หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 24 58 28
2 006 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 48 116 86
3 008 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 22 40 29
4 156008 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 0 0 0
5 009 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 10 24 15
6 010 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 2 6 3
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 36 65 50
8 013 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 47 101 65
9 014 โรงเรียนชุมชนหนองแสง 11 21 12
10 015 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 9 15 15
11 011 โรงเรียนชุมชนโนนสูง 82 177 126
12 018 โรงเรียนดอนอุดม(เนยอุปถัมป์) 2 15 4
13 019 โรงเรียนท่าหนาด 4 14 8
14 024 โรงเรียนนาทรายนาม่วง 4 6 4
15 026 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 23 40 25
16 156026 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 0 0 0
17 027 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 2 2 2
18 028 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 4 4 4
19 025 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 4 8 7
20 173 โรงเรียนบานหนองแซงสร้อย 33 63 51
21 031 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 31 88 51
22 032 โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 8 9 9
23 033 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 9 13 12
24 034 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 1 1 1
25 037 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 2 4 2
26 040 โรงเรียนบ้านขาว 4 10 4
27 038 โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 10 22 17
28 039 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 0 0 0
29 042 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 1 3 2
30 041 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 6 29 13
31 043 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 46 128 70
32 053 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 8 47 16
33 054 โรงเรียนบ้านจอมศรี 11 23 18
34 055 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 5 9 9
35 058 โรงเรียนบ้านจำปา 6 15 12
36 056 โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ 13 14 14
37 057 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา 2 2 2
38 059 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 11 22 15
39 060 โรงเรียนบ้านชาด 9 11 9
40 068 โรงเรียนบ้านดงขันทอง 3 8 6
41 070 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 22 9
42 071 โรงเรียนบ้านดงปอ 10 18 16
43 072 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 2 9 4
44 073 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 21 51 30
45 075 โรงเรียนบ้านดงยาง 10 20 16
46 074 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 41 71 66
47 076 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ 8 11 11
48 077 โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์ 1 1 1
49 079 โรงเรียนบ้านดงอุดม 14 18 17
50 069 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 10 25 18
51 078 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 16 32 21
52 080 โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 5 10 8
53 081 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 26 65 44
54 082 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 2 3 2
55 084 โรงเรียนบ้านดอนบาก 3 8 6
56 085 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 7 16 9
57 086 โรงเรียนบ้านดอนหาด 9 17 11
58 083 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 12 35 15
59 087 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 3 3
60 089 โรงเรียนบ้านดู่ 10 24 17
61 088 โรงเรียนบ้านด่าน 4 15 6
62 090 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 6 13 9
63 091 โรงเรียนบ้านตาด 31 84 58
64 096 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 12 25 21
65 093 โรงเรียนบ้านถ่อน 3 4 3
66 094 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 3 11 4
67 095 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 7 9 9
68 097 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 18 35 24
69 098 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 19 32 24
70 099 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 8 16 13
71 100 โรงเรียนบ้านนาคลอง 9 17 11
72 101 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 13 46 23
73 102 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 17 28 21
74 103 โรงเรียนบ้านนาดี 1 3 2
75 104 โรงเรียนบ้านนาทราย 0 0 0
76 105 โรงเรียนบ้านนาทาม 4 8 5
77 106 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 32 93 53
78 107 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 13 20 18
79 108 โรงเรียนบ้านนาพัง 6 16 12
80 109 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 7 10 8
81 110 โรงเรียนบ้านนาพู่ 37 65 49
82 111 โรงเรียนบ้านนามั่ง 36 95 57
83 113 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0
84 115 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 7 16 14
85 116 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 12 38 22
86 114 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 9 67 18
87 117 โรงเรียนบ้านนาหยาด 0 0 0
88 118 โรงเรียนบ้านนาหว้า 3 24 9
89 112 โรงเรียนบ้านนาเยีย 2 3 2
90 119 โรงเรียนบ้านนาแอง 8 35 18
91 122 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 11 21 19
92 121 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 28 52 43
93 120 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 10 4
94 134 โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 5 14 7
95 133 โรงเรียนบ้านป่อง 1 1 1
96 135 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 13 26 22
97 136 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 14 28 24
98 137 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 0 0 0
99 138 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 18 34 28
100 142 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 3 5 3
101 147 โรงเรียนบ้านยวด 15 39 27
102 148 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 15 40 25
103 149 โรงเรียนบ้านยางซอง 7 12 9
104 150 โรงเรียนบ้านยางบึง 2 12 2
105 151 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 34 86 52
106 152 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 8 10 10
107 156 โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 5 8 7
108 159 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 3 5 4
109 158 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 5 14 9
110 160 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 1 1 1
111 161 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 4 5 5
112 157 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 4 4 4
113 162 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 21 48 34
114 163 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 11 13 13
115 164 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 8 24 14
116 165 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 9 30 18
117 168 โรงเรียนบ้านหนองกุง 4 14 7
118 170 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 15 38 20
119 171 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 36 82 63
120 172 โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 1 1 1
121 174 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 11 16 12
122 175 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 10 16 10
123 176 โรงเรียนบ้านหนองตุ 4 21 9
124 177 โรงเรียนบ้านหนองตูม 13 21 16
125 178 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 23 51 37
126 179 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 30 85 43
127 180 โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 1 1 1
128 181 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 36 87 58
129 182 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 10 25 18
130 189 โรงเรียนบ้านหนองบัว 17 24 21
131 187 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 8 25 15
132 186 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 10 14 12
133 185 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 11 19 14
134 184 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทอง 6 8 8
135 188 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 9 26 13
136 190 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 8 11 9
137 183 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 7 18 11
138 191 โรงเรียนบ้านหนองผง 11 18 15
139 197 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 5 7 5
140 200 โรงเรียนบ้านหนองหลอด 16 30 18
141 201 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 12 38 12
142 202 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 2 4 3
143 205 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 26 48 37
144 204 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 7 21 14
145 193 โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 0 0 0
146 203 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 9 18 12
147 169 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 1 1
148 194 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 8 27 13
149 196 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 14 50 15
150 195 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 2 7 4
151 198 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 6 21 9
152 199 โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 6 14 10
153 206 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 19 28 23
154 192 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 14 42 23
155 209 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 26 66 43
156 210 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 32 70 50
157 208 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 27 64 46
158 211 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 18 64 30
159 207 โรงเรียนบ้านหม้อ 6 40 15
160 212 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 17 44 28
161 213 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 19 54 30
162 217 โรงเรียนบ้านหัวบึง 16 35 26
163 218 โรงเรียนบ้านหินโงม 6 10 8
164 215 โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน 0 0 0
165 214 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 17 10
166 223 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 3 4 3
167 222 โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 11 20 15
168 224 โรงเรียนบ้านอูบมุง 16 22 18
169 035 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 3 12 4
170 061 โรงเรียนบ้านเชียงดา 16 41 27
171 062 โรงเรียนบ้านเชียงพัง 6 8 6
172 063 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 19 46 31
173 064 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 17 59 24
174 065 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 24 39 35
175 067 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 6 18 7
176 092 โรงเรียนบ้านเตาไห 15 42 27
177 143 โรงเรียนบ้านเม่น 15 33 23
178 153 โรงเรียนบ้านเลา 11 18 15
179 154 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 8 17 12
180 155 โรงเรียนบ้านเลื่อม 24 49 29
181 166 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 8 25 10
182 219 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 38 102 57
183 220 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 14 37 20
184 139 โรงเรียนบ้านแพงศรี 3 7 5
185 145 โรงเรียนบ้านแมด 0 0 0
186 144 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 12 15 13
187 146 โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 7 9 9
188 036 โรงเรียนบ้านโก่ย 2 12 5
189 044 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 33 76 51
190 045 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 24 38 34
191 046 โรงเรียนบ้านโคกลาด 44 169 77
192 047 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 9 29 13
193 049 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 1 1
194 048 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 6 10 8
195 050 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 30 83 45
196 051 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 1 5 2
197 052 โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 1 3 2
198 123 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 10 26 16
199 125 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 3 4 4
200 126 โรงเรียนบ้านโนนบุญมี 1 1 1
201 127 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 9 7
202 128 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2 5 4
203 129 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 1 1
204 130 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 25 54 43
205 131 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 15 33 24
206 132 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 14 28 23
207 124 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 10 19 15
208 140 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 7 19 12
209 141 โรงเรียนบ้านโพนเลา 13 23 15
210 167 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 6 30 12
211 221 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 8 5
212 066 โรงเรียนบ้านไชยฟอง 2 4 3
213 226 โรงเรียนประชาสามัคคี 23 42 35
214 227 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 6 8 7
215 231 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 0 0 0
216 232 โรงเรียนมิตรภาพ 6 26 42 30
217 233 โรงเรียนรัฐประชา 509 12 27 18
218 234 โรงเรียนสร้างแป้น 8 28 15
219 235 โรงเรียนสิริปุณโณ 1 2 2
220 236 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 33 59 45
221 237 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 31 111 51
222 156237 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1 2 2
223 238 โรงเรียนหนองไฮวิทยา 41 93 55
224 156246 โรงเรียนหมากแข้ง 0 0 0
225 239 โรงเรียนหว้าน 3 8 5
226 244 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 17 29 23
227 245 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 42 73 61
228 156245 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1 2 2
229 246 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 58 135 91
230 247 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี๒ (สาขาบ้านเดื่อ) 1 1 1
231 241 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 72 178 110
232 007 โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง 4 13 9
233 004 โรงเรียนโคกก่องหนองแวงยาว 5 16 9
234 005 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 18 33 28
235 029 โรงเรียนโนนชาดวรุบลวิทยา 9 21 13
236 030 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา 7 15 10
237 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 19 48 26
238 023 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 4 4 4
239 001 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ 10 15 10
240 003 โรงเรียนคุณากรณ์ 0 0 0
241 017 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 18 23 21
242 225 โรงเรียนปรมินทร์ 0 0 0
243 269 โรงเรียนพัฒนาปัญญา 3 3 3
244 228 โรงเรียนพันธกิจวิทยา 0 0 0
245 229 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 2 9 2
246 230 โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน 0 0 0
247 252 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5 45 15
248 240 โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 0 0 0
249 242 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 4 7 5
250 243 โรงเรียนอนุบาลลดา 1 3 1
251 267 โรงเรียนอนุบาลสันติธรรมวิทยา 3 5 3
252 268 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 2 1
253 248 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 2 2 2
254 249 โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 0 0 0
255 250 โรงเรียนอุดรวิทยา 11 24 12
256 016 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 36 91 50
257 020 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 11 27 14
258 260 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 8 12 10
259 021 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี 2 6 2
260 253 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 2 2
261 265 โรงเรียนเทศบาล 11 อนุบาลหนองหิน 3 13 5
262 266 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง 0 0 0
263 254 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 25 40 34
264 255 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 5 17 7
265 256 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม 0 0 0
266 257 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 16 28 21
267 251 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 5 9 9
268 262 โรงเรียนเทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา 0 0 0
269 264 โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ 0 0 0
รวม 3100 7189 4630
11819

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]