สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองแสง 34 2 2 0 38
2 บ้านโคกน้อย 32 12 2 7 46
3 ชุมชนบ้านปลาขาว 28 8 5 5 41
4 บ้านม่วงนาดี 28 6 6 4 40
5 ชุมชนบ้านหนองสะโน 26 3 2 5 31
6 บ้านเบญจ์โนนดู่ 22 5 3 4 30
7 บ้านโซง 22 3 6 3 31
8 บ้านโนนขาม 19 11 2 4 32
9 ชุมชนบ้านหนองยาว 19 7 4 3 30
10 บ้านแก้งสมบูรณ์ 19 6 2 2 27
11 บ้านนาเจริญ 19 3 3 5 25
12 บ้านบัวงาม 18 10 8 11 36
13 บ้านแขมเจริญ 18 1 2 1 21
14 บ้านขี้เหล็ก 17 9 4 5 30
15 บ้านคำครั่ง 17 7 4 2 28
16 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 17 5 3 1 25
17 บ้านหนองอ้ม 16 14 3 6 33
18 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 16 10 3 6 29
19 บ้านเม็กใหญ่ 16 6 4 4 26
20 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 16 6 3 2 25
21 บ้านทองสวัสดิ์ 16 4 0 0 20
22 บ้านนาทุ่ง 15 8 2 5 25
23 บ้านบก 14 8 4 3 26
24 บ้านหนองสนม 14 6 6 2 26
25 บ้านโนนกาเร็น 14 3 1 2 18
26 น้ำยืน 14 2 1 5 17
27 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 14 1 1 1 16
28 บ้านโคกเทียม 13 12 2 1 27
29 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 13 10 5 1 28
30 บ้านหนองเงินฮ้อย 13 7 8 5 28
31 อนุบาลบุณฑริก 13 6 1 2 20
32 นาคสมุทรสงเคราะห์ 13 5 3 0 21
33 บ้านท่าก่อ 13 5 2 3 20
34 บ้านกวางดีด 13 4 1 1 18
35 บ้านตาโอง 12 16 4 4 32
36 บ้านหนองแปก 12 10 4 2 26
37 บ้านกลาง 12 8 5 4 25
38 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 12 6 8 5 26
39 บ้านโคกใหญ่ 11 8 4 4 23
40 บ้านหนองม่วง 11 7 4 6 22
41 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 11 4 1 0 16
42 บ้านดอนกลาง 11 4 1 0 16
43 เมืองเดช 11 0 0 0 11
44 บ้านซำสะกวยน้อย 10 8 11 7 29
45 บ้านแก้ง 10 7 1 4 18
46 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 10 7 1 0 18
47 บ้านโนนสำราญ 10 6 3 0 19
48 เวตวันวิทยา 10 4 1 3 15
49 สมสะอาดสวนฝ้าย 10 4 1 2 15
50 บ้านโพนดวน 10 2 1 1 13
51 ชุมชนบ้านบุเปือย 10 1 3 3 14
52 ชุมชนบ้านโนนแดง 9 15 10 5 34
53 บ้านกุดเรือ 9 12 5 3 26
54 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 9 11 3 2 23
55 บ้านเตย 9 8 4 7 21
56 บ้านทุ่งเพียง 9 7 4 4 20
57 นาเกษมเจริญวิทยา 9 6 6 5 21
58 บ้านโนนเลียง 9 5 0 0 14
59 บ้านสว่างโนนทอง 9 4 3 3 16
60 บ้านคุ้มแสนชะนี 9 2 2 2 13
61 บ้านหนองดินดำ 8 12 1 2 21
62 บ้านหมากมาย 8 7 5 1 20
63 บ้านแสนสุข 8 6 5 7 19
64 บ้านท่าโพธิ์ศรี 8 6 0 1 14
65 บ้านน้ำขุ่น 8 5 4 5 17
66 บ้านป่าก้าว 8 5 1 1 14
67 บ้านนากระแซง 8 4 3 1 15
68 บ้านป่าสน 8 2 1 0 11
69 วัดเวตวันวิทยาราม 7 6 2 1 15
70 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 7 5 4 3 16
71 บ้านยาง 7 5 3 0 15
72 บ้านฝั่งเพ 7 5 2 3 14
73 บ้านคำกลางวังม่วง 7 5 0 1 12
74 บ้านดงเมย 7 4 3 1 14
75 บ้านคำบอน 7 3 3 1 13
76 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 7 3 2 1 12
77 วัดสวายน้อยวิทยา 7 2 2 0 11
78 บ้านโนนยาง 7 2 2 0 11
79 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 7 2 0 3 9
80 บ้านคอแลน 6 14 2 5 22
81 บ้านตบหู 6 10 7 6 23
82 บ้านหนองโด 6 7 2 4 15
83 บ้านนานวล 6 6 5 8 17
84 บ้านห้วยทราย 6 5 3 4 14
85 เตรียมบัณฑิต 6 5 2 3 13
86 บ้านโคกชำแระ 6 5 2 3 13
87 บ้านโนนสว่างวังเสือ 6 3 6 8 15
88 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 6 3 3 3 12
89 บ้านไฮตาก 6 3 2 6 11
90 บ้านป่าแขมหนองเรือ 6 3 1 1 10
91 หนองโพดวิทยา 6 3 0 5 9
92 บ้านคำบาก 6 3 0 2 9
93 บ้านดงกระชู 6 3 0 0 9
94 บ้านซำงู 6 2 1 1 9
95 บ้านนาสามัคคี 6 0 2 0 8
96 บ้านยางใหญ่ 5 6 1 5 12
97 บ้านท่าหลวงนาคำ 5 5 3 0 13
98 บ้านหนองดุม 5 5 1 1 11
99 บ้านหนองกบ 5 5 0 2 10
100 บ้านขอนแป้น 5 4 1 2 10
101 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 4 1 1 10
102 บ้านสมพรรัตน์ 5 2 3 3 10
103 บ้านป่าโมง 5 2 1 2 8
104 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 5 2 1 1 8
105 อุดมสามัคคี 5 1 2 0 8
106 บ้านสร้างหอม 5 1 1 2 7
107 บ้านโนนสนาม 5 1 0 0 6
108 ศรีอุดมปัญญาคม 4 10 3 3 17
109 บ้านหนองสนมพะลาน 4 8 3 2 15
110 บ้านกุดประทาย 4 6 3 3 13
111 บ้านคำอุดม 4 6 2 2 12
112 บ้านหาดทรายคูณ 4 6 1 2 11
113 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 4 5 1 1 10
114 บ้านโสกแสง 4 4 1 1 9
115 บ้านเก่าขาม 4 3 2 4 9
116 บ้านนาแคน 4 3 1 0 8
117 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 4 2 2 1 8
118 บ้านแมด 4 2 1 0 7
119 บ้านโพธิ์สง่า 4 2 0 2 6
120 บ้านโพนทอง 4 2 0 0 6
121 บ้านนาแก 4 1 2 2 7
122 บ้านคำนาแซง 4 1 1 2 6
123 บ้านจันลา 4 1 1 0 6
124 บ้านสุขสมบูรณ์ 4 1 1 0 6
125 บ้านแปดอุ้ม 4 1 1 0 6
126 บ้านแสนถาวร 4 1 0 1 5
127 บ้านสมสะอาด 4 1 0 0 5
128 บ้านหนองแต้ 4 0 1 1 5
129 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 4 0 1 0 5
130 ประชาสามัคคี 4 0 0 0 4
131 อนุบาลเปรมชนก 4 0 0 0 4
132 บ้านทุ่งเทิง 3 6 0 0 9
133 บ้านกุดเชียงมุน 3 4 2 4 9
134 บ้านหนองเม็ก 3 4 0 3 7
135 บ้านประหูต 3 3 3 1 9
136 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 3 2 1 8
137 บ้านดอนโมกข์ 3 3 2 1 8
138 บ้านเปือย 3 3 1 2 7
139 บ้านตาเกาตาโกย 3 3 1 1 7
140 สุพรรณิการ์ 3 3 1 0 7
141 บ้านหนองบัวอารี 3 2 1 0 6
142 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 3 2 0 2 5
143 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 3 2 0 0 5
144 บ้านค้อ 3 1 2 2 6
145 บ้านดอนยาว 3 1 2 1 6
146 บ้านหนองขี้เห็น 3 1 1 1 5
147 บ้านโพนแอวขัน 3 1 0 2 4
148 ประชานุเคราะห์ศึกษา 3 0 1 3 4
149 บ้านดอนม่วย 3 0 1 0 4
150 บ้านโนนหุ่ง 3 0 1 0 4
151 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 3 0 0 1 3
152 บ้านป่าตาว 3 0 0 0 3
153 บ้านสองคอน 3 0 0 0 3
154 บ้านหนองทัพ 2 7 2 0 11
155 บ้านหัวแข้ 2 6 1 1 9
156 บ้านโนนแฝก 2 5 1 1 8
157 บ้านนาส่วง 2 4 4 1 10
158 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 2 4 2 3 8
159 บ้านแก้งโตน 2 4 0 0 6
160 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 2 4 0 0 6
161 บ้านคำสำราญ 2 3 4 1 9
162 บ้านห้วยเสลา 2 3 2 0 7
163 บ้านซำหวาย 2 3 1 1 6
164 บ้านโนนบก 2 3 1 0 6
165 อิสานเศรษฐกิจ 2 3 1 0 6
166 บ้านนาห่อม 2 3 0 3 5
167 บ้านนาอุดม 2 3 0 1 5
168 บ้านป่าพอก 2 3 0 0 5
169 บ้านแก้งสว่าง 2 2 1 1 5
170 บ้านป่าไร่ 2 2 1 0 5
171 บ้านนาสมบูรณ์ 2 2 0 0 4
172 บ้านหมากแหน่ง 2 1 4 0 7
173 ตชด.บ้านค้อ 2 1 1 2 4
174 บ้านโนนรังหนองบัวดง 2 1 1 1 4
175 บ้านตาโม 2 1 1 1 4
176 บ้านโนนหลี่ 2 1 0 1 3
177 หนองเทา 2 1 0 1 3
178 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 2 1 0 1 3
179 บ้านคำกลาง 2 1 0 0 3
180 บ้านดวน 2 1 0 0 3
181 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 2 1 0 0 3
182 บ้านยางกลาง 2 0 3 2 5
183 บ้านป่าเตี้ย 2 0 1 0 3
184 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 2 0 0 1 2
185 พิชัยศึกษา 2 0 0 0 2
186 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 1 5 3 3 9
187 บ้านโนนว่าน 1 5 0 1 6
188 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 1 4 1 1 6
189 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 1 4 1 0 6
190 บ้านโนนคูณแสนสุข 1 3 1 0 5
191 บ้านแข้ด่อน 1 3 0 3 4
192 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 3 0 1 4
193 บ้านโนนจานหนองสีขา 1 3 0 1 4
194 ดำรงสินอุทิศ 1 3 0 0 4
195 บ้านโนนหมากเดือย 1 3 0 0 4
196 บ้านตายอย 1 2 4 2 7
197 บ้านคำม่วง 1 2 1 0 4
198 บ้านนาประดู่ 1 2 0 1 3
199 บ้านโนนแคน 1 1 2 1 4
200 บ้านม่วงโนนกระแต 1 1 2 1 4
201 บ้านทุ่งช้าง 1 1 2 0 4
202 บ้านโนนกอย 1 1 1 0 3
203 บ้านสวนสวรรค์ 1 1 0 1 2
204 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 1 1 0 0 2
205 บ้านห่องเตย 1 1 0 0 2
206 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 1 0 2 1 3
207 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 1 0 1 0 2
208 บ้านแก้งขอ 1 0 1 0 2
209 บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 1 0 1 0 2
210 บ้านห้วยยาง 1 0 0 1 1
211 ผอบ ณ นคร 2 1 0 0 1 1
212 บ้านห้วยสำราญ 1 0 0 0 1
213 ตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาเอ็ม 1 0 0 0 1
214 บ้านบัวทอง 1 0 0 0 1
215 บ้านบัวเจริญ 1 0 0 0 1
216 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 0 1
217 บ้านแก้งขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
218 บ้านโนนใหญ่ 1 0 0 0 1
219 เจริญศึกษา 1 0 0 0 1
220 บ้านดงขวางคำโทน 0 6 2 2 8
221 บ้านนาห้วยแคน 0 4 1 0 5
222 บ้านบุ่งคำ 0 3 4 2 7
223 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 3 0 0 3
224 บ้านเก่ากลาง 0 3 0 0 3
225 ตชด.บ้านท่าแสนคูณ 0 2 1 0 3
226 บ้านห้วยข่า 0 2 0 1 2
227 บ้านแก้งยาง 0 2 0 0 2
228 อนุบาลน้ำยืน 0 2 0 0 2
229 บ้านเสาเล้า 0 1 3 1 4
230 บ้านดอนโจด 0 1 1 0 2
231 บ้านนาโดม 0 1 1 0 2
232 บ้านวารีอุดม 0 1 1 0 2
233 บ้านห้วยปอ 0 1 1 0 2
234 บ้านม่วง 0 1 0 1 1
235 บ้านบัวเทียม 0 1 0 1 1
236 บ้านไพบูลย์ 0 1 0 1 1
237 บ้านนาเลิง 0 1 0 0 1
238 บ้านห่องคำ 0 1 0 0 1
239 ตชด.บ้านหนองบัว 0 1 0 0 1
240 บ้านทับไฮ 0 1 0 0 1
241 บ้านป่าหวาย 0 1 0 0 1
242 บ้านหนองถาวร 0 1 0 0 1
243 บ้านห้วยแก้ว 0 1 0 0 1
244 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 1 0 0 1
245 ศิริเกษวิทยา 0 1 0 0 1
246 อนุบาลเพชรบุปผา 0 1 0 0 1
247 บ้านหนองขอน 0 0 2 0 2
248 บ้านอุดมชาติ 0 0 1 0 1
249 บ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 1 0 1
250 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 1 0 1
251 บ้านอุดมสุข 0 0 0 2 0
252 ตชด.บ้านคำสะอาด 0 0 0 2 0
253 บ้านหนองแปน 0 0 0 1 0
254 บ้านห่องปอ 0 0 0 1 0
255 บ้านโชคชัย 0 0 0 1 0
256 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 0
257 ปลาขาววิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,432 865 418 407 2,715