หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายประกิต สารเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสุดาพร สายแวว ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสุวิมล ไวยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สุวิมล ไวยารัตน์ e-mail : yingsu_lee@hotmail.com โทร 0900347771 ศน.สุดาพร สายแวว โทร 0899491548 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ.5 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]