 
1. นางบุษบา  แสงลี
2. นางสาวพัชรินทร์  เจริญสวัสดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลื่อม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สิมมา
2. เด็กชายธีรเทพ  แต้มกลาง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ดาบุตร
4. เด็กหญิงวรรณิดา  กระเป๋าทอง
5. เด็กชายวิชิต  มีสุวรรณ
 
1. นางวัชราภรณ์  หลักชัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทิพย์ศรี
2. เด็กชายปฏิภาณ  ธนูนิล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สีดาห้าว
4. เด็กหญิงวัลนิกา  ประทุมชัย
5. เด็กหญิงอรอนงค์  สิงห์นิกร
 
1. นางพิศวาส  อมรสิน
2. นางลักษิกา  บุญโนนแต้
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงไทย
2. เด็กหญิงกรพิณ  ทุมสิงห์
3. เด็กชายกอบชัย  พันศรี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนโคตร
5. เด็กหญิงกัลยา  ปังคะบุตร
6. เด็กหญิงจิราพร  อินทฤชัย
7. เด็กหญิงชนิตา  ปังคะบุตร
8. เด็กชายชัยธวัช  ทองเพ็ญ
9. เด็กชายชาญพิชัย  ปังคะบุตร
10. เด็กหญิงพัชราภา  ทองเพ็ญ
11. เด็กชายภาณุพงษ์  บุตรสุรินทร์
12. เด็กชายสิทธิชัย  หอมเหลือ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญยศรี
14. เด็กชายอิทธิชัย  รามฤทธิ์
15. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองเพ็ญ
16. เด็กชายไชยวัฒน์  พันศรี
 
1. นายเสรี  นิลผาย
2. นางสำรอง  พันศรี
3. นางปริชาติ  ปังคะบุตร
4. นางศุภิสรา  ไชยเสริม
5. นางสาวเหมือนฝัน  ยะแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ราชานุวัตร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   สมบูรณ์
3. เด็กชายจักรพงษ์  จำปาฤทธิ์
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาแจ้ง
5. เด็กชายทวีพงศ์   ยางสุด
6. เด็กหญิงนภัชประภา  ฤทธิ์ไธสงค์
7. เด็กหญิงนิรชา   เสมสุข
8. เด็กชายพีรภัทร  ยางขันธ์
9. เด็กหญิงยุพารัตน์   ชาวสุรินทร์
10. เด็กหญิงรสินทรา   พุทธโคตร
11. เด็กชายระพีพัฒน์  เหล่าป้อม
12. เด็กหญิงวนิดา  พลไกร
13. เด็กชายวรเมธ   กาญจนเตมี
14. เด็กชายวัยวุฒิ  กะโยดม
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมบูรณ์
16. เด็กชายศุภกิจ   นามวงษ์
17. เด็กชายสมิตร  นรสีหา
18. เด็กหญิงสุภาสินี  เหล่าที
19. เด็กชายอติชาต   พลไกร
20. เด็กหญิงเบญญาภา  หารคุโน
 
1. นางจารุวรรณ์  ศรีสร้างคอม
2. นายพิชัย  แก้วเมือง
3. นางวรรณารัตน์  ละอองเอกกุลภัค
4. นางบุญเพ็ง  พลเทพ
5. นางสาวปวีนา  เหล่าลาด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาวกล้า
 
1. นางภาวนา  สินนอก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงเอมนภา  ปัญญาทอง
 
1. นางสุภาพร  ปิ่นแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงสมฤดี  พังกุล
 
1. นางรัตนา  สิงหาศิลป์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ชัยลา
2. เด็กชายสิทธิพล  แสนไชยยา
 
1. นางเกยูร  เป้าชัยภูมิ
2. นางวนิดา  แก่นนาคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ป้องสูงเนิน
2. เด็กชายพีรวิช  โพธิ์สืบ
 
1. นางเกยูร  เป้าชัยภูมิ
2. นางณัฏฐิณี  พาพินิจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญโยธา
2. นายสมปราชญ์  สุภะดี
 
1. นางภาณุมาศ  หลิมวานิช
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาสมใจ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงนลินรัตน์  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงปัณฑา  ศรีดวงจันทร์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  บัวผัน
6. เด็กหญิงวราพรรณ  พรมแสง
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  คำภูแสน
8. เด็กหญิงเกวลิน  เรียบร้อย
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาเมืองรักษ์
10. เด็กหญิงเมธาวี  ศิริเวช
 
1. นางวิไลลักษณ์  ประเสริฐโส
2. นางพิมพ์หทัย  ธาตุดี
3. นางวนิดา  หาญตระกูล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิง วิวรรณา   อ่อนควร
2. เด็กหญิงกนกอร   คำจองจันทร์
3. เด็กหญิงกัลยากร   ภูมราดี
4. เด็กชายถิรดา   จันเดียว
5. เด็กชายนิรวิทย์   คำมะคุณ
6. เด็กหญิงปาณิศา   นวนสุข
7. เด็กหญิงปิ่นทอง   ผาลี
8. เด็กหญิงปิ่นแก้ว   ผาลี
9. เด็กหญิงพัชรพร   ศรีสว่าง
10. เด็กหญิงพิชญา   พลชารี
11. เด็กหญิงมาริสา   สิยานันท์
12. เด็กหญิงระวิวรรณ   สุขสบาย
13. เด็กหญิงศศิธร   อ่อนตาจันทร์
14. เด็กชายอนวัช   เปสูงเนิน
15. เด็กหญิงอมรลักษณ์   คำมะคุณ
 
1. นางวนิดา   ภูสง่า
2. นางเพียงจันทร์  จันดี
3. นางสาวอิสรา   กองจันทร์ดี
4. นางสาวนันทิดา   สิทธิกรณ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปทุมรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  มณีวงศ์
3. เด็กหญิงจันทกานต์  คำคูณเมือง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริสุทธา
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วีไชย
6. เด็กหญิงยลดา  ทองอ้ม
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  เพ็ชรเวียง
8. เด็กหญิงรุจิรา  คมกล้า
9. เด็กหญิงวิภาพร  หลวงจันทร์
10. เด็กหญิงสุทัตตา  โฮมชัยวงศ์
11. เด็กหญิงสุนิศา  พันศรีดา
12. เด็กหญิงอรปรียา  กฤษคม
13. เด็กหญิงเจนจิรา  เดชเกตุ
14. เด็กหญิงเบญญาภา  ผาจ้ำ
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สีลาศรี
 
1. นายสุดใจ  วิบูลย์กุล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายภรตวรรษ  ทานะ
2. เด็กชายศุภวิชญ  กิจเจริญ
 
1. นายกษิณ  ตอนเหนือ
2. นางระพีพร  อริยะภานุรัตน์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. นางสาวรัชนีกร  กองกาล
2. นางสาววราภรณ์  หล้าวิชัย
 
1. นายอิสระ  วงษ์ดี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงยลลดา  อินอิ่ม
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงอริศรา  โยชน์สุวรรณ
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พังกุล
 
1. นายปกรณ์  สมบูรณ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลา 1. เด็กหญิงพัชนิฎา  ทองโคตร
 
1. นางสาวดวงใจ  วรรณกุล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กชายศรายุทธ  มุกดาม่วง
 
1. นายอาคม  นุ้ยห้วยแก้ว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. นางสาวณัฐพร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายวีรวัฒน์   พาณิชพันธุ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ชมภูธร
 
1. นายสุริยา  ก้านคำ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัจฉิมบุตร
 
1. นายปกรณ์  สมบูรณ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 1. เด็กหญิงนันทพร  ชานันโท
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ขันแก้ว
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ชานันโท
2. นายวีระวิทย์  วานิชชัง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยางวิเศษ
2. เด็กหญิงนุชนาฏ  มีเพียร
 
1. นางฉวีวรรณ  มั่งมูล
2. นางนิตยา  ศรีวิพันธุ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1. เด็กหญิงประกายพรรณ  คนฉลาด
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แคนดา
 
1. นายมงคลชัย  ยางชุม
2. นางนิตยา  ศรีวิพันธุ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กชายฐนะวัฒน์  ผิวเหลือง
 
1. นายปกรณ์  สมบูรณ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  นานาวัน
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนประกอบ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  สังขวิเทียม
 
1. นางผ่องพรรณ  หีบแก้ว
2. นางชูจิต  ประดิษฐ์ด้วง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวงไพร
2. เด็กชายญาณพัฒน์  แสงภา
3. เด็กหญิงถิรดา  ยิดไทยสงค์
 
1. นางนิจพร  ศรีซุย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กชายดนุพล  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายศุภกร  ชนูนันท์
3. เด็กชายสุรชาติ  รัตนเทพ
 
1. นายอาคม  นุ้ยห้วยแก้ว
2. นางเจียงลม  โฉมหาญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 1. เด็กหญิงนริศรา  รวมธรรม
 
1. นายถวัลย์  จันทะพาหะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. นายกิติพงษ์  บุญมาคลี่
 
1. นางอภิญญา  ประวัตรวโรดม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 1. เด็กชายอนันตชัย  ขันตี
 
1. นายถวัลย์  จันทะพาหะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เหมุทัย
 
1. นางสาวคนุกานต์  พึ่งพา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 1. เด็กหญิงพัชรา  ชาปากดี
 
1. นายวัชรพงษ์  สารีบุตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กหญิงอมลมณี  พนาลัย
 
1. นางยามดี  บุญเรือง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงอรษา  ขันรักษา
 
1. นายสัญญา  วิชากุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทรา
 
1. นายเทวฤทธิ์  งวดชัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงขิมทอง  แก้วชิน
 
1. นายสัญญา  วิชากุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงจรรยพร  ราชบัณฑิต
 
1. นางกนกพชร  แสงอ่อน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  มั่นจิตร
 
1. นายสัญญา  วิชากุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บำรุงภักดิ์
 
1. นายมนตรี   แจ่มศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 1. เด็กหญิงอรณา  พงษ์นิล
 
1. นายอาคม  น้อยมนตรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 1. เด็กหญิงอวิณา  สุขวงศ์
 
1. นายอำนาจ  มุ่งสวัสดิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. นายอภิชาติ  ศรีรักษา
 
1. นางอุทัยวรรณ  คุ้มห้างสูง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมบุตร
 
1. นายศรีอุดร  อุปโคตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. เด็กหญิงอัยลดา  ขำเดช
 
1. นายศรีอุดร  อุปโคตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงกุสุมา  พรมศาลา
2. เด็กหญิงจรรยพร  ราชบัณฑิต
3. เด็กชายนรินทรธิเบศร์  ยงยืน
4. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทรา
5. เด็กหญิงรักษิณา  ชาดวง
6. เด็กหญิงวาสนา  เวชจรัส
7. เด็กชายศรีธนนท์ชัย  โสดาดี
8. เด็กหญิงสุชานี  เทียมทะนงค์
9. เด็กชายสุนันท์  พรมศาลา
 
1. นางกนกพชร  แสงอ่อน
2. นายเทวฤทธิ์  งวดชัย
3. นายจตุพล  สุขเจริญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  บุญมาคลี่
2. เด็กหญิงจิดารัตน์  จันดาเบ้า
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชากุทน
4. เด็กชายปฏิภาน  ภาษีอินทร์
5. เด็กหญิงปรินดา  คำสี
6. เด็กหญิงรัตติกาล  เบ้าหล่อเพชร
7. เด็กหญิงริลณี  แพทย์จันลา
8. เด็กหญิงสุฎาพร  แสนขุรัง
9. เด็กชายอนุวัฒน์  มีอาษา
10. เด็กชายอภิชาต  ศรีรักษา
11. เด็กหญิงอรปวีณา  ศรีพรหมทัต
12. เด็กชายอรรถพล  โพธิ์ทา
13. เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็งศรี
14. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พันธุ์หลวง
15. เด็กหญิงโยธิกา  บุญเรือง
 
1. นางรัชนี  จันทพันธ์
2. นางอุทัยวรรณ  คุ้มห้างสูง
3. นางอภิญญา  ประวัตรวโรดม
4. นายรณกฤต  สุระอุดร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 1. เด็กชายขจรพล  ไตรพัฒน์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มะโนแสง
3. เด็กชายดนุสรณ์  แดงสีอ่อน
4. เด็กชายธนกฤณ์  วามะลุน
5. เด็กชายธนนนท์  บัวสอน
6. เด็กหญิงนันธิดา  โคตตะฮุย
7. เด็กชายบรรพต  แสนบุตร
8. เด็กหญิงปัทมาวรรณ์  ชวนประกอบ
9. เด็กหญิงพรรณรสา  สนองผัน
10. เด็กหญิงภัคมณี  สกุลเกษมถาวร
11. เด็กหญิงวิภาพร  ศิลารัตน์
12. เด็กชายสราวุฒิ  สาทน
13. เด็กชายอนุชาติ  บึงบุญยืน
14. เด็กชายอภิรักษ์  หลักบ้านตาด
15. เด็กชายอภิลักษณ์  ประสงค์สุข
16. เด็กหญิงอรทัย  อันมา
17. เด็กชายอิศรา  สารศรี
18. เด็กชายเกริกพล  จันทวงษ์
19. เด็กหญิงแพรวา  พรานประเสริฐ
20. เด็กชายไมตรีเดช  กิตติราช
 
1. นางเยาวลักษณ์  สุวรรณมณี
2. นางอรนันท์  มาละอินทร์
3. นางยุพา  เนื่องบุรีรัมย์
4. นางเครือวัลย์  ชัยลี
5. นางศุภลักษณ์  วงษ์ชาญศรี
6. นางสาวนวลฉวี  ดวงปัญญา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  กรมวงศ์
2. เด็กหญิงกัญชญาณ์  ถีวุฒตา
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สถิตโพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  เจริญชัยรัตนะ
5. เด็กหญิงฉันหทัย  โสภา
6. เด็กชายชนาธิป  อำนวย
7. เด็กชายชัชชัย  รักษาภักดี
8. เด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์ชูเชิดกุล
9. เด็กหญิงญาณิศา  ภารเวช
10. เด็กหญิงฐมณีย์  ฤกษ์สันทัด
11. เด็กหญิงฐิติชญา  อึ้งเจริญ
12. เด็กหญิงฑิตยา  ปรีชา
13. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ถำวาปี
14. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมแสงใส
15. เด็กหญิงทิพอาภา  ลพมณี
16. เด็กชายธนพล  พบวงษ์ษา
17. เด็กหญิงธัญชนก  จันทน์วัฒนวงษ์
18. เด็กหญิงธัญวลัย  บุญเมือง
19. เด็กชายนฤนาท  ขนันไทย
20. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนกัญญา
21. เด็กหญิงนามิดา  อิ้งทอง
22. เด็กหญิงบุณยนุช  สถิตย์
23. เด็กหญิงประภาพร  สารสังข์
24. เด็กชายปวริศร์  แสงเลิศ
25. เด็กชายปัณณทัต  จันทน์วัฒนวงษ์
26. เด็กชายปัณณวัฒน์  สิมสวน
27. เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยขันธุ์
28. เด็กชายภูมิณรงค์  วงษ์กอง
29. เด็กชายมณธิวัตร  กันหา
30. เด็กหญิงมลุลี  สองศรี
31. เด็กหญิงลัลน์ลาวดี  อาบสุวรรณ
32. เด็กชายวรโชติ  วังชัยสุนทร
33. เด็กชายสรวิศ  นิมิตรวงศ์กุล
34. เด็กหญิงสุพิชชา  เชิญสันติกุล
35. เด็กหญิงอินทิรา  อุ่นไธสง
36. เด็กหญิงเกตน์สิรี  โขพิมพ์
37. เด็กชายเจนณรงค์  วงศ์เชียงเพ็ง
 
1. นายสุรศักดิ์  โสดาชู
2. นางสาวสุกัญญา  รอดราคี
3. นางสาวสุรีย์พร  สุวรรณพงษ์
4. นายอภิศิษฏ์  เสน่ห์วงศ์
5. นางสาวพรพรรณ  ผาตินาวิน
6. นางสาวจิราภรณ์  บัวนาค
7. นางสาวรสสุคนธ์  อุดม
8. นายอนุวัฒน์  หลักหนองบุ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. นายจิรวัฒน์   ผาระสิทธิ์
2. นายวุฒิพงษ์   พิศกุล
3. นายศุภชัย  อินโสภา
4. นางสาวสิริยากร  ผมเงิน
5. นายสุรภัทร์  งอกบุ้งคล้า
6. นายสุริยันต์  วิเศษศรี
 
1. นางสาวพรพิมล  พันธ์ฆ้อง
2. นางฐิติยกาญจน์  ปัสสาพันธ์
3. นางสาวผกามาศ  พลประถม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายสุทธิชัย  กำจัดภัย
 
1. นางอุบล  บุญสวัสดิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. นางสาววนิดา  ตะวงษ์
 
1. นายจรัส  นาสว่าง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แดงชาตรี
 
1. นายสมควร  แก่นนาคำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กหญิงจันทิมา   ทิมุลนีย์
 
1. นางจันทกานต์   สวัสดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 1. เด็กชายวีรเทพ  พลศรี
 
1. นายกฤษฎินทร์  พรหมถาวร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กหญิงสุธีธิดา   พละคลัง
 
1. นางจันทกานต์    สวัสดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กชายอนุสรณ์  มีสิทธิ์
 
1. นางพิสมัย  ไชยเชียงพิณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงอินธิรา  วงษาบุตร
 
1. นางณัชชา  โคตรน้ำเนาว์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 1. เด็กชายณัฐกร   เวชเคน
 
1. นายธานินทร์   บูรณะสันติ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงณัฐพร  แนวต้น
 
1. นางดอกไม้  อดัมสัน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบานหนองแซงสร้อย 1. เด็กชายพิศาล  ทาสีดำ
 
1. นางวงเดือน  ทองมา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. นางสาววนิดา  ตะวงษ์
 
1. นายจรัส  นาสว่าง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. นายวุฒิพงษ์  พิศกุล
 
1. นางสาวพรพิมล  พันธ์ฆ้อง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. นางสาวทิพย์พรรมณี  ใสสะอาด
 
1. นางกัณทิมา  ดวงเพชรแสง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายธีระพันธ์  ศรีสาวแห่
 
1. นายสุข  สารีโท
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กหญิงสุธีธิดา   พละคลัง
 
1. นางจันทกานต์    สวัสดี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กหญิงกนกพร  พันนาดอน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หล่องบุตรศรี
4. เด็กหญิงกิติยากร  นระพิมพ์
5. เด็กชายจันทเสน  วรรณพราหมณ์
6. เด็กชายจิระศักดิ์  ลีกุล
7. เด็กชายณภัทร  พาพันธ์
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  ผลจันทร์
9. เด็กหญิงดรุณี  อุตรักษ์
10. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พฤกษตาล
11. เด็กชายธนวัฒน์  เครือเนตร
12. เด็กชายธีรภัทร  ศิริอุบล
13. เด็กหญิงพรทิพย์  โนนทิง
14. เด็กหญิงพรยดา  เลื่ยมพล
15. เด็กหญิงพิรดา  มันสีพรม
16. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรมโพธิ์
17. เด็กชายมลเทียร  แสนศรีละ
18. เด็กชายวรากร  ภูนุภา
19. เด็กหญิงวศินี  ใจปิติ
20. เด็กชายวัฒนชัย  คำคุณเมือง
21. เด็กชายวันชัย  พิมพ์คำ
22. เด็กชายศุภกิจ  คงขจร
23. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรประสิทธิ์
24. เด็กหญิงสิริกร  เจียมคลัง
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  หล่อนจำปา
26. เด็กชายสุดใจ  พงษ์ประเทศ
27. เด็กชายสุทธินันท์  เอี่ยมเวียง
28. เด็กหญิงสุนิสา  เศษแสนโมก
29. เด็กหญิงสุวิมล  วรรณจิต
30. เด็กหญิงสใบพร  เกียระวาปี
31. เด็กหญิงอารญาพร  อ่อนฤกษ์
32. เด็กหญิงอาริยา  ด้วงนาม
33. เด็กหญิงอาริยา  ผาริโน
34. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์สีชา
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจเร็ว
 
1. นางศุภญามนต์  อัครพรอดิพัท
2. นางดวงใจ  สุระทัด
3. นางภัสสร  ทรงวุฒิไกร
4. นายเชิดชัย  จิตนอก
5. นางสุภาวดี  แก้วแก่น
6. นางนภาพร  พูลสุทธิ์
7. นางสุมุทิตา  โตสุข
8. นางรินทร์ปภัส  มงคลวัจน์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยา  หอมทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงกุลธิญา  ไผ่เฟื้อย
3. เด็กหญิงจิราพร  ชื่นใจ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญประคม
5. เด็กชายดนุพร  มูลตรี
6. เด็กชายธนพล  มะโหรี
7. เด็กชายนพัสกร  ทวีจันทร์
8. เด็กหญิงนิศรา  เหง้าพรหมมินทร์
9. เด็กชายศิริศักดิ์  รักษางาม
 
1. นางนภาพร  เหล่าโพธิ์ชัย
2. นางจรัสลักษณ์  ภรณัฐวัฒน์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วเวียง
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ฆะระบุตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  จิตต์โม้มา
4. เด็กชายมหาสมุทร  โคตรรวิทย์
5. เด็กชายวิทธิวัฒน์  สมสนุก
6. เด็กหญิงสมฤทัย  โคธิเสน
7. เด็กหญิงสุวนันท์  กลิ่นโนนกอก
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  โพธิชัยรัตน์
 
1. นางทิพย์ทุมพร  นันทวิจิตร
2. นางยุพาพร  สร้อยสวิง
3. นางนิตยา  น้อยมลิวัลย์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮวิทยา 1. เด็กหญิงธิติมา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีโยธา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  สีหอมชัย
4. เด็กหญิงศศิธร  โยธากุล
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แข็งธัญกิจ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่อึ้ง
 
1. นางลำใย  ศรีมงคล
2. นางสาวธนกร  เบ้าทอง
3. นางกุลธิดารัตน์  ทองเทียม
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  เหล่า
2. เด็กหญิงจิดาภา  มูลดามาตร
3. เด็กหญิงปนัสยา  จันดาเป้า
4. เด็กหญิงปิติพร  คำริแง
5. เด็กหญิงสรวงสุดา  สรวงศิริ
6. เด็กหญิงสุณัฏฐา  คำภา
 
1. นางสาวปณิดา  อึ้งสกุล
2. นางบุษกร  ประวะโข
3. นางสาววราพร  บุญร่วม
4. นางสาวณัฐนิตย์  นิมนะพัชร
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. นางสาวนุชนาท  ขวัญทอง
2. นางสาวนุชบา  สมสล้าง
3. นางสาววรรณภา  บิดาศรี
4. นางสาวสุกานดา  กาฬพันธ์
5. นางสาวอริยา  ปานสว่าง
6. นางสาวเจนจิรา  บุตรสารี
 
1. นางกัญญา  ตัณศิลา
2. นายพงษ์พัฒน์   ธัญเฉลิม
3. นางสาววัชรี  กล้าหาญ
4. นางขนิษฐา  บุพิ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  เหล่า
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชมชัยรัตน์
3. เด็กหญิงจิดาภา  มูลดามาตร
4. เด็กหญิงปนัสยา  จันดาเป้า
5. เด็กหญิงปิติพร  คำริแง
6. เด็กหญิงสรวงสุดา  สรวงศิริ
7. เด็กหญิงสุณัฏฐา  คำภา
 
1. นางสาวปณิดา  อึ้งสกุล
2. นางบุษกร  ประวะโข
3. นางสาววราพร  บุญร่วม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงกรรธิมา  หิตะคุณ
2. เด็กชายกัณตชาติ  ธานีกุล
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงห์สีดา
4. เด็กหญิงฐิติพร  สุพรรณ
5. เด็กหญิงณริศรา  ขุนคำ
6. เด็กชายธวัชชัย  สมันวงศ์
7. นายพัฒวุฒิ  การะเพ็ชร
8. นายภาคภูมิ  แก้ววันนา
9. เด็กชายภูวดล  พันมหา
10. เด็กชายศรประจักษ์  หินอ่อน
11. เด็กหญิงศราภรณ์  ศิลาชัย
12. เด็กหญิงศรุตา  พลสมัคร
13. เด็กหญิงศศิภา  ดูวิเศษ
14. เด็กหญิงสร้อยสุดา  อนุเวช
15. เด็กหญิงสิริรัตน์  คชฤทธิ์
16. เด็กหญิงสุพัตรา  สาระสุข
 
1. นางสุรัตยา   สาคมิตร
2. นางพรรณงาม  เกษตรเอี่ยม
3. นางสุวคนธ์  ศรีวิไล
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เหล่าแสน
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  โถปาคำ
3. เด็กชายณัฐพง  ทิพวัจนา
4. เด็กชายณัฐพล  สุภาพพงษ์
5. เด็กหญิงธนภรณ์  จงสูงเนิน
6. เด็กหญิงนิโลบล  วาสโสหา
7. เด็กหญิงพิยดา  โลมาอินทร์
8. เด็กชายรัตนชัย  สุขสมบูรณ์
9. เด็กหญิงรุจิรา  ใหญ่คำโพด
10. เด็กหญิงลลิดา  น้อยหลุบเล่า
11. เด็กหญิงศศิธร  อินทะขีณี
12. เด็กชายศุภกิจ  เศษรักษา
13. เด็กหญิงสุพัตรา  จันน้อย
14. เด็กหญิงสุภาดา  คำมุกชิก
15. เด็กหญิงอรทัย  ภูวันนา
16. เด็กหญิงอินทิรา  สมอคำ
 
1. นางชะนัญญา  พละพงษ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1. เด็กชายภาคภูมิ  อินทวิเศษ
2. เด็กชายวีรภัทร  ม่านสนิท
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คันทะเสน
4. เด็กชายสุรศักดิ์  วิชัย
5. เด็กชายอดิศร  แก้วก่อง
 
1. นางบุญชู  แก้วแก่น
2. นางปาลิตา  พรมมินทร์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ศศินันท์คำพุฒิ
 
1. นางจิราภรณ์  รัตนเจริญธรรม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงลลิตา  ทวีโชคถาวรสกุล
 
1. นางสว่างศรี  บุญประสิทธิ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กหญิงนีนี  วิน
 
1. นางพิสมัย  ไชยเชียงพิณ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายมาลคอล์ม  ธงชัย แม็คมอร์ริส
 
1. นายธวัช  สะเทิงรัม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงกชกร  สุวรรณไตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บวรดิเรกลาภ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจริยา  แก้วแก่น
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เถื่อนโทสาร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  ภูกองชัย
 
1. นางสาวประไพพร  จันทนาม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. นางสาวสุธิตา  ยางสุด
 
1. นางสาวพรพิมล  พันธ์ฆ้อง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงธนพร   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวอนุมาศ   เพียเทพ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮวิทยา 1. เด็กหญิงนรากร  ทองมี
 
1. นางสาวปัญจพร  วังคำแหง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสขำ
2. เด็กชายธีระพนธ์  ธุระพระ
3. เด็กชายธีระเดช  บุตรแก้ว
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  ด่าระหาร
5. เด็กหญิงศิริญากร  บุญสะอาด
 
1. นางสาวประกายแก้ว  แก้วชิน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 1. เด็กชายอนุชาติ  บึงบุญยืน
 
1. นางเยาวลักษณ์  สุวรรณมณี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 1. เด็กชายคณิสร  อินทะชุบ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ผาจ้ำ
 
1. นายฉัตรชัย   ทองเจริญ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงชนาภัทร  อินทรเพชร
2. เด็กหญิงสุชาดา  กุลณาพิมพ์
 
1. นางฉวีวรรณ  สุรเสรีวงษ์
2. นางสาวเก็จกาญจน์  พิเคราะห์งาม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกมลทรรศน์  ละราคี
2. เด็กชายจตุพงศ์  ผ่านแสนเสาร์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  งามลา
4. เด็กชายธนวัฒน์   บุญฤทธิ์
5. เด็กชายนันทวัฒน์  จันพรมมา
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  โคตรสีทา
 
1. นายชาญชัย  ชาวหลุ่ม
2. นางแสงวร  สุขประเสริฐ
3. นายเดือน  ลุมภักดิ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงจิตตรา  ธานี
2. เด็กหญิงฐิติมา  วงศ์คำจันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์แดง
4. เด็กหญิงนวนันท์  นาคีไฟ
5. เด็กหญิงปวีณา  มอโท
6. เด็กหญิงวรนุช  บุตรราช
 
1. นายสาคร  ด้วงสะดี
2. นายชาตรี  สังฆศรี
3. นางสุภาภรณ์  โพธิ์บาย
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 1. เด็กชายจักริน  เชยสำโรง
2. เด็กชายณัฐนันท์  ทำนาเมือง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะไชยา
4. เด็กชายธงชัย  จันทิชู
5. เด็กชายนนทวัฒน์  แทนหาญ
6. เด็กชายนรินทร์  สมตัว
7. เด็กชายลิขิต  ศรีสาลาแสง
8. เด็กชายวิฑูรย์  หนูทอง
 
1. นายวิเชียร  กุลชัย
2. นายสุพรรณ  สุขรมย์
3. นางศรีสุดา  กุลชัย
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อินวัง
2. เด็กชายดนุพร  ครองบัวบาน
3. เด็กหญิงนีนี  วิน
4. เด็กหญิงรัศมี  วงษ์ศรีดา
5. เด็กชายวีรยุทธ  อุดมสุข
6. เด็กหญิงศิรดา  ต้นสียา
7. เด็กหญิงสิริยากร  เชื้อโท
8. เด็กหญิงอังคณา  ชาวตระการ
9. เด็กหญิงอารียา  โนนทิง
10. เด็กหญิงแสงเดือน  ศรีสุธรรม
 
1. นายไพฑูรย์  พูลสุทธิ์
2. นางวชิราภรณ์  พิมพ์ศรี
3. นางพิสมัย  ไชยเชียงพิณ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชื่นชม
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ชาวชายโขง
3. เด็กหญิงญาดาณา  คาดบัว
4. เด็กหญิงณภัทรารัตน์  โมรา
5. เด็กหญิงธัญชนก  พลนารี
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไชยคำหาญ
7. เด็กหญิงภควดี  พลทะศรี
8. เด็กหญิงรุจิดา  ท้าวพา
9. เด็กหญิงรุจิษยา  ธารามาศ
10. เด็กหญิงอภัสรา  หอมหวล
 
1. นางฉวีวรรณ  ชาวชายโขง
2. นางปรัชพร  ศิริเขตร์
3. นางภาวนา  สินนอก
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุตรราช
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อ้วนทอง
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  จันทะคัด
 
1. นางแว่นทิพย์  พรมทอง
2. นางจงกลณี  ไชยเรศ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงม 1. เด็กหญิงชมพู่  พันธศรี
2. เด็กหญิงพณัฐดา  คำไฮ
3. เด็กหญิงพรรณี  สีม่วงงาม
 
1. นางสาวอภิญญา  ชูคันหอม
2. นางสาวพนิดา  ทำสุนา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กหญิงธัญสุดา  แก้วที
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ศรีนวลเล็ก
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีมืด
 
1. นางสาวรวิพร  จันทะดวง
2. นางสาววลีพร  หมื่นวงศ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. นายคุณานนต์  ต้นสียา
2. นางสาวพิมพ์นภา  ผิวขวาเรือง
3. นางสาวภาวิณี  สิงคลีบับภา
 
1. นางคำตัน  นาสว่าง
2. นางอณุตรา  บูรพารัตน์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1. เด็กหญิงนิพาดา  สาระขัน
2. เด็กหญิงมาลิซซ่า  เฟย์ มูดดี้
 
1. นางสาวกัลยาณี  พันธ์สีดา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ศรีคูเมือง
2. นายพุฒิพงษ์  สุริราช
 
1. นางสาวทัศนีย์  บำรุงภักดี
2. นางสาววัชรี  กล้าหาญ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์สถิต
2. เด็กหญิงเกวลิน  หายโศก
 
1. นายบุญจันทร์  นครเขตร
2. นายประสิทธิ์  ศิริพันธ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 1. เด็กชายการัณย์   สีหานนท์
2. เด็กหญิงพรรทิกา  จอมทอง
 
1. นางจิตรา  ไชยสงคราม
2. นางสุมาลี  พิมพ์บึง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 1. เด็กชายพงศ์พล  ไสสา
 
1. นายสุพัฒน์  ไชยสงคราม
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กชายธนาธิป  คำโพนงาม
 
1. นางวัชรินทร์  กงภูธร
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กชายสุขรินทร์  พลพันธุ์
 
1. นายไพฑูรย์  พูลสุทธิ์
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  เครือเนตร
 
1. นางดวงใจ  สุระทัด
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กชายอดิศร  หาดคำ
 
1. นางพิสมัย  ไชยเชียงพิณ
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงจรรยพร  ราชบัณฑิต
 
1. นายวิเชียร  แก้วบุญศรี
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 1. นางสาวธิดารัตน์   คำทะเนตร
 
1. นายวาที  อินทร์หาญ
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กชายอดิศร  เขาวงษ์
 
1. นายจตุพล  สุขเจริญ
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กชายปรีชา  ดาวเรือง
 
1. นางสุภาวดี  กองแก้ว
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ขันซ้าย
2. เด็กหญิงกานต์รวี  ภาทรัพย์เจริญ
3. นายกิตติมศักดิ์  นาคูวงษ์
4. นายณัฐพงษ์  เกษารัตน์
5. นายธีรศักดิ์  ช้อนกลาง
6. เด็กหญิงนาตยา  ทองไสย
7. เด็กหญิงนิรุศรา  ปะมาคะโม
8. นางสาวนุชนาท  ขวัญทอง
9. นางสาวนุชบา  สมสล้าง
10. เด็กชายปิยฉัตร  ขอมเมืองปักษ์
11. นายพงศธร  ชอบทางดี
12. เด็กชายพงศพัฒน์  วิทยาวงค์
13. เด็กหญิงพงษ์สพัฒน์  สีทาพรหม
14. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รามณี
15. นายพุฒิพงษ์  สุริราช
16. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำภาแสง
17. เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์พันธ์ไม้
18. นายราเชนทร์  แซ่เหลา
19. เด็กหญิงลลิตา  ศรีสวาท
20. เด็กหญิงวรรณภา  บิดาศรี
21. นายวรวิช  แก้วกนก
22. นายวีรภัทร  ชาญตะกั่ว
23. นายวีระพล  กลิ่นหอม
24. นายศุภชัย  ปาทา
25. นางสาวสุกานดา  กาฬพันธ์
26. นางสาวสุทธิดา  มาสุข
27. เด็กหญิงอริยา  ปานสว่าง
28. นายอโนทัย  โพธิ์ทา
29. นางสาวเจนจิรา  บุตรสารี
30. นายโชคทวี  ป้องศรี
 
1. นายชัยรัตน์  สินล้าน
2. นางกัญญา  ตัณศิลา
3. นายพงษ์พัฒน์   ธัญเฉลิม
4. นายเจษฎา  บพิตรสุวรรณ
5. นายสุบิน  น้อยบุดดี
6. นายวชิระ  มหิศนันท์
7. นายไพฑูรย์  แสนดี
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 1. เด็กชายกายสิทธิ์  สินไธสง
2. เด็กชายคณาธิป  มูลอาษา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  งอกทรัพย์
4. เด็กหญิงจิราภา  นักธรรม
5. เด็กชายจุลจักร์  จันทราพิทักษ์
6. เด็กหญิงชมชนก  ศิริชัย
7. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  ชาติวงศ์
8. เด็กชายทศพร  มูลอาษา
9. เด็กชายธนายุทธ  บุษราคัม
10. เด็กหญิงธิญาดา  ชำนาญจันทร์
11. เด็กหญิงนิรมล  เข็มสุข
12. เด็กหญิงน้ำฟ้า  สิทธิวงค์
13. เด็กชายบุษกร  บุษราคัม
14. เด็กหญิงพรสิตา  อะโหสิ
15. เด็กชายพัชรพร  ขุมดินพิทักษ์
16. เด็กชายพีรพล  ใจสัตย์
17. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจสัตย์
18. เด็กหญิงมินตรา  จง
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  เมืองแพน
20. เด็กชายวายุ  แก้วบุษผา
21. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  พันพินิจ
22. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ช่วงชิต
23. เด็กชายสุุทธิชัย  บุญคุ้ม
24. เด็กหญิงอธิตยา  วารี
25. เด็กหญิงอริสรา  บุษอำดา
26. เด็กชายเกรียงไกร  คำภา
27. เด็กหญิงเนตรชนก  วังกะวิง
28. เด็กหญิงเพชรลดา  มูลมนัส
29. เด็กชายไชยภพ  เนียมหนองตูม
 
1. นางสาวละมัย  สายแก้ว
2. นางวรางคณา  ด้วงกลาง
3. นางสาวณภัสวรรณ  ขวัญปาก
4. นายสุริยา  พันธ์พรหม
5. นางปวริสา  โลนุช
6. นางไพรินทร์  จันทโสภณ
7. นางนันทา  ทาศิริ
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โมรา
2. เด็กชายอาณาฆิน  อุ้มวงศ์
 
1. นายภัทรวีร์  แก้วแสงใส
 
163 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คณะวาปี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แทนหาร
 
1. นายอิทธิพล  สมพงษ์
2. นางรัชนีกร  คุณาพันธ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. นายกฤษดา  ไพเราะ
2. นางสาวจิราวรรณ  ยศจันทร์
3. นางสาวสุพัฒตรา  ธาตุไพบูลย์
 
1. นายวัชรินทร์  ประเสริฐสังข์
2. นางพรไพรินทร์  ผาจวง
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 1. เด็กชายทวีศักดิ์   กองแสน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สีสิงห์
 
1. นางณัฐชลี   สบายใจ
2. นายนาฎธิชัย  ศรีทัด
 
166 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 1. นายประชา  พันลำภักดิ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สาครเจริญ
 
1. นายศุภพงศ์  อินทฤาชัย
2. นายพยุงศักดิ์  ผาจวง
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1. เด็กหญิงพิชญาพร  จันทะภา
2. เด็กชายศักดา  กฤษคม
 
1. นายสิทธิ  แก้วรอด
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายศักดา  บุญพงษ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พงษ์ศิริ
 
1. นายภาณุเมศ  ชุมภูนท์
2. นางสาววิไลพร  มูลปลัด
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 1. เด็กหญิงอรัญญา  กุ้งแก้ว
2. เด็กหญิงเยาวพา   สานนท์
 
1. นางวรรณารัตน์  ละอองเอกกุลภัค
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กชายทศวรรษ  โพนหลวง
2. เด็กหญิงโสรติญา  รามฤทธิ์
 
1. นางสาวชญาภา  โพธิ์ศรี
2. นางอัมพร  ประเสริฐสังข์
 
171 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  เอาหานัด
2. เด็กชายอติชาติ  รัตนคุณ
 
1. นายวิรุฬห์  จุลนิล
2. นางกฤติยา  สาวงศ์นาม
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายนเรนฤทธิ์  สิมสีดา
2. เด็กชายยศพล  สุขอึ่ง
 
1. นายเจด็จ  ราชชมภูสาร
2. นายไพรินทร์  บุสภา
 
173 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กชายภานุพงษ์  เชิงกาญจน์
2. เด็กชายภูธเนศน์  อาวะดี
 
1. นางพรไพรินทร์  ผาจวง
2. นางกรรณิการ์  วงษ์คำด้วง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยเสริม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อุ้มบุญ
 
1. นางอนุรักษ์  นาเมืองรักษ์
2. นายนิโรจน์  นาเมืองรักษ์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 1. นายกฤษดา  เชยสำโรง
2. นายชาญวุฒิ  บุตรโคตร
3. เด็กชายอภิวิชญ์  สมแก้ว
 
1. นายสุพรรณ  สุขรมย์
2. นายอาทิตย์  แสนสะอาด
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึง 1. เด็กชายชาติวิทย์  พรมชาติ
2. เด็กชายภูธเนศ  ฉิมมาน้อย
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขาวขำ
 
1. นางอรุุณี  พิมพ์สวัสดิ์
2. นายธวัช  สมมี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. นายพงษ์ศิริ  พันธ์ชัย
2. เด็กชายวสันต์  จันทะบูรณ์
3. นายวัฒนา  จันทะพงษ์
 
1. นายพิชิต  มูลพลโน
2. นางบุญศรี  มูลพลโน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 1. เด็กหญิงทินัดดา  เชือกพรม
2. เด็กหญิงนริศรา  จันสวรรค์
3. เด็กหญิงพาฝัน  วิชัยหาญ
 
1. นางสาวเกศศิรินทร์  สิงห์จรรยา
2. นางสาวเบญจาริณี  เรณสุระ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กหญิงดารุณี  ชัยอามาตย์
2. เด็กหญิงศศิธร  หว่างเค็ง
3. เด็กหญิงอาทิตติญา  โยธี
 
1. นางนภาพร  ตันนารัตน์
2. นางวราภรณ์  ตาลอินทร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 1. เด็กหญิงณัฏฐมน   อันเสน
2. เด็กหญิงทิพปภา   ภาชะนะ
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์   ชูกระโทก
4. เด็กหญิงพิชญ์สิณี   วิเศษศรี
5. เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีตานาค
6. เด็กหญิงอาทิติยา   อินตะนัย
 
1. นางลัดดา  ศรีนา
2. นางพรทิพย์  อนันต์เจริญ
3. นางพงษ์ศิริ  มณีแสง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศาสตร์ทรัพย์
2. เด็กหญิงคณิตฐาร์  รักษาภักดี
3. เด็กหญิงรัศมี  ชัยโชติ
4. เด็กหญิงสุภาพร  ปรางทอง
5. เด็กหญิงอรสา  โนนเกษม
6. เด็กหญิงอัจฉรา  นามคันที
 
1. นางปุณิกา  เสริมรัมย์
2. นางระเบียบ  ใจพล
3. นางกรรณิการ์  ทองนำ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงนรากร  ค่ากลาง
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บุญนะที
3. เด็กหญิงสุชาดา  มั่งมูล
 
1. นางนิตยา  รีรมย์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 1. เด็กชายชัชพงษ์  แซ่จง
2. เด็กชายธนโชติ  มูลศรี
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์ชา
 
1. นางสมปอง  สาชนะสุพิน
2. นางลัดดาวัลย์  ชำนาญจันทร์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. นางสาวฉัตรทริกา  ทองมี
2. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์ทอง
3. นางสาวสุทธิดา  คำบุ
 
1. นางพิกุล  น้อยนรินทร์
2. นายสานิตย์  กงเพชร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรโคตร
2. เด็กหญิงประมวลศรี  พันธ์พิมพ์
3. เด็กหญิงอินทรชุอร  ชัยเทพ
 
1. นายวัลลภ  เสาะก่าน
2. นางเจียมจิตร  เสาะก่าน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลมัย
2. เด็กหญิงนริศรา  วงษ์พิมพ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สาสุนันท์
 
1. นางกรรณิกา  สาครเจริญ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 1. เด็กหญิงธารินันท์  โชติพินิจ
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  พลหาญ
3. เด็กชายวรรณวิช  มั่นสกุล
 
1. นางกรรณิการ์  แสนโพธิ์
2. นางคำกอง  สำราญจิตร
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงพิชามณธุ์  กว้างขวาง
2. เด็กหญิงสายฝน  ชูพรมวงศ์
3. เด็กหญิงอันดา  สียาคะบุตร
 
1. นางสมผิว  บุญศรีภิรัตน์
2. นางสมพิศ  ภักดืกุล
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงนิตยา  เหลาลา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุขวงค์
3. เด็กหญิงอัมพกา  บุตรแก้ว
 
1. นางราตรี  บงแก้ว
2. นางเจียมจิตร  เสาะก่าน
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงสุพรรณนา  น้อยตะริ
2. เด็กหญิงอภัสรา  ตากแดดหัวโทน
3. เด็กหญิงโชติกา  คำรอดแก้ว
 
1. นางประดับ  สิงหาโคตร
2. นางเสาวภา  ไชยบุบผา
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1. เด็กหญิงประภา  ราชชะ
2. เด็กหญิงวิลัลย์ยุพา  เริ่มศรี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาสาระ
 
1. นางฉวีญา  บุตรโพธิ์ศรี
2. นางสุมาลี  พลหงษ์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงธิดา  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงบัวชมพู  แสนเมืองชิน
3. เด็กหญิงพรวลัย  ป้องนู
 
1. นางสาวประนิษฐา  วรพุทธ
2. นางจุฬาลักษณ์  ศรีเสน
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทิพย์กลาง
2. เด็กหญิงประภาศิริ  สารีมาตย์
3. เด็กชายโกวิทย์  ดวงสอน
 
1. นางจิราวัฒน์  อินทรประเสริฐ
2. นางสาวรุ่งฤดี  เสพธรรม
 
194 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายวิทยา  บุญประกอบ
 
1. นางสาริศา  วารุกะกุล
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  เติมกายา
2. เด็กชายศิริมงคล  กิติราช
3. เด็กชายอภิวิชญ์  ทองกุล
 
1. นางวันวิสาข์  ชำนาญสาร
2. นางเปรมปรี  เกษหอม
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 1. เด็กหญิงนริศรา   แสงสุรินทร์
2. เด็กหญิงปุญญิสา   ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงโชติกา   รัตนปัญญา
 
1. นายบัญชา  ชวาลไชย
2. นางมุทิตา  ใจเก่ง
 
197 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยชนก  บัวภา
 
1. นางอนงนาฎ  ฮมแสน
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. เด็กชายจักรกฤษ  อุเทนทำ
 
1. นางสุภาพร  ชาวป่า
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงธนัชชา  รักษาวงศ์
 
1. นางอนุลักษณ์  วงศ์ไชย
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 1. เด็กชายทศวรรษ  นามวงษา
 
1. นางจามจุรี  กล้าทางถูก
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายศุภกร  ลีเอาะ
 
1. นายเรวัตร  ทิพยเลิศ
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงภัทรลดา  น้อยมนตรี
 
1. นางนฤมล  ตะภูเขียว
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงธัญญา  โตใหญ่
 
1. นางสาวชุติมน  สนทา
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอุดม 1. เด็กหญิงอัญชลี  สมบัติ
 
1. นางแสงจันทร์  หนองหารพิทักษ์
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สีมืด
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตาลหยง
3. เด็กหญิงแก้วตา  หล้าคอม
 
1. นางสาวรวิพร  จันทะดวง
2. นายวชิระ  กองสี
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 1. เด็กชายกฤตภาส  ศิลปักษา
2. เด็กชายทักษ์  พฤติสาร
3. เด็กหญิงศิรินาถ  สีโรจน์
 
1. นางนันทพร  บุตรธนู
2. นางสาวกัลยา  ผาจวง
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กชายชลนที  กิจขยัน
2. เด็กชายเจษฎา  คำเทพ
 
1. นางธนกร  พรมรัตน์
2. นางเจริญศรี  จันทศิลป์
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายดิษย์  รอดบุญมา
2. เด็กชายสหรัฐ  อินทร์หลวงดี
 
1. นางประยงค์  กลิ่นหอมอ่อน
2. นางบุญเพ็ง  อินลา
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 1. เด็กชายพลธวัฒน์  พากุล
2. เด็กชายแทนคุณ  ประเสริฐสังข์
 
1. นางชิดาวัลย์  ศรีกงพาน
2. นางสาววิชุดา  ติโทกุล
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายศรายุทธ  มาหลิน
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  โสดสิงห์
 
1. นางสมบูรณ์  วรรณใส
2. นายชุมพร  หล้าจางวาง
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธีรภัทร  นันทจันทร์
 
1. นางฐปรัตน์  ทองยัง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คชอินทร์
 
1. นางนฤมล  ตะภูเขียว
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กชายนัฐทชา  บุญทศ
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงศรี 1. เด็กชายต้นทอง  เบ้าทอง
 
1. นางละมุล  ศรีรักษา
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายธวัชชัย  ฝอยวารี
 
1. นางสาวชลดา  บุญสวัสดิ์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พันแสง
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พันแสง
3. เด็กหญิงนันทกานต์  ตุ้ยคำ
4. เด็กหญิงลัดดาพร  ศรีทาพุธ
5. เด็กหญิงวรดา  อินทร์เรืองสี
6. เด็กหญิงวาสนา  สาวงค์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงไชย
 
1. นางสาวอนัษฐยาพร  โวสงค์
2. นายสุรพล  ปานชนะพงษ์
3. นางสาววนิดา  ฉิมลี
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจิรานุช  สระขอนแก่น
 
1. นางอัญชนา  สิทธิภาณุนันท์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมศรี
 
1. นางเนาวรัตน์  นิลผาย
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. เด็กชายชวาล  ลามณี
 
1. นางสุภาพร  ชาวป่า
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงธนปัตติยา  กำริสุ
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 1. เด็กหญิงดวงใจ  มุ่งนา
 
1. นายธวัชชัย  เขิมขันธ์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 1. เด็กชายธนาคม  แสนณรงค์
 
1. นางโฉมบังอร  นนคำพันธ์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. นางสาวภัทราพร  ศรีวงษ์แผน
 
1. นางทัศนีย์   อินทกมลชัย
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อุ้ยหา
 
1. นายไพรัช  ประดิษฐ์ด้วง
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 1. เด็กหญิงดวงใจ  ใผ่เฟื้อย
2. เด็กหญิงปวีณา  สุขบุญเรือง
3. เด็กหญิงอรสา  เค้าไฮ
 
1. นางบุษบา  แสงลี
2. นางจิราภรณ์  ตรีวรเวทย์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายพรภวิทย์    วิชัยวงศ์
2. เด็กชายวราวุฒิ  ศรีสูงเนิน
3. เด็กชายศรายุทธ  ศรีสูงเนิน
 
1. นางจุไรรัตน์  ก้านคำ
2. นางสาวชลดา  บุญสวัสดิ์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงมัทนา  พลรักษา
2. เด็กหญิงวรรณภา  ช่อไธสง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ปูนกลาง
 
1. นางประดับ  สิงหาโคตร
2. นางทัศนีย์  อินทกมลชัย
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบาก 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปะสาวะนัง
2. เด็กชายมนตการ  แก้วเบญจา
3. เด็กชายรัตนพล  แกมใบ
 
1. นายแพง  โสภารักษ์
2. นางสาวหงษ์คำ  พ่อค้าช้าง
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชินวัฒน์  บรรเทา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อัฐสุวรรณ
3. เด็กชายบุญญพัฒน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางรัชนี  บุญเที่ยง
2. นางอัญชลี  บุราญคุณ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 1. เด็กหญิงนิตยา  สมาสุข
2. เด็กหญิงปภาวดี  สิงห์สีดา
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินทร์กง
 
1. นางชิดาวัลย์  ศรีกงพาน
2. นางสาววิชุดา  ติโทกุล
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกฤษฎา  สมบูรณ์
2. นายจตุพักตร์  ศรีกุล
 
1. นางศุภกานต์  บุญเดช
2. นางสุมาลี  ใจดี
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะอาด 1. เด็กชายกิตติยา  นันตะวัน
2. เด็กชายเอกลักษณ์  สิงหาญ
 
1. นายเสมือน  ดงชมภู
2. นายธนกฤต  ชนูนันท์
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชา 509 1. เด็กหญิงจิดาภา  ห้าวหาญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญสาร
3. เด็กหญิงเกสรา  คงดอนทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยงยืน
2. นางเมฆขาว  ทัญญะเชียงพิณ
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1. เด็กชายธาวิน  ธรรมสุข
2. เด็กหญิงปิยนุช  กับพโก
3. เด็กชายอวัช  บุตรราชเทพ
 
1. นายจำเนียร  มุ่งงาม
2. นางนารี  มุ่งงาม