หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม หนองสำโรงวิทยา ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อุดรพิทยานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสุรพล สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการอำนวยการ  
3 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสมัคร แสงเสน ผอ.โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผอ.โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
9 นายมีศักดิ์ แสงศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางสุภัค เพลงสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
11 นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
12 นายบุญเหลือ บุบผามาลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
13 นายประณิ ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
14 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
15 นางสุภัค เพลงสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
16 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อด. 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
17 นายบุญเลิศ นิกร รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
18 นายวัชรินทร์ หลงมีวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
19 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
20 นายสุข สารีโท ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
21 นายพิเชษฐา โมรา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
22 นายปัญญา ประวะโข ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
23 นางเชาวรัตน์ ไชยนา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
24 นายบุญธรรม ทองกุล ช่างไม้ระดับช3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
25 นายบุญกว้าง สารีบุตร ช่างไม้ระดับช4 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
26 นายอุทัย พิสัยสวัสดิ์ ช่างไม้ระดับช4 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
27 นายสุธิต โตมาซา ช่างไม้ระดับช4 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
28 นายชัยเจริญ อิสุวอ ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
29 นายสุนันท์ สมสล้าง ช่างปูนระดับ3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
30 นายไพบูรณ์ ชมนวล อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
31 นายสุรพล สุขประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
32 นายเจียระนัย ไชยนา รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเลขานุการ  
33 ร.อ.อดิศักดิ์ สาคมิตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และผู้ช่วยเลขานุการ  
34 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และผู้ช่วยเลขานุการ  
35 นางสุภัค เพลงสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และผู้ช่วยเลขานุการ  
36 นายวีระชัย บุญคำมูล รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
37 นายวัลลภ สุวรรณรินทร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
38 นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วัง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
39 นางนิภา ต่ายดำรง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
40 นายสุข สารีโท ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
41 นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้าย ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
42 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเลขานุการ  
43 นายสมชาย ดอนสมพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยเลขานุการ  
44 นางสาวสุภาพ ศิริบุญญพัชนี นักการจัดการทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยเลขานุการ  
45 นายประกิต โพธิกุล รอง ผอ.สพป.อด.1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
46 นายเจียระนัย ไชยนา รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
47 นายภิษภณ ภูษินันตกุล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
48 นายชาติชาย พิมพ์พา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
49 นายเสฐียร หมุดปิน ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
50 ว่าที่ ร.อ. อดิศักดิ์ สาคมิตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
51 นายบุญธรรม ทองกุล ช่างไม้ระดับ ช3 คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
52 นายบุญกว้าง สารีบุตร ช่างไม่ระดับช4 คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
53 นายอุทัย พิสัยสวัสดิ์ ช่างไม้ระดับช4 คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
54 นายสุนันท์ สมสล้าง ช่างปูนระดับ3 คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
55 นายสุธิต โตมาซา ช่างไม้ระดับช4 คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
56 นางนิธิวดี มุ่งมีฤทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
57 นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
58 นายวัฒนา อุ่ยตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย  
59 นายสุกัณฑ์ ส่างช้าง รอง ผอ.สพป.อด.1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
60 นายเจียระนัย ไชยนา รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
61 นางกัณศนา สันทัดสำรวจการณ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
62 นางคุณาเพ็ญ กิ่งมิ่งแฮ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
63 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วิรัน ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
64 นางไพรวรรณ พานิช นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
65 นางสุไพรินทร์ นันทะลัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล  
66 นางสาวกุสุมา ตนัยพุฒ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล  
67 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
68 นายวัลลภ สุวรรณรินทร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
69 นายปัญญา กุศลยัง หัวหน้าหมวดยานพาหนะ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
70 นายกฤษณะ ธรรมโกฏิ์ ช่างครูภัณฑ์ระดับ ช3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
71 นายวินัย ไชยสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
72 นายอุบล ศรีภูพาน พนักงานธุรการระดับส2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
73 นายผจญ ฝ่ายชาวนา ช่างปูนระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
74 นายสุภาพ แสงคำพระ พนักงานพัสดุระดับส2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
75 นายณรงค์ บัวลา ยามรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
76 นายสราวุธ ประเทศเสนา ยามรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
77 นายพิชิต บุตรแสนลี พนักงานธุรการระดับส3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
78 นายสนธิชัย ยศยิ่ง พนักงานพัสดุระดับส3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
79 นางสาวทิวาพร อาษาบาล นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ  
80 นางอามร ปัจฉิมบุตร นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ  
81 นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อด.1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
82 นายสุรพล สุขประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
83 นายประคอง พันธ์พรหม ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
84 นางณิชชา บุญเรืองศรี ผอ.โรงเรยนบ้านหนองนาคำ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
85 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผอ.โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
86 นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
87 นายพิบูลย์พันธ์ สาทอง ผอ.โรงเรียนหมูม่นพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
88 นายสำราญ วรรณกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
89 นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา ผอ.โรงเรียนบ้านดอนอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
90 นายสมบูรณ์ เป้งคำภา ผอ.โรงเรียนชุมชนสามพร้าว คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
91 นายสุดใจ รอดชมภู ผอ.โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
92 นายสากล ฉิมวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
93 นายสมัคร แสงเสน ผอ.โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
94 นายชนะพล พัดพรม ผอ.โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
95 นายสุข สารีโท ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
96 นายธานี บำรุงภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
97 นางสว่างศรี บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
98 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
99 นางภัทราภรณ์ จุทานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
100 นางอัมพนิดา ผการัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
101 นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้าย ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
102 นางศิริลักษณ์ ศรียศ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
103 นางพัชนี จำปี ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
104 นางสาวยุวดี แสงขันตี ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
105 บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
106 บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
107 นายสมยศ ดวงไพชุม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
108 นายวัลลภ สุวรรณรินทร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
109 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด- ปิดงาน  
110 นายวิทยา ประวะโข รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
111 นายวัชรินทร์ หลงมีวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
112 นางนงลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
113 นางอรอุมา สิทธิบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
114 นางสาวจุฬามณี พงษ์ศรี ธุรการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
115 นางกัญญาภัค ลุนชัยภา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
116 นางสาววิภาดา โสตาราช ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
117 นางชื่นจิต ชุมวรฐายี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
118 นางเสาวนีย์ หุ่งเมือง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
119 นางสาวพัชรินทร์ จำเริญเจือ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
120 นางวรรณรี เพ็ชรปัญญา นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
121 นางวิภาพร เครือเจริญ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
122 นางอังสนา จันทสาร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
123 นางสาวอุทินกร ธีระสาร นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ  
124 นายสัวสดิ์ บัวคำภู รองผอ.สพป.อด.1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงาน  
125 นางวิไล พลพวก ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงาน  
126 นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงาน  
127 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงาน  
128 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายติดตามประมวลผลและรายงาน  
129 นายมีศักดิ์ แสงศิลา รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
130 นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร ศุึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
131 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
132 นางสุภัค เพลงสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
133 นางแสงจันทร์ ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
134 นางสาวกุสุมาลย์ พิเนตรเสถียร นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
135 นางฤดีวรรณ เครือเนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
136 นางทิพวัลย์ แสวงเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
137 นางคำมา ตั้งสุวรรณชัย เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
138 นางสาวนิตยา รักใคร่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
139 นางปัญจา อาบสุวรรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
140 นางสรวงอุษา บุญปัญญโรจน์ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
141 นางสมพิศ ถาวะโร เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
142 นายฮวด บุญประเสริฐ รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
143 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อด1 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
144 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รอง ผอ.สพป.อด1 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
145 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
146 นายสิทธิ แก้วรอด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
147 นายนาฎธิชัย ศรีทัด ครูโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
148 นายวิรุฬห์ จุลนิล ครูโรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
149 นายชัยณรงค์ พ่อทอง ครูโรงเรียนบ้านดงขันทอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
150 นายนพรัตน์ วงเวียนคู ครูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
151 นางสาวทัศนีย์ แสนชมภู ครูโรงเรียนบ้านโคกผักหอม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
152 นางอรทัย วงศ์ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัวบึง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
153 นางศิริลักษณ์ ธรรมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านหนองเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
154 นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
155 นางสาวฤทัยรัตน์ นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอีเลี่ยน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
156 นางสาวชนัญชิดา สุทธิบริบาล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงอุดม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
157 นางสาวจีรนันท์ ดีแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเชียงพิณ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
158 ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ โคตรหัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาหยาด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
159 นางสาวชวลิดา ประจันตะเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
160 นายณัฎฐพงศ์ พันธุ์บุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกล่าม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
161 นางสาวมัตติกา เหล่าลาภะ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
162 นางสาวทิพาวรรณ วรรณพฤษ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
163 นางสุภัค เพลงสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน  
164 นายไพรินทร์ บุสภา ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน  
165 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
166 นายบุญเหลือ บุบผามาลา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
167 นายประณิ ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
168 นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
169 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
170 นางเสงี่ยม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
171 นางสุปรียา จันทะเลิศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
172 นางชุลีพร เปลี่ยนขำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
173 นางสาวเอื้อมพรพิชญ์ จันทร์แดง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
174 นางวิไล พลพวก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
175 นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
176 นายเลอพงษ์ อุปพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกผักหอม ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  
177 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  
178 นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผอ.โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  
179 นายสำราญ วรรณกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  
180 นายวานิช โศกสี ผอ.โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  
181 นายภูวดล พรทุม ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  
182 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  
183 นางสาวกาญจนา พงษ์พิษณุ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
184 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
185 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผอ.โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
186 นายประวัติ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
187 นางบุญญาพร สิงห์โท ครูโรงเรียนชุมชนหมูม่นพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
188 นางสาวสุภาพ ภักดีกำจร ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
189 นางอุดร จันทร์ดวง ครูโรงเรียนบ้านเลื่อม กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
190 นางเกยูร เป้าชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านตาด กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
191 นางปรีดา กุศล ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
192 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
193 นางสาววัชรี กล้าหาญ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
194 นางอารีสุข ไลออน ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
195 นายฮวด บุญประเสริฐ รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
196 นายวิทยา ประวะโข รอง ผอ.สพป.อด1 กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
197 นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
198 นายกุศล บุตรธนู ผอ.โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
199 นางพิสมัย สิมสีพิมพ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพ่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
200 นายปัญญา ประวะโข ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
201 นางสาวทิพยวรรณ ยอดพันคำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
202 นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
203 นายอาทิตย์ อุดมบุญลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงพัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
204 นายธงชัย สิทธิพิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
205 นายปฐพี ทีปสว่าง ครูโรงเรียนบ้านนาคำหลวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
206 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
207 นายสุรพล สุขประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง รองประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
208 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผอ.โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
209 นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาคลอง รองประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
210 นายสากล ฉิมวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
211 นายเจียระนัย ไชยนา รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
212 นายสุข สารีโท ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
213 นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วัง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
214 นางอนุรักษ์ ศรีระโส ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
215 ว่าที่ร้อยเอก อดิศักดิ์ สาคะมิตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
216 นางอรัญญา ธาตุชัย ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
217 นางสายฝน สิงห์เชิดชูวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
218 นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
219 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
220 นางนาถธิดา เพอร์สัน ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
221 นางภัทราภรณ์ จุฑานันท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  
222 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
223 นางสุภัค เพลงสา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
224 นางสาวเอื้อมพรพิชญ์ จันทร์แดง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
225 นางเสาวภา ไชยบุบผา ครูโรงเรียนชุมชนโนนสูง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
226 นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
227 นางสาววิภาดา โสตาราช ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
228 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
229 นางพงษ์ศิริ ละดาดาษ ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
230 นางจุลัยวรรณ์ ทัศพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
231 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
232 นางสาวเอื้อมพรพิชญ์ จันทร์แดง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
233 นายสิทธิ แก้วรอด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ3 กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
234 นายนาฎธิชัย ศรีทัด ครูโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
235 นายสุวิทย์ น้อยอุ่นแสง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
236 นางสุภัค เพลงสา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
237 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
238 นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์ ผอ.โรงเรยนบ้านคอนเลียบ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
239 นายวราวุธ หาเคน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแตง กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
240 นายสุชาติ เข็มทอง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
241 นายสุชาติ เข็มทอง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
242 นายเสงี่ยม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
243 นางสาวพัชรินทร์ จำเริญเจือ นักทรัพยากรมนุษย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
244 นางสุขุมมาลย์ สีดา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
245 นายฮวด บุญประเสริฐ รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย  
246 นายประคอง พันธ์พรหม ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี รองประธานคณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย  
247 นายสุดใจ รอดชมภู ผอ.โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล รองประธานคณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย  
248 นางนิลุบล ชุมแวงวาปี รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย  
249 นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผอ.โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย  
250 นางพักตร์ประภา วัฒนยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย  
251 นายสุรศักดิ์ พิลึก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย  
252 นางสุปรียา จันทะเลิศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย  
253 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย  
254 นายบุญเชิญ บุตตะโยธี รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ)  
255 นายวัฒนา ช่วยแสง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน รองประธานคณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ)  
256 นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ)  
257 นางสาวปัทฐานันท์ จันทร์พิมพ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ)  
258 นางบุษบา ช่วยแสง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ)  
259 นางวิไล พลพวก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ)  
260 นายสมควร แก่นนาคำ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ)  
261 นางฉวีวรรณ มั่งมูล ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสะอาด คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ)  
262 นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ)  
263 นางโชติกา ชิตจุ้ย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ)  
264 นางแสงจันทร์ สิทธิพิสัย ครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ)  
265 นายบุญเพิ่ม นามภูมี ผอ.โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)  
266 นายอร่ามเรือง อุบลแสน ผอ.โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน รองประธานคณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)  
267 นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)  
268 นายสาคร ด้วงสะดี ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)  
269 นายสะไกร เชือกพรหม ครูโรงเรียนบ้านหม้อ คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)  
270 นายอาคม น้อยมนตรี ครูโรงเรียนบ้านพรานเหมือน คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)  
271 นายวุฒิชัย สุริโย ครูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)  
272 นายอาคม พรมศรี ครูโรงเรียนปากดงส่งเสริมธรรม กรรมการและเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)  
273 นางสาวสมพร ทองชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)  
274 นายฮวด บุญประเสริฐ รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
275 นางนันทนา นามตระการ ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
276 นายสมคิด ยิ่งยอด ผอ.โรงเรียนบ้านหมากหญ้า คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
277 นายปรีชา วิเศษชัย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
278 นายสุดใจ รอดชมภู ผอ.โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
279 นายแจ่ม ไพรดีพะเนาว์ ผอ.โรงเรียนชุมชนโนนสูง คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
280 นางณิชชา บุญเรืองศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนาคำ คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
281 นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ ผอ.โรงเรียนบ้านนาคำหลวง คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
282 นายสุพจน์ สืบวงษา ผอ.โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
283 นายสังวาลย์ สระศรี ผอ.โรงเรียนบ้านเม่น คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
284 นายชาลี จงรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านดงอุดม คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
285 นายสุวิทย์ คำดวง ผอ.โรงเรียนมิตรภาพ6 คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
286 นายเชวง ชื่นตา ผอ.โรงเรียนบ้านหัวบึง คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
287 นายภูวดล พรทุม ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
288 นายเจียม ทองวิธิ ผอ.โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
289 นายวรรธนะ พุทธเพาะ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนแก้ว คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
290 นายสันทัด สวาทพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
291 นายสัญญา กุลสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านยวด คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
292 นายบุญธรรม กริชคม ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไร่ คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
293 นายวรพจน์ พุทธรักษ์ ผอ.โรงเรียนรัฐประชา509 คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
294 นายวรากร สาสุนทร ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
295 นางทิพยวรรณ แพงบุปผา ผอ.โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
296 นายสมบูรณื เป้งคำภา ผอ.โรงเรียนชุมชนสามพร้าว คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
297 ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี ผอ.โรงเรียนบ้านเตาไห คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
298 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
299 นางสาวจันทร์แก้ว ภูมิสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
300 นางสาวชลธิชา วิชาธรรม ครูโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
301 นางทัศนีย์ อินทกมลชัย ครูโรงเรียนชุมชนโนนสูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
302 นางเรียม อุปโคตร ครูโรงเรียนบ้านนาคำหลวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
303 นางละมุล ชัยภิบาล ครูโรงเรียนชุมชนสามพร้าว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
304 นางนาถธิดา เพอร์สัน ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
305 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
306 นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับผิดชอบการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
307 นายฮวด บุญประเสริฐ รอง ผอ.สพป.อด1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
308 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รอง ผอ.สพป.อด1 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
309 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อด1 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
310 นายเกษม หล้ากวนวัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
311 นายสมยศ ดวงไพชุม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
312 นางสาวนิตยา รักใคร่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
313 นางอังสนา จันทสาร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
314 นายวัลลภ สุวรรณรินทร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
315 นางสุไพรินทร์ นันทะลัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
316 นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
317 นายประณิ ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
318 นายบุญเหลือ บุบผามาลา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม คณะกรรมการเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
319 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
320 นางสุภัค เพลงสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
321 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
322 นายเจียระนัย ไชยนา รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
323 นายปัญญา ประวะโข ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
324 นายประสิทธิ์ แสนโยธะกะ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
325 นายเสฐียร หมุดปิน ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
326 ว่าที่ร้อยเอก อดิศักดิ์ สาคะมิตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
327 นายบุญกว้าง สารีบุตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
328 นายอุทัย พิสัยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
329 นายสุชิต โตมาซา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
330 นายสุนันท์ สมสล้าง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
331 นายวัฒนา อุ่ยตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]