สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองแสง 20 4 5 29 34 2 2 0 38
2 บ้านโคกน้อย 10 12 6 28 32 12 2 7 46
3 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 8 1 0 9 12 10 5 1 27
4 บ้านแขมเจริญ 7 6 0 13 16 1 2 0 19
5 ชุมชนบ้านหนองสะโน 6 10 3 19 26 3 2 5 31
6 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 6 2 3 11 17 5 3 1 25
7 บ้านหนองอ้ม 4 4 2 10 14 12 3 6 29
8 บ้านป่าสน 4 3 1 8 8 2 1 0 11
9 บ้านหมากมาย 4 1 3 8 8 7 5 1 20
10 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 4 1 2 7 14 0 1 1 15
11 บ้านหนองเงินฮ้อย 4 1 2 7 13 7 8 5 28
12 บ้านกลาง 4 1 2 7 12 8 5 4 25
13 บ้านนาทุ่ง 4 0 2 6 15 8 2 5 25
14 ประชาสามัคคี 4 0 0 4 4 0 0 0 4
15 บ้านโซง 3 6 1 10 15 3 6 3 24
16 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 3 4 1 8 12 6 8 5 26
17 บ้านคำครั่ง 3 4 0 7 17 7 4 2 28
18 ชุมชนบ้านปลาขาว 3 3 2 8 27 6 5 5 38
19 น้ำยืน 3 3 0 6 13 2 1 5 16
20 บ้านเม็กใหญ่ 3 2 2 7 16 6 3 4 25
21 บ้านโนนเลียง 3 1 2 6 9 5 0 0 14
22 บ้านดอนกลาง 3 0 0 3 11 4 1 0 16
23 บ้านม่วงนาดี 2 10 5 17 28 6 6 4 40
24 ชุมชนบ้านหนองยาว 2 4 6 12 16 6 4 3 26
25 บ้านเบญจ์โนนดู่ 2 4 0 6 18 4 3 4 25
26 บ้านโคกเทียม 2 3 1 6 11 12 2 1 25
27 เวตวันวิทยา 2 3 1 6 9 4 1 3 14
28 บ้านท่าก่อ 2 2 3 7 12 5 1 3 18
29 บ้านนาเจริญ 2 2 2 6 13 3 3 5 19
30 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 2 2 2 6 7 2 0 0 9
31 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 2 2 0 4 7 5 4 3 16
32 บ้านโนนขาม 2 1 3 6 14 9 2 4 25
33 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 2 1 3 6 9 11 3 2 23
34 สมสะอาดสวนฝ้าย 2 1 2 5 10 4 1 2 15
35 บ้านกวางดีด 2 1 1 4 8 2 1 1 11
36 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 2 1 0 3 4 5 1 1 10
37 บ้านจันลา 2 1 0 3 4 1 1 0 6
38 อนุบาลบุณฑริก 2 0 4 6 13 6 1 2 20
39 บ้านดงเมย 2 0 2 4 7 3 3 1 13
40 บ้านท่าหลวงนาคำ 2 0 1 3 5 5 3 0 13
41 บ้านหนองเม็ก 2 0 1 3 3 4 0 3 7
42 บ้านโนนกาเร็น 2 0 0 2 14 3 1 2 18
43 บ้านป่าแขมหนองเรือ 2 0 0 2 6 3 1 1 10
44 บ้านหนองแปก 1 3 2 6 12 10 4 2 26
45 บ้านขี้เหล็ก 1 3 1 5 17 9 4 5 30
46 บ้านบัวงาม 1 2 4 7 18 10 8 11 36
47 นาคสมุทรสงเคราะห์ 1 2 4 7 11 5 3 0 19
48 บ้านบก 1 2 1 4 12 8 4 3 24
49 เตรียมบัณฑิต 1 2 1 4 6 5 2 3 13
50 บ้านโนนสนาม 1 2 1 4 5 1 0 0 6
51 บ้านโสกแสง 1 2 1 4 4 4 1 1 9
52 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1 2 0 3 16 10 3 6 29
53 บ้านแสนสุข 1 2 0 3 8 5 5 7 18
54 บ้านนากระแซง 1 1 2 4 8 4 3 1 15
55 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 1 1 1 3 10 7 1 0 18
56 บ้านโนนสำราญ 1 1 1 3 8 6 3 0 17
57 บ้านท่าโพธิ์ศรี 1 1 1 3 8 6 0 1 14
58 บ้านซำงู 1 1 1 3 6 2 1 1 9
59 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 1 1 3 6 2 0 3 8
60 ชุมชนบ้านโนนแดง 1 1 0 2 9 15 10 5 34
61 บ้านดงกระชู 1 1 0 2 6 3 0 0 9
62 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 5 4 1 1 10
63 บ้านนาแคน 1 1 0 2 4 3 1 0 8
64 บ้านป่าตาว 1 1 0 2 3 0 0 0 3
65 บ้านแก้งสว่าง 1 1 0 2 2 2 1 1 5
66 เมืองเดช 1 0 2 3 9 0 0 0 9
67 ชุมชนบ้านบุเปือย 1 0 1 2 8 1 3 3 12
68 วัดสวายน้อยวิทยา 1 0 1 2 7 2 2 0 11
69 บ้านโคกชำแระ 1 0 1 2 6 5 2 3 13
70 บ้านโนนสว่างวังเสือ 1 0 1 2 6 3 6 8 15
71 บ้านขอนแป้น 1 0 1 2 5 4 1 2 10
72 บ้านโพธิ์สง่า 1 0 1 2 4 0 0 2 4
73 บ้านฝั่งเพ 1 0 0 1 7 5 2 3 14
74 บ้านตบหู 1 0 0 1 6 10 7 6 23
75 หนองโพดวิทยา 1 0 0 1 6 3 0 5 9
76 บ้านนาสามัคคี 1 0 0 1 6 0 2 0 8
77 บ้านยางใหญ่ 1 0 0 1 5 6 1 5 12
78 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 1 0 0 1 4 2 2 1 8
79 บ้านสมสะอาด 1 0 0 1 4 1 0 0 5
80 บ้านหนองแต้ 1 0 0 1 4 0 1 1 5
81 ประชานุเคราะห์ศึกษา 1 0 0 1 3 0 1 3 4
82 บ้านดอนม่วย 1 0 0 1 3 0 1 0 4
83 บ้านซำหวาย 1 0 0 1 2 3 1 1 6
84 บ้านป่าไร่ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
85 บ้านคำกลาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
87 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 1 0 0 1 1 4 1 1 6
88 บ้านคำม่วง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
89 บ้านซำสะกวยน้อย 0 3 1 4 10 7 11 7 28
90 บ้านนานวล 0 3 0 3 6 6 5 8 17
91 บ้านคอแลน 0 2 4 6 6 14 2 5 22
92 บ้านแก้งสมบูรณ์ 0 2 3 5 19 6 2 2 27
93 บ้านทองสวัสดิ์ 0 2 3 5 16 4 0 0 20
94 บ้านห้วยทราย 0 2 2 4 6 4 3 4 13
95 บ้านป่าพอก 0 2 2 4 2 3 0 0 5
96 บ้านสร้างหอม 0 2 1 3 5 1 1 2 7
97 บ้านหนองดินดำ 0 2 1 3 4 9 1 1 14
98 บ้านไฮตาก 0 2 0 2 6 3 2 6 11
99 ศรีอุดมปัญญาคม 0 2 0 2 4 10 3 3 17
100 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 0 2 0 2 1 1 0 0 2
101 บ้านหนองม่วง 0 1 4 5 11 7 4 6 22
102 บ้านกุดเรือ 0 1 3 4 9 12 5 3 26
103 บ้านยาง 0 1 3 4 7 5 3 0 15
104 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 0 1 2 3 16 6 3 2 25
105 บ้านโคกใหญ่ 0 1 2 3 9 8 3 4 20
106 บ้านเตย 0 1 2 3 7 8 3 7 18
107 บ้านคำบอน 0 1 2 3 7 3 3 1 13
108 บ้านทุ่งเทิง 0 1 2 3 3 6 0 0 9
109 บ้านคุ้มแสนชะนี 0 1 1 2 9 2 2 2 13
110 บ้านป่าโมง 0 1 1 2 5 2 1 2 8
111 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 0 1 1 2 4 3 3 3 10
112 บ้านแมด 0 1 1 2 4 2 1 0 7
113 บ้านเปือย 0 1 1 2 3 3 1 2 7
114 บ้านโนนหลี่ 0 1 1 2 2 0 0 1 2
115 บ้านทุ่งเพียง 0 1 0 1 9 7 4 4 20
116 บ้านคำกลางวังม่วง 0 1 0 1 7 5 0 1 12
117 บ้านโนนยาง 0 1 0 1 6 2 2 0 10
118 บ้านเก่าขาม 0 1 0 1 4 3 2 4 9
119 บ้านสมพรรัตน์ 0 1 0 1 4 2 3 3 9
120 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
121 อนุบาลเปรมชนก 0 1 0 1 4 0 0 0 4
122 บ้านโนนหุ่ง 0 1 0 1 3 0 1 0 4
123 บ้านโนนแฝก 0 1 0 1 2 5 1 1 8
124 บ้านโนนบก 0 1 0 1 2 3 1 0 6
125 หนองเทา 0 1 0 1 2 1 0 1 3
126 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
127 พิชัยศึกษา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
128 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 0 1 0 1 1 5 3 3 9
129 บ้านนาแก 0 1 0 1 1 1 2 1 4
130 บ้านสวนสวรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
131 บ้านห้วยสำราญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
132 บ้านดงขวางคำโทน 0 1 0 1 0 6 2 2 8
133 นาเกษมเจริญวิทยา 0 0 5 5 9 6 6 5 21
134 บ้านสว่างโนนทอง 0 0 4 4 6 4 3 3 13
135 บ้านแก้ง 0 0 2 2 10 7 1 4 18
136 บ้านโพนดวน 0 0 2 2 10 2 1 1 13
137 บ้านป่าก้าว 0 0 2 2 8 5 1 1 14
138 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 0 0 2 2 7 3 2 1 12
139 บ้านค้อ 0 0 2 2 3 1 2 2 6
140 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 2 2 2 1 1 1 4
141 ดำรงสินอุทิศ 0 0 2 2 1 3 0 0 4
142 บ้านหนองสนม 0 0 1 1 13 6 6 2 25
143 บ้านตาโอง 0 0 1 1 9 16 4 4 29
144 บ้านหนองดุม 0 0 1 1 5 5 1 1 11
145 บ้านหนองกบ 0 0 1 1 5 4 0 2 9
146 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 5 2 1 1 8
147 บ้านหาดทรายคูณ 0 0 1 1 4 6 1 2 11
148 บ้านประหูต 0 0 1 1 3 3 3 1 9
149 สุพรรณิการ์ 0 0 1 1 3 3 1 0 7
150 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 0 0 1 1 3 2 0 2 5
151 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 0 0 1 1 3 0 0 1 3
152 บ้านห้วยเสลา 0 0 1 1 2 3 2 0 7
153 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
154 บ้านหมากแหน่ง 0 0 1 1 2 1 4 0 7
155 ตชด.บ้านค้อ 0 0 1 1 2 1 1 2 4
156 บ้านตาโม 0 0 1 1 2 1 1 1 4
157 บ้านยางกลาง 0 0 1 1 2 0 3 2 5
158 บ้านโนนแคน 0 0 1 1 1 1 2 1 4
159 บ้านทุ่งช้าง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
160 บ้านเสาเล้า 0 0 1 1 0 1 3 1 4
161 บ้านนาเลิง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองโด 0 0 0 0 6 7 2 4 15
163 วัดเวตวันวิทยาราม 0 0 0 0 6 5 2 1 13
164 บ้านคำบาก 0 0 0 0 6 3 0 2 9
165 อุดมสามัคคี 0 0 0 0 5 1 2 0 8
166 บ้านคำอุดม 0 0 0 0 4 6 2 2 12
167 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
168 บ้านคำนาแซง 0 0 0 0 4 1 1 2 6
169 บ้านแปดอุ้ม 0 0 0 0 4 1 1 0 6
170 บ้านแสนถาวร 0 0 0 0 4 1 0 1 5
171 บ้านน้ำขุ่น 0 0 0 0 3 4 4 5 11
172 บ้านกุดเชียงมุน 0 0 0 0 3 4 2 4 9
173 บ้านดอนโมกข์ 0 0 0 0 3 3 2 1 8
174 บ้านตาเกาตาโกย 0 0 0 0 3 3 1 1 7
175 บ้านหนองบัวอารี 0 0 0 0 3 2 1 0 6
176 บ้านดอนยาว 0 0 0 0 3 1 2 1 6
177 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 0 0 3 1 1 1 5
178 บ้านโพนแอวขัน 0 0 0 0 3 1 0 2 4
179 บ้านสองคอน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
180 บ้านหนองทัพ 0 0 0 0 2 7 2 0 11
181 บ้านหัวแข้ 0 0 0 0 2 6 1 1 9
182 บ้านกุดประทาย 0 0 0 0 2 5 3 3 10
183 บ้านนาส่วง 0 0 0 0 2 4 4 1 10
184 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 0 0 0 0 2 4 2 3 8
185 บ้านแก้งโตน 0 0 0 0 2 4 0 0 6
186 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 0 0 0 0 2 4 0 0 6
187 บ้านคำสำราญ 0 0 0 0 2 3 4 1 9
188 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 0 0 0 0 2 3 2 1 7
189 บ้านนาห่อม 0 0 0 0 2 3 0 3 5
190 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 2 3 0 1 5
191 อิสานเศรษฐกิจ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
192 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
193 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
194 บ้านป่าเตี้ย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
195 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
196 บ้านหนองสนมพะลาน 0 0 0 0 1 7 3 2 11
197 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 0 0 0 0 1 4 1 0 6
198 บ้านโนนว่าน 0 0 0 0 1 4 0 1 5
199 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 0 0 0 1 3 1 0 5
200 บ้านแข้ด่อน 0 0 0 0 1 3 0 3 4
201 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
202 บ้านโนนจานหนองสีขา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
203 บ้านโนนหมากเดือย 0 0 0 0 1 3 0 0 4
204 บ้านตายอย 0 0 0 0 1 2 4 2 7
205 บ้านนาประดู่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
206 บ้านม่วงโนนกระแต 0 0 0 0 1 1 2 1 4
207 บ้านโนนกอย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
208 บ้านดวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านห่องเตย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
211 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
212 บ้านแก้งขอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
213 บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
214 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
215 ผอบ ณ นคร 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
216 ตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาเอ็ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านบัวเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 เจริญศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านนาห้วยแคน 0 0 0 0 0 4 1 0 5
224 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 0 3 4 2 7
225 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
226 บ้านเก่ากลาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
227 ตชด.บ้านท่าแสนคูณ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
228 บ้านห้วยข่า 0 0 0 0 0 2 0 1 2
229 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
230 อนุบาลน้ำยืน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
231 บ้านดอนโจด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
232 บ้านนาโดม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
233 บ้านวารีอุดม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
234 บ้านห้วยปอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
235 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
236 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
237 บ้านห่องคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 ตชด.บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านทับไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านหนองถาวร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 ศิริเกษวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 อนุบาลเพชรบุปผา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
247 บ้านอุดมชาติ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
248 บ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
249 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
250 บ้านอุดมสุข 0 0 0 0 0 0 0 2 0
251 ตชด.บ้านคำสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
252 บ้านบัวเทียม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
253 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
254 บ้านห่องปอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
255 บ้านโชคชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
256 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 ปลาขาววิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 199 192 591 1,338 834 413 404 2,585